Quyết định số 2365/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1996 cho các chủ dự án 327 và 773 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 2365/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1996 cho các chủ dự án 327 và 773 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2365/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1996 cho các chủ dự án 327 và 773 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2365/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1996 cho các chủ dự án 327 và 773 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2365/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 1996 QUY T NNH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH NĂM 1996 CHO CÁC CH D ÁN 327 VÀ 773. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 / 6 / 1994 ; - Căn c Quy t nh s 863/TTg ngày 30/12/1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1996; - Căn c Quy t nh s 34/BKH- T ngày 31/12/1995 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1996; - Căn c văn b n s 742/BKH-NN ngày 26/02/1996 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch năm 1996 chương trình 327; - Căn c văn b n s 743/BKH-NN ngày 26/02/1996 c a B K ho ch và u tư v vi c giao danh m c d án năm 1996 chương trình 773 ; - Căn c văn b n s 830/NN- C CKTM/Q ngày 18/3/1996 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c giao ch tiêu k ho ch năm 1996 ; - Theo ngh c a Ch nhi m y ban K ho ch thành ph t i t trình s 215/KH-NN ngày 4/5/1996 ; QUY T NNH i u 1. - Giao cho các ch d án : R ng phòng h môi trư ng C n Gi , kru, Lâm Hà, krl p, Phú Văn, Tân Hi p ch tiêu k ho ch năm 1996. i u 2.- Căn c vào ch tiêu ư c giao, các ch d án tri n khai th c hi n t t nhi m v k ho ch ư c giao. i v i các công trình u tư xây d ng cơ b n ngu n v n ngân sách c p ư c ban hành kèm theo quy t nh này ph i ư c qu n lý ch t ch , u tư theo qui ho ch, k ho ch ư c duy t, úng quy nh trong i u l qu n lý xây d ng cơ b n và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3.- Ban ch o chương trình 327 thành ph có trách nhi m ki m tra, ôn c các ch d án th c hi n úng ch tiêu, k ho ch ư c giao. i u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Ban ch o chương trình 327 thành ph và các ch d án có trách nhi m thi hành quy t nh này.-
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Trương T n Sang CH TIÊU K HO CH CHƯƠNG TRÌNH 327 NĂM 1996 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2365/Q -UB-KT ngày 11/5/1996 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v tính : 1.000 ng T NG V N ơn v Kh i V n Danh m c ơn giá tính lư ng V n TW NSTP b sung T NG V N 2.100.000 768.000 I- D án r ng phòng h Huy n 2.100.000 768.000 C n Gi 1- B o v r ng Ha 24.829 70 1.120.000 618.000 2- Chăm sóc r ng tr ng Ha 1.000 300 300.000 3- Tr ng r ng m i Ha 400 1.000 400.000 4- B ch a nư c ng t m3 100 1.000 100.000 5- Giãn dân n i Huy n H 30 6.000 30.000 150.000 6- V n s nghi p qu n lý 130.000 II- Ban 327 thành ph 20.000 V n s nghi p qu n lý 20.000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TIÊU K HO CH NĂM 1996 C A CHƯƠNG TRÌNH 773 (Ngu n v n Trung ương c p)
  3. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2365/Q -UB-KT ngày 11/5/1996 c a y ban nhân dân thành ph ) V n xây d ng Ch tiêu di dân cơ s h t ng S lư ng V ns Danh m c nghi p (Tri u (Tri u ng) (H ) ng) T ng s 2.000 200 1.630 1- D án kl p 375 20 163 - Th y i n (CT chuy n ti p) 322 - S a ch a ư ng tr c chính 53 2- D án kru 562 100 815 - ư ng 14 km (CT kh i công m i) 562 3- D án Lâm Hà 754 80 652 - ư ng t NT1- àkànàng 24 - ư ng Tân Hà + NT2 (CT chuy n 730 ti p) 4- D án Tân Hi p 280 - - - S a ch a 2 trư ng h c c p 1 280 5- D án Phú Văn 29 - - - ư ng giao thông n i vùng 29 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản