Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 238/2006/QĐ-TTg Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V VI C S D NG PHƯƠNG TI N, THI T BN K THU T NGHI P V C A L C LƯ NG C NH SÁT NHÂN DÂN TRONG HO T NG TU N TRA, KI M SOÁT V TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Công an, QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v vi c s d ng phương ti n, thi t b k thu t nghi p v c a l c lư ng C nh sát nhân dân trong ho t ng tu n tra, ki m soát v tr t t , an toàn giao thông. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B trư ng B Công an ch u trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ki m tra ôn c vi c th c hi n Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN,
  2. Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, NC (2b). QUY NNH V VI C S D NG PHƯƠNG TI N, THI T BN K THU T NGHI P V C A L C LƯ NG C NH SÁT NHÂN DÂN TRONG HO T NG TU N TRA, KI M SOÁT V TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 238/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) i u 1. L c lư ng C nh sát nhân dân ư c s d ng các phương ti n, thi t b k thu t nghi p v quy nh t i i u 5 Quy nh này trong ho t ng tu n tra, ki m soát phát hi n, ch p l i, ghi nh n, ánh d u t i ch i tư ng có hành vi vi ph m v tr t t , an toàn giao thông (dư i ây vi t t t là phương ti n, thi t b k thu t nghi p v ); hình nh, b n ghi, d u v t ghi thu ư c b ng các phương ti n, thi t b k thu t nghi p v này ư c coi là ch ng c l p biên b n vi ph m và xem xét ra quy t nh x ph t vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Qu n lý, s d ng phương ti n, thi t b k thu t nghi p v . 1. Phương ti n, thi t b k thu t nghi p v c a l c lư ng C nh sát nhân dân trư c khi s d ng ph i m b o yêu c u theo các quy nh v ki m nh, o lư ng ch t lư ng c a Nhà nư c. 2. Phương ti n, thi t b k thu t nghi p v c a l c lư ng C nh sát nhân dân ư c l p t, s d ng t i các tr m C nh sát giao thông, các ch t c nh trên tuy n giao thông ho c trên các phương ti n tu n tra, ki m soát theo úng k ho ch ư c c p Công an có thNm quy n phê duy t, m b o minh b ch và úng quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Công an. 3. T ch c, cá nhân nào s d ng các phương ti n, thi t b k thu t nghi p v quy nh t i i u 5 quy nh này m t cách tuỳ ti n, không úng m c ích, gây nh hư ng n quy n l i h p pháp c a công dân, thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. T ch c, cá nhân khi tham gia giao thông ph i nghiêm ch nh ch p hành vi c giám sát, phát hi n, x lý v các hành vi vi ph m ư c thu th p, ánh d u, ghi nh n b ng phương ti n, thi t b k thu t nghi p v c a l c lư ng C nh sát nhân dân và có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nghiêm c m vi c s n xu t, l p ráp, kinh doanh, nh p khNu ho c s d ng trái phép các phương ti n, thi t b k thu t nghi p v ho c có hành vi c n tr , h n ch ho c vô hi u hoá tính năng k thu t c a các phương ti n, thi t b k thu t nghi p v c a l c lư ng C nh sát nhân dân.
  3. i u 5. Phương ti n, thi t b k thu t nghi p v c a l c lư ng C nh sát nhân dân bao g m: 1. Máy o t c có ghi hình nh. 2. Máy o n ng c n. 3. Máy quay Camera chuyên d ng. 4. Máy ghi âm chuyên d ng. 5. Máy ch p nh chuyên d ng. 6. Cân t i tr ng xe cơ gi i. 7. Máy nh v v tinh. 8. Thi t b o lưu t c dòng ch y. 9. Thi t b o sâu c a nư c. 10. Thi t b o gió. 11. Thi t b o, th ch t ma tuý. 12. Thi t b ch ng b c x . 13. Thi t b ánh d u hoá ch t. 14. èn soi tia c c tím. Ngoài phương ti n, thi t b k thu t nghi p v trên, l c lư ng C nh sát nhân dân khi tham gia ph i h p ư c s d ng các phương ti n, thi t b k thu t nghi p v chuyên ngành B Giao thông v n t i, B Khoa h c và Công ngh , B Tài nguyên và Môi trư ng (thi t b o áp l c hơi c a l p xe cơ gi i, thi t b o chi u cao hoa l p xe cơ gi i, thi t b o hi u qu phanh xe cơ gi i, thi t b o ti ng n xe cơ gi i, thi t b o khí th i xe cơ gi i, thi t b o âm lư ng còi xe cơ gi i, thi t b o cư ng ánh sáng c a èn xe cơ gi i, thi t b o rơ góc c a vô lăng lái xe cơ gi i...) và các phương ti n k thu t khác trong công tác tu n tra, ki m soát v tr t t , an toàn giao thông và k t qu s d ng các phương ti n, thi t b này cũng ư c coi là ch ng c cho vi c l p biên b n và xem xét ra quy t nh x ph t vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. B Công an có trách nhi m: 1. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan ban hành các quy nh c th v cơ ch ph i h p s d ng các phương ti n, thi t b k thu t nghi p v chuyên ngành quy nh t i i u 5 Quy nh này.
  4. 2. Ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh và các B , ngành liên quan t ch c nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c k thu t s n xu t, l p ráp, nh p khNu các lo i phương ti n, thi t b k thu t nghi p v c a l c lư ng C nh sát nhân dân. 3. Quy nh c th vi c s d ng và qu n lý các lo i phương ti n, thi t b k thu t nghi p v quy nh t i i u 5 Quy nh này. 4. Trong trư ng h p do yêu c u c p thi t c a vi c b o m tr t t , an toàn giao thông, B trư ng B Công an báo cáo Th tư ng Chính ph quy nh s a i, b sung danh m c vi c s d ng, qu n lý các phương ti n, thi t b khác ngoài các phương ti n, thi t b quy nh t i i u 5 Quy nh này. i u 7. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m: 1. T ch c nghiên c u ng d ng các ti n b khoa h c k thu t c i ti n, l p ráp các lo i phương ti n, thi t b k thu t nghi p v c a l c lư ng C nh sát nhân dân. 2. Ph i h p v i B Công an th ng nh t qu n lý và t ch c th c hi n các quy nh v o lư ng ch t lư ng c a Nhà nư c i v i các phương ti n, thi t b k thu t nghi p v c a l c lư ng C nh sát nhân dân theo quy nh c a pháp lu t trư c khi ưa vào s d ng. i u 8. B Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Công an xây d ng k ho ch v kinh phí và ki m tra, giám sát vi c s d ng kinh phí nghiên c u, ng d ng khoa h c k thu t, l p ráp, s a ch a, nh p khNu, trang b các phương ti n, thi t b k thu t nghi p v c a l c lư ng C nh sát nhân dân theo quy nh. i u 9. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy nh này./.
Đồng bộ tài khoản