Quyết định số 238/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 238/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 238/2008/QĐ-UBND về việc quy định chế độ bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 238/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 238/2008/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH B I DƯ NG NGHI P V , TRANG BN PHƯƠNG TI N LÀM VI C CHO L C LƯ NG B O V DÂN PH Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 38/2006/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph v B o v dân ph ; Căn c Thông tư liên t ch s 02/2007/TTLT-BCA-BL TBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 c a Liên B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 38/2006/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph ; ư c s nh t trí c a Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh t i công văn s 37/H ND- TH ngày 19 tháng 3 năm 2008 và theo ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 2009/TTr-STC ngày 29 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Quy nh ch b i dư ng nghi p v , trang b phương ti n làm vi c cho l c lư ng B o v dân ph như sau: 1. Ch b i dư ng nghi p v : B o v dân ph ư c t p hu n, b i dư ng ki n th c pháp lu t và nghi p v v công tác b o v an ninh, tr t t do c p trên tri u t p và ư c hư ng ch i l i, ăn như quy nh i v i cán b không chuyên trách c p xã t i Quy t nh s 213/2007/Q -UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành Quy nh m c h tr i v i cán b , công ch c ư c c i ào t o, b i dư ng. 2. Trang b phương ti n i v i B o v dân ph , T b o v dân ph : a) B o v dân ph ư c trang b : - Gi y ch ng nh n, bi n hi u, băng ch c danh theo m u th ng nh t.
  2. - Hai b ng ph c (qu n áo Xuân Hè), m t phù hi u tay áo, m t mũ m m, m t ôi gi y da, m t ôi t t chân, m t dây lưng da, m t b qu n áo mưa, m t s ghi chép/năm; b) T b o v dân ph ư c trang b : m i T b o v dân ph ư c trang b 2 (hai) èn pin/năm. 3. Ngu n kinh phí: h ng năm S Tài chính b trí và tham mưu y ban nhân dân t nh phân b kinh phí th c hi n ch b i dư ng nghi p v , trang b phương ti n làm vi c ph c v công tác c a B o v dân ph cho Công an t nh. Vi c mua s m trang b phương ti n làm vi c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 122/2008/Q -UBND ngày 07 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh ban hành Quy ch th c hi n u th u mua s m tài s n trên a bàn t nh Ninh Thu n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, Giám c Công an t nh, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph , th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan
Đồng bộ tài khoản