Quyết định số 2363/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 2363/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2363/2005/QĐ-CT về việc phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất, giao đất cho Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du để xây dựng đường HL5 – Trung tâm huyện Tiên Du do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2363/2005/QĐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2363/2005/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN TIÊN DU ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG HL5 – TRUNG TÂM HUYỆN TIÊN DU CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 225/2004/QÐ-UB ngày 28/12/2004, số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: UBND huyện Tiên Du tại tờ trình số 515/TT-UB ngày 07/11/2005; Sở Tài chính tại tờ trình số 285/TC-VG ngày 28/11/2005, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất cho Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du để xây dựng đường HL5 – Trung tâm huyện Tiên Du, tại xã Nội Duệ - huyện Tiên Du theo Quyết định thu hồi đất số 384/QÐ-CT ngày 25/3/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: * Diện tích bồi thường: 12.189,0m2(đất nông nghiệp). * Kinh phí bồi thường: 847.486.892 đồng, gồm: - Bồi thường đất và hỗ trợ bồi thường đất NN tạm giao : 493.758.726 đồng. - Bồi thường hoa màu :108.385.337 đồng. - Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp :169.679.160 đồng. - Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống, SX : 61.176.840 đồng. - Dự toán kinh phí lập hồ sơ và phục vụ GPMB : 14.486.829 đồng. Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Tiên Du tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định.
  2. Ðiều 2 : Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Tiên Du, UBND xã Nội Duệ, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du và các hộ được bồi thường, hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản