Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2000/Q -BGD& T Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 24/2000/Q -BGD& T NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH I U L TRƯ NG TRUNG H C CHUYÊN NGHI P B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Lu t Giáo d c ngày 2/12/1998; Theo ngh c a V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và D y ngh , QUY T NNH i u 1.Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l Trư ng trung h c chuyên nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th Quy t nh s 781/GD - T ngày 3/3/1997 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch trư ng trung h c chuyên nghi p công l p. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có trư ng; Chánh Văn phòng, V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và D y ngh , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c cơ quan B Giáo d c và ào t o; Giám c S Giáo d c và ào t o, Hi u trư ng trư ng trung h c chuyên nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Minh Hi n ( ã ký) I UL TRƯ NG TRUNG H C CHUYÊN NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 24/ 2000/Q - BGD& T ngày 11 tháng 7 năm 2000 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o)
 2. Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. i u l này quy nh v t ch c và ho t ng c a trư ng trung h c chuyên nghi p trong h th ng giáo d c qu c dân. 2. Trư ng trung h c chuyên nghi p thu c l c lư ng vũ trang nhân dân tuân theo các quy nh có liên quan c a i u l này khi ti n hành ào t o c p văn b ng c a h th ng giáo d c qu c dân. i u 2. V trí c a trư ng trung h c chuyên nghi p 1. Trư ng trung h c chuyên nghi p là cơ s giáo d c ngh nghi p thu c b c trung h c có quan h ào t o liên thông v i các trư ng trung h c cơ s , trung h c ph thông, d y ngh , cao ng, i h c trong h th ng giáo d c qu c dân. 2. Trư ng trung h c chuyên nghi p có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. i u 3. M c tiêu ào t o c a trư ng trung h c chuyên nghi p M c tiêu ào t o c a trư ng trung h c chuyên nghi p là ào t o ngư i lao ng có ki n th c, k năng ngh nghi p trình trung c p và các trình th p hơn, có o c, lương tâm ngh nghi p, ý th c k lu t, tác phong công nghi p, có s c kho , nh m t o i u ki n cho ngư i lao ng có kh năng tìm vi c làm, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, c ng c qu c phòng, an ninh. i u 4. Nhi m v và quy n h n c a trư ng trung h c chuyên nghi p Trư ng trung h c chuyên nghi p có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. T ch c quá trình ào t o và các ho t ng giáo d c khác theo m c tiêu, chương trình ào t o các ngành, ngh ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n cho phép; 2. Xây d ng chương trình ào t o, k ho ch gi ng d y trên cơ s chương trình khung do B Giáo d c và ào t o ban hành; 3. T ch c biên so n và duy t giáo trình c a nh ng ngành, ngh ư c phép ào t o trên cơ s thNm nh c a H i ng thNm nh do hi u trư ng thành l p; 4. Th c hi n các ho t ng th c nghi m, nghiên c u khoa h c, ng d ng và phát tri n công ngh , tham gia gi i quy t nh ng v n v kinh t - xã h i c a a phương và t nư c; 5. Th c hi n các d ch v khoa h c, công ngh , s n xu t kinh doanh phù h p v i ngành ngh ào t o và các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t;
 3. 6. Qu n lý giáo viên, cán b và nhân viên; 7. Tuy n sinh và qu n lý h c sinh; 8. Ph i h p v i gia ình h c sinh, các t ch c, cá nhân trong ho t ng giáo d c, ào t o; 9. T ch c cho giáo viên, cán b , nhân viên và h c sinh tham gia các ho t ng xã h i; 10. Qu n lý, s d ng t ai, trư ng s , trang thi t b và tài chính theo quy nh c a pháp lu t; 11. Liên k t v i các t ch c kinh t , văn hoá, xã h i, các cơ s ào t o nh m phát tri n công tác ào t o, nâng cao ch t lư ng ào t o, g n ào t o v i vi c làm, ph c v phát tri n kinh t - xã h i, b sung ngu n tài chính cho trư ng; 12. S d ng ngu n thu t ngân sách nhà nư c c p, t ho t ng kinh t u tư xây d ng cơ s v t ch t c a trư ng, m r ng s n xu t, kinh doanh theo ngành, ngh và chi cho các ho t ng giáo d c, ào t o theo quy nh c a pháp lu t; 13. H p tác v ào t o, nghiên c u khoa h c v i nư c ngoài theo quy nh c a Chính ph ; 14. ư c nhà nư c giao t, ư c thuê t, ư c mi n gi m thu và vay tín d ng theo quy nh c a pháp lu t; 15. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. H th ng trư ng trung h c chuyên nghi p 1. Trư ng trung h c chuyên nghi p bao g m: a. Trư ng trung h c chuyên nghi p Trung ương do B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B ) ra quy t nh thành l p. b. Trư ng trung h c chuyên nghi p a phương do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) ra quy t nh thành l p. 2. Trư ng trung h c chuyên nghi p Trung ương ư c t ch c theo các lo i hình công l p, bán công. Trư ng trung h c chuyên nghi p a phương ư c t ch c theo các lo i hình công l p, bán công, dân l p, tư th c. Trư ng trung h c chuyên nghi p bán công, dân l p, tư th c sau ây g i chung là trư ng trung h c chuyên nghi p ngoài công l p. Trư ng trung h c chuyên nghi p ngoài công l p tuân theo i u l này và Quy ch v t ch c và ho t ng c a các trư ng ngoài công l p do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành.
 4. i u 6. Tên trư ng trung h c chuyên nghi p 1. Vi c t tên trư ng trung h c chuyên nghi p quy nh như sau: a. V i trư ng trung h c chuyên nghi p công l p: - Trư ng trung h c chuyên nghi p Trung ương: "Trư ng trung h c + Ngành ào t o chính + Trung ương + Tên riêng (n u có)". - Trư ng trung h c chuyên nghi p a phương: "Trư ng trung h c + Ngành ào t o chính + Tên riêng". b. V i trư ng trung h c chuyên nghi p bán công: - Trư ng trung h c chuyên nghi p Trung ương: "Trư ng trung h c bán công + Ngành ào t o chính + Trung ương + Tên riêng (n u có)". - Trư ng trung h c chuyên nghi p a phương: "Trư ng trung h c bán công + Ngành ào t o chính + Tên riêng". c. V i trư ng trung h c chuyên nghi p dân l p: "Trư ng trung h c dân l p + Ngành ào t o chính + Tên riêng". d. V i trư ng trung h c chuyên nghi p tư th c: "Trư ng trung h c tư th c + Ngành ào t o chính + Tên riêng". 2. Tên trư ng ư c ghi trong quy t nh thành l p trư ng, con d u, bi n trư ng và các gi y t giao d ch. i u 7. Phân c p qu n lý 1. Trư ng trung h c chuyên nghi p Trung ương ch u s qu n lý tr c ti p c a B ra quy t nh thành l p trư ng, s qu n lý nhà nư c c a B Giáo d c và ào t o và s qu n lý theo lãnh th c a U ban nhân dân c p t nh nơi trư ng óng. 2. Trư ng trung h c chuyên nghi p a phương ch u s qu n lý tr c ti p c a U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh thành l p trư ng, s qu n lý nhà nư c c a B Giáo d c và ào t o và c a các B chuyên ngành theo ngành, ngh ào t o. i u 8. N i qui trư ng trung h c chuyên nghi p Căn c vào i u l này và quy ch riêng c a m i lo i hình trư ng ( i v i trư ng ngoài công l p), trư ng trung h c chuyên nghi p xây d ng n i quy c a trư ng mình. Chương 2 T CH C VÀ QU N LÝ M C I: CƠ C U T CH C VÀ QU N LÝ
 5. i u 9. B máy t ch c B máy t ch c trư ng trung h c chuyên nghi p g m: 1. Hi u trư ng và các phó hi u trư ng. 2. Các phòng ch c năng. 3. Các khoa, t b môn. 4. Các l p h c sinh. 5. Các h i ng tư v n. 6. Các cơ s ph c v ào t o. i u 10. Hi u trư ng trư ng trung h c chuyên nghi p 1. Hi u trư ng trư ng trung h c chuyên nghi p là ngư i ch u trách nhi m qu n lý các ho t ng c a nhà trư ng do th trư ng cơ quan c p B ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh b nhi m i v i trư ng công l p, bán công; công nh n i v i trư ng dân l p, tư th c. 2. Hi u trư ng trư ng trung h c chuyên nghi p ph i là ngư i có phNm ch t chính tr , o c t t, có tín nhi m; có trình i h c m t ngành chuyên môn phù h p nhi m v ào t o c a trư ng; ã qua gi ng d y hay qu n lý trư ng trung h c chuyên nghi p ít nh t 5 năm, ho c là cán b , công ch c ngành giáo d c ào t o ít nh t 10 năm, có năng l c qu n lý, có s c kho . 3. Nhi m kỳ c a hi u trư ng trư ng trung h c chuyên nghi p là 5 năm. Th i gian m nhi m ch c v hi u trư ng không quá hai nhi m kỳ liên t c. i u 11. Nhi m v và quy n h n c a hi u trư ng Hi u trư ng trư ng trung h c chuyên nghi p có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o, phát tri n nhà trư ng; quy t nh k ho ch, các ch trương, chương trình công tác c a trư ng và t ch c ch o th c hi n; 2. Qu n lý các công tác chuyên môn v ào t o, t ch c ch o xây d ng chương trình giáo d c, k ho ch gi ng d y, chương trình và giáo trình môn h c c a trư ng và các ho t ng gi ng d y, h c t p trong trư ng theo s ch o c a B chuyên ngành và B Giáo d c và ào t o; 3. T ch c và ch o công tác th c nghi m, nghiên c u khoa h c, d ch v khoa h c - công ngh , h p tác qu c t v khoa h c và ào t o, liên k t v i các cơ s nghiên c u khoa h c, s n xu t, kinh doanh th c hi n ào t o k t h p v i lao ng s n xu t, ào t o theo a ch s d ng và g n v i vi c làm;
 6. 4. Qu n lý giáo viên, cán b , nhân viên. Th c hi n ch chính sách c a Nhà nư c i v i giáo viên, h c sinh, cán b , nhân viên c a trư ng; s p x p t ch c và cán b c a trư ng, th c hi n nh ng công vi c thu c thNm quy n trong tuy n d ng và s d ng giáo viên, cán b , nhân viên theo quy nh c a pháp lu t; 5. Qu n lý h c sinh; quy t nh các công vi c v tuy n sinh, thi, công nh n t t nghi p, x p lo i t t nghi p và c p b ng t t nghi p và qu n lý các ho t ng c a h c sinh do nhà trư ng t ch c; 6. Qu n lý hành chính, văn thư, lưu tr . Th c hi n y ch báo cáo nh kỳ theo quy nh c a cơ quan qu n lý c p trên có thNm quy n; 7. Qu n lý trư ng s , tài chính, tài s n, thi t b c a trư ng; quy t nh s d ng các ngu n v n vào công tác ào t o, xây d ng và phát tri n trư ng; 8. T ch c và ch o phong trào thi ua, lao ng công ích, ho t ng văn hoá, th d c th thao, th c hi n quy ch dân ch , ch p hành pháp lu t, b o v an ninh tr t t trong trư ng; 9. T ch c công tác ki m tra, thanh tra trong trư ng; quy t nh vi c khen thư ng và x lý k lu t i v i giáo viên, cán b , nhân viên và h c sinh c a trư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 12. Phó hi u trư ng trư ng trung h c chuyên nghi p 1. M i trư ng trung h c chuyên nghi p có t m t ho c hai phó hi u trư ng. Phó hi u trư ng do hi u trư ng ngh , th trư ng cơ quan c p B ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh b nhi m i v i trư ng công l p, bán công ho c công nh n i v i trư ng dân l p, tư th c. 2. Phó hi u trư ng ph i là ngư i có phNm ch t chính tr , o c t t; có trình i h c m t ngành chuyên môn phù h p nhi m v ào t o c a trư ng, ã qua gi ng d y ít nh t 3 năm ho c ã là cán b , công ch c ngành giáo d c ít nh t 6 năm; có năng l c qu n lý, có s c kho . 3. Nhi m kỳ c a phó hi u trư ng trư ng trung h c chuyên nghi p là 5 năm i u 13. Nhi m v và quy n h n c a phó hi u trư ng Phó hi u trư ng trư ng trung h c chuyên nghi p có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Giúp hi u trư ng trong công tác qu n lý trư ng, th c hi n và ch u trách nhi m trư c hi u trư ng v các nhi m v ư c phân công và k t qu th c hi n; 2. Thay m t hi u trư ng i u hành các ho t ng c a trư ng khi ư c hi u trư ng u quy n. i u 14. Các phòng ch c năng
 7. 1. Trư ng trung h c chuyên nghi p có qui mô trung bình t 600 n 800 h c sinh có các phòng ch c năng sau ây: - Phòng ào t o, - Phòng Hành chính - T ch c, - Phòng Tài chính - K toán, - Phòng Qu n tr - i s ng, - Phòng Công tác h c sinh. S phòng ch c năng có th gi m ho c tăng tuỳ theo tính ch t ngành, ngh và quy mô nh ho c l n ho c trung bình c a trư ng. Hi u trư ng ra quy t nh thành l p các phòng ch c năng sau khi ư c c p ra quy t nh thành l p trư ng ch p thu n. 2. Các phòng ch c năng ch u s ch o c a hi u trư ng, giúp hi u trư ng i u hành t ng m t ho t ng c a trư ng. 3. Trư ng phòng và phó trư ng phòng ch c năng do hi u trư ng b nhi m. i u 15. Nhi m v c a phòng ào t o: Phòng ào t o có nh ng nhi m v sau ây: 1. Giúp hi u trư ng trong vi c xác nh m c tiêu giáo d c, xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o; xây d ng chương trình giáo d c, k ho ch gi ng d y, chương trình và giáo trình môn h c; t ch c tuy n sinh, thi t t nghi p, công nh n và c p b ng t t nghi p; t ch c th c nghi m, nghiên c u khoa h c và công ngh , ào t o k t h p v i lao ng s n xu t, d ch v ; 2. T ch c th c hi n quá trình ào t o; 3. Th c hi n các công vi c giáo v : l p các bi u b ng v công tác giáo v , d y và h c, th c hành th c t p; xu t mua s m trang thi t b ph c v ào t o; theo dõi, t ng h p, ánh giá ch t lư ng các ho t ng ào t o, th ng kê, làm báo cáo nh kỳ theo quy nh c a cơ quan qu n lý c p trên và c a hi u trư ng; 4. xu t và giúp hi u trư ng ch o công tác giáo viên ch nhi m l p; thi ua, khen thư ng và x lý vi ph m trong ho t ng ào t o. i u 16. Nhi m v c a phòng Hành chính - T ch c Phòng Hành chính - T ch c có nh ng nhi m v sau ây: 1. Th c hi n công tác hành chính, t ng h p, văn thư, lưu tr , l tân i ngo i;
 8. 2. Giúp hi u trư ng trong vi c s p x p t ch c, qu n lý và b i dư ng giáo viên, cán b , nhân viên; 3. T ch c th c hi n chính sách, ch i v i giáo viên, cán b , nhân viên; công tác b o v n i b , thi ua, khen thư ng và k lu t. i u 17. Nhi m v c a phòng Tài chính - K toán Phòng Tài chính - K toán có các nhi m v sau ây: 1. Giúp hi u trư ng qu n lý công tác tài chính. L p k ho ch thu - chi h ng quí, h ng năm c a trư ng; th c hi n các kho n thu, chi; l p quy t toán hàng quí, hàng năm theo úng quy nh v ch k toán - tài chính c a Nhà nư c. 2. T ch c ki m tra các kho n thu và vi c chi tiêu các kho n ti n v n, s d ng v t tư, thi t b và tài s n khác c a t t c các b ph n trong trư ng; t ch c nh kỳ ki m kê, ánh giá tài s n, thi t b k thu t theo quy nh c a Nhà nư c. i u 18. Nhi m v c a phòng Qu n tr - i s ng Phòng Qu n tr - i s ng có nh ng nhi m v sau ây: 1. Xây d ng k ho ch, t ch c th c hi n mua s m, qu n lý và b o trì các lo i trang thi t b khoa h c - k thu t c a trư ng; 2. xu t và t ch c th c hi n quy t nh c a hi u trư ng v i u chuy n, s d ng ho c tu s a, c i t o nhà làm vi c, phòng h c, phòng thí nghi m, th c nghi m khoa h c, th c t p, s n xu t, nhà ăn và ký túc xá h c sinh; 3. T ch c th c hi n các ho t ng s n xu t, d ch v ; an toàn lao ng, phòng ch ng cháy n ; y t , v sinh phòng b nh; b o v an ninh và tr t t trong trư ng. i u 19. Nhi m v c a phòng Công tác h c sinh Phòng Công tác h c sinh có nh ng nhi m v sau ây: 1. xu t và giúp hi u trư ng trong vi c giáo d c và qu n lý h c sinh; 2. Theo dõi, giúp h c sinh t h c, ho t ng văn hoá, văn ngh , th d c th thao, lao ng s n xu t và nh ng ho t ng khác ngoài gi h c; qu n lý h c sinh n i trú; 3. xu t và th c hi n các chính sách ch ưu ãi, ki n ngh v khen thư ng và k lu t h c sinh. i u 20. Các khoa và t b môn tr c thu c 1. Căn c vào nhi m v và qui mô ào t o, hi u trư ng quy t nh thành l p các khoa và các t b môn tr c thu c sau khi ư c c p ra quy t nh thành l p trư ng ch p thu n;
 9. 2. Các khoa và t b môn tr c thu c ch u s ch o c a hi u trư ng; 3. Trư ng khoa, phó trư ng khoa, trư ng t b môn tr c thu c, phó trư ng t b môn tr c thu c do hi u trư ng b nhi m. i u 21. Nhi m v c a khoa và t b môn tr c thu c Khoa và t b môn tr c thu c có nh ng nhi m v sau ây: 1. T ch c qúa trình ào t o, gi ng d y, h c t p và các ho t ng giáo d c khác theo chương trình, k ho ch gi ng d y c a nhà trư ng; 2. Qu n lý giáo viên, nhân viên và h c sinh thu c ơn v mình; 3. T ch c biên so n chương trình, giáo trình môn h c khi ư c phân công. T ch c nghiên c u c i ti n phương pháp gi ng d y, h c t p; xu t xây d ng k ho ch b sung, b o trì thi t b d y h c, th c hành, th c t p; 4. Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n vi c b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho giáo viên; 5. T ch c th c hi n các ho t ng th c nghi m, nghiên c u khoa h c, d ch v khoa h c và công ngh , g n ào t o v i s d ng. i u 22. Các t b môn thu c khoa 1. Các khoa thành l p các t b môn thu c khoa, ph trách m t môn h c ho c nhóm môn h c có liên quan. 2. Vi c thành l p và xác nh nhi m v c a t b môn thu c khoa do trư ng khoa ngh , hi u trư ng quy t nh i u 23. Các l p h c sinh 1. H c sinh ư c t ch c thành l p h c theo ngành ngh ào t o và theo khoá h c. M i l p h c có không quá 45 h c sinh; có l p trư ng và m t n hai l p phó, do t p th h c sinh b u ra vào u m i năm h c. M i l p h c sinh có m t giáo viên ch nhi m. 2. Nhi m v c th c a giáo viên ch nhi m, c a l p h c sinh do hi u trư ng quy nh i u 24. H i ng ào t o 1. H i ng ào t o là t ch c tư v n cho hi u trư ng trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a nhà trư ng, do hi u trư ng thành l p vào u m i năm h c và làm ch t ch.
 10. Thành viên c a H i ng ào t o g m: phó hi u trư ng, bí thư ng u , bí thư oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, ch t ch Công oàn, trư ng khoa, trư ng t b môn tr c thu c và m t s giáo viên có uy tín. 2. H i ng ào t o m i năm h p 2 l n. Các phiên h p c n thi t khác do hi u trư ng quy t nh. i u 25. Các h i ng khác Các h i ng khác ư c thành l p theo quy t nh c a hi u trư ng. Nhi m v , quy n h n, th i gian ho t ng, thành viên c a các h i ng này do hi u trư ng quy t nh. i u 26. Các cơ s ph c v ào t o 1. Trư ng trung h c chuyên nghi p ư c thành l p các cơ s ph c v ào t o sau ây: - Xư ng trư ng, tr i trư ng; - Cơ s th c t p, lao ng s n xu t, kinh doanh, d ch v . 2. T ch c, nhi m v , quy n h n c a các cơ s ph c v ào t o do hi u trư ng quy nh phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 27. T ch c ng và các t ch c oàn th trong trư ng trung h c chuyên nghi p T ch c ng C ng s n Vi t Nam lãnh o nhà trư ng và ho t ng trong khuôn kh Hi n pháp và pháp lu t. Các oàn th , t ch c xã h i trong nhà trư ng ho t ng theo quy nh c a pháp lu t nh m giúp nhà trư ng th c hi n m c tiêu, nguyên lý giáo d c. M C 2: THÀNH L P, SÁP NH P, CHIA, TÁCH, ÌNH CH HO T NG, GI I TH TRƯ NG TRUNG H C CHUYÊN NGHI P i u 28. i u ki n thành l p trư ng trung h c chuyên nghi p Trư ng trung h c chuyên nghi p ư c thành l p theo quy ho ch, k ho ch c a Nhà nư c khi có kh năng m b o các i u ki n chính sau ây: 1. Có nhu c u ào t o nhân l c b c trung h c chuyên nghi p v i qui mô ào t o t 300 h c sinh tr lên (tr ngành ngh c thù), phù h p qui ho ch m ng lư i trư ng, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và t nư c. 2. Có i ngũ cán b qu n lí và giáo viên s lư ng c n thi t, úng tiêu chuNn theo quy nh t i các i u 10, 12 và 39 c a i u l này. 3. Có cơ s v t ch t, trang thi t b thi t y u b o m các yêu c u cơ b n quy nh t i Chương VI c a i u l này.
 11. 4. Có các i u ki n tài chính theo quy nh c a B Tài chính. i u 29. H sơ và th t c thành l p trư ng trung h c chuyên nghi p H sơ xin thành l p trư ng g m: a. ơn xin thành l p trư ng; b. Lu n ch ng kh thi v i nh ng n i dung quy nh t i i u 28 c a i u l này; c. án t ch c và ho t ng v i nh ng n i dung ch y u sau: - M c ích thành l p, m c tiêu, nhi m v và quy mô ào t o; - Danh m c các ngành ngh ào t o; - Ngu n tuy n sinh, i tư ng tuy n sinh; - Tên trư ng, a i m, cơ s v t ch t, trang thi t b ; - T ch c b máy nhà trư ng; - Ngu n tài chính xây d ng, phát tri n trư ng và chí phí thư ng xuyên cho ho t ng ào t o c a trư ng. d. Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n làm hi u trư ng. 2. Th t c xét duy t thành l p trư ng ư c quy nh như sau: a. Cơ quan ch c năng c a B , U ban nhân dân c p t nh ( i v i trư ng trung h c chuyên nghi p h c công l p, bán công), t ch c, cá nhân ( i v i trư ng trung h c chuyên nghi p dân l p, tư th c) có trách nhi m l p h sơ theo quy nh t i kho n 1 c a i u này. b. B ( i v i trư ng trung h c chuyên nghi p Trung ương), U ban nhân dân c p tình ( i v i trư ng trung h c chuyên nghi p a phương) ti p nh n h sơ; l y ý ki n các cơ quan nhà nư c có liên quan, g i công văn ngh thNm nh kèm theo h sơ và các tài li u c n thi t v B Giáo d c và ào t o. c. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i cơ quan c p B , c p t nh t ch c thNm nh; trong th i h n 60 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cóvăn b n tr l i th trư ng c p B , Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh. i u 30. Sáp nh p, chia tách, ình ch ho t ng, gi i th trư ng trung h c chuyên nghi p 1. C p có thNm quy n quy t nh thành l p trư ng trung h c chuyên nghi p thì có thNm quy n quy t nh sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng, gi i th .
 12. 2. Th t c sáp nh p, chia, tách, trư ng trung h c chuyên nghi p thành l p trư ng trung h c chuyên nghi p m i tuân theo trình t th t c quy nh t i i u 29 c a i u l này. 3. Vi c ình ch ho t ng, gi i th trư ng trung h c chuyên nghi p th c hi n theo quy nh c a Chính ph . Chương 3 CÁC HO T NG ÀO T O i u 31. Qui trình ào t o Trư ng trung h c chuyên nghi p ho t ng ào t o theo năm h c. M i năm h c có hai h c kỳ. Khi h t h c kỳ, nhà trư ng t ch c ki m tra, thi h t h c kỳ, ti n hành x p lo i h c sinh theo k t qu h c t p và rèn luy n. K t thúc năm h c, trư ng t ch c ki m tra, thi h t h c kỳ 2, ti n hành x p lo i và xét lên l p cho h c sinh. K t thúc khoá h c, trư ng t ch c thi t t nghi p, xét công nh n t t nghi p và c p b ng. i u 32. M ngành ào t o m i Trư ng trung h c chuyên nghi p ư c m thêm ngành ào t o khi có nhu c u và có i u ki n m b o v giáo viên, trang thi t b , cơ s ph c v ào t o, ư c cơ quan c p B , ho c U ban nhân dân c p t nh có trư ng và B Giáo d c và ào t o ch p thu n b ng văn b n. i u 33. Tuy n sinh Trư ng trung h c chuyên nghi p t ch c tuy n sinh các ngành, ngh ư c phép ào t o theo qui ch tuy n sinh và s ch o hàng năm c a B Giáo d c và ào t o. i u 34. Ho t ng ào t o Ho t ng ào t o trong trư ng trung h c chuyên nghi p bao g m: 1. Gi ng d y lý thuy t và th c hành trên l p. 2. T ch c th c t p, th c nghi m, nghiên c u khoa h c và lao ng s n xu t phù h p ngành, ngh ào t o. 3. Các ho t ng ngo i khoá bao g m: tham quan h c t p, sinh ho t câu l c b , tìm hi u v chuyên ngành và các ho t ng khác. i u 35. ào t o không chính qui
 13. Trư ng trung h c chuyên nghi p ư c t ch c ào t o và b i dư ng theo phương th c giáo d c không chính qui do B Giáo d c và ào t o quy nh. i u 36. T ch c liên k t ào t o Trư ng trung h c chuyên nghi p ư c liên k t v i cơ s giáo d c, cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v , các t ch c kinh t , xã h i ào t o theo a ch s d ng, ào t o g n v i vi c làm theo úng ngành ngh ào t o ư c giao. i u 37. Qu n lý s sách, bi u m u, tài li u ào t o 1. H th ng s sách bi u m u, tài li u ào t o trong trư ng trung h c chuyên nghi p bao g m: a. i v i nhà trư ng: - H sơ tuy n sinh, -S ăng ký h c sinh, - S phát b ng t t nghi p, - H sơ t t nghi p, - Chương trình các môn h c, - S lên l p hàng ngày, - K ho ch ào t o, - Ti n th c hi n k ho ch, - K ho ch giáo viên, - S ngh quy t c a nhà trư ng, - S khen thư ng k lu t, - S lưu tr văn b n, - S qu n lý tài s n, tài chính. b. i v i giáo viên: - Giáo trình, - Giáo án lý thuy t, - Giáo án th c hành,
 14. - S tay giáo viên, - L ch gi ng d y. c. i v i h c sinh: - S h c t p, - Phi u th c t p. 2. Hi u trư ng trư ng trung h c chuyên nghi p ch o vi c qu n lý và lưu tr các lo i s sách bi u m u trên; vi c lưu tr và hu b th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 4 GIÁO VIÊN i u 38. Giáo viên trư ng trung h c chuyên nghi p Giáo viên trư ng trung h c chuyên nghi p là ngư i làm nhi m v gi ng d y, giáo d c trong nhà trư ng. i u 39. Tiêu chu n giáo viên trư ng trung h c chuyên nghi p Giáo viên trư ng trung h c chuyên nghi p ph i t các tiêu chuNn sau ây: 1. PhNm ch t, o c, tư tư ng t t; 2. Có b ng t t nghi p i h c; 3. Có ch ng ch nghi p v sư ph m (tr giáo viên t t nghi p trư ng, khoa sư ph m); 4. Có s c kho gi ng d y. i u 40. Nhi m v c a giáo viên trư ng trung h c chuyên nghi p Giáo viên trư ng trung h c chuyên nghi p có nh ng nhi m v sau ây: 1. Gi ng d y môn h c ư c phân công theo k ho ch gi ng d y, chương trình và m c tiêu ào t o c a trư ng. Nh n xét, ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n c a h c sinh; 2. Tham gia th c nghi m, nghiên c u khoa h c k thu t, nghi p v , áp d ng ti n b khoa h c, công ngh vào vi c c i ti n n i dung bài gi ng và phương pháp gi ng d y, giáo d c h c sinh; 3. Th c hi n các quy nh c a pháp lu t, i u l trư ng, qui ch v ào t o; tôn tr ng, giúp và b o v quy n l i chính áng c a h c sinh;
 15. 4. Rèn luy n o c, h c t p, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, năng l c sư ph m, gi gìn phNm ch t, uy tín và danh d c a giáo viên; 5. Tham gia các ho t ng văn hóa - xã h i, th c hi n nghĩa v công dân và các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 41. Quy n c a giáo viên trư ng trung h c chuyên nghi p Giáo viên trư ng trung h c chuyên nghi p có nh ng quy n sau ây: 1. ư c gi ng d y theo chuyên ngành ào t o, ư c s d ng các phương ti n k thu t, nghi p v gi ng d y, hư ng d n h c sinh th c hành, th c t p, lao ng s n xu t theo k ho ch, chương trình ào t o c a trư ng; 2. ư c ào t o, b i dư ng, t h c t p, nghiên c u nh m nâng cao trình chuyên môn, ngo i ng và năng l c sư ph m; 3. ư c hư ng m i quy n l i v v t ch t, tinh th n, ư c chăm sóc, b o v s c kho theo các ch , chính sách quy nh cho nhà giáo; 4. ư c t nguy n v ng, ki n ngh , góp ý v i nhà trư ng ho c cơ quan qu n lí c p trên v nh ng v n có liên quan n t ch c, qu n lí, công tác ào t o c a trư ng, c a ngành; 5. ư c hư ng các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 42. Nhi m v và quy n c a giáo viên ch nhi m Ngoài nh ng nhi m v và quy n c a giáo viên ghi i u 40 và i u 41 c a i u l này, giáo viên ch nhi m còn có nh ng nhi m v và quy n sau ây: 1. Giúp hi u trư ng trong vi c qu n lý, giáo d c và rèn luy n h c sinh. 2. T ch c, ch o, hư ng d n các ho t ng c a l p do mình ph trách. 3. Ph i h p v i các giáo viên b môn c a l p trong vi c giáo d c và ào t o h c sinh. i u 43. Hành vi, ngôn ng ng x và trang ph c c a giáo viên trư ng trung h c chuyên nghi p 1. Hành vi, ngôn ng ng x và trang ph c c a giáo viên trư ng trung h c chuyên nghi p ph i m u m c, có tác d ng giáo d c i v i h c sinh. 2. Nghiêm c m giáo viên có các hành vi sau ây: a. Xúc ph m danh d , nhân phNm, xâm ph m thân th c a ng nghi p và h c sinh. b. Gian l n trong ki m tra, ánh giá, thi c , tuy n sinh;
 16. c. Hút thu c, u ng rư u, bia khi lên l p và khi tham gia các ho t ng giáo d c nhà trư ng. i u 44. Khen thư ng và x lí vi ph m 1. Giáo viên có thành tích s ư c khen thư ng, ư c t ng các danh hi u thi ua và các danh hi u cao qúy khác. 2. Giáo viên ph m khuy t i m thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý theo quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c, Pháp l nh Cán b , công ch c và các quy nh khác c a Nhà nư c. Chương 5 H C SINH i u 45. H c sinh trung h c chuyên nghi p H c sinh ư c nh n vào trư ng trung h c chuyên nghi p v i các i u ki n sau ây: 1. Có tu i ít nh t là 15; 2. Có b ng t t nghi p trung h c cơ s ; 3. Có s c kh e phù h p v i ngành, ngh ào t o; 4. Trúng tuy n vào trư ng trung h c chuyên nghi p. i u 46. Nhi m v c a h c sinh trung h c chuyên nghi p H c sinh trung h c chuyên nghi p có nh ng nhi m v sau ây: 1. H c t p và rèn luy n theo k ho ch và chương trình ào t o c a trư ng; 2. Tham gia các ho t ng c a h c sinh v th c nghi m, nghiên c u, th c hành, th c t p, lao ng s n xu t, d ch v , văn hóa văn ngh , th d c - th thao, và các ho t ng khác; 3. Ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c, i u l , n i qui c a trư ng, kính tr ng th y cô giáo, cán b , nhân viên nhà trư ng, giúp b n bè; 4. Gi gìn và b o v tài s n, các công trình công c ng trong trư ng và ngoài xã h i; b o v môi trư ng và gi gìn tr t t an toàn xã h i; 5. óng h c phí y theo quy nh, góp ph n xây d ng trư ng; 6. B o v và phát huy truy n th ng c a trư ng. i u 47. Quy n c a h c sinh trung h c chuyên nghi p
 17. H c sinh trung h c chuyên nghi p có nh ng quy n sau ây: 1. ư c tôn tr ng, ư c i x bình ng, ư c cung c p y thông tin v h c t p, nghiên c u, rèn luy n trư ng trung h c chuyên nghi p; 2. ư c tham gia ho t ng c a các oàn th , các t ch c xã h i trong nhà trư ng theo quy nh c a pháp lu t; 3. ư c s d ng thi t b , dùng h c t p và các phương ti n khác vào m c ích h c t p, nghiên c u, trau d i ki n th c k năng ho t ng ngh nghi p và văn hoá, th d c - th thao; 4. ư c óng góp ý ki n, ki n ngh và khi u n i v i nhà trư ng v công tác ào t o, xây d ng trư ng, b o v quy n l i chính áng c a h c sinh, t p th h c sinh; 5. ư c hư ng m i quy n l i v v t ch t và tinh th n theo ch chính sách c a Nhà nư c i v i h c sinh trư ng trung h c chuyên nghi p; 6. ư c nh n b ng ngay sau khi t t nghi p. i u 48. Hành vi, ngôn ng ng x , trang ph c c a h c sinh trung h c chuyên nghi p 1. Hành vi, ngôn ng ng x c a h c sinh ph i có văn hoá, phù h p v i o c và l i s ng c a l a tu i h c sinh trung h c chuyên nghi p. 2. Trang ph c c a h c sinh ph i s ch s , g n gàng, gi n d thích h p v i tu i, thu n ti n cho vi c h c t p và sinh ho t nhà trư ng. Tuỳ i u ki n c a t ng trư ng, hi u trư ng quy t nh t ch c m c ng ph c m t bu i h c ho c m t s bu i trong tu n n u ư c H i ng ào t o nhà trư ng ng ý. i u 49. Các hành vi b c m i v i h c sinh trung h c chuyên nghi p C m h c sinh có nh ng hành vi sau ây: 1. Vô l , xúc ph m nhân phNm, danh d , xâm ph m thân th giáo viên, cán b , nhân viên và h c sinh nhà trư ng; 2. Gian l n trong h c t p, ki m tra và thi; 3. ánh b c, v n chuy n, tàng tr , s d ng ma tuý, vũ khí, ch t n , ch t gây cháy, các lo i ch t c h i; lưu hành văn hoá phNm i tru ; 4. ánh nhau; gây r i tr t t an ninh trong nhà trư ng và ngoài xã h i; 5. Hút thu c, u ng rư u, bia trong trư ng. i u 50. Khen thư ng và k lu t
 18. 1. H c sinh có thành tích trong h c t p và rèn luy n ư c nhà trư ng và các c p qu n lý giáo d c khen thư ng theo các hình th c sau ây: - Khen trư c l p, trư c trư ng; - T ng danh hi u và nh n ph n thư ng h c sinh tiên ti n, h c sinh gi i; - C p gi y ch ng nh n, b ng khen n u o t gi i trong các kỳ thi ch n h c sinh gi i; - Các hình th c khen thư ng khác. 2. H c sinh ph m khuy t i m trong quá trình h c t p và rèn luy n ư c khuyên răn ho c trách ph t theo các hình th c sau ây: - Phê bình trư c l p, trư c trư ng; - Khi n trách có thông báo v i gia ình; - C nh cáo ghi h c b ; - ình ch h c t p có th i h n; - Bu c thôi h c. Chương 6 CƠ S V T CH T VÀ TÀI CHÍNH i u 51. Trư ng h c 1. Trư ng trung h c chuyên nghi p bao g m t ai và nhà c a trong m t khuôn viên có tư ng rào bao quanh. T ng di n tích m t b ng c a trư ng ph i phù h p v i qui mô ào t o, bình quân cho m t h c sinh không dư i 10 m2. 2. Trư ng trung h c chuyên nghi p g m các kh i công trình sau ây: a. Khu hành chính: Văn phòng, phòng làm vi c c a hi u trư ng, các phó hi u trư ng, các ơn v ch c năng, các khoa và t b môn; b. Khu h c t p: Phòng h c, phòng thí nghi m, th c hành, th c t p, thư vi n, phòng truy n th ng, nhà luy n t p a năng; c. Khu sân trư ng; d. Khu ho t ng th d c th thao và luy n t p quân s ; . Khu v sinh và h th ng c p thoát nư c; e. Khu xe.
 19. 3. Cơ s ph c v ào t o ngoài trư ng: a. Ký túc xá h c sinh, b. Trư ng trung h c chuyên nghi p còn có các cơ s ph c v ào t o n m ngoài trư ng tuỳ theo ngành ngh ào t o như tr i trư ng, vư n trư ng, nơi s n xu t, kinh doanh, d ch v . i u 52. Trang thi t b Trư ng trung h c chuyên nghi p ph i có thi t b giáo d c, trang thi t b k thu t c n thi t ph c v thí nghi m, th c hành, th c t p cho h c sinh. i u 53. Tài chính c a trư ng 1. Ngu n tài chính c a trư ng trung h c chuyên nghi p bao g m: - Ngân sách nhà nư c ( i v i trư ng công l p); - H c phí; - Các kho n thu t h p ng ào t o v i các cơ s s n xu t, kinh doanh, các t ch c kinh t - xã h i; - Các kho n thu t s n phNm nghiên c u khoa h c, lao ng s n xu t, kinh doanh d ch v phù h p ngành ngh ào t o c a trư ng; - Các kho n tài tr . 2. Các kho n chi bao g m: - Chi thư ng xuyên: Ti n lương, h c b ng h c sinh, ti n thư ng, phúc l i t p th , v t tư văn phòng, công tác phí, h i ngh , s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n và các lo i chi khác theo quy nh c a Nhà nư c. - Chi u tư phát tri n: Mua v t tư, thi t b , xây d ng cơ b n, mua tài s n c nh, m r ng trư ng s . 3. Các kho n thu, chi tài chính trong trư ng trung h c chuyên nghi p ph i vào s sách y và ph i ư c quy t toán nh kỳ theo quy nh c a cơ quan qu n lí c p trên và ch k toán - tài chính c a Nhà nư c. Chương 7 NHÀ TRƯ NG - GIA ÌNH VÀ XÃ H I i u 54. Trách nhi m c a nhà trư ng Trư ng trung h c chuyên nghi p có trách nhi m ch ng ph i h p v i gia ình h c sinh, các t ch c kinh t - xã h i nh m th c hi n t t m c tiêu ào t o.
 20. i u 55. Trách nhi m và quy n h n c a gia ình h c sinh 1. Gia ình h c sinh có trách nhi m: - Giáo d c, ng viên con em mình chăm ch h c t p, rèn luy n, tích c c tham gia các ho t ng c a nhà trư ng; - Thông tin cho nhà trư ng v h c t p, rèn luy n c a con em mình; - Ch u trách nhi m v t ch t i v i nhà trư ng trong trư ng h p con em mình gây thi t h i. 2. Gia ình h c sinh có quy n: - Yêu c u nhà trư ng cho bi t k t qu h c t p, rèn luy n c a con em; - Tham gia các ho t ng giáo d c theo k ho ch c a trư ng, óng góp ý ki n xây d ng trư ng. i u 56. Trách nhi m c a c ng ng S ph i h p ho t ng gi a nhà trư ng và các t ch c kinh t - xã h i bao g m nh ng n i dung sau ây: - Giúp nhà trư ng trong công tác giáo d c - ào t o, th c nghi m, nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh ; - T o i u ki n cho h c sinh ư c tham quan, th c hành th c t p, lao ng s n xu t; - Góp ph n xây d ng môi trư ng giáo d c lành m nh, giúp h c sinh ho t ng văn hoá, văn ngh , th d c - th thao, ngăn ng a t n n xã h i thâm nh p vào trư ng; - Giúp nhà trư ng xây d ng cơ s v t ch t theo kh năng.
Đồng bộ tài khoản