Quyết định số 236/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 236/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 236/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 236/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 236/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH THÀNH L P BAN QU N LÝ KHU KINH T C A KH U M C BÀI, T NH TÂY NINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Quy t nh s 140/2007/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a Khu kinh t c a kh u M c Bài, t nh Tây Ninh; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Tây Ninh t i t trình s 3000/TTr- UBND ngày 12 tháng 11 năm 2007 và t trình s 112/TTr-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008; c a B trư ng B N i v t i t trình s 3741/TTr-BNV ngày 26 tháng 12 năm 2007; c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 377 BKH/TM&DV ngày 17 tháng 01 năm 2008, QUY T NNH i u 1. V vi c thành l p và quy nh v trí, ch c năng c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a kh u M c Bài, t nh Tây Ninh 1. Thành l p Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh (sau ây g i t t là Ban Qu n lý). 2. Ban Qu n lý là cơ quan qu n lý nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân t nh Tây Ninh; có ch c năng qu n lý u tư, xây d ng và phát tri n Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh theo Quy ch ho t ng, quy ho ch, k ho ch và ti n th c hi n ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 3. Ban Qu n lý có tư cách pháp nhân, có tài kho n, tr s làm vi c và con d u hình Qu c huy; là u m i k ho ch ngân sách c a t nh Tây Ninh. Kinh phí ho t ng c a Ban Qu n lý, kinh phí ho t ng s nghi p do ngân sách nhà nư c c p theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý Ban Qu n lý th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i:
  2. 1. i u 81 Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; 2. i u 18 Quy ch ho t ng c a Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh ban hành kèm theo Quy t nh s 140/2007/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; 3. Các văn b n pháp lu t khác liên quan và các nhi m v , quy n h n khác do y ban nhân dân t nh Tây Ninh giao. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch c a Ban Qu n lý 1. Cơ c u t ch c: a) Ban Qu n lý có Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân t nh Tây ninh b nhi m, mi n nhi m; m t s Phó Trư ng ban và m t s y viên do Ch t ch y ban nhân dân t nh Tây Ninh b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng ban Ban Qu n lý; b) Ban Qu n lý có b máy giúp vi c g m: Văn phòng, các phòng chuyên môn; c) Các ơn v s nghi p tr c thu c. Căn c yêu c u, nhi m v phát tri n Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh trong t ng giai o n c th , Trư ng ban Ban Qu n lý trình Ch t ch y ban nhân dân t nh Tây Ninh quy t nh theo thNm quy n v t ch c b máy c a Ban Qu n lý. 2. Biên ch : a) Biên ch c a Ban Qu n lý g m: Trư ng ban, các Phó Trư ng ban chuyên trách và biên ch c a văn phòng, các phòng chuyên môn; b) Biên ch c a Ban Qu n lý do Ch t ch y ban nhân dân t nh Tây Ninh quy t nh theo quy nh c a phân c p qu n lý biên ch hành chính s nghi p và cơ ch qu n lý biên ch i v i ơn v s nghi p c a Nhà nư c. 3. Trư ng ban Ban Qu n lý trình y ban nhân dân t nh Tây Ninh quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Tây Ninh, Trư ng ban Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh, Th trư ng các cơ quan, ơn v , các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; -Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ban QL KKT c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (5b).
Đồng bộ tài khoản