Quyết định số 2367/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 2367/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2367/2005/QĐ-CT về việc phê duyệt điều chỉnh giá khu nhà ở Khả Lễ 1, thị xã Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2367/2005/QĐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2367/2005/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH GIÁ KHU NHÀ Ở KHẢ LỄ 1, THỊ XÃ BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ vào Thông báo số 26/CT-TB ngày 01.9.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 286/TC-VG ngày 28.11.2005, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1: Phê duyệt điều chỉnh giá khu nhà ở Khả Lễ 1, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh như sau: 1. Các lô tiếp giáp đường Nguyễn Quyền (quy hoạch cũ là đường nội bộ): - Các lô tiếp giáp 1 mặt đường: giá từ 1.650.000 đồng/m2 lên giá 2.250.000 đồng/m2. - Các lô góc tiếp giáp 2 mặt đường: giá từ 1.750.000 đồng/m2 lên giá 2.350.000 đồng/m2. - Các lô còn lại giữ nguyên giá theo Quyết định số 1750/QÐ-CT ngày 20.10.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau: + Các Lô tiếp giáp đường Bình Than, đường tiếp giáp khu đô thị mới Nam Võ Cường: các lô tiếp giáp 1 mặt đường, giá: 2.250.000 đồng/m2; Lô góc tiếp giáp 2 mặt đường, giá 2.350.000 đồng/m2. + Các lô tiếp giáp đường nội bộ khu nhà ở (bao gồm các lô nhà vườn, nhà liền kế): Các lô tiếp giáp 1 mặt đường, giá 1.650.000 đồng/m2; lô góc tiếp giáp 2 mặt đường, giá 1.750.000 đồng/m2. 2. Giá sàn quy định nêu trên đã bao gồm cả chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư được duyệt và áp dụng để tổ chức đấu giá theo quy định hiện hành.
  2. 3. Tiền sử dụng đất thu được được thực hiện theo quy định về phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn thu từ quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Ðiều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Ðầu tư, Xây dựng; Cục thuế; Chủ tịch UBND thị xã Bắc ninh, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. CHỦ TỊCH Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản