Quyết định số 2361/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 2361/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2361/QĐ-UBND về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Truyền Thông thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2361/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 2361/Q -UBND Hà N i, ngày 19 tháng 05 năm 2009 QUY T NNH PHÊ CHU N I U L T CH C VÀ HO T NG C A H I TRUY N THÔNG THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Căn c Quy t nh s 2624/Q -UBND ngày 17/12/2008 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thành l p H i Truy n Thông thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S N i v Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn i u l t ch c và ho t ng c a H i Truy n Thông thành ph Hà N i. B n i u l ư c ban hành g m 6 chương, 25 i u do i h i toàn th h i viên nhi m kỳ 2009 – 2014 thông qua ngày 05/3/2009. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : N i v , Thông tin và Truy n thông Hà N i, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Ch t ch H i Truy n thông thành ph Hà N i thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 2; - /c Ch t ch UBND TP; - Ban TC TU; - Lưu VT. Ngô Th Thanh H ng I UL V T CH C VÀ HO T NG C A H I TRUY N THÔNG THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo quy t nh s 2361/Q -UBND ngày 19/5/2009 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1. TÊN G I – TÔN CH , M C ÍCH – NHI M V VÀ QUY N H N
  2. i u 1. Tên H i Tên ti ng Vi t: H i Truy n thông thành ph Hà N i Tên ti ng Anh: Hanoi Association of Communication and Public Relations Tên vi t t t: HANICA i u 2. Tôn ch , m c ích H i Truy n thông thành ph Hà N i là t ch c xã h i ngh nghi p trên cơ s t nguy n c a các t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c truy n thông – quan h công chúng. H i ho t ng theo nguyên t c h p tác, h tr nhau, tuân th hi n pháp, pháp lu t và ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c và Quy nh c a thành ph , nh m thúc Ny s phát tri n chuyên môn, nâng cao ch t lư ng cung c p d ch v , m r ng h p tác liên k t trong và ngoài nư c, góp ph n xây d ng và phát tri n th ô Hà N i nói riêng và t nư c Vi t Nam nói chung trong s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. i u 3. Ph m vi ho t ng H i Truy n thông thành ph Hà N i ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n, t trang tr i v kinh phí; H i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng theo quy nh c a pháp lu t. H i ch u s qu n lý Nhà nư c c a S Thông tin và Truy n thông thành ph Hà N i và các S , Ban, Ngành có liên quan. Tr s chính c a h i t t i phòng 902 – 185 Gi ng Võ, ng a, thành ph Hà N i. H i Truy n thông thành ph Hà N i ho t ng trong ph m vi toàn thành ph Hà N i. H i ư c h p tác v i các t ch c trong nư c và nư c ngoài có liên quan n lĩnh v c mà h i ho t ng, ph c v cho m c ích chung theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nhi m v c a H i 4.1. i di n và b o v quy n l i, l i ích chính áng và h p pháp c a h i viên trư c pháp lu t và công lu n; 4.2. Là c u n i gi a h i viên v i các cơ quan ch c năng c a ng, Nhà nư c, Trung ương và a phương. M r ng quan h h p tác và trao i kinh nghi m v i các t ch c qu c t , các t ch c ngh nghi p khác trong và ngoài nư c, nh m thúc Ny h p tác, liên doanh, liên k t t o i u ki n cho các h i viên ngày m t phát tri n. 4.3. G n k t, giúp h i viên nghiên c u chuyên môn, ki n th c nh m không ng ng nâng cao k năng ngh nghi p. 4.4. Thư ng xuyên cung c p cho h i viên các thông tin v th trư ng, v xu hư ng phát tri n và các ti n b khoa h c – k thu t trong lĩnh v c truy n thông – quan h công chúng. óng vai trò c u n i, liên k t h i viên theo nhóm ngành kinh doanh nh m i u hòa, ph i h p ho t ng c a các h i viên, phát huy truy n th ng oàn k t, nâng cao o c ngh nghi p, thi ua cùng nhau phát tri n trong môi trư ng kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. 4.5. T ch c các cu c h i th o, giao lưu trao i v kinh nghi m nh m nâng cao ki n th c chuyên môn và phát tri n kinh doanh. Tư v n, ph n bi n các v n thu c ph m vi ho t ng c a h i theo úng quy nh pháp lu t. Tuyên truy n, trao i kinh nghi m ng d ng truy n thông – quan h công chúng trong kinh doanh c a các doanh nghi p t i Hà N i và các t nh. 4.6. Nghiên c u cơ s lý lu n và ng d ng th c ti n trong lĩnh v c truy n thông – quan h công chúng.
  3. H p tác, liên k t v i các cơ s ào t o ph bi n, hu n luy n ki n th c cho h i viên và nh ng ngư i có nhu c u nâng cao trình chuyên môn, nghi p v ngành ngh thu c lĩnh v c H i ho t ng. 4.7. Tư v n nh ng v n liên quan n lĩnh v c truy n thông – quan h công chúng. 4.8. Ph i h p v i các cơ quan nhà nư c, các trư ng i h c, các ơn v ch c năng ph bi n ch trương, chính sách, lu t pháp Nhà nư c cũng như hu n luy n b i dư ng chuyên môn nghi p v truy n thông – quan h công chúng cho h i viên và các t ch c có nhu c u phát tri n ngu n nhân l c. 4.9. Tư v n, ph n bi n các v n thu c ph m vi ho t ng c a h i theo ngh c a các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. 4.10. i di n cho h i viên trong m i quan h liên quan n ch c năng c a h i; i u 5. Quy n h n c a H i 5.1. ư c cung c p thông tin v các chính sách, lu t pháp kinh t liên quan n lĩnh v c ho t ng c a h i. 5.2. ư c c i di n tham gia các h i ngh , h i th o do cơ quan Nhà nư c t ch c v nh ng v n có liên quan n lĩnh v c ho t ng c a h i khi ư c m i; 5.3. xu t ý ki n, ki n ngh gi i quy t các trư ng h p, v vi c gây thi t h i n quy n l i chính áng và h p pháp c a h i viên. 5.4. ư c m r ng quan h h p tác và trao i kinh nghi m v i các t ch c kinh t - xã h i trong nư c và qu c t theo quy nh c a pháp lu t. 5.5. ư c gây qu h i trên cơ s h i phí c a h i viên và t các ngu n thu h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t, t trang tr i ho t ng và xây d ng cơ s v t ch t c a h i. Chương 2. H I VIÊN i u 6. H i viên c a H i Truy n thông thành ph Hà N i. Các công dân Vi t Nam (h i viên cá nhân), các t ch c có tư cách pháp nhân (h i viên t p th ) c a Hà N i và ngư i Hà N i ang sinh s ng làm ăn nơi khác, các t ch c và cá nhân ngoài a bàn ho t ng trong lĩnh v c nghiên c u, tư v n, gi ng d y và cung c p d ch v v truy n thông - quan h công chúng, các nhà qu n lý – nghiên c u, tán thành i u l c a H i và t nguy n làm ơn gia nh p H i u ư c công nh n là h i viên chính th c c a H i. Các hình th c h i viên: - H i viên t p th : là nh ng t ch c kinh t , khoa h c k thu t, ào t o và doanh nghi p thu c lĩnh v c liên quan n truy n thông – quan h công chúng do giám c ho c ngư i ư c y quy n c a t ch c ó làm i di n. - H i viên cá nhân: là nh ng ngư i ã và ang ho t ng trong lĩnh v c qu n lý, nghiên c u, tư v n, gi ng d y v truy n thông – quan h công chúng ho c có liên quan mà t nguy n tham gia H i. - Ngoài h i viên chính th c, H i còn có h i viên liên k t, h i viên h p tác. i u 7. Th t c gia nh p H i
  4. Cá nhân có nguy n v ng và có i u ki n gia nh p H i ph i làm ơn (theo m u) g i Ban thư ng v H i. Sau khi ư c Ban thư ng v H i ng ý s thông báo ch p thu n b ng văn b n và thư ng v s báo cáo Ban ch p hành t i kỳ h p g n nh t. N p h i phí trong vòng 30 ngày k t khi có thông báo ch p thu n. i u 8. Quy n h n H i viên 8.1. ư c tham gia i h i v i tư cách là i bi u chính th c. 8.2. ư c ng c , c vào Ban ch p hành và các ch c v khác c a H i. 8.3. ư c c p th h i viên. ư c tham gia các ho t ng c a H i, hư ng các ch ưu ãi khi s d ng các lo i d ch v do H i cung c p. 8.4. ư c yêu c u H i giúp trong phát tri n kinh doanh, nâng cao trí th c, m r ng h p tác trong nư c và qu c t theo úng pháp lu t Nhà nư c Vi t Nam. 8.5. ư c yêu c u H i i di n và b o v quy n l i chính áng và h p pháp c a mình trư c pháp lu t; ư c xu t, óng góp ý ki n và yêu c u H i thay m t mình ki n ngh v i các cơ quan h u quan v các v n kinh t , xã h i liên quan n cá nhân và thành ph n Doanh nghi p mình ang qu n lý, i u hành. 8.6. ư c quy n xin ra kh i H i khi xét th y không th ho c không mu n ti p t c tham gia. Trong trư ng h p này, h i viên c n thông báo chính th c b ng văn b n ( ơn) trư c m t tháng cho Ban Thư ng v . 8.7. ư c gi i thi u h i viên và c ngư i i di n i nư c ngoài tham d các h i ngh , h i th o, nghiên c u theo quy nh c a Nhà nư c. N u là h i viên t p th thì ngư i i di n c a t p th ó có trách nhi m th c hi n nghĩa v và hư ng quy n c a h i viên. i u 9. Nghĩa v c a h i viên 9.1. Tuân th nghiêm ch nh i u l H i, các Ngh quy t, quy t nh c a thư ng v , c a Ban ch p hành H i và nghĩa v công dân. 9.2. óng phí gia nh p H i và H i phí theo quy nh c a H i. 9.3. Ch p hành s phân công và thông tin báo cáo theo yêu c u c a H i 9.4. Góp ph n tuyên truy n phát tri n h i viên m i, oàn k t h p tác v i các h i viên khác cùng nhau th c hi n m c ích c a H i, góp ph n xây d ng H i ngày càng v ng m nh. 9.5. Gi gìn và nâng cao uy tín c a H i. 9.6. H i viên không ư c s d ng danh nghĩa c a H i ph c v cho m c ích riêng làm nh hư ng n uy tín H i. i u 10. Bãi mi n h i viên H i viên s b bãi mi n trong các trư ng h p sau: 10.1. Cá nhân h i viên vi ph m pháp lu t Nhà nư c, vi ph m i u l H i.
  5. 10.2. Không th c hi n y nghĩa v c a h i viên. 10.3. Làm t n h i n uy tín c a H i; gây chia r m t oàn k t trong H i. Chương 3. NGUYÊN T C HO T NG VÀ T CH C C A H I i u 11. Nguyên t c ho t ng H i Truy n thông thành ph Hà N i ho t ng theo nguyên t c t p trung dân ch , thi u s ph c tùng a s , tuân th pháp lu t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, nh ng quy nh c a thành ph Hà N i và theo i u l c a H i. - Ngh quy t i h i, Ngh quy t Ban ch p hành, các ngh quy t quan tr ng khác ch có giá tr khi ư c trên 50% s ngư i tham d ho c s thành viên ng ý. i u 12. Cơ c u t ch c c a H i T ch c c a H i bao g m: - i h i toàn th . - Ban ch p hành H i. - Ban thư ng v . - Ban ki m tra. - Các Ban chuyên môn. - Văn phòng H i. - Các t ch c, ơn v tr c thu c H i - Chi h i cơ s i u 13. i h i nhi m kỳ (toàn th h i viên ho c ih i i bi u) Cơ quan lãnh o cao nh t c a H i là i h i, nhi m kỳ h p 5 năm m t l n do Ban ch p hành H i tri u t p. i h i b t thư ng ư c tri u t p khi có quá 2/3 s y viên Ban ch p hành yêu c u. i h i H i Truy n thông thành ph Hà N i th c hi n các nhi m v sau ây: - Th o lu n, thông qua báo cáo t ng k t nhi m kỳ và phương hư ng ho t ng nhi m kỳ t i. - Quy t nh m c tiêu, nhi m v , bi n pháp công tác m i c a H i nh m phát tri n toàn di n các ho t ng c a H i. - Quy t nh vi c s a i, b sung i u l H i; quy t nh vi c i tên, chia tách, sát nh p, h p nh t và gi i th H i. - Phê duy t quy t toán tài chính và thông qua k ho ch tài chính.
  6. - B u Ban ch p hành m i c a H i - Các quy t nh trong i h i ph i có s ng ý c a hơn 1/2 s i bi u có m t. Trư ng h p s a i i u l ph i có s ng ý c a 2/3 t ng s i bi u có m t m i có giá tr . i u 14. Ban ch p hành c p H i 14.1. Ban ch p hành H i là cơ quan lãnh o c a H i gi a hai nhi m kỳ i h i. S lư ng y viên Ban ch p hành do i h i quy t nh. Trư ng h p c n b sung y viên Ban ch p hành thì Ban ch p hành H i có th b u b sung nhưng s lư ng không quá 1/5 s lư ng y viên Ban ch p hành ã ư c b u. 14.2. Ban ch p hành H i h p thư ng kỳ m i năm 2 l n, n u có công vi c t xu t có th h p b t thư ng. Vi c tri u t p h p Ban ch p hành do Ban thư ng V quy t nh. 14.3. Ban ch p hành H i có nhi m v sau: - Quy t nh các bi n pháp th c hi n Ngh quy t, chương trình ho t ng trong nhi m kỳ c a i h i. - Quy t nh chương trình, k ho ch công tác 6 tháng và c năm và thông báo k t qu ho t ng c a Ban ch p hành cho các chi h i và các ơn v tr c thu c ư c bi t. - B u và bãi mi n các ch c danh là lãnh o c a H i g m: Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng thư ký và các y viên Thư ng v ; Thông qua vi c b sung các y viên Ban ch p hành; B u ban ki m tra. - ChuNn b n i dung, chương trình, nhân s và tài li u trình ih i cu c h p cu i cùng c a nhi m kỳ. - Quy t nh tri u t p i h i nhi m kỳ ho c i h i b t thư ng. - Xem xét, quy t nh khen thư ng và k lu t y viên Ban ch p hành H i. Vi c b u, bãi mi n và k lu t các ch c danh lãnh o c a H i ph i ư c 2/3 s y viên Ban ch p hành có m t tán thành. i u 15. Ban Thư ng v 15.1. Ban Thư ng v H i do Ban ch p hành c ra, s lư ng do Ban ch p hành quy t nh, bao g m: Ch t ch, Phó ch t ch kiêm T ng thư ký, các Phó ch t ch ph trách các m ng công vi c và các y viên Thư ng v . Ban Thư ng v h p thư ng kỳ 3 tháng m t l n. Ban thư ng v ho t ng theo quy ch do Ban ch p hành thông qua. 15.2. Ban Thư ng v có các nhi m v sau: - Thay m t Ban ch p hành ch o, i u hành các ho t ng c a H i gi a hai kỳ h p. - Báo cáo ki m i m công tác trong các kỳ h p Ban ch p hành. - Quy t nh thành l p các Ban và các t ch c tr c thu c H i. - Quy t nh t ch c các h i ngh , h i th o khoa h c trong nư c và qu c t . - Quy t nh các chương trình ho t ng, k ho ch công tác c a các Ban và các t ch c tr c thu c H i. - Quy t nh gia nh p các t ch c qu c t , khu v c theo quy nh c a pháp lu t.
  7. - Ban thư ng v c ra cơ quan thư ng tr c H i g m: Ch t ch, các Phó ch t ch, T ng thư ký và Chánh Văn phòng. 15.3. Ban Thư ng tr c c a H i có nh ng quy n h n sau: - Thay m t Thư ng V ch o công vi c hàng ngày c a H i, làm vi c theo quy ch do Thư ng v thông qua. - Phê chuNn nhân s ch ch t c a các chi h i cơ s và các t ch c tr c thu c H i. - Thành l p h i ng tư v n c a H i khi c n. - Quy t nh c cán b d h i ngh , h i th o khoa h c trong nư c, qu c t và i công tác nư c ngoài theo quy nh c a Nhà nư c. - Ban Thư ng Tr c ư c hư ng ph c p. Ban Thư ng Tr c thư ng xuyên h i ý ch o các ho t ng c a H i. i u 16. Ch t ch, Phó Ch t ch kiêm T ng Thư ký và các Phó Ch t ch. 16.1. Ch t ch H i có nhi m v và quy n h n: - i di n pháp nhân c a H i trư c pháp lu t. - T ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i toàn th (ho c ih i i bi u) c a H i, và các quy t nh c a Ban ch p hành, Ban Thư ng v . - Tri u t p, ch trì các cu c h p c a ban ch p hành, ban thư ng v , ban thư ng tr c H i. - B nhi m nhân s văn phòng h i và các t ch c khác do h i thành l p. - y quy n cho Phó Ch t ch kiêm t ng thư ký gi i quy t công vi c thư ng ngày c a H i. - Cùng v i Phó Ch t ch kiêm T ng thư ký ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành và toàn th h i viên v các ho t ng c a H i. 16.2. Các Phó Ch t ch là ngư i giúp vi c cho Ch t ch, th c hi n nhi m v theo s phân công c a Ch t ch. Trong các Phó Ch t ch có m t Phó Ch t ch kiêm T ng thư ký. 16.3. Phó ch t ch kiêm T ng thư ký ch u trách nhi m trư c Ch t ch x lý công vi c hàng ngày, ph i h p ho t ng c a các Phó Ch t ch i u hành tr c ti p văn phòng H i; T ng thư ký chuNn b n i dung các kỳ sinh ho t c a Ban ch p hành và Ban thư ng v , thư ng tr c; nh kỳ báo cáo cho Ban thư ng v và Ban ch p hành h i, ng tên ch tài kho n c a H i, qu n lý tài s n và tài chính c a H i. Giúp vi c T ng thư ký có 01 Phó T ng thư ký do T ng thư ký phân công nhi m v . i u 17. Ban c v n Ban ch p hành H i có th m i các chuyên gia v kinh t - xã h i, i u hành Doanh nghi p, có tâm huy t v i s phát tri n c a ngành thông tin – truy n thông vào ban c v n c a h i. Ban c v n ư c m id i h i và các cu c h p quan tr ng c a ban ch p hành h i. i u 18. Văn phòng H i, các Ban và các t ch c tr c thu c H i - Văn phòng H i, các ban và các t ch c tr c thu c h i do ban thư ng tr c h i quy t nh. Nhân viên làm vi c trong các b ph n này theo quy nh c a lu t lao ng.
  8. - Các Ban có nhi m v xu t, tham mưu cho ban ch p hành và ban thư ng v H i v các m t ho t ng trong lĩnh v c c a mình ph trách. - Các ban h p 3 tháng 1 l n. - Văn phòng h i có nhi m v ph c v các ho t ng c a H i, c a các ban và các t ch c khác c a h i dư i s ch o c a ban thư ng v . i u 19. Chi h i Chi h i là thành viên c a h i truy n thông thành ph Hà N i. Chi h i ho t ng ch y u chuyên sâu trong ph m vi chuyên ngành truy n thông và quan h công chúng Hà N i Vi c thành l p Chi h i do Ban thư ng v quy t nh. Chi h i thành l p ph i t ch c i h i, b u chi h i trư ng và chi h i phó, nhi m kỳ c a chi h i là 2 năm. i u 20. Ban Ki m tra Ban Ki m tra do ban ch p hành c ra g m 03 thành viên. Ban ki m tra b u ra trư ng ban, 01 phó ban. Trư ng ban ki m tra ph i là y viên ban ch p hành. Ban ki m tra ho t ng theo quy ch do ban ch p hành thông qua. Nhi m v c a ban ki m tra g m: - Ki m tra vi c thi hành i u l h i; - Ki m tra các văn b n ngh quy t c a i h i, ban ch p hành; - Ki m tra tư cách h i viên; - Ki m tra các ho t ng khác liên quan và thư t khi u n i. Nhi m kỳ c a ban ki m tra theo nhi m kỳ c a ban ch p hành h i. Chương 4. TÀI S N VÀ TÀI CHÍNH C A H I i u 21. Tài s n và tài chính c a H i 21.1. Các ngu n thu c a H i bao g m: - H i phí c a h i viên. -S ng h t nguy n c a h i viên. - Các kho n thu qua các ho t ng d ch v c a h i theo úng quy nh c a Nhà nư c. - Các kho n tài tr h p pháp c a các cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 21.2. Các kho n chi bao g m: - Chi cho các ho t ng c a H i, tr lương và ph c p cho nhân viên, tr ph c p cho các thành viên trong ban i u hành và c ng tác viên c a h i.
  9. - óng h i phí cho các t ch c mà H i truy n thông thành ph Hà N i là h i viên. - Chi phí nhà c a, i n nư c, mua s m phương ti n làm vi c. - Chi khen thư ng và chi khác. 21.3. Nguyên t c qu n lý tài s n, tài chính: H i Truy n thông thành ph Hà N i ho t ng theo nguyên t c t ch v tài chính và ư c qu n lý theo quy ch c a h i và quy nh c a pháp lu t. Chương 5. KHEN THƯ NG i u 22. Khen thư ng Các t ch c và cá nhân thu c h i có nhi u óng góp thi t th c, có hi u qu cho ho t ng c a h i s ư c ban ch p hành H i xu t khen thư ng hàng năm b ng các hình th c sau: 22.1. Khen thư ng cho t ch c, cá nhân b ng bi u dương thành tích, t ng các danh hi u theo úng quy nh ho c v t ch t tùy theo m c do Ban ch p hành H i quy t nh. 22.2. c các t ch c, cá nhân ư c khen thư ng do Nhà nư c, UBND thành ph Hà N i ho c các t ch c khác trao t ng. i u 23. K lu t Các t ch c và cá nhân h i viên không tuân th i u l c a h i, không th c hi n Ngh quy t c a Ban ch p hành và Ban Thư ng v , gây nh hư ng n danh d và uy tín c a h i thì b xét k lu t theo các hình th c: Phê bình, khi n trách, c nh cáo và khai tr ra kh i h i. Chương 6. I U KHO N THI HÀNH i u 24. Ch có i h i toàn th H i viên H i Truy n thông thành ph Hà N i m i có quy n s a i ho c b sung i u l và ph i ư c UBND thành ph phê chuNn m i có giá tr thi hành. i u 25. B n i u l này g m 6 chương, 25 i u ư c i h i nhi m kỳ 2009 – 2014 thông qua ngày 05 tháng 3 năm 2009 và có hi u l c thi hành k t ngày ư c y ban nhân dân thành ph Hà N i phê chuNn.
Đồng bộ tài khoản