Quyết định số 2369/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
4
download

Quyết định số 2369/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2369/2005/QĐ-CT về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vận động, phát hành và tham gia mua trái phiếu chính phủ năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhâm dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2369/2005/QĐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2369/2005/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH V/V TẶNG BẰNG KHEN CHO CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, PHÁT HÀNH VÀ THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2005 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26.11.2003; Nghị định số 121/2005/NÐ-CP ngày 30.9.2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1 : Tặng thưởng Bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể, 01 cá nhân (Có danh sách kèm theo) Ðã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ triển khai, vận động và tham gia mua trái phiếu Chính phủ năm 2005. Kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể là 600.000 đồng, cá nhân 300.000đồng. Tổng số tiền thưởng là 7.500.000 đồng (Bẩy triệu, năm trăm ngàn đồng) Ðiều 2 : Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Trần Văn Tuý DANH SÁCH 12 TẬP THỂ, 01 CÁ NHÂN ÐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHEN THƯỞNG (Kèm theo Quyết định số 2369/2005/QÐ-CT ngày 09/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh). Tập thể: 1. Ban chỉ đạo vận động mua công trái, trái phiếu năm 2005 huyện Gia Bình. 2. Ban chỉ đạo vận động mua công trái, trái phiếu năm 2005 huyện Tiên Du. 3. Ban chỉ đạo vận động mua công trái, trái phiếu năm 2005 huyện Quế Võ. 4. Ban chỉ đạo vận động mua công trái, trái phiếu năm 2005 huyện Yên Phong. Ðã có nhiều thành tích trong việc chỉ đạo và triển khai cuộc vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ năm 2005. 5. Nhân dân và cán bộ xã Cao Ðức, huyện Gia Bình. 6. Nhân dân và cán bộ phường Kinh Bắc, thị xã Bắc Ninh. 7. Nhân dân và cán bộ thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ. 8. Nhân dân và cán bộ xã Ðình Tổ, huyện Thuận Thành. 9. Nhân dân và cán bộ thị trấn Từ Sơn, huyện Từ Sơn. 10. Cán bộ và công chức ngành Giáo dục – Ðào tạo huyện Tiên Du. 11. Cán bộ và công chức Chi cục Thuế huyện Yên phong. 12. Doanh nghiệp tu nhân Ty Vân, phường Ninh xá, thị xã Bắc Ninh. Cá nhân: 1. Ông Nguyễn Danh Bình, Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Công thương huyện Từ Sơn. Ðã có nhiều thành tích tham gia mua trái phiếu Chính phủ năm 2005./.
Đồng bộ tài khoản