Quyết định số 2377/2005/QÐ-CT

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 2377/2005/QÐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2377/2005/QÐ-CT về việc phê duyệt giá sàn để tổ chức đấu giá do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2377/2005/QÐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2377/2005/QÐ-CT Bắc Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH V/V PHÊ DUYỆT GIÁ SÀN ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ vào Nghị định số 86/NÐ-CP ngày 19.12.1996 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá tài sản và các quy định hiện hành của Nhà nước; Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng xác định giá sàn đấu giá quyền sử dụng đất ngày 24.11.2005; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 300/TC-VG ngày 9.12.2005, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1: Phê duyệt giá sàn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 18 đường Nguyễn Ðăng Ðạo, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, như sau: - Diện tích đất: 4.767m2. - Giá sàn là: 18.363.867.069 đồng (Mười tám tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, tám trăm sáu bẩy nghìn, không trăm sáu chín đồng); trong đó tài sản trên đất là: 1.679.367.069 đồng. Mức giá sàn quy định trên là cơ sở xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá theo quy định. Ðiều 2: Giao Trung tâm tư vấn dịch vụ tài sản và Bất động sản tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Trung tâm thực hiện việc tổ chức đấu giá trên theo đúng quy định của UBND tỉnh và các quy định hiện hành của Nhà nước. Ðiều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Ðầu tư, Xây dựng; Cục thuế, Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài sản và Bất động sản và Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. CHỦ TỊCH Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản