Quyết định số 2370QĐ/BNN- KL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
57
lượt xem
6
download

Quyết định số 2370QĐ/BNN- KL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2370QĐ/BNN- KL về việc phê duyệt Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2370QĐ/BNN- KL

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 2370QĐ/BNN- KL Hà N i, ngày 05 tháng 8 năm 2008 QUY T Đ NH PHÊ DUY T Đ ÁN V CHƯƠNG TRÌNH Đ U TƯ XÂY D NG VÀ HOÀN THI N CƠ S H T NG H TH NG R NG Đ C D NG VI T NAM GIAI ĐO N 2008 - 2020 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Ki m lâm t i Công văn s : 499/KL-BTTN ngày 30 tháng 5 năm 2008 v phê duy t Đ án ti p t c xây d ng và hoàn thi n cơ s h t ng h th ng khu r ng đ c d ng Vi t Nam giai đo n 2008 - 2020. QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Đ án “V chương trình đ u tư xây d ng và hoàn thi n cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng Vi t Nam giai đo n 2008 - 2020” v i các n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu Đ n năm 2020, hoàn thành cơ b n vi c xây d ng cơ s h t ng và thi t l p h th ng qu n lý b o v có hi u qu di n tích 2,2 tri u ha r ng và đ t r ng đư c quy ho ch cho h th ng r ng đ c d ng trên ph m vi c nư c; đ m b o qu n lý và s d ng b n v ng di n tích r ng đ c d ng hi n có, góp ph n nâng t l đ t có r ng c a c nư c lên 42 - 43% vào năm 2010 và 47% vào năm 2020. 2. Các n i dung ch y u c a Đ án 2.1. Xác đ nh nhu c u đ u tư qu n lý, b o v và phát tri n r ng trong h th ng r ng đ c d ng a) Nhu c u đ u tư b o v và phát tri n r ng trong h th ng r ng đ c d ng - B o v h th ng r ng đ c d ng n đ nh đ n năm 2020, bao g m 164 khu v i t ng di n tích t nhiên là 2.265.753 ha, trong đó di n tích đ t lâm nghi p là 2.198.743 ha (đ t có r ng là 1.941.452 ha, đ t không có r ng là 257.291 ha); di n tích m t bi n là 67.010 ha. - Phát tri n b n v ng h th ng r ng đ c d ng ch y u thông qua b o t n nguyên tr ng, t o môi trư ng t t nh t đ b o t n r ng, b o t n và phát tri n các loài đ ng, th c v t quý hi m, các h sinh thái đ c thù nh m nâng cao ch t lư ng r ng và giá tr đa d ng sinh h c trong h th ng r ng đ c d ng. - Khoanh nuôi xúc ti n tái sinh t nhiên và ph c h i r ng trên di n tích đ t tr ng không có kh năng tái sinh t nhiên; quy ho ch đ ng c , bãi đ t tr ng cho phát tri n đ ng v t r ng ho c ti n hành khoanh nuôi tái sinh t nhiên k t h p v i tr ng r ng b sung các loài cây b n đ a là gi i pháp ch y u trong phát tri n r ng đ i v i các khu r ng đ c d ng. b) Nhu c u đ u tư đi u tra, quy ho ch h th ng r ng đ c d ng - Đi u tra, đánh giá hi n tr ng r ng, đa d ng sinh h c và phân b khu h đ ng th c v t r ng quý hi m, đ c h u làm cơ s qu n lý b o t n và phát tri n b n v ng tài nguyên đa d ng sinh h c h th ng khu r ng đ c d ng. - Đi u tra, đánh giá tình hình xâm h i r ng c a các loài sinh v t ngo i lai ho c nghiên c u xây d ng phương án x lý th c bì (đ t d n) đ gi m thi u nguy cơ cháy r ng, t o ngu n th c ăn cho đ ng v t hoang dã m t s Vư n qu c gia và khu b o t n thiên nhiên. - Quy ho ch t ng th phát tri n Vư n qu c gia và khu b o t n thiên nhiên; quy ho ch phát tri n du l ch sinh thái; quy ho ch đi u ch nh phân khu ch c năng các khu r ng đ c d ng; gi di n tích phân khu b o v nghiêm ng t m c v a đ , chú tr ng đ u tư phân khu ph c h i sinh thái nh m tái t o l i r ng, tăng cư ng kh năng b o t n các loài đ ng th c v t quý hi m, đáp ng đư c m c tiêu qu n 1
 2. lý riêng c a t ng khu r ng đ c d ng và m c tiêu chung c a chi n lư c qu n lý h th ng r ng đ c d ng Vi t Nam. 2.2. Xác đ nh nhu c u đ u tư xây d ng cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng a) Xây d ng công trình cơ s h t ng ph c v công tác qu n lý các khu r ng đ c d ng - Xây d ng, nâng c p tr s làm vi c c a Ban qu n lý: T ng di n tích xây d ng tr s làm vi c Ban 2 2 qu n lý m i khu r ng đ c d ng v i di n tích bình quân 900m , bao g m: Phòng làm vi c 500m , h i 2 2 2 trư ng l n 200m , phòng h p nh 50m , kho qu , tư li u: 100m ; - Xây d ng, nâng c p các tr m qu n lý b o v r ng, bình quân m t tr m qu n lý t 3.000ha- 2 2 4.000ha/1 tr m, m i tr m di n tích xây d ng 150m - 200m ; - Xây d ng, nâng c p đư ng n i b , đư ng tu n tra qu n lý b o v r ng, phòng cháy ch a cháy r ng k t h p du l ch sinh thái (bình quân t i thi u 1.000ha/1km); - Xây d ng, nâng c p h th ng thông tin liên l c, các trang thi t b ph c v công tác qu n lý b o v r ng, c i thi n đi u ki n làm vi c c a l c lư ng qu n lý b o v r ng; - Xây d ng h th ng cung c p đi n, ph c v c i thi n đi u ki n làm vi c các tr m b o v r ng và ăn, , sinh ho t c a cán b công nhân viên ch c thu c ban qu n lý khu r ng đ c d ng. b) Xây d ng công trình phòng cháy và ch a cháy r ng - Xây d ng, nâng c p các công trình, chòi gác phát hi n s m l a r ng; m i tr m b o v r ng có m t chòi, đư c xây d ng theo hư ng kiên c , s d ng lâu dài và đ t v trí bao quát cho khu v c r ng r ng l n; 2 2 - Xây d ng nhà t p luy n Phòng cháy ch a cháy r ng, di n tích 300m - 400m /nhà; - Xây d ng h , đ p, b ch a nư c phòng cháy: C n l i d ng tri t đ các h đ p đ xây d ng trên các thư ng ngu n khe su i, khe c n ph c v phòng cháy k t h p là nơi d tr nư c ph c v công tác b o t n. c) Xây d ng công trình ph c v nghiên c u khoa h c - Xây d ng nhà b o tàng đ trưng bày, sưu t p các lo i tiêu b n m u th c v t, đ ng v t (r ng, bi n), 2 m u tiêu b n côn trùng, di n tích xây d ng 400m /1 khu r ng; - Xây d ng nhà chòi quan sát, theo dõi t p tính đ ng v t hoang dã ph c v nghiên c u, k t h p tham quan du l ch; - Xây d ng Vư n sưu t p th c v t v i m c đích đ quy t , lưu tr , b o t n ngu n gen th c v t và các th m th c v t hi n có các Vư n qu c gia và khu b o t n thiên nhiên. d) Xây d ng công trình ph c v du l ch sinh thái k t h p giáo d c môi trư ng - Xây d ng trung tâm du khách nh m cung c p m t s thông tin r t cơ b n cho du khách v khu r ng h đ n tham quan, t đó nâng cao ý th c b o v tài nguyên thiên nhiên và môi trư ng. Di n tích xây 2 d ng trung tâm kho ng 400m /1 khu r ng; - Xây d ng sa bàn và đư ng di n gi i môi trư ng nh m gi i thi u t ng quan v khu b o t n, các đi m, tuy n du l ch; m i khu r ng xây d ng 01 sa bàn; - H tr , khôi ph c ngành ngh truy n th ng, t o vi c làm cho c ng đ ng đ a phương nâng cao thu nh p n đ nh đ i s ng c ng đ ng; - Xây d ng các cơ s h t ng khác trong khu r ng đ c d ng; cơ s ph c v du l ch sinh thái b ng nhà ngh , tua tuy n du l ch, công trình sinh thái. 2.3. T ng h p nhu c u đ u tư Đ th c hi n chương trình đ u tư xây d ng và hoàn thi n cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng Vi t Nam giai đo n 2008 - 2020, ngu n kinh phí d tính kho ng 3.844,8 t đ ng, chi ti t theo các h ng m c như b ng sau: Đơn v : Tri u đ ng H ng m c T ng c ng 2008-2009 2010-2015 2016-2020 2
 3. T ng c ng 3.844.800 700.000 2.626.800 518.000 1. Đi u tra, quy ho ch h th ng r ng đ c d ng 198.000 30.000 140.000 28.000 2. Xây d ng công trình cơ s h t ng h th ng r ng 1.986.800 420.000 1.166.800 400.000 đ c d ng 3. Xây d ng công trình phòng cháy ch a cháy r ng 390.000 100.000 270.000 20.000 4. Xây d ng công trình ph c v nghiên c u khoa h c 750.000 100.000 600.000 50.000 5. Xây d ng công trình ph c v du l ch sinh thái k t 520.000 50.000 450.000 20.000 h p giáo d c môi trư ng 3. Các gi i pháp th c hi n Đ án 3.1. Gi i pháp v t ch c Trên cơ s Đ án này, các Vư n qu c gia và khu b o t n thiên nhiên xác đ nh c th nhu c u đ u tư, phân b kinh phí đ u tư xây d ng các d án đ u tư c th ; C c Ki m lâm ch trì, ph i h p v i các C c, V ch c năng c a B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính cân đ i v n cho đ a phương; ch đ o, hư ng d n đ a phương xây d ng các d án đ u tư; ki m tra đánh giá vi c th c hi n Đ án. U ban nhân dân các t nh, Thành ph cân đ i và đi u ti t ngu n v n, l ng ghép các chương trình, m c tiêu, phát tri n kinh t , xã h i trên đ a bàn xây d ng d án đ u tư c th và t ch c th c hi n theo quy đ nh pháp lu t hi n hành. 3.2. Gi i pháp v ngu n v n Đ th c hi n m c tiêu c a Đ án “V chương trình đ u tư xây d ng và hoàn thi n cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng Vi t Nam giai đo n 2008 - 2020”, ngân sách nhà nư c đ u tư theo ch đ chính sách hi n hành, bao g m: Ngu n kinh phí t Chương trình 661; ngu n ngân sách Trung ương đ u tư cho các khu r ng đ c d ng; ngu n v n ngân sách dành cho nghiên c u khoa h c; v n đ u tư xây d ng cơ b n t ngân sách; v n đóng góp c a các doanh nghi p kinh doanh r ng, các doanh nghi p đ u tư du l ch trong khu b o t n; v n huy đ ng tài tr không hoàn l i c a các t ch c qu c t , t ch c t thi n môi trư ng trong nư c và qu c t . 3.3. K ho ch tri n khai - Năm 2008 - 2009: Ti p t c đ u tư nh ng d án đã đư c c p th m quy n phê duy t; xác đ nh c th nhu c u đ u tư, xây d ng các d án đ u tư m i đ trình duy t theo quy đ nh pháp lu t hi n hành; - Năm 2010 - 2015: Nhà nư c dành ngân sách thích đáng đ u tư xây d ng cơ s h t ng nh m ph c v công tác b o t n thiên nhiên, b o t n ĐDSH h th ng khu r ng đ c d ng và t ch c theo dõi, giám sát tình hình tri n khai th c hi n Đ án. - Năm 2016 - 2020: Ti p t c đ u tư xây d ng cơ s h t ng và theo dõi, giám sát tình hình đ u tư, t ch c đánh giá tình hình th c hi n Đ án đ u tư đ rút kinh nghi m ph c v xây d ng Đ án giai đo n ti p theo. 4. Hi u qu c a Đ án 4.1. Hi u qu v kinh t và môi trư ng - B o v t t khu r ng đ u ngu n, góp ph n h n ch xói l b i l ng lòng h , duy trì s d ng b n v ng công năng tăng tu i th công trình đ i v i nh ng công trình thu đi n, thu l i xây d ng vùng h lưu các khu r ng đ c d ng. - B o v có hi u qu 2,2 tri u ha r ng đ c d ng, góp ph n quan tr ng b o t n ngu n gen và đa d ng sinh h c; tăng cư ng s b n v ng c a n n s n xu t nông - lâm - ngư nghi p; t o s n đ nh và cân b ng v m t sinh thái, t o môi trư ng không khí trong lành; nâng cao năng xu t trong nông nghi p, tăng doanh thu cho ngành du l ch. - Cùng v i r ng phòng h , r ng s n xu t, r ng đ c d ng góp ph n nâng đ che ph r ng lên 42 - 43 % vào năm 2010 và lên 47% vào năm 2020; 4.2. Hi u qu v qu n lý b o v các khu r ng đ c d ng 3
 4. - Năng l c c a Ban qu n lý các Vư n qu c gia và khu b o t n thiên nhiên đư c tăng cư ng. Cơ s v t ch t, cơ s h t ng c a Ban qu n lý các khu r ng đ c d ng đư c xây d ng, đ c bi t là các tr m b o v r ng đư c xây m i, nâng c p và c i t o khang trang, đáp ng m c tiêu b o t n. - Đ i s ng v t ch t, tinh th n c a cán b công ch c, viên ch c và c ng đ ng dân cư đang sinh s ng trong r ng đ c d ng đư c nâng lên; đư c hư ng l i t vi c b o v các khu r ng đ c d ng, góp ph n h n ch các t n n xã h i, tăng cư ng s đoàn k t trong c ng đ ng dân cư. Tăng cư ng kh năng phòng th , góp ph n c ng c an ninh qu c phòng, b o v v ng ch c vùng biên gi i c a t qu c. - T o thêm công ăn vi c làm cho c ng đ ng dân cư s ng trong và xung quanh khu r ng đ c d ng; khôi ph c ngành ngh truy n th ng, du l ch sinh thái, giáo d c môi trư ng. - Xây d ng đư c ý th c b o v tài nguyên r ng, b o v môi trư ng c nh quan và nâng cao nh n th c v r ng nói chung và r ng đ c d ng nói riêng. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3. Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Ki m lâm, Th trư ng các đơn v có liên quan và Giám đ c Ban qu n lý các khu r ng đ c d ng ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - B trư ng Cao Đ c Phát (đ b/c); - Các B : K ho ch Đ u tư, Tài chính, T.Nguyên MT; VHTT&DL; - UBND các t nh Thành ph ; - Các C c V , Vi n ch c năng; H a Đ c Nh - Lưu VT, KL. 4
 5. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ------- Đ ÁN V CHƯƠNG TRÌNH Đ U TƯ XÂY D NG VÀ HOÀN THI N CƠ S H T NG H TH NG R NG Đ C D NG VI T NAM GIAI ĐO N 2008 – 2020 (Kèm theo Quy t đ nh s : 2370 /QĐ- BNN-KL ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Hà N i, tháng 8 năm 2008 5
 6. M CL C TT N i dung Trang s Đ TV NĐ Ph n I: CƠ S XÂY D NG Đ ÁN V CHƯƠNG TRÌNH Đ U TƯ XÂY D NG VÀ HOÀN THI N CƠ S H T NG H TH NG RĐD VI T NAM I CƠ S PHÁP LÝ XÂY D NG Đ ÁN II CƠ S KHOA H C VÀ TH C TI N 2.1 Hi n tr ng h th ng r ng đ c d ng Vi t Nam 2.2 S c n thi t ph i xây d ng Đ án v chương trình đ u tư và hoàn thi n cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng Ph n II: QUAN ĐI M, M C TIÊU VÀ CÁC N I DUNG CH Y UC AĐ ÁN I Quan đi m II M c tiêu III Các n i dung ch y u c a Đ án 3.1 Xác đ nh hi n tr ng đ u tư xây d ng cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng 3.1.1 Hi n tr ng đ u tư h th ng r ng đ c d ng 3.1.2 Hi n tr ng đ u tư cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng 3.2 Xác đ nh nhu c u đ u tư qu n lý b o v r ng nhu c u đ u tư xây d ng h th ng r ng đ c d ng 3.2.1 Xác đ nh nhu c u đ u tư qu n lý, b o v và phát tri n r ng trong h th ng r ng đ c d ng 3.2.2 Xác đ nh nhu c u đ u tư xây d ng cơ s h t ng h th ng khu r ng đ c d ng Ph n III: CÁC GI I PHÁP VÀ HI U QU TH C HI N Đ ÁN I Gi i pháp v t ch c II Gi i pháp v ngu n v n III K ho ch tri n khai IV Hi u qu c a Đ án 4.1 Hi u qu v kinh t và môi trư ng 4.2 Hi u qu v qu n lý b o v các khu r ng đ c d ng K T LU N 6
 7. Đ TV NĐ Vi t nam n m trong bán đ o đông dương, di n tích tr i dài t b c đ n nam v i b bi n dài hơn 3.000 Km. Hơn 3/4 di n tích đ t nư c là đ i núi v i đ a hình ph c t p, khí h u nóng m đã t o ra các vùng sinh thái khác nhau r t phong phú và đa d ng t ki u r ng á kim ki u ôn đ i đ n r ng mưa nhi t đ i, r ng thư ng xanh đ n r ng lá r ng, v i đi u ki n v đ a hình, khí h u và thu văn phong phú; là m t trong nh ng đi m có m c đ đa d ng sinh h c cao nh t trên th gi i. R ng Vi t Nam v i hơn 7.000 loài th c v t đã đư c phát hi n và là nơi trú ng c a g n 300 loài thú, 260 loài bò sát lư ng cư, 826 loài chim, 120.000 loài côn trùng và 2.000 loài cá nư c ng t đã đư c xác đ nh. Nh n th y vai trò quan tr ng c a r ng và đa d ng sinh h c Chính ph Vi t Nam đã ti n hành nhi u bi n pháp đ b o v ngu n tài nguyên thiên nhiên, trong đó bi n pháp b o t n nguyên v đư c th c hi n b ng cách thành l p các khu b o t n thiên nhiên, là bi n pháp quan tr ng trong công tác b o t n nh m b o v các loài, sinh c nh và các h sinh thái trong đi u ki n t nhiên. Ngay t th p k 60 c a th k 20, VQG Cúc Phương đ u tiên đã đư c thành l p. T đó đ n nay, m t h th ng khu RĐD đã đư c hình thành t B c vào Nam, trên các vùng đ i di n cho các ki u khí h u, khác nhau như: vùng nhi t đ i, á nhi t đ i, vùng núi cao, vùng mưa m, vùng khô h n, vùng đ ng b ng trung du và mi n núi... Do đó đã b o v đư c h u h t các h sinh thái đi n hình và các loài đ ng th c v t đang có nguy cơ b đe do . G n năm th p k qua, nhi u thành t u đã đ t đư c trong công tác qu n lý b o t n h th ng r ng đ c d ng, vai trò c a các Vư n qu c gia và khu b o t n thiên nhiên trong phát tri n kinh t c p qu c gia và đ a phương ngày càng đư c kh ng đ nh. Nh n th c v vai trò c a r ng đ c d ng đ i v i b o v đa d ng sinh h c, môi trư ng trong xã h i đư c tăng cư ng đáng k . H u h t các khu r ng đã hình thành các ban qu n lý r ng đ c d ng. M t s Vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên tr ng đi m đư c chú ý đ u tư v cơ s v t ch t, trang thi t b , tài chính và nhân l c; Các khu r ng đ c d ng đã phát huy t t vai trò b o v đa d ng sinh h c, có tác đ ng tích c c đ i v i các ngành kinh t như nông nghi p, du l ch, thu đi n, công nghi p... Nhi u văn b n lu t và quy ph m pháp lu t đã đư c ban hành nh m tăng cư ng cho công tác b o t n ĐDSH h th ng r ng đ c d ng đư c hi u qu hơn như: Lu t B o v và Phát tri n r ng (2004); Lu t b o v môi trư ng (2005); Chi n lư c qu n lý h th ng khu b o t n thiên nhiên Vi t Nam đ n năm 2010 (2003); Quy t đ nh 186/2006/QĐ- TTg v vi c ban hành Quy ch qu n lý r ng (2006)...Bên c nh nh ng thành t u đã đ t đư c h th ng r ng đ c d ng v n còn nh ng t n t i, trong đó chính sách đ u tư cho h th ng r ng đ c d ng, đ c bi t đ u tư v cơ s h t ng chưa đáp ng yêu c u th c t . Chưa có chính sách tho đáng chăm lo c i thi n đ i s ng, gi i quy t công ăn vi c làm cho ngư i dân s ng vùng đ m nên vùng đ m chưa th c s là vành đai hi u qu b o v vùng lõi. Xu t phát t nh ng lý do trên, đ các khu r ng đ c d ng có chương trình đ u tư n đ nh góp ph n b o t n và phát tri n b n v ng ngu n tài nguyên đa d ng sinh h c, vi c xây d ng và tri n khai Đ án “V chương trình đ u tư xây d ng và hoàn thi n cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng Vi t Nam giai đo n 2008 - 2020” là r t k p th i và c n thi t. Ph n 1: CƠ S XÂY D NG Đ ÁN V CHƯƠNG TRÌNH Đ U TƯ XÂY D NG VÀ HOÀN THI N CƠ S H T NG H TH NG R NG Đ C D NG VI T NAM I. CƠ S PHÁP LÝ XÂY D NG Đ ÁN Đ h th ng r ng đ c d ng có Chương trình đ u tư, đ c bi t đ u tư công trình cơ s h t ng hàng năm nh m phát huy t t hơn n a vai trò b o v thiên nhiên, phòng h môi trư ng, đáp ng nhu c u v giáo d c môi trư ng và du l ch sinh thái c a xã h i, góp ph n th c hi n Chi n lư c qu n lý h th ng Khu b o t n thiên nhiên Vi t Nam đ n năm 2010, Chi n lư c phát tri n lâm nghi p Vi t Nam giai đo n 2006- 2020; Đ án v chương trình đ u tư xây d ng và hoàn thi n cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng đư c xây d ng trên cơ s nh ng căn c pháp lý sau: - Lu t b o v và Phát tri n r ng quy đ nh "Nhà nư c có chính sách đi u hoà, huy đ ng, thu hút các ngu n v n c a t ch c, cá nhân, trong nư c và ngoài nư c đ đ u tư, xây d ng, b o t n lâu dài các khu r ng đ c d ng”; Đi u 10, Lu t b o v và Phát tri n r ng quy đ nh “Nhà nư c đ u tư cho các ho t đ ng b o v và phát tri n r ng đ c d ng, r ng phòng h , r ng gi ng qu c gia; b o v và phát tri n các loài th c v t r ng, đ ng v t r ng nguy c p, quý, hi m...”. - Ngh đ nh 23/2006/NĐ-CP, ngày 3/3/2006 v thi hành Lu t b o v và Phát tri n r ng có ghi “Nhà nư c đ u tư cho vi c qu n lý, b o v , xây d ng và phát tri n khu r ng đ c d ng theo d án, k ho ch đư c c p có th m quy n phê duy t và c p kinh phí cho ho t đ ng c a b máy Ban qu n lý 7
 8. khu r ng. Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đ u tư xây d ng r ng đ c d ng”. - Quy t đ nh s 192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c qu n lý h th ng khu b o t n thiên nhiên Vi t Nam đ n năm 2010: + B trí đ các ngu n l c c n thi t đ đáp ng yêu c u c a k ho ch ho t đ ng đã phê duy t nh m qu n lý t t c các khu b o t n thiên nhiên đã xác đ nh trong h th ng khu b o t n thiên nhiên đ n năm 2010. + Đ i m i cơ ch c p phát tài chính t ngân sách nhà nư c: xây d ng các quy đ nh c th v h tr t ngân sách trung ương cho ngân sách t nh đ th c hi n vi c đ u tư xây d ng và qu n lý các khu b o t n thiên nhiên trên đ a bàn. - Quy t đ nh 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch qu n lý r ng: + Ngân sách trung ương đ u tư cho các khu r ng đ c d ng do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý; ngân sách trung ương h tr có m c tiêu cho ngân sách t nh th c hi n đ u tư b o v và phát tri n r ng đ c d ng do đ a phương qu n lý. + Ngân sách đ a phương đ u tư cho các khu r ng đ c d ng do y ban nhân dân c p t nh qu n lý. - Quy t đ nh 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a đ i b sung Quy t đ nh s 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 c a Th tư ng Chính ph quy đ nh v tiêu chu n, đ nh m c s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan Nhà nư c, đơn v s nghi p; - Quy t đ nh s 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n lâm nghi p Vi t Nam giai đo n 2006- 2020, M c 3 đ nh hư ng phát tri n lâm nghi p có ghi “Nhà nư c đ m b o kinh phí chi s nghi p thư ng xuyên và các chi phí khác cho ho t đ ng b o v r ng c a Ban Qu n lý r ng đ c d ng. Đ y nhanh vi c thu phí d ch v môi trư ng t r ng nh m h tr thêm kinh phí cho công tác b o v r ng”. - M t s văn b n liên quan khác c a Chính ph và các B , Ngành liên quan. II. CƠ S KHOA H C VÀ TH C TI N 2.1. Hi n tr ng h th ng r ng đ c d ng Vi t Nam R ng đ c d ng c a Vi t Nam b t đ u đư c hình thành t khi thành l p Vư n qu c gia Cúc Phương năm 1962. Cho đ n nay, đư c s quan tâm c a Chính ph và c a các c p, các ngành, h th ng r ng đ c d ng c a Vi t Nam không ng ng đư c m r ng v di n tích và s lư ng. Tính đ n trư c th i đi m rà soát quy ho ch ba lo i r ng theo Ch th s 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 c a Th tư ng Chính ph , h th ng r ng đ c d ng đã đư c thành l p g m 128 khu, v i t ng di n tích t nhiên là 2.395.200 ha, trong đó có 30 VQG, 60 Khu b o t n thiên nhiên và 38 Khu b o v c nh quan. Vi c thành l p h th ng r ng đ c d ng nêu trên là m t thành tích quan tr ng c a Vi t Nam trong công cu c b o v môi trư ng và b o v tài nguyên thiên nhiên c a đ t nư c. Là m t đóng góp tích c c đ i v i vi c b o v môi trư ng và ĐDSH toàn c u. Tuy nhiên, h th ng r ng đ c d ng này đang ph i đ i m t v i tình tr ng suy gi m ĐDSH do tác đ ng c a nhi u y u t , m t s khu r ng đ c d ng đã xu ng c p, không đáp ng đư c tiêu chí là r ng đ c d ng, m t s khu r ng m i có tính đa d ng sinh h c cao đư c phát hi n và đ xu t thành l p. Đ ph c v t t công tác qu n lý b o t n đa d ng sinh h c, b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng h th ng khu r ng đ c d ng Vi t Nam, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đã ph i h p v i các c p, các ngành ti n hành rà soát, xác đ nh danh m c các khu r ng đ c d ng đ n năm 2020 đ trình Th tư ng Chính ph xem xét phê duy t. T ng h p k t qu rà soát quy ho ch danh m c h th ng r ng đ c d ng c a các đ a phương trong toàn qu c bao g m 164 khu v i t ng di n tích t nhiên là 2.265.753,88 ha. Trong đó di n tích đ t lâm nghi p là 2.198.743,88 ha (đ t có r ng là 1.941.452,85 ha, đ t không có r ng là 257.291,03 ha); di n tích m t bi n là 67.010 ha. Phân theo lo i hình đ c d ng, bao g m: • Vư n qu c gia: 1.077.236,13 ha + Di n tích đ t có r ng: 932.370,76 ha + Di n tích đ t không có r ng: 77.855,37 ha • Khu b o t n thiên nhiên: 1.099.736,11 ha + Di n tích đ t có r ng: 938.602,69 ha 8
 9. + Di n tích đ t không có r ng: 161.133,42 ha • Khu b o v c nh quan: 78.129,39 ha + Di n tích đ t có r ng: 60.554,52 ha + Di n tích đ t không có r ng: 17.574,87 ha • Khu nghiên c u th c nghi m, khoa h c: 10.652,25 ha + Di n tích đ t có r ng: 9.924,88 ha + Di n tích đ t không có r ng: 727,37 ha 2.2. S c n thi t ph i đ u tư xây d ng và hoàn thi n s h t ng h th ng khu r ng đ c d ng - R ng đ c d ng là nơi lưu tr b o t n đa d ng sinh h c, đ c bi t là b o t n nh ng ngu n gen đ ng, th c v t r ng quý hi m; góp ph n b o v các công trình kinh t quan tr ng không b lũ quét, t o môi trư ng không khí trong lành ph c v du l ch sinh thái, văn hoá, ngh dư ng...tuy nhiên các công trình xây d ng cơ s h t ng ph c v công tác qu n lý b o v r ng, PCCCR, b o t n thiên nhiên chưa đáp ng đư c yêu c u th c t . - Hi n tr ng đ u tư xây d ng cơ s h t ng cho h th ng các khu r ng đ c d ng còn r t h n ch so v i các lĩnh v c khác như thu l i, đê đi u, khi n công tác b o t n t i các khu r ng đ c d ng g p nhi u khó khăn. Đ c bi t, cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v công tác b o v r ng, công tác nghiên c u khoa h c thi u th n, c n có s đ u tư tho đáng. - Đ u tư cơ s h t ng nh m đáp ng ba ch c năng ch y u cho công tác b o t n thiên nhiên, bao g m: b o t n m u chu n h sinh thái r ng c a qu c gia, ngu n gien sinh v t r ng; nghiên c u khoa h c; b o v di tích l ch s , văn hóa, danh lam th ng c nh, ph c v ngh ngơi, du l ch, k t h p phòng h , góp ph n b o v môi trư ng. V i nh ng lý do nêu trên, vi c xây d ng và tri n khai “Đ án v chương trình đ u tư xây d ng và hoàn thi n cơ s h t ng h th ng khu r ng đ c d ng Vi t Nam giai đo n 2008- 2020” là c n thi t. Ph n 2: QUAN ĐI M, M C TIÊU VÀ CÁC N I DUNG CH Y U C A Đ ÁN Đ U TƯ XÂY D NG VÀ HOÀN THI N CƠ S H T NG H TH NG R NG Đ C D NG VI T NAM GIAI ĐO N 2008 - 2020 I. QUAN ĐI M Đ u tư xây d ng cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng nh m đ m b o n đ nh lâu dài cho các khu r ng đ c d ng th c hi n t t ch c năng b o t n thiên nhiên, b o t n đa d ng sinh h c t t c các h sinh thái; Thông qua chương trình đ u tư, t o đi u ki n môi trư ng t t nh t đ b o t n và phát tri n các loài đ ng th c v t quý hi m, đ c h u, các h sinh thái đ c thù, nh m b o t n ngu n gen, ph c v cho các yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c trong giai đo n hi n t i và tương lai. II. M C TIÊU Đ n năm 2020, hoàn thành cơ b n vi c xây d ng cơ s h t ng và thi t l p h th ng qu n lý b o v có hi u qu di n tích 2,2 tri u ha r ng và đ t r ng đư c quy ho ch cho h th ng r ng đ c d ng trên ph m vi c nư c; đ m b o qu n lý và s d ng b n v ng di n tích r ng đ c d ng hi n có, góp ph n nâng t l đ t có r ng c a c nư c lên 42 - 43% vào năm 2010 và 47% vào năm 2020. III. CÁC N I DUNG CH Y U C A Đ ÁN 3.1. Xác đ nh hi n tr ng đ u tư xây d ng cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng 3.1.1. Hi n tr ng đ u tư h th ng r ng đ c d ng Lu t b o v và Phát tri n r ng quy đ nh: "Nhà nư c có chính sách đi u hoà, huy đ ng, thu hút các ngu n v n c a t ch c, cá nhân, trong nư c và ngoài nư c đ đ u tư, xây d ng, b o t n lâu dài các khu r ng đ c d ng". Hi n t i, có hai ngu n đ u tư chính cho các khu r ng đ c d ng là ngân sách c a Chính ph và tài tr qu c t . Đã có m t s doanh nghi p tư nhân cũng đ u tư cho công tác b o t n t i Vi t Nam nhưng còn m c đ h n ch . Hi n nay các ngu n đ u tư cho h th ng r ng đ c d ng bao g m t các ngu n: 9
 10. - Ngân sách nhà nư c - Tài tr qu c t - Đ u tư t c ng đ ng và kh i tư nhân; trong đó ngân sách nhà nư c và tài tr c a qu c t đư c coi là các ngu n đ u tư ch y u. Đ u tư t c ng đ ng và kh i tư nhân chưa th ng kê đư c. a) Đ u tư t ngân sách nhà nư c: Hi n nay, ph n l n các khu r ng đ c d ng, đ c bi t là các khu do c p t nh qu n lý, thư ng xuyên thi u kinh phí và ch y u d a vào m t ngu n kinh phí h n h p và thi u n đ nh; kinh phí hi n có ch y u dùng cho đ u tư cơ b n, còn kinh phí dành cho các ho t đ ng b o t n r t h n h p. Quy trình phân b kinh phí như hi n nay không cho phép cán b qu n lý các khu b o t n có m t t m nhìn c n thi t cho vi c ho ch đ nh k ho ch b o t n. Ngân sách Nhà nư c cho các khu r ng đ c d ng còn th p tr m t s Vư n qu c gia do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý. Nghiên c u kh o sát chương trình đ u tư m t s khu r ng đ c d ng cho th y: đ nh m c và t ng m c v n c p cho các khu b o t n không ph i tuỳ thu c vào v trí, nhi m v , t m quan tr ng ho c n i dung công tác đã đư c quy đ nh trong d án đ u tư c a các khu b o t n mà tuỳ thu c vào kh năng ngân sách c a t ng c p. Các khu r ng đ c d ng tr c thu c Trung ương có đ nh m c chi tiêu và t ng m c ngân sách đư c c p hàng năm cao hơn các khu b o t n tr c thu c đ a phương. T ng h p tình hình đ u tư xây d ng cơ b n b ng v n ngân sách nhà nư c c a 29 Vư n qu c gia t năm 2000 đ n 2007 là 730,1 t đ ng. Bình quân hàng năm m i Vư n qu c gia đư c đ u tư xây d ng cơ b n t ngu n ngân sách nhà nư c là 3,47 t đ ng. Hi n tr ng đ u tư xây d ng cơ b n c a các Vư n qu c gia đư c t ng h p b ng sau: B ng 1: Hi n tr ng đ u tư xây d ng cơ b n h th ng r ng đ c d ng Đ u tư xây d ng cơ b n Di n tích (ha) v n t ngân sách nhà Tên khu r ng đ c d ng nư c (t đ ng) TT Vư n qu c gia Vùng lõi Vùng đ m 2000-2007 2008 1 Phú Qu c 29135.9 26122 10 2 Xuân Sơn 15048 18639 20.7 3 Tràm Chim 7313 20.000 22 4 Hoàng Liên 28500.1 38724 10.4 5 U Minh H 7926 25013 4.5 6 Chư Yang Sin 59316.1 133567 17.4 7 Tam Đ o 29515 87.997 15.5 8 Côn Đ o 19991 20500 14 9 B ch Mã 37487 81962 42.9 10 Cúc Phương 22405.9 30625.2 28.3 11 Xuân Thu 7100 7224 39 12 Vũ Quang 52882 31383 37 13 Yok Đôn 112101.9 133924 28 14 Cát Bà 15331.6 15164.5 10.5 15 Chư Mom Ray 56434.2 190776 27.7 16 Cát Tiên 71457 183497 36 17 B n En 12033 31127 4.2 18 Bi Đúp- Núi Bà 55968 32328 6.6 19 Pù Mát 93524.7 100370 32 10
 11. 20 Bù Gia M p 25926 89027 37.3 21 Phong Nha - K Bàng 125362 203222 23.6 22 Kon Ka Kinh 39955 118598 16.9 23 Bái T Long 15600 21326 33.5 24 Lò Gò - Xa Mát 18345 18600 22.8 25 Mũi Cà Mau 41089 8194 15 26 Ba Vì 10749.7 35930 59.5 27 Núi Chúa 29865 7350 11.5 28 Ba B 9022 24654 65 29 Phư c Bình 19814 11082 4.5 30 U Minh Thư ng 8038 13069 33.8 1.077.236,13 1.667.532.7 730,1 Ngu n: các khu r ng đ c d ng cung c p, năm 2007 M c v n đ u tư cho m i công trình đư c d tính trên cơ s các đ nh m c kinh t - k thu t và đư c các cơ quan có liên quan c a các B : K ho ch Đ u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th m đ nh. Vì thi u k ho ch đ u tư hàng năm và không b o đ m đư c t ng m c v n đ u tư đã đư c phê duy t trong d án đ u tư, nên thư ng gây ra nh ng khó khăn cho ban qu n lý khu r ng đ c d ng khi xây d ng, xét duy t, gi i ngân k ho ch v n đ u tư xây d ng cơ b n hàng năm. Thi u cơ ch khuy n khích và cơ h i đ các khu b o t n tìm ki m và s d ng ngu n tài chính b sung. Có r t ít cơ h i cho các ban qu n lý tìm ki m kinh phí cho b o t n ngoài các kinh phí hàng năm t ngân sách Nhà nư c. Do đó, các ban qu n lý các khu r ng đ c d ng thi u s đ m b o c n thi t v tài chính cho vi c l p k ho ch trung h n và dài h n nh m gi i quy t các ưu tiên trong công tác b o t n thiên nhiên. b) H tr đ u tư Qu c t Vi t Nam đã nh n đư c s h tr tích c c c a Chính ph các nư c: Thu Đi n, Canađa, Hà Lan, Đan M ch, B , Thu S , Nh t B n, v.v... trong công tác b o v môi trư ng nói chung cũng như các chương trình b o t n r ng đ c d ng nói riêng. Các t ch c qu c t , đ c bi t là UNDP, UNEP, WB, EU, ADB, IUCN, WWF, FFI... có quan h h p tác ch t ch v i Vi t Nam trong công tác b o t n. Ho t đ ng h p tác qu c t v b o t n c a Vi t Nam đã mang l i nhi u k t qu quan tr ng. Chính ph đã ph i h p th c hi n thành công nhi u chương trình, d án v i các nhà tài tr qu c t . Nh ng chương trình, d án h tr đã góp ph n đáng k nâng cao năng l c qu n lý và k thu t cho các cơ quan b o v môi trư ng t Trung ương đ n đ a phương. Tăng cư ng hoàn thi n h th ng chính sách và pháp lu t; công tác xoá đói, gi m nghèo và các ho t đ ng h tr b o t n và qu n lý RĐD. Đ c bi t là năng l c c a các c p đã đư c tăng cư ng Vi t Nam. Cho đ n nay, kho ng 15 khu RĐD đư c coi là đ a bàn ưu tiên ch y u c a các d án qu c t . Vi t Nam cũng đã ph i h p v i các nư c láng gi ng như Lào, Cămpuchia, Trung Qu c trong công tác b o t n liên qu c gia ho c ki m soát vi c buôn bán đ ng v t và th c v t hoang dã qua biên gi i. Đ tăng cư ng th c hi n và theo dõi các kho n ODA cho môi trư ng, Nhóm h tr Qu c t v Môi trư ng (ISGE) đã đư c thành l p t năm 2001. Ðây cũng là m t sáng ki n và n l c c a Chính ph trong vi c huy đ ng các ngu n tài tr cho môi trư ng nói chung và b o t n nói riêng. Thông qua di n đàn ISGE, c ng đ ng các nhà tài tr có th h p tác, chia s thông tin và có chi n lư c đ u tư phù h p cho các ho t đ ng b o v môi trư ng t i Vi t Nam. Dư i đây là m t s d án đi n hình đã và đang th c hi n Vi t Nam: - D án lâm nghi p xã h i và B o t n thiên nhiên t nh Ngh An (SFNC), do EU tài tr (1999-2004). D án đã h tr công tác qu n lý c a VQG Pù Mát, đ c bi t giành ph n l n kinh phí đ u tư h tr phát tri n kinh t xã h i vùng đ m v i m c tiêu gi m áp l c t i VQG và thu hút ngư i dân tham gia công tác b o t n. 11
 12. - D án h tr B o t n thiên nhiên VQG Vũ Quang, do Chính ph Hà Lan tài tr (1996-2000) v i s v n đ u tư 2,5 tri u đô la M . D án t p trung vào tăng cư ng năng l c qu n lý b o t n cho đ i ngũ cán b VQG và đ u tư cơ s h t ng ph c v công tác qu n lý VQG. - D án BTTN d a trên quan đi m sinh thái c nh quan (PARC) v i s v n đ u tư 8 tri u đô la M cho hai h p ph n chính, m t VQG Yok Đôn, m t khu v c b o t n liên h p VQG Ba B và khu BTTN Na Hang (1998-2002). D án t p trung đ u tư tăng cư ng năng l c và nghiên c u các phương pháp ti p c n BTTN. - D án b o t n và phát tri n kinh t xã h i vùng đ m đư c th c hi n VQG Cát Tiên, VQG Chư Mom Ray (2001-2006), do WB và Chính ph Hà Lan tài tr v i s v n 14 tri u đô la M . D án t p trung phát tri n kinh t xã h i vùng đ m, tăng cư ng năng l c cho đ i ngũ cán b , h tr xây d ng cơ s h t ng và mua s m trang thi t b . - D án b o t n VQG Hoàng Liên do EU tài tr đư c FFI đang th c hi n có s v n kho ng 1 tri u đô la M . - D án SPAM (1998-2003): 1 tri u đô la M , do DANIDA tài tr . - D án m r ng h th ng RĐD Vi t Nam cho th k 21 (FIPI/BirdLife) do EU tài tr v i s v n kho ng 1 tri u đô la M . - D án h tr B o t n tài nguyên Vư n qu c gia Chư Yang Sin do EU tài tr , đư c t ch c b o v Chim qu c t th c hi n (2004-2008) v i s v n đ u tư kho ng 1 tri u đô la M . - Qu B o t n r ng đ c d ng Vi t Nam (VCF) do WB, Chính ph Hà Lan, EU và nhi u t ch c đóng góp đươc giao cho C c Ki m lâm là t ch c đ u m i th c hi n v i s v n kho ng 17 tri u đô la M . Qu này b t đ u th c hi n t năm 2006 b ng vi c tri n khai các d án nh nhi u khu r ng đ c d ng v i m c tiêu h tr công tác b o t n, nâng cao năng l c cán b , thu hút s tham gia c a c ng đ ng đ a phương tham gia công tác b o t n…. - Qu b o v môi trư ng (GEF) do Chương trình Phát tri n Liên hi p qu c qu n lý và tài tr . Hàng năm, GEF h tr kho ng g n 1 tri u đô la M cho các ho t đ ng qu n lý tài nguyên thiên nhiên có s tham gia c a c ng đ ng dân cư. - Ngân hàng Tái thi t Đ c (KFV) đang xây d ng m t d án h tr BTTN và phát tri n kinh t xã h i vùng đ m cho VQG Phong Nha – K Bàng v i s v n đ u tư là 16 tri u đô la M , trong 5 năm, b t đ u t năm 2007. Ngoài ra còn nhi u d án nh do các t ch c tài tr khác như Mc. Foundation, Ford Foundation, H i đ ng v t Frank Fourk (Đ c), Đ i h c Côn Lôn (Đ c)… như d án LINC (Phong Nha- K Bàng), d án MOSAIC (Qu ng Nam)…. M i năm các d án nh này cũng thu hút ngu n v n đ u tư kho ng 500 nghìn đ n 1 tri u đô la M cho công tác BTTN. c) M t s t n t i v tình hình đ u tư h th ng r ng đ c d ng: - M t s Vư n qu c gia, Khu b o t n thiên nhiên ngu n v n ngân sách hi n t i ch đáp ng nhu c u t i thi u đ duy trì ho t đ ng c a b máy Ban qu n lý. M t s Vư n qu c gia có các d án đ u tư đư c phê duy t thì ngu n ngân sách nhà nư c m i ch t p trung cho xây d ng cơ b n chưa t p trung cho ho t đ ng b o t n. M t s khu r ng có giá tr đa d ng sinh h c cao nhưng l i ít đư c đ u tư. - D án đ u tư cho vùng lõi, vùng đ m khu r ng đ c d ng chưa hài hoà. D án vùng đ m chưa đư c ti n hành đ ng b v i d án vùng lõi. Các d án đ u tư xây d ng m i ch gi i quy t các v n đ trư c m t như cơ s h t ng, b o v r ng mà chưa đư c xây d ng trên nh ng quy ho ch có tính dài h n. - Chưa có m t cơ ch đ u tư th ng nh t nên đa s các khu r ng đ c d ng không nh n đư c s h tr c a qu c t . Tình hình h tr đ u tư cho các khu r ng đ c d ng đang ngày càng ch t ch hơn trong vài năm g n đây và ưu tiên c a các nhà tài tr cũng đang thay đ i. - Các d án tài tr không hoàn l i đ u tư cho h th ng r ng đ c d ng Vi t Nam, trong đó có m t s d án l n, nhưng vi c đi u hành d án chưa hi u qu , chưa t n d ng đư c s giúp đ qu c t v kinh nghi m và tài chính đ đ y m nh công tác qu n lý và phát tri n r ng đ c d ng nư c ta. - M t s Vư n qu c gia đ u tư m nh cho phát tri n du l ch như Phong Nha - K Bàng, Cúc Phương, Ba Vì nhưng thi u cơ ch v vi c chia s l i ích t du l ch. 12
 13. - Các khu r ng đ c d ng ph thu c vào kinh phí phân b hàng năm, do đó không ch đ ng v k ho ch tài chính trung/dài h n; Phân b ngân sách không đ ng đ u gi a các khu r ng đ c d ng. Vư n qu c gia đư c b trí kinh phí đ y đ hơn, trong khi đó đa s các khu r ng đ c d ng khác thư ng xuyên thi u kinh phí. D án ODA ch y u t p trung vào các khu r ng đ c d ng quan tr ng (15/128 Khu RĐD). - Thi u s l ng gép gi a đ u tư cho khu r ng đ c d ng và vùng đ m. đôi khi d n t i hi u qu trái ngư c nhau. Thi u cơ ch khuy n khích và ít có cơ h i đ các Khu r ng đ c d ng tìm ki m ngu n thu kinh phí b sung. 3.1.2. Hi n tr ng đ u tư cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng: Cơ s h t ng c a h u h t các khu r ng đ c d ng chưa đáp ng đư c nhu c u ph c v công tác b o t n thiên nhiên. Nhi u khu r ng đ c d ng chưa thành l p Ban qu n lý riêng nên chưa có tr s làm vi c. Cơ s v t ch t và trang thi t b ph c v b o t n, đ c bi t là phòng cháy ch a cháy r ng còn thi u và không đ ng b . Vư n qu c gia Xuân Sơn đư c chuy n h ng thành Vư n qu c gia t năm 2002 v i 58 cán b viên ch c, đ n nay tr s làm vi c còn thi u th n, thi u các cơ s ph c v nghiên c u khoa h c, du l ch sinh thái, di n gi i môi trư ng. Vư n qu c gia Phú Qu c đư c thành l p t năm 2002 v i 71 cán b viên ch c, qu n lý di n tích đ t lâm nghi p trên 31.000 ha, tuy nhiên đ n nay cơ s h t ng ph c v cho công tác qu n lý b o t n còn thi u như: nhà b o tàng, trung tâm di n gi i môi trư ng, cơ s nghiên c u khoa h c, đư ng tu n tra b o v r ng...M t s Vư n qu c gia có tr s ban qu n lý nhưng do ít đư c quan tâm đ u tư cơ s h t ng nên b xu ng c p ho c chưa đáp ng đư c so v i yêu c u ph c v nghiên c u khoa h c như: Vư n qu c gia Vũ Quang, U Minh H , Kon Ka Kinh, Phư c Bình...V hi n tr ng đ u tư cơ s h t ng c a các Vư n qu c gia đư c t ng h p B ng 2. Qua B ng 2 cho th y, hi n tr ng đ u tư xây d ng cơ s h t ng c a các Vư n qu c gia r t khác nhau. M t s Vư n xây d ng công trình cơ s h t ng đáp ng đư c yêu c u th c t , như Vư n 2 qu c gia Cát Tiên v i quy mô di n tích xây d ng các công trình lên t i g n 6.000m , có đ y đ các h ng m c công trình xây d ng như: Văn phòng ban qu n lý, trung tâm di n gi i môi trư ng, cơ s nghiên c u khoa h c, cơ s du l ch sinh thái; Vư n qu c gia B n En, di n tích xây d ng là 2 2.364m ...Đa s Vư n qu c gia m i xây d ng đư c tr s làm vi c ban qu n lý, đáp ng đư c m c tiêu duy nh t là ph c v cho công tác qu n lý b o v r ng, b o t n ngu n gen, còn vi c đ u tư xây d ng các công trình ph c v công tác nghiên c u khoa h c và du l ch sinh thái giáo d c môi trư ng 2 chưa đáp ng đư c yêu c u như Vư n qu c gia U Minh H di n tích xây d ng 140m , Chư Yang 2 Sin 260m ,... B ng 2: Hi n tr ng đ u tư cơ s h t ng các Vư n qu c gia Di n tích xây d ng Tên khu r ng Di n S cán TT Cơ s h t ng Đư ng đ c d ng tích (ha) b CNV Nhà làm 2 tu n tra vi c (m ) (km) 1 Phú Qu c 29135,9 71 Văn phòng BQL 1640 2 Xuân Sơn 15048 58 Văn phòng BQL 300 3 Tràm Chim 7313 32/100 Văn phòng BQL 500 TT di n gi i môi trư ng Cơ s DLST Đư ng tu n tra 30 4 Hoàng Liên 28500 90 Văn phòng BQL 5 U Minh H 7926 69 Văn phòng BQL 140 Đư ng tu n tra 5 6 Chư Yang Sin 59316 84 Văn phòng BQL 260 7 Tam Đ o 29515 100 Văn phòng BQL 1000 13
 14. TT di n gi i môi trư ng Cơ s NCKH Đư ng tu n tra 30 8 Côn Đ o 19991 72 Văn phòng BQL 1970 9 B ch Mã 37487 74/79 Văn phòng BQL 335 TT di n gi i môi trư ng Cơ s DLST Cơ s NCKH Đư ng tu n tra 14 10 Cúc Phương 22405,9 111/165 Văn phòng BQL 1191 TT di n gi i môi trư ng Cơ s DLST Cơ s NCKH Đư ng tu n tra 39 11 Xuân Thu 7100 12 Văn phòng BQL 1000 TT di n gi i môi trư ng Cơ s NCKH Cơ s DLST Đư ng tu n tra 6 Vư n th c v t 12 Vũ Quang 52882 65/98 Văn phòng BQL 900 Đư ng tu n tra 15 13 Yok Đôn 112101,9 124 Văn phòng BQL 614 TT di n gi i môi trư ng Cơ s NCKH Cơ s DLST Đư ng tu n tra 180 Vư n th c v t 14 Cát Bà 15331,6 81/86 Cơ s DLST Đư ng tu n tra Vư n th c v t 15 Chư Mom Ray 56434,2 4/43 Văn phòng BQL 900 TT di n gi i môi trư ng Cơ s NCKH Cơ s DLST Đư ng tu n tra 180 Vư n th c v t 16 Cát Tiên 71360 147/171 Văn phòng BQL 5.924 14
 15. TT di n gi i môi trư ng Cơ s NCKH Cơ s DLST Đư ng tu n tra 60 17 B n En 12033 79 Văn phòng BQL 2364 TT di n gi i môi trư ng Cơ s NCKH Cơ s DLST Đư ng tu n tra 15 Vư n th c v t 18 Bi Đúp-Núi Bà 55968 94/100 Văn phòng BQL 500 TT di n gi i môi trư ng Cơ s DLST Đư ng tu n tra 30 19 Pù Mát 93524,7 40/87 Văn phòng BQL 280 TT di n gi i môi trư ng Vư n th c v t Cơ s DLST 20 Bù Gia M p 25926 44/81 Văn phòng BQL 250 Đư ng tu n tra 90 Cơ s NCKH 21 Phong Nha - K 125362 267/437 Văn phòng BQL Bàng Cơ s NCKH Cơ s DLST Đư ng tu n tra 50 Vư n th c v t 22 Kon Ka Kinh 39955 37/67 Văn phòng BQL 750 Đư ng tu n tra 4.2 23 Bái T Long 15600 40 Văn phòng BQL 750 24 Lò Gò- Xa Mát 18435 21/36 Văn phòng BQL 300 Cơ s DLST Đư ng tu n tra 30 Văn phòng BQL Cơ s DLST 25 Mũi Cà Mau 41089 55/88 Đư ng tu n tra 26 Ba Vì 10749,7 63/110 Văn phòng BQL 1.191 Đư ng tu n tra 4 Vư n th c v t 27 Núi Chúa 29865 60/63 Văn phòng BQL 15
 16. Cơ s NCKH Vư n th c v t 28 Ba B 9022 73/88 Đư ng tu n tra 16 29 Phư c Bình 19814 24 Văn phòng BQL 156 30 U Minh Thư ng 8038 61 Văn phòng BQL 596 Ngu n: các khu r ng đ c d ng cung c p, năm 2007 V hi n tr ng đ u tư cơ s h t ng c a 6 Vư n qu c gia tr c thu c C c Ki m lâm cho th y, vi c xây d ng các công trình cơ b n đáp ng đư c 3 m c tiêu ch y u là: công tác qu n lý b o v r ng, b o t n ngu n gen; công tác nghiên c u khoa h c; du l ch sinh thái giáo d c môi trư ng. Các Vư n đ u có công trình cơ s nghiên c u khoa h c, nhà b o tàng, trung tâm di n gi i môi trư ng, đư ng tu n tra b o v r ng...T ng h p hi n tr ng cơ s h t ng c a 6 Vư n đư c th hi n b ng 3. B ng 3: Hi n tr ng đ u tư cơ s h t ng 6 Vư n qu c gia tr c thu c C c Ki m lâm 2 Vư n qu c gia Di n tích nhà ban S lư ng các Nhà khách (m ) Đư ng tu n 2 qu n lý (m ) tr m b o v tra (km) Tam Đ o 1.000 15 250 30 Ba Vì 1.190 3 650 4 Cúc Phương 1191 12 2.461 39 B ch Mã 335 8 434 14 Yok Don 614 8 350 180 Cát Tiên 5.924 19 3.466 60 Ngu n: các khu r ng đ c d ng cung c p, năm 2007 3.2. Xác đ nh nhu c u đ u tư qu n lý b o v r ng, nhu c u đ u tư xây d ng cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng 3.2.1. Xác đ nh nhu c u đ u tư qu n lý, b o v và phát tri n r ng trong h th ng r ng đ c d ng a) Nhu c u đ u tư b o v và phát tri n r ng trong h th ng r ng đ c d ng - B o v h th ng r ng đ c d ng n đ nh đ n năm 2020, bao g m 164 khu v i t ng di n tích t nhiên là 2.265.753 ha, trong đó di n tích đ t lâm nghi p là 2.198.743 ha (đ t có r ng là 1.941.452 ha, đ t không có r ng là 257.291 ha); di n tích m t bi n là 67.010 ha. - Phát tri n b n v ng h th ng r ng đ c d ng ch y u thông qua b o t n nguyên tr ng, t o môi trư ng t t nh t đ b o t n r ng, b o t n và phát tri n các loài đ ng, th c v t quý hi m, các h sinh thái đ c thù nh m nâng cao ch t lư ng r ng và giá tr đa d ng sinh h c trong h th ng r ng đ c d ng. - Khoanh nuôi xúc ti n tái sinh t nhiên và ph c h i r ng trên di n tích đ t tr ng không có kh năng tái sinh t nhiên; quy ho ch đ ng c , bãi đ t tr ng cho phát tri n đ ng v t r ng ho c ti n hành khoanh nuôi tái sinh t nhiên k t h p v i tr ng r ng b sung các loài cây b n đ a là gi i pháp ch y u trong phát tri n r ng đ i v i các khu r ng đ c d ng. b) Nhu c u đ u tư đi u tra, quy ho ch h th ng r ng đ c d ng - Đi u tra, đánh giá hi n tr ng r ng, đa d ng sinh h c và phân b khu h đ ng th c v t r ng quý hi m, đ c h u làm cơ s qu n lý b o t n và phát tri n b n v ng tài nguyên đa d ng sinh h c h th ng khu r ng đ c d ng. - Đi u tra, đánh giá tình hình xâm h i r ng c a các loài sinh v t ngo i lai ho c nghiên c u xây d ng phương án x lý th c bì (đ t d n) đ gi m thi u nguy cơ cháy r ng, t o ngu n th c ăn cho đ ng v t hoang dã m t s Vư n qu c gia và khu b o t n thiên nhiên. 16
 17. - Quy ho ch t ng th phát tri n Vư n qu c gia và khu b o t n thiên nhiên; quy ho ch phát tri n du l ch sinh thái; quy ho ch đi u ch nh phân khu ch c năng các khu r ng đ c d ng; gi di n tích phân khu b o v nghiêm ng t m c v a đ , chú tr ng đ u tư phân khu ph c h i sinh thái nh m tái t o l i r ng, tăng cư ng kh năng b o t n các loài đ ng th c v t quý hi m, đáp ng đư c m c tiêu qu n lý riêng c a t ng khu r ng đ c d ng và m c tiêu chung c a chi n lư c qu n lý h th ng r ng đ c d ng Vi t Nam. c) D toán kinh phí Kinh phí đi u tra, đánh giá hi n tr ng ĐDSH, quy ho ch t ng th và đi u ch nh l i các phân khu ch c năng toàn b các Vư n qu c gia và khu b o t n thiên nhiên (99 khu) kho ng 198 t đ ng, bao g m: - Đi u tra, đánh giá hi n tr ng ĐDSH, tình hình xâm h i r ng c a các loài sinh v t ngo i lai ho c nghiên c u xây d ng phương án x lý th c bì (đ t d n) đ gi m thi u nguy cơ cháy r ng c a 99 khu r ng đ c d ng: 1 t /1 khu x 99 khu = 99 t đ ng; - Quy ho ch t ng th phát tri n Vư n qu c gia và khu b o t n thiên nhiên; đi u ch nh l i các phân khu ch c năng 99 khu r ng đ c d ng: 1 t /1 khu x 99 khu = 99 t đ ng; 3.2.2. Xác đ nh nhu c u đ u tư xây d ng cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng a) Xây d ng công trình cơ s h t ng ph c v công tác qu n lý các khu r ng đ c d ng (+) Đ i tư ng Xác đ nh nh ng n i dung đ u tư nh m ph c v cho công tác qu n lý b o v r ng phù h p v i ch c năng nhi m v c a khu r ng đ c d ng, bao g m: c i t o, nâng c p và xây m i tr s làm vi c phân khu hành chính d ch v ; xây d ng nâng c p các tr m qu n lý b o v r ng đ c i thi n đi u ki n làm vi c c a l c lư ng qu n lý b o v r ng; công trình ph c v tu n tra qu n lý b o v r ng... (+) N i dung kh i lư ng đ u tư Hoàn thi n vi c c i t o, xây d ng nâng c p ban qu n lý khu r ng đ c d ng; nâng c p, xây m i các tr m ki m lâm và mua s m trang thi t b đ tăng cư ng cho công tác qu n lý b o v r ng; b o dư ng, nâng c p h th ng đư ng tu n tra b o v r ng và c i thi n đi u ki n ăn, , sinh ho t, đi l i c a l c lư ng làm công tác b o v r ng. Các h ng m c đ u tư c th bao g m: - Xây d ng tr s làm vi c c a Ban qu n lý: nh m th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a khu r ng đ c d ng; tiêu chí ch n v trí đ a đi m đ xây d ng phân khu d ch v hành chính ph i th hi n đư c các yêu c u: B trí c nh quan không gian khoa h c, hi n đ i, hài hoà v i c nh quan c a khu v c. Đ c i thi n đi u ki n làm vi c, sinh ho t c a cán b , công nhân viên ch c, khu nhà làm vi c cho cán b 2 2 viên ch c, bình quân t i thi u cho 1 viên ch c kho ng 15m -20m (bao g m c công trình ph ) = 2 500m ; như v y, t ng di n tích xây d ng tr s làm vi c Ban qu n lý m i khu r ng đ c d ng v i di n 2 2 2 2 tích bình quân 900m , bao g m: Phòng làm vi c 500m , h i trư ng l n 200m , phòng h p nh 50m , 2 kho qu , tư li u: 100m ; Tr s Ban qu n lý c n xây d ng là 70 khu (tr tr s c a 30 Vư n qu c gia cơ b n hoàn thành); - Xây d ng, nâng c p các tr m qu n lý b o v r ng: Đ gi m b t ti n t i h n ch t i đa tình tr ng khai thác tài nguyên r ng b t h p pháp, Ban qu n lý các khu r ng đ c d ng c n xác đ nh c th các khu v c tr ng đi m phá r ng, khai thác tài nguyên r ng; H t Ki m lâm các khu r ng đ c d ng xây d ng chương trình nâng cao nghi p v , t ch c n m ngu n tin các tuy n thư ng xuyên v n chuy n lâm s n trái phép, b trí l c lư ng đ m nh đ ngăn ch n và tr n áp k ch ng đ i; tăng cư ng l c lư ng; đ ng th i b trí xây d ng các ch t, tr m ki m lâm phù h p đ ph c v công tác tu n tra qu n lý b o v r ng. Xây d ng, nâng c p các tr m qu n lý b o v r ng ph i căn c vào đi u ki n t nhiên (đ a hình) và y u t kinh t xã h i c a khu v c nh hư ng xâm h i t i tài nguyên đa d ng sinh h c khu r ng đ c d ng; bình quân m t tr m qu n lý t 3.000ha - 4.000ha/1 tr m, m i tr m di n tích xây 2 2 d ng 150m - 200m ; s lư ng các tr m c n xây d ng là 400 tr m (tr các tr m qu n lý b o v r ng hi n có) - Xây d ng và nâng c p đư ng tu n tra qu n lý b o v r ng, phòng cháy ch a cháy r ng có vai trò h t s c quan tr ng đ i v i s nghi p b o v phát tri n r ng; bình quân t i thi u 1,0km/1000ha; s km đư ng tu n tra c n xây d ng, nâng c p là 1.417km (tr 783km đư ng hi n có). (+) D toán kinh phí Kinh phí d ki n cho xây d ng công trình cơ s h t ng ph c v công tác qu n lý b o v r ng kho ng 1.986,8 t đ ng; n i dung h ng m c đ u tư bao g m: 17
 18. - Xây d ng, nâng c p tr s làm vi c c a Ban qu n lý: T ng di n tích xây d ng tr s làm vi c Ban 2 2 qu n lý m i khu r ng đ c d ng v i di n tích bình quân 900m , bao g m: Phòng làm vi c 500m , h i 2 2 2 trư ng l n 200m , phòng h p nh 50m , kho qu , tư li u: 100m ; Bình quân 6 t /1 khu x 70 khu = 420 t đ ng; - Xây d ng, nâng c p các tr m qu n lý b o v r ng, bình quân m t tr m qu n lý t 3.000ha- 2 2 4.000ha/1 tr m, m i tr m di n tích xây d ng 150m - 200m ; Bình quân 1,5 t /1 tr m x 400 tr m = 600 t đ ng; - Xây d ng, nâng c p đư ng n i b , đư ng tu n tra qu n lý b o v r ng, phòng cháy ch a cháy r ng k t h p du l ch sinh thái (bình quân t i thi u 1.000ha/1km); Bình quân 0,4 t /1km x 1.417km = 566,8 t đ ng; - Xây d ng, nâng c p h th ng thông tin liên l c, các trang thi t b ph c v công tác qu n lý b o v r ng, c i thi n đi u ki n làm vi c c a l c lư ng qu n lý b o v r ng; Bình quân 0,5 t /1 tr m x 400 tr m = 200 t đ ng; - Xây d ng h th ng cung c p đi n, ph c v c i thi n đi u ki n làm vi c các tr m b o v r ng và ăn, , sinh ho t c a cán b công nhân viên ch c thu c ban qu n lý khu r ng đ c d ng; Bình quân 0,5 t /1 tr m x 400 tr m = 200 t đ ng. b) Xây d ng công trình phòng cháy và ch a cháy r ng (+) Đ i tư ng M t s Khu r ng đ c d ng n m trong vùng tr ng đi m cháy r ng như Vư n qu c gia Tam Đ o, Cát Tiên, Chư Mom Ray, Yok Đôn, Tràm Chim, U Minh Thư ng, U Minh H v i các ki u r ng chính như r ng kh p, r ng khô h n, r ng tràm, tr ng c ..., t i nh ng khu v c này cháy r ng đang là m t trong nh ng nguy cơ l n nh t đe do đa d ng sinh h c, đ c bi t khi bư c vào mùa khô h n; vì v y c n thi t ph i xây d ng các công trình ph c v cho phòng cháy ch a cháy r ng. (+) N i dung kh i lư ng đ u tư - Xây d ng, nâng c p các công trình, chòi gác phát hi n s m l a r ng; m i tr m b o v r ng có m t chòi, đư c xây d ng theo hư ng kiên c , s d ng lâu dài và đ t v trí bao quát cho khu v c r ng r ng l n; bình quân m t chòi gác trong ph m vi t 3.000ha - 4.000ha/1 chòi; s lư ng các chòi gác c n xây d ng, nâng c p là 400 chòi (tr các chòi gác hi n có) 2 2 - Xây d ng nhà t p luy n Phòng cháy ch a cháy r ng là 30 nhà, di n tích 300m - 400m /nhà; - Xây d ng h , đ p, b ch a nư c phòng cháy: C n l i d ng tri t đ các h đ p đ xây d ng trên các thư ng ngu n khe su i, khe c n ph c v phòng cháy k t h p là nơi d tr nư c ph c v công tác b o t n. (+) D toán kinh phí Kinh phí cho các công trình ph c v phòng cháy ch a cháy r ng kho ng 390 t đ ng, bao g m: - Chòi gác 400 chòi x 0,5t /1 chòi = 200 t đ ng; - Nhà t p luy n: 30 nhà x 3t /1 nhà = 90 t đ ng; - H , đ p, b ch a nư c phòng cháy: 1t /1 khux 100 khu= 100 t đ ng. c) Xây d ng công trình ph c v nghiên c u khoa h c (+) Đ i tư ng Các khu r ng đ c d ng, c n ưu tiên xây d ng các công trình đ ph c v công tác b o t n b n v ng tài nguyên thiên nhiên, đa d ng sinh h c, các ngu n gen quý và đ c h u; xây d ng công trình nghiên c u nh m theo dõi tình hình sinh trư ng, tái sinh, nh ng bi n đ i v c u trúc và thành ph n loài th c v t r ng trong các ưu h p th c v t đ c trưng c a r ng; l p các ô đ nh v và s li u thu th p t các ô đ nh v làm căn c đ đánh giá quá trình di n th c a r ng; theo dõi, giám sát khu h đ ng v t r ng đ tìm hi u quy lu t ho t đ ng và các m i quan h gi a thành ph n đ ng v t r ng và các đi u ki n sinh s ng. Xây d ng h th ng quan sát, theo dõi và ch n đoán xu th thay đ i c a ĐVHD nh t là nh ng loài nguy c p, quý, hi m đ đánh giá hi u qu các ho t đ ng trong khu b o t n đ i v i kh năng ph c h i qu n xã đ ng v t r ng. (+) N i dung kh i lư ng đ u tư 18
 19. Hoàn thi n các công trình ph c v công tác b o t n thiên nhiên, đa d ng sinh h c; các h ng m c đ u tư c th bao g m: - Xây d ng nhà b o tàng: đ trưng bày, sưu t p các lo i tiêu b n m u th c v t, đ ng v t (r ng, bi n), 2 m u tiêu b n côn trùng...đ NCKH và ph c v tham quan h c t p; di n tích xây d ng 400m /1 khu r ng; s nhà b o tàng c n xây d ng là 100 nhà; - Xây d ng nhà chòi quan sát đ i v i m t s khu r ng đ c d ng có tính đa d ng sinh h c cao, đ c bi t đa d ng khu h đ ng v t r ng ph c v nghiên c u, theo dõi t p tính đ ng v t hoang dã k t h p ph c v tham quan du l ch; s lư ng nhà quan sát c n xây d ng là 50/100 khu r ng; - Xây d ng Vư n sưu t p th c v t (tư ng rào, nhà lư i...) v i m c đích là quy t , lưu tr , b o t n ngu n gen th c v t và các th m th c v t hi n có c a khu r ng đ c d ng; xây d ng thành m t khu r ng m u đ b o t n đa d ng v thành ph n loài, v các th m th c v t r ng, đ c bi t là b o t n ngu n gen các loài th c v t r ng quý hi m, tiêu bi u, có giá tr ph c v cho vi c h c t p, nghiên c u trao đ i khoa h c. M i khu r ng xây d ng m t Vư n sưu t p; s lư ng Vư n sưu t p c n xây d ng là 100 khu. (+) D toán kinh phí Kinh phí d ki n cho các công trình ph c v nghiên c u khoa h c kho ng 750 t đ ng; n i dung h ng m c đ u tư bao g m: - Công trình nhà b o tàng: 4 t /1 khu x 100 khu = 400 t đ ng; - Công trình nghiên c u, theo dõi t p tính đ ng v t hoang dã: 1 t /1 khu x 50 khu = 50 t đ ng; - Công trình Vư n sưu t p: 3 t /1 khu x 100 khu = 300 t đ ng. d) Xây d ng công trình ph c v du l ch sinh thái k t h p giáo d c môi trư ng (+) Đ i tư ng Nh m khai thác ti m năng t nhiên v c nh quan, môi trư ng; thông qua phát tri n du l ch sinh thái góp ph n tuyên truy n, giáo d c cho ngư i dân đ a phương và du khách v các giá tr t nhiên, văn hoá l ch s và nhân văn c a khu r ng đ c d ng t đó nâng cao ý th c b o v tài nguyên thiên nhiên và môi trư ng, đ ng th i mang l i l i ích kinh t cho cán b công nhân viên ch c khu r ng đ c d ng và cho c ng đ ng dân cư đ a phương. (+) N i dung kh i lư ng đ u tư Theo quy đ nh pháp lu t hi n hành là đư c t ch c du l ch r ng đ c d ng, nhưng du l ch ph i phù h p v i m c tiêu b o t n, m i ho t đ ng v du l ch trong khu r ng đ c d ng không đư c gây nh hư ng x u đ n b o t n đa d ng sinh h c, b o v môi trư ng và các h sinh thái (Đi u 49, Đi u 53 Lu t B o v và phát tri n r ng). Đi u 55 Ngh đ nh c a Chính ph v thi hành Lu t b o v và Phát tri n r ng và Đi u 22 c a Quy t đ nh s 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch qu n lý r ng. Các h ng m c đ u tư c th bao g m: - Xây d ng trung tâm du khách, nh m thu hút khách tham quan, góp ph n phát tri n và đa d ng hoá lo i hình du l ch sinh thái. Trung tâm du l ch thư ng là nơi du khách ti p xúc đ u tiên khi đ n Khu r ng đ c d ng, vì v y đi u đ u tiên c n lưu ý là trung tâm ph i đư c xây d ng nh ng v trí d nh n 2 ra và n tư ng; Di n tích xây d ng trung tâm kho ng 400m /1 khu r ng; - Xây d ng sa bàn khu r ng đ c d ng; đư ng di n gi i môi trư ng: nh m gi i thi u t ng quan v khu r ng; xác đ nh các đi m, tuy n du l ch trong khu r ng đ c d ng; m i khu r ng xây d ng 01 sa bàn; - Khôi ph c ngành ngh truy n th ng: nh m khuy n khích c ng đ ng s ng trong khu r ng đ c d ng phát tri n các ngành ngh truy n th ng c a đ a phương như: D t th c m, đan lát hàng tiêu dùng, đáp ng nhu c u s d ng t i ch và t o ra vi c làm cho c ng đ ng trong lúc nông nhàn, đ ng th i góp ph n nâng cao thu nh p n đ nh đ i s ng c ng đ ng. - Xây d ng các công trình cơ s h t ng khác trong khu r ng đ c d ng; cơ s ph c v du l ch sinh thái b ng nhà ngh , tua tuy n du l ch, công trình sinh thái. (+) D toán kinh phí Kinh phí d ki n cho các công trình ph c v du l ch sinh thái, giáo d c môi trư ng kho ng 520 t đ ng; n i dung h ng m c xây d ng bao g m: - Xây d ng trung tâm du l ch sinh thái: 4 t /1 khu x 100 khu = 400 t ; 19
 20. - Xây d ng sa bàn r ng đ c d ng, đư ng di n gi i môi trư ng: 0,5 t /1 khu x 100 khu = 50 t đ ng; - Khôi ph c ngành ngh truy n th ng: 0,5 t /1 khu x 100 = 50 t đ ng. - Các công trình cơ s h t ng khác trong khu r ng đ c d ng: 0,2 t /1khu x 100 khu = 20 t đ ng. 3.2.3. T ng h p nhu c u đ u tư cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng Đ th c hi n chương trình đ u tư xây d ng và hoàn thi n cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng Vi t Nam giai đo n 2008 - 2020 (chưa bao g m khu b o v c nh quan, r ng nghiên c u th c nghi m khoa h c và nhu c u đ u tư lâm sinh), ngu n kinh phí d tính kho ng 3.844,8 t đ ng, chi ti t theo các h ng m c như b ng sau: Đơn v : Tri u đ ng H ng m c T ng c ng 2008-2009 2010-2015 2016-2020 T ng c ng 3.844.800 700.000 2.626.800 518.000 1. Đi u tra, quy ho ch h th ng r ng đ c d ng 198.000 30.000 140.000 28.000 2. Xây d ng công trình cơ s h t ng h th ng r ng 1.986.800 420.000 1.166.800 400.000 đ c d ng 3. Xây d ng công trình phòng cháy ch a cháy r ng 390.000 100.000 270.000 20.000 4. Xây d ng công trình ph c v nghiên c u khoa 750.000 100.000 600.000 50.000 h c 5. Xây d ng công trình ph c v du l ch sinh thái k t 520.000 50.000 450.000 20.000 h p giáo d c môi trư ng Ph n 3: CÁC GI I PHÁP VÀ HI U QU TH C HI N Đ ÁN XÂY D NG VÀ HOÀN THI N CƠ S H T NG H TH NG R NG Đ C D NG I. GI I PHÁP V T CH C Trên cơ s Đ án này, các Vư n qu c gia và khu b o t n thiên nhiên xác đ nh c th nhu c u đ u tư, phân b kinh phí đ u tư xây d ng các d án đ u tư c th ; C c Ki m lâm ch trì, ph i h p v i các C c, V ch c năng c a B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính cân đ i v n cho đ a phương; ch đ o, hư ng d n đ a phương xây d ng các d án đ u tư; ki m tra đánh giá vi c th c hi n Đ án. U ban nhân dân các t nh, Thành ph cân đ i và đi u ti t ngu n v n, l ng ghép các chương trình, m c tiêu, phát tri n kinh t , xã h i trên đ a bàn xây d ng d án đ u tư c th và t ch c th c hi n theo quy đ nh pháp lu t hi n hành. II. GI I PHÁP V NGU N V N Đ th c hi n m c tiêu c a Đ án “V chương trình đ u tư xây d ng và hoàn thi n cơ s h t ng h th ng r ng đ c d ng Vi t Nam giai đo n 2008 - 2020”, ngân sách nhà nư c đ u tư theo ch đ chính sách hi n hành, bao g m: Ngu n kinh phí t Chương trình 661; ngu n ngân sách Trung ương đ u tư cho các khu r ng đ c d ng; ngu n v n ngân sách dành cho nghiên c u khoa h c; v n đ u tư xây d ng cơ b n t ngân sách; v n đóng góp c a các doanh nghi p kinh doanh r ng, các doanh nghi p đ u tư du l ch trong khu b o t n; v n huy đ ng tài tr không hoàn l i c a các t ch c qu c t , t ch c t thi n môi trư ng trong nư c và qu c t . III. K HO CH TRI N KHAI - Năm 2008 - 2009: Ti p t c đ u tư nh ng d án đã đư c c p th m quy n phê duy t; xác đ nh c th nhu c u đ u tư, xây d ng các d án đ u tư m i đ trình duy t theo quy đ nh pháp lu t hi n hành; - Năm 2010 - 2015: Nhà nư c dành ngân sách thích đáng đ u tư xây d ng cơ s h t ng nh m ph c v công tác b o t n thiên nhiên, b o t n ĐDSH h th ng khu r ng đ c d ng và t ch c theo dõi, giám sát tình hình tri n khai th c hi n Đ án. 20
Đồng bộ tài khoản