Quyết định số 2379/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 2379/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung đơn giá nhà cửa và công trình kiến trúc để tính bồi thường và hỗ trợ giải tỏa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2379/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C LIÊU c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 2379/Q -UBND B c Liêu, ngày 09 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH, B SUNG ƠN GIÁ NHÀ C A VÀ CÔNG TRÌNH KI N TRÚC TÍNH B I THƯ NG VÀ H TR GI I T A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 2149/Q -UBND ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Liêu v vi c i u ch nh ơn giá nhà c a và công trình ki n trúc tính b i thư ng và h tr gi i t a; Xét T trình s 141/TTr-SXD ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a S Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh, b sung m t s m c trong Quy t nh s 2149/Q -UBND ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Liêu v vi c i u ch nh ơn giá nhà c a và công trình ki n trúc tính b i thư ng và h tr gi i t a, c th như sau: 1. B sung t i ph n I (Quy nh chung) thêm m c 5 c th như sau: i v i nhà lo i I, II, II, IV, VI-1, VI-2, bi t th b t bu c ph i có b n v hi n tr ng nhà (Tr trư ng h p ã có b n v cũ phù h p v i hi n tr ng), và có 01 t m nh m t ti n nhà làm cơ s cho vi c xem xét áp giá b i hoàn (Trư ng h p nhà b c t xén m t ph n thì trong b n v ph i th hi n ph n di n tích b c t xén). i v i các lo i nhà còn l i ph i có 01 t m nh m t ti n nhà làm cơ s xem xét áp giá b i thư ng và lưu tr ; 2. i u ch nh, b sung ph n IV (Nhà lo i III); ph n V (Nhà lo i IV) m c ghi chú, c th như sau: - i u ch nh n i dung t i g ch u dòng th 10 (Ph n IV) “Nhà lo i III có tư ng không sơn ho c không quét vôi thì ơn giá xây d ng gi m 20.000 /m2 so v i ơn giá nhà có tư ng quét vôi” b c m t “Tùy theo di n tích th c t ph n tư ng không sơn ho c không quét vôi”; - i u ch nh n i dung t i g ch u dòng th 09 (Ph n V) “Nhà lo i IV có tư ng không sơn ho c không quét vôi thì ơn giá xây d ng gi m 20.000 /m2 so v i ơn giá nhà có tư ng quét vôi” b c m t “Tùy theo di n tích th c t ph n tư ng không sơn ho c không quét vôi”; - B sung: Nhà lo i IV có m t ph n tư ng không sơn ho c không quét vôi thì giá tr nhà gi m 10.000 /m2 tư ng không sơn; 6.000 /m2 tư ng quét vôi. 3. i u ch nh, b sung ph n VI (Nhà lo i V - nhà t m): B sung trong m c Ghi chú: Nhà lo i V có v sinh xây d ng kiên c trong nhà thì giá tr nhà tăng thêm 3.000.000 /m2 xây d ng v sinh. 4. B n i dung Ghi chú c a m c 11 ph n X (Công trình ki n trúc khác) 5. B sung ph n XI ( ơn giá ào p t), c th như sau:
  2. V nguyên t c giá ào p này xác nh chi phí u tư vào t còn l i. Kho n chi phí này xác nh phân b theo th i gian ho c ch t lư ng còn l i c a công trình: - ào p kênh mương b ng th công: 10.000 /m3; - ào p kênh mương, ao h b ng cơ gi i: Tùy phương ti n thi công mà áp d ng ơn giá quy nh t i Quy t nh s 23/2006/Q -UBND ngày 20 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành các t p ơn giá xây d ng công trình trên a bàn t nh B c Liêu nhân (x) v i h s i u ch nh nhân công, máy thi công theo quy nh hi n hành; - i v i các trư ng h p th c t có nhà trên t nhưng không i u ki n b i thư ng theo lo i t , tùy theo di n tích th c t p n n nhà ho c di n tích san l p ư c ư c xem xét h tr công ào p, san l p m t b ng và tôn t o 60.000 /m2; - Các trư ng h p san l p m t b ng khác tùy theo v t tư, ơn giá th trư ng t i th i i m và kh i lư ng th c t mà t ch c làm nhi m v b i thư ng gi i t a tính toán xu t theo quy nh hi n hành. i u 2. Th i gian th c hi n: Nh ng phương án b i thư ng gi i t a m t b ng ã ư c c p thNm quy n phê duy t trư c ngày Quy t nh này có hi u l c v n ti p t c th c hi n theo phương án ã ư c phê duy t; Các n i dung khác không nêu t i Quy t nh này thì th c hi n theo Quy t nh s 2149/Q -UBND ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Liêu v vi c i u ch nh ơn giá nhà c a và công trình ki n trúc tính b i thư ng và h tr gi i t a; Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c, giao Giám c S Xây d ng ho c Giám c S Tài chính hư ng d n gi i quy t, trư ng h p vư t thNm quy n thì báo cáo xu t trình y ban nhân dân t nh xem xét quy t nh; Giao S Xây d ng ch trì ph i h p v i S Tài chính xem xét tình hình giá c th trư ng xây d ng ơn giá nhà c a và công trình ki n trúc theo chi ti t c th trình y ban nhân dân t nh xem xét quy t nh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c S Tài chính; Giám c S Xây d ng; Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân các huy n và th xã B c Liêu; các ban qu n lý d án và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Ph m Hoàng Bê
Đồng bộ tài khoản