Quyết định số 24/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 24/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2001/QĐ-BNN về việc ban hành Qui định kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2001/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 24/2001/Q -BNN Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUI Đ NH KI M TRA NHÀ NƯ C CH T LƯ NG THU C B O V TH C V T XU T KH U, NH P KH U B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2000; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t ban hành ngày 25 tháng 7 năm 2001; Căn c Ngh nh s 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph ban hành i u l v qu n lý thu c b o v th c v t; Theo ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh Ch t lư ng s n ph m. QUY T Đ NH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Qui nh ki m tra Nhà nư c ch t lư ng thu c b o v th c v t xu t khNu, nh p khNu. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th Qui nh t m th i th t c ki m tra Nhà nư c ch t lư ng thu c b o v th c v t xu t, nh p khNu ban hành theo Quy t nh s 287/NN- BVTV/Q ngày 25 tháng 02 năm 1997 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Nh ng Qui nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n phNm và các cơ quan liên quan và các t ch c, cá nhân ho t ng xu t khNu, nh p khNu thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
 2. Bùi Bá B ng QUI NNH KI M TRA NHÀ NƯ C CH T LƯ NG THU C B O V TH C V T XU T KH U, NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s ....../2001/QĐ/BNN.-BVTV ngày.....tháng.....năm 2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. QUI NNH CHUNG 1.Thu c b o v th c v t ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng bao g m các lo i nguyên li u, thành phNm xu t khNu, nh p khNu thu c Danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng và h n ch s d ng Vi t nam. 2. Ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng thu c b o v th c v t xu t khNu, nh p khNu theo các căn c sau: - Các tiêu chuNn Vi t nam (TCVN); - Các tiêu chuNn ngành (TCN) c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Các tiêu chuNn cơ s (TC) c a C c b o v th c v t trong trư ng h p không có TCVN, TCN c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Các qui trình c a các t ch c qu c t , công ty trong trư ng h p không có TCVN, TCN c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, TC c a C c B o v th c v t. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ch nh cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng thu c b o v th c v t xu t, nh p khNu. Trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao n u Cơ quan ki m tra Nhà nư c có vi ph m, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có quy n t m ình ch ho c bãi b quy n ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng thu c b o v th c v t xu t khNu , nh p khNu. 4. T t c các t ch c và cá nhân xu t khNu, nh p khNu thu c b o v th c v t (g i t t là doanh nghi p xu t nh p khNu thu c b o v th c v t) ph i ăng ký ki m tra và ch u s ki m tra c a Cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng. 5. Các doanh nghi p xu t khNu, nh p khNu thu c b o v th c v t có trách nhi m cung c p các tài li u c n thi t v hàng hoá, kho ch a ph c v cho vi c ki m tra, t o i u ki n cho Cơ quan ki m tra Nhà nư c ra vào nơi lưu gi , b o qu n và v n chuy n hàng hoá ki m tra, l y m u.
 3. 6. Trư c khi hàng v n c a khNu, Doanh nghi p xu t nh p khNu thu c b o v th c v t ph i ăng ký ki m tra ch t lư ng v i Cơ quan ki m tra Nhà nư c (ph l c 1). 7. Doanh nghi p nh p khNu thu c b o v th c v t ch ư c phép ưa thu c b o v th c v t nh p khNu vào gia công, sang chai, óng gói, buôn bán, s d ng khi ã ư c Cơ quan ki m tra Nhà nư c c p thông báo t yêu c u ch t lư ng (ph l c 4). 8. Doanh nghi p xu t , nh p khNu thu c b o v th c v t ph i ch p hành quy t nh x lý c a C c B o v th c v t n u lô hàng thu c b o v th c v t nh p khNu không t ch t lư ng ho c có vi ph m Quy nh ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng thu c b o v th c v t nh p khNu. II. PHƯƠNG TH C VÀ TH T C KI M TRA 1. Ki m tra ch t lư ng thu c b o v th c v t xu t khNu Vi c ki m tra ch t lư ng thu c b o v th c v t xu t khNu th c hi n theo tho thu n song phương ho c a phương gi a Vi t nam v i các nư c, t ch c qu c t liên quan. 2. Ki m tra ch t lư ng thu c b o v th c v t nh p khNu 2.1. ăng ký ki m tra Doanh nghi p nh p khNu thu c b o v th c v t ph i ăng ký ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng v i Cơ quan ki m tra Nhà nư c ít nh t 01 ngày làm vi c trư c khi hàng v n c a khNu. 2.2. H sơ ăng ký bao g m -Gi y ăng ký ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng thu c b o v th c v t nh p khNu (2 b n); -H p ng mua bán; -Gi y phép nh p khNu ( i v i thu c b o v th c v t h n ch s d ng); -Li t kê hàng hoá (packing list): ghi rõ s lư ng, ký mã hi u c a t ng lô hàng (batchNo.); -Hoá ơn hàng hoá; -V n ơn; -Gi y ch ng nh n xu t x ; -Các tài li u khác có liên quan n ch t lư ng lô hàng (n u có). * N u h sơ không phù h p, Cơ quan ki m tra Nhà nư c tr l i h sơ cho doanh nghi p và yêu c u b sung.
 4. 2.3. Xác nh n gi y ăng ký ki m tra Sau khi nh n ư c h sơ ăng ký ki m tra ch t lư ng trong vòng 01 ngày làm vi c Cơ quan ki m tra Nhà nư c xem xét h sơ, n u phù h p thì xác nh n gi y ăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng thu c b o v th c v t nh p khNu. Gi y ăng ký ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng thu c b o v th c v t nh p khNu ch có giá tr trong vòng 07 ngày k t ngaỳ Cơ quan ki m tra Nhà nư c xác nh n. 2.4. Ki m tra và l y m u ki m tra a/Trong th i h n 01 ngày làm vi c k t khi hàng hoá ư c thông quan, Doanh nghi p nh p khNu xu t trình nguyên tr ng hàng hoá cùng b h sơ H i quan. Sau khi ki m tra i chi u th c t hàng hoá v i h sơ H i quan, n u phù h p, Cơ quan ki m tra Nhà nư c ti n hành ki m tra. Trong qúa trình ki m tra, Cơ quan ki m tra Nhà nư c l p biên b n l y m u (ph l c 2) có ch ký c a các bên có liên quan và lưu h sơ lô hàng. b/Trư ng h p lô hàng thu c b o v th c v t không còn nguyên tr ng và không phù h p v i h sơ H i quan, Cơ quan ki m tra Nhà nư c l p biên b n vi ph m (ph l c 3) và không ti n hành l y m u ki m tra. 2.5. Thông báo k t qu ki m tra a/Cơ quan ki m tra Nhà nư c thông báo k t qu ki m tra (ph l c 4) trong vòng 03 ngày làm vi c k t khi l y m u ki m tra (không tính ngày ngh l , t t và ngh cu i tu n). Trong trư ng h p c n thi t do i u ki n khách quan ph i kéo dài th i gian ki m tra, Cơ quan ki m tra Nhà nư c ph i thông báo ngay và bàn b c v i ch hàng gi i quy t. b/Trư ng h p lô hàng thu c b o v th c v t nh p khNu không t ch t lư ng, Cơ quan ki m tra Nhà nư c niêm phong lô hàng, thông báo cho doanh nghi p nh p khNu bi t và trong vòng 07 ngày Cơ quan ki m tra Nhà nư c ki n ngh bi n pháp x lý v i C c B o v th c v t ra quy t nh x lý. c/Trư ng h p lô hàng thu c b o v th c v t bu c ph i tái xu t thì doanh nghi p ph i tái xu t trong th i h n quy nh t i Quy t nh x lý c a C c B o v th c v t và g i văn b n xác nh n c a H i quan (b n phôtô) v Cơ quan ki m tra Nhà nư c lưu h sơ. III. PHÍ KI M TRA Doanh nghi p xu t, nh p khNu thu c b o v th c v t ph i n p phí ki m tra ch t lư ng cho Cơ quan ki m tra Nhà nư c theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. IV. KHI U N I VÀ GI I QUY T KHI U N I 1. Trong th i h n 7 ngày k t khi nh n ư c thông báo lô hàng không t ch t lư ng xu t, nh p khNu, doanh nghi p xu t khNu, nh p khNu thu c b o v th c v t có quy n ngh Cơ quan ki m tra Nhà nư c ã ti n hành ki m tra ch t lư ng lô hàng c a mình xem xét l i k t qu ki m tra ho c tái ki m tra v i i u ki n lô hàng v n gi nguyên tình tr ng ban u.
 5. N u k t qu tái ki m tra trái v i k t qu ki m tra ban u thì doanh nghi p không ph i tr chi phí cho vi c ki m tra, n u phù h p k t qu ki m tra ban u thì doanh nghi p ph i tr chi phí cho vi c tái ki m tra. Trư ng h p n u do l i c a Cơ quan ki m tra Nhà nư c trong vi c ki m tra ch t lư ng lô hàng xu t, nh p khNu gây thi t h i cho doanh nghi p thì Cơ quan ki m tra Nhà nư c ph i hoàn tr toàn b l phí ki m tra, ng th i còn ph i b i thư ng thi t h i cho doanh nghi p xu t nh p khNu theo qui nh c a pháp lu t. 2. Doanh nghi p xu t, nh p khNu có quy n khi u n i v k t qu ki m tra c a Cơ quan ki m tra Nhà nư c i v i lô hàng cu mình, khi u n i ho c kh i ki n hành chính v quy t nh x lý vi ph m c a cơ quan có thNm quy n. Vi c khi u n i và gi i quy t khi u n i, kh i ki n và gi i quy t ơn ki n ư c th c hi n theo qui nh c a pháp lu t. V. THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M 1. Doanh nghi p xu t khNu, nh p khNu thu c b o v th c v t vi ph m các qui nh c a Quy t nh này và các văn b n liên quan khác thì b x ph t theo qui nh c a Nhà nư c v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c o lư ng và ch t lư ng hàng hoá và các qui nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t. Trong trư ng h p vư t quá khung x ph t hành chính thì b x lý theo qui nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Công ch c c a Cơ quan ki m tra Nhà nư c có nh ng bi u hi n không trung th c khi ki m tra xác nh n ho c c ý gây c n tr ho t ng xu t nh p khNu c a doanh nghi p trong khi th a hành nhi m v thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t, n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng. Ph l c 1: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CL P-T DO - H NH PHÚC ---------------------------- GI Y ĂNG KÝ KI M TRA NHÀ NƯ C CH T LƯ NG THU C B O V TH C V T XU T/NH P KH U (Ch có giá tr làm th t c h i quan và n ngày …….tháng…….năm……) Kính g i: Tên cơ quan ki m tra Nhà nư c thu c b o v th c v t xu t nh p kh u a ch : i n tho i: FAX:
 6. Doanh nghi p: a ch : i n tho i: FAX: ăng ký ki m tra ch t lư ng thu c b o v th c v t sau: S TÊN HÀNG MÃ S XU T LƯ NG ƠN VN GHI TT X HÀNG TÍNH CHÚ ăng ký ki m tra lô hàng nói trên t i a i m ( a i m, sơ kho lưu ch a thu c b o v th c v t ki m tra): H sơ kèm theo g m có: -H p ng s : - Lư c khai hàng hoá s : - Hoá ơn s : - Gi y CNCL/ATVS s : - V n ơn s : - Gi y ch ng nh n xu t x : - Gi y phép nh p khNu ( i v i thu c b o v th c v t b n ch s d ng): Chúng tôi xin cam oan và ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t: 1. Gi nguyên tr ng hàng hoá t i a i m ăng ký trên và xu t trình hàng hoá cùng h sơ H i quan ...(Tên cơ quan ki m tra Nhà nư c) th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng lô hàng này. 2. Ch ưa hàng hoá vào gia công, sang chai óng gói, buôn bán, s d ng khi ư c (Tên cơ quan ki m tra Nhà nư c) c p thông báo ch ng nh n lô hàng t yêu c u ch t lư ng. Tên Cơ quan ki m tra ......,Ngày .......tháng .....năm....... Vào s ăng ký s :
 7. .........., ngày i di n doanh nghi p ........tháng......năm ...... (ký tên, đóng d u) (ký tên, đóng d u) Ph l c 2: Tên cơ quan ki m tra Nhà nư c C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T v NAM ch t lư ng thu c b o v th c c l p - T do - H nh phúc v t BIÊN B N L Y M U KI M TRA/ ÁNH GIÁ CH T LƯ NG THU C B O V TH C V T Theo gi y ăng ký ki m tra: ……………………………….Ngày ….../………/………. Tên thương phNm thu c b o v th c v t:…...……………………………………………. Tên ho t ch t: ………………………………………..………………………………….. Ch hàng: ……………………………………………………..………………………… Nơi l y m u: …………………………………………………………..………………… Th i gian l y m u: ……………………………………………………………..……….. Tên ki m tra viên: ………………………………………………………………………. 1. Quy d nh v l y m u:
 8. TT Tên thu c b o v th c C lô S lư ng m u Nơi th Ghi v t nghi m chú . 2. Nh n xét sơ b v m u: 3. Các ch tiêu yêu c u ki m tra và phương pháp ki m tra/ th nghi m. i di n doanh nghi p Ki m tra viên Ph l c 3: Tên cơ quan ki m tra Nhà nư c C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T thu c NAM BVTV xu t nh p kh u c l p - T do - H nh phúc ------*----- --------*------- BIÊN B N V VI C VI PH M QUY Đ NH KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG THU C B O V TH C V T XU T NH P KH U Ngày............tháng ..............năm ............. Tôi tên là: ...................................................Ch c v :........................................... Khi ki m tra lô hàng thu c b o v th c v t xu t nh p khNu t i:............................ Theo Gi y ăng ký ki m tra v ch t lư ng thu c b o v th c v t xu t nh p khNu s :................................ngày.............tháng.............năm...............
 9. C a Doanh nghi p nh p khNu: .............................................................................. a ch : ................................................................................................................ ã có hành vi, vi ph m Quy nh ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng thu c b o v th c v t xu t nh p khNu. N i dung vi ph m: ánh d u (( ) vào ô có vi ph m. ( Lô hàng không úng vào kho ã ăng ký v i cơ quan ki m tra Nhà nư c ( Lô hàng không úng v i h sơ h i quan( tên hàng, s lư ng,...). ( Lô hàng không còn nguyên tr ng. ( Lô hàng ã ưa vào s d ng ( toàn b , m t ph n,...). ( Các vi ph m khác (nêu rõ): .............................................................................. ý ki n c a ngư i vi ph m: ..................................................................................... Biên b n này l p t i: ......................................và ư c l p thành 03 b n (01 b n do cơ quan ki m tra gi ; 01 b n do ch hàng gi ; 01 b n chuy n cho C c B o v th c v t). i di n ch hàng Ngư i l p biên b n Ph l c 4: Tên, logo Cơ quan C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM K.tra NN thu c BVTV c l p - T do - H nh phúc xu t nh p kh u --------------*--------------- ****** S :................... Hà N i, ngày...... tháng.... năm ..... THÔNG BÁO K T QU KI M TRA NHÀ NƯ C CH T LƯ NG THU C B O V TH C V T XU T, NH P KH U CERTIFICATE OF QUALITY INSPECTION FOR EXPORT/IMPORT PESTICIDES (Có giá tr n ngày ……….tháng………năm………)
 10. Tên hàng/Name of goods: Mã s hàng hoá/Code of goods: Ký/nhãn hi u hàng hoá/ Goods marking: S lư ng, tr ng lư ng/ Quantity/volum: Thu c t khai h i quan s / Goods decleration number: ngày/date: ã làm th t c h i quan t i h i quan/Customs office: H p ng s /Contract number: Phi u óng gói s /Packing list number: Hoá ơn s /Invoice number: Gi y ch ng nh n xu t x s / Certificate of origin: V n ơn s / BL number Doanh nghi p xu t/nh p khNu/exporter/importer: a ch /address,phone,fax Gi y ăng ký ki m tra s /Registration number of quality inspection: Ngày l y m u ki m tra/ Date of inspection: T i a i m/ Location of inspection: Căn c ki m tra/.Specification for inspection: K T QU KI M TRA/INSPECTION RESULT -Lô hàng t yêu c u ch t lư ng xu t/ nh p khNu./ the goods are found to be conformity with quality requirement for export/import. -Lô hàng ư c mi n ki m tra ch t lư ng/The goods are exempted from quality inspection -Lô hàng không t yêu c u ch t lư ng xu t/ nh p khNu/the goods are not found to be conformity with quality requirement for export/import. Nơi nh n/sent to: i di n cơ quan ki m tra -Doanh nghi p xu t/nh p khNu/Exporter/importer Inspection body representative
 11. -H i quan c a khNu /Customs office -Lưu cơ quan ki m tra/Inspection office.
Đồng bộ tài khoản