Quyết định số 24/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 24/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn – Hà Nội Tỷ lệ 1/10.000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 24/2001/Q -UB Hà N i, ngày 09 tháng 05 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG XÂY D NG HUY N SÓC SƠN – HÀ N I T L 1/10.000 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q - TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD - T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i T trình s 544/2000/TTr-KTST ngày 09/10/2000, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chung xây d ng huy n Sóc Sơn, Hà N i t l 1/10.000 do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p tháng 10 năm 2000 v i các n i dung chính như sau: 1 - V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô: 1.1. V trí, ph m vi và ranh gi i: Sóc Sơn là m t huy n ngo i thành phía B c c a Th ô Hà N i, có trung tâm là th tr n huy n l Sóc Sơn cách trung tâm thành ph Hà N i 35 km theo qu c l 3A Hà N i – Thái Nguyên, ư c gi i h n như sau: - Phía B c giáp t nh Thái Nguyên - Phía ông giáp t nh B c Giang và t nh B c Ninh. - Phía Tây giáp t nh Vĩnh Phúc. - Phía Nam giáp huy n ông Anh – Hà N i. 1.2. Quy mô
 2. 1.2.1 Quy mô t ai T ng di n tích t nghiên c u: 30.651,24 ha Trong ó: - t phát tri n ô th n năm 2020 có di n tích: 4.613,20 ha (bao g m t các khu ô th , các trung tâm vùng và ti u vùng thu c huy n) - t ngoài ô th có di n tích: 26.038,04 ha (bao g m t phát tri n sân bay Qu c t N i Bài; t nông lâm nghi p, t làng xóm; t chuyên dùng như qu c phòng, công nghi p, di tích l ch s , bãi chôn l p và x lý rác th i, khai khoáng, nghĩa a và chuyên dùng khác). 1.2.2.Quy mô dân s : Dân s hi n tr ng toàn huy n: 245.000 ngư i, Trong ó: Dân s phi nông nghi p: 22.345 ngư i, chi m 9,1 % Dân s nông nghi p: 222.655 ngư i, chi m 90,9% T l tăng dân s t nhiên trên a bàn toàn huy n: 1,261 % (theo s li u trong Niên giám th ng kê năm 1999 c a C c th ng kê Hà N i) D báo dân s n năm 2020 : 387.880 ngư i, Trong ó: - Dân s ô th : 217.460 ngư i chi m 56% - Dân s nông thôn: 170.420 ngư i chi m 44% 2.N i dung quy ho ch: 2.1. Tính ch t - M c tiêu: Huy n Sóc Sơn có di n tích l n nh t so v i các huy n ngo i thành khác c a Hà N i. Là m t vùng có nhi u gò i, ch ng lo i cây xanh a d ng, phong phú, phong c nh thiên nhiên h p d n, môi trư ng thiên nhiên trong lành, l i có nhi u d u n di tích g n li n v i truy n thuy t l ch s ch ng gi c ngo i xâm c a dân t c, có nhi u ti m năng du l ch sinh thái, ngh ngơi ng n ngày cho nhân dân Th ô. Sân bay Qu c t N i Bài là c ng hàng không qu c gia quan tr ng n i Vi t Nam nói chung và Hà N i nói riêng v i các nư c trong khu v c và th gi i. Ho t ng giao lưu qu c t là m t ti m năng to l n giúp Sóc Sơn có nhi u cơ h i phát tri n d ch v và du l ch.
 3. Quy ho ch chung huy n Sóc Sơn nh m c th hoá nh ng nh hư ng phát tri n vùng ô th c a Hà N i và “ i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020” ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t nh m áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a huy n Sóc Sơn theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. Quy ho ch chung huy n Sóc Sơn còn xác nh các ch tiêu, quy mô và phương hư ng phát tri n các khu ô th , các khu di l ch ngh ngơi, các công viên, r ng sinh thái, các khu công nghi p, kho tàng, các khu u m i giao thông, h t ng k thu t và các cơ s kinh t – k thu t khác c a qu c gia và c a thành ph trên a bàn huy n, t o i u ki n cho quá trình chuy n i cơ c u kinh t t ng bư c nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân trong huy n theo hư ng n nh và phát tri n b n v ng. 2.2.Các ch tiêu quy ho ch n năm 2020 T ng di n tích t toàn huy n: 30.651,24 ha Dân s toàn huy n (d ki n): 387.880 ngư i 2.2.1.Khu v c ô th hoá và các i m dân cư a/ Ch tiêu - t dân d ng khu ô th Sóc Sơn: 90 ¸ 100 m2/ngư i (không k các khu ch c năng) - t trung tâm vùng huy n: 80¸85 m2/ngư i - t trung tâm ti u vùng huy n: 80 m2/ngư i b/ Nhu c u t xây d ng: T ng di n tích t phát tri n ô th : 4.613,20 ha Trong ó: - t khu ô th Sóc Sơn: 3.264,00 ha - t phát tri n trung tâm vùng và ti u vùng: 1.349,20 ha Dân cư ô th : 217.460 ngư i Trong ó: -Dân cư khu ô th Sóc Sơn: 150.000 ngư i -Dân cư trong các trung tâm vùng và ti u vùng: 67.460 ngư i T NG DI N TÍCH XÂY D NG KHU Ô THN VÀ CÁC TRUNG TÂM VÙNG, TI U VÙNG HUY N ( ơn v tính: ha)
 4. TT Các khu v c ô th hoá t xây d ng Ghi chú n 2020 T ng s 4.613,2 K c cơ s cũ, làng xóm ư c ô th 1 Khu ô th Sóc Sơn 3.264,0 hoá, t ngoàI dân 2 Các trung tâm vùng huy n 1.035,0 d ng và công nghi p a Minh Trí 483,0 b N , Trung Giã 412,0 c Kim Lũ - ông Xuân 140,0 3 Các trung tâm ti u vùng huy n 314,2 2.2.2.T ng h p s li u t ai quy ho ch toàn huy n n năm 2020 *T ng di n tích t ai toàn huy n : 30.651,24 ha (100%) Bao g m: I. t các khu v c ô th hoá : 4.613,20 ha (15%) 1) Khu ô th Sóc Sơn : 3.264,00 ha - t dân d ng : 1.350,00 ha - t dân d ng khác : 156,00 ha (g m cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o, y t i u dư ng) - t ngoài dân d ng : 1.758,00 ha (công nghi p, công viên TP, u m i HTKT, giao thông ...) 2) Các trung tâm vùng huy n : 1.035,00 ha 3) Các trung tâm ti u vùng huy n : 314,20 ha II. t ngoài ô th : : 26.038,04 ha (85%) 4) Khu u m i giao thông qu c gia : 815,50 ha (C ng hàng không qu c t N i Bài) 5) t nông, lâm nghi p : 15.889,94 ha 6) t làng xóm (bao g m c các th t làng xã ) : 2.453,00 ha 7) t chuyên dùng : 5.000,41 ha
 5. ( t xây d ng, giao thông, thu l i, di tích l ch s văn hoá, an ninh, qu c phòng, khai khoáng, s n xu t VLXD, nghĩa a, chuyên dùng khác) 8) t chưa s d ng : 1.879,19 ha 2.3. nh hư ng phát tri n không gian ki n trúc 2.3.1 Mô hình phát tri n Ngoài m t khu ô th l n - là trung tâm hành chính, chính tr c a huy n, các i m dân cư ô th khác s ư c t ch c theo mô hình có các h t nhân ô th hoá phát tri n phù h p v i quá trình chuy n i cơ c u kinh t , nh m h n ch t p trung quá ông dân cư vào m t khu v c, gây khó khăn cho công tác qu n lý và phát tri n kinh t xã h i c a huy n. Theo ch c năng và t ch c cơ b n g m có: a/ Khu ô th Sóc Sơn: Là trung tâm hành chính, chính tr , kinh t - xã h i toàn huy n. ây s phát tri n khu : dân d ng, d ch v du l ch, các t h p công nghi p và u m i giao thông l n c a a phương, thành ph và qu c gia. b/ Các trung tâm vùng huy n: Là các i m dân cư ô th có các cơ s s n xu t d ch v a phương: ti u th công nghi p, ch bi n nông s n th c phNm, khai thác và s n xu t v t li u xây d ng, các cơ s h t ng xá h i a phương: trư ng trung h c, d y ngh , phòng khám a khoa... c/ Các trung tâm ti u vùng huy n: Là các i m dân cư ô th n m g n các thôn, xóm, làng, xã, có i u ki n thu n l i v giao thông, có s n m t s cơ s s n xu t, d ch v và s ư c u tư thêm m t s cơ s h t ng xã h i: tr m xá, trư ng h c, cơ s ti u th công nghi p và d ch v , trao i hàng hoá. d/ Các th t , làng xã: Là các i m dân cư trung tâm c a xã, có nhà m i k t h p khu dân cư c a xã, có cơ s kinh t s n xu t d ch v , ti u th công nghi p. ây là các i m h t nhân ô th hóa t i ch cho xã. 2.3.2.Quy ho ch phát tri n không gian: 2.3.2.1. Khu ô th Sóc Sơn: a/ Trung tâm th tr n huy n: Là trung tâm hành chính, chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i c a huy n ng th i là trung tâm khu ô th m i. Các công trình c p huy n ư c c i t o nâng c p, có t ng cao trung bình t 2 n 4 t ng. Các cơ s h t ng k thu t và h t ng xã h i ư c xây d ng và c i t o hoàn ch nh theo Quy t nh phê duy t Quy ho ch chi ti t khu v c
 6. huy n l Sóc Sơn s 30/1999/Q -UB ngày 03/05/1999 c a UBND Thành ph . Các công trình m i xây d ng t p trung hai bên tr c ư ng 131 và ư ng 3A t o b m t m i cho tr c trung tâm chính cu th tr n huy n. b/ Khu trung tâm m i: N m phía Nam th tr n huy n, là ngã tư giao c t ư ng 3A v i tr c ư ng theo hư ng ông – Tây, n i ga a phúc v i khu công nghi p t p trung Sóc Sơn. Khu v c này s ư c xây d ng thành khu m t trung tâm d ch v công c ng hi n i có c trưng riêng c a a phương. c/ Khu v c Núi ôi và i tư ng ài phòng không: ây là hai khu v c quan tr ng có nhi u c nh p, mang nhi u d u n l ch s c a hai cu c kháng chi n ch ng Pháp và ch ng M . S t n d ng tri t ưu th c nh quan c a khu v c Núi ôi và m t nư c m Lương Phúc xây d ng khu công viên cây xanh ngh ngơi và trư ng ào t o d y ngh t i ây. Phát tri n khu i tư ng ài Phòng không cùng v i h Xuân Hoa và h ông Doi t o thành m t trung tâm h n h p ào t o, chuy n giao công ngh và i u dư ng, chăm sóc s c kho . Các khu v c trên ư c liên k t v i nhau qua h th ng m t nư c, cây xanh, gò i t o ư c c trưng c a m t khu ô th vùng ng b ng gò i bán sơn a c a Th ô. d/ Khu v c n Sóc và H ng Quan: S d ng ưu th c nh quan thiên nhiên, m t nư c c a khu v c k t h p v i các di tích l ch s văn hóa ã ư c x p h ng, xây d ng khu v c này thành khu công viên r ng sinh thái, phát tri n du l ch, ngh ngơi, vui chơi gi i trí cho dân cư Th ô. e/ Khu công nghi p t p trung Sóc Sơn: Quy mô 430 ¸ 450 ha s ư c thi t k theo tiêu chuNn khu công nghi p hi n i, m b o v sinh môi trư ng, có h th ng cây xanh, h i u hoà, h th ng thoát nư c và các khu x lý nư c th i, rác th i công nghi p riêng bi t, ngoài ra s xây d ng m t trung tâm ph c v riêng cho các ho t ng c a khu công nghi p. f/ Các khu nhà trong khu ô th Sóc Sơn: Có 6 khu nhà v i quy mô t 100¸200 ha/1 khu ư c b trí d c theo ư ng 3A và các ư ng ph chính trong khu ô th . Tiêu chuNn di n tích sàn nhà n cu i giai o n tính toán (năm 2020) là 20 ¸ 24 m2/ngư i. T ng cao trung bình trong khu nhà là 2¸3 t ng. T i các khu v c trung tâm t ng cao trung bình có th tăng lên n 4 t ng (nhưng c n có ý ki n tho thu n c a ngành hàng không). 2.3.2.2. Các trung tâm vùng c a huy n a. Trung tâm Trung Giã (N ): Quy mô dân s 16.000 ngư i. Di n tích t: 412 ha, khuy n khích xây d ng nhà vư n k t h p s n xu t d ch v , thương m i. T ng cao trung bình 2¸2,5 t ng. S d ng c nh
 7. quan thiên nhiên khu v c ven sông Công, khu núi M – Ba Quanh xây d ng các công trình th d c th thao, công viên sinh thái ngh ngơi và khai thác du l ch d ch v . b. Trung tâm vùng Minh Trí: Quy mô dân s 11.000 ngư i. Di n tích t: 483 ha. T ng cao trung bình: 1,5 n 2 t ng. Ưu tiên phát tri n nhà quy mô nh , th p t ng k t h p s n xu t và d ch v du l ch. c. Trung tâm vùng Kim Lũ - ông Xuân: Quy mô dân s : 13.000 ngư i. Di n tích t: 140 ha. Ưu tiên phát tri n nhà k th p các cơ s s n xu t d ch v , ti u th công nghi p. T ng cao trung bình: 1¸1,5 t ng. 2.3.2.3. Các trung tâm ti u vùng huy n và trung tâm xã: Là các i m h t nhân ô th hoá c a 2¸4 xã. Các i m dân cư ô th này s ư c xây d ng t p trung t i các khu v c có thu n l i v kinh t và giao thông. T ng cao trung bình c a các i m ô th này t 1¸1,5 t ng. Khuy n khích xây d ng d ng nhà vư n, c l p mang c trưng văn hoá truy n th ng ư c hi n i hoá. 2.4. nh hư ng phát tri n h t ng k thu t: 2.4.1. Giao thông: a/ Giao thông i ngo i: - C i t o, m r ng sân bay Qu c t N i Bài theo quy ho ch và d án ã ư c phê duy t. - ư ng s t: c i t o nâng c p tuy n ư ng s t ông Anh – Thái Nguyên, c i t o m r ng các ga a Phúc và Trung Giã v i di n tích chi m t kho ng 15 ha và 25 ha. - ư ng sông: xây d ng c ng Trung Giã trên sông Công (di n tích 2 ha) và c ng Vi t Long trên sông C u (di n tích 1,5 ha). - ư ng b : C i t o các ư ng qu c gia, liên t nh và các ư ng c p thành ph hi n có và xây d ng các tuy n m i và tuy n tránh trên a bàn huy n g m: ư ng B c Thăng Long – N i Bài, qu c l 3, ư ng 35, ư ng 16, ư ng n i qu c l 3 – c u Vát, ương ông Anh – khu ô th Sóc Sơn – khu du l ch n Sóc, ư ng qu c l 3 – Nam khu công nghi p Sóc Sơn – Xuân Hoà... *Tuy n qu c l 18 th c hi n Quy t nh s 18/Q -TTg ngày 07/01/1998 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 550/Q -BGTVT ngày 09/03/2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i. b/ M ng lư i ư ng b trong a bàn huy n:
 8. - Khu ô th Sóc Sơn: xây d ng các tuy n ư ng chính ô th (r ng 50¸52m), ư ng khu v c (r ng 40m) và phân khu v c (r ng 25¸30 m) phân chia khu ô th Sóc Sơn thành các khu ch c năng, các khu nhà và các ơn v t các ch tiêu n ư ng phân khu v c như sau: +M t m ng lư i: 3,85 km/km2. +T l t giao thông: 16,17 %. + Di n tích t giao thông trên u ngư i: 15,5 m2/ngư i + Dành 1% t ô th (13,5 ha) xây d ng các bãi xe c p khu . - Khu công nghi p Sóc Sơn: xây d ng các tuy n ư ng tr c chính khu công nghi p r ng: 30¸50m, có t ng di n tích 48,6 ha (10,8%). Các tuy n ư ng n i b khu công nghi p s ư c b sung theo d án và thi t k chi ti t. - Khu du l ch cây xanh: m ng lư i ư ng ư c c i t o các tuy n ư ng hi n có t tiêu chuNn ư ng c p III, các o n i qua khu dân cư, d ch v công c ng có m t c t ngang r ng 17m. - Các trung tâm vùng huy n: m ng lư i giao thông g m các ư ng tr c chính r ng 17,5¸30 m phù h p v i quy mô dân s và a hình. - Các tuy n ư ng liên xã: ư c c i t o và nâng c p trên cơ s ư ng hi n có thành ư ng c p IV ng b ng. Các o n qua khu dân cư r ng 13,5¸17,5 m - Xây d ng m t s tuy n ư ng v n t i n i các c ng sông, ga ư ng s t, khu x lý ch t th I r n c a thành ph …v i m ng lư i giao thông ư ng b c a qu c gia và thành ph . - Xây d ng tuy n ư ng s t ô th i song song ư ng B c Thăng Long – N i Bài và qu c l 3 n i sân bay qu c t N i Bài, khu ô th Sóc Sơn v i m ng lư i ư ng s t ô th c a thành ph . 2.4.2. ChuNn b k thu t a/ Thoát nư c mưa: - Xây d ng h th ng thoát nư c mưa ch ng thoát ra các tuy n l ch chính c a hu n. i v i khu ô th Sóc Sơn và trung tâm vùng N các tuy n l ch mương ư c c it o mb o tiêu thoát nư c, ng th i t o c nh quan cho khu v c. T ng lưu lư ng tuy n l ch, mương chính 113,8 m3/s. - Trong các i m dân cư ô th và các khu ch c năng, ngoài các h hi n có c n ào thêm các h i u hoà m i k t h p v i khu cây xanh TDTT, v i di n tích m b o 4¸5% di n tích khu v c. T ng di n tích h i u hoà 89 ha. Xây d ng h th ng thoát nư c v i m t c ng chính t 80¸100 m/ha.
 9. - Xây d ng và c i t o các tr m bơm có công su t thích h p ph c v tiêu thoát nư c t t cho t ng khu v c. T ng lưu lư ng các tr m bơm chính 42,1 m3/s. b/ San n n Khu ô th Sóc Sơn, các trung tâm vùng và các khu ch c năng ư c thi t k san n n căn c vào c i m a hình k t h p v i h th ng thoát nư c. - Khu ô th Sóc Sơn Cao n n HMAX=13,5 m HMIN=11,5 m - Khu CNTT (450 ha) Cao n n HMAX=13,5 m HMIN=12,0 m - Trung tâm vùng Minh Trí Cao n n HMAX=12,5 m HMIN=11,0 m - Trung tâm vùng N Cao n n HMAX=13,0 m HMIN=10,5 m 2.4.3.C p nư c a/ Ch tiêu c p nư c: Nư c sinh ho t: Khu ô th Sóc Sơn: 200 lít/ngư i/ngày, các trung tâm vùng và ti u vùng huy n: 120lít/ngư i/ngày; Nư c công nghi p: khu Công nghi p t p trung: 45m3/ha/ngày. Khu CN a phương: 35m3/ha/ngày. b/ Nhu c u c p nư c: Khu ô th Sóc Sơn và khu công nghi p t p trung n năm 2020 là 124.000 m3/ngày. Các trung tâm vùng và ti u vùng huy n: n năm 2020 là: 39.080m3/ngày. Sân bay qu c t N i Bài có d án riêng (nhu c u c p nư c 6.000 m3/ngày). c/ Ngu n nư c: Khai thác ngu n nư c ng m khu v c phía B c sông Cà L và ông Anh ng th i có phương án nghiên c u, s d ng thêm ngu n nư c m t sông C u. Xây d ng 3 nhà máy nư c (2 nhà máy x lý nư c ng m và m t nhà máy x lý nư c m t) c p cho công nghi p và khu ô th Sóc Sơn. Xây d ng 9 tr m c p nư c cho các trung tâm vùng và ti u vùng huy n. 2.4.4.C p i n a/ Ch tiêu c p i n: ( ã tham kh o quy ho ch t ng th ngành i n) i n sinh ho t: Khu ô th Sóc Sơn 1.110W/ngư i.
 10. Khu trung tâm vùng, ti u vùng: 330W/ngư i i n công nghi p: Công nghi p t p trung: 3000KW/ha Công nghi p a phương: 150¸200KW/ha i n nông nghi p: tư i, tiêu: 0,55 KW/ha. b/ Công su t tính toán n năm 2020 cho huy n Sóc Sơn: 191.828 KW và khu công nghi p t p trung là 94.500KW. c/ Ngu n và các tr m c p i n: Ngu n c p: là tr m 220/110KV Sóc Sơn (2 x 250MVA) hi n có và tr m Tây B c m Vân Trì (2 x 250MVA) d ki n ông Anh Các tr m phân ph i: Xây d ng ba tr m 110/22KV: Sóc Sơn 1 t i xã H ng Kỳ (2 x 63MVA), Sóc Sơn 2 (2 x 63MVA) t i xã Tân Minh, tr m CN N i Bài 2(1 x 40MVA) và nâng c p tr m CN N i Bài 1 lên 2 x 40MVA. Di n tích t 5.000 m2/tr m. 2.4.5.Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: a/ Kh i lư ng nư c th i Nư c th i sinh ho t n năm 2020 là: 59.706 m3/ngày êm. Nư c th i khu công nghi p t p trung là 14.400 m3/ngày êm. Trong khu công nghi p t p trung có khu x lý nư c th i t p trung ngoài các tr m x lý c c b trong t ng nhà máy. b/ Gi i pháp thoát nư c: Khu ô th Sóc Sơn, các trung tâm vùng, các trung tâm ti u vùng, các khu ch c năng xây d ng h th ng thoát nư c th i riêng. c/V sinh môi trư ng: Gi i quy t v sinh phân rác và ch t th i r n: Thu gom, v n chuy n v nơi x lý ch t th i r n c a thành ph b ng các hình th c t ch c và phương ti n phù h p theo quy nh c a cơ quan qu n lý v sinh môi trư ng. Khu Liên hi p x lý ch t th i r n Nam Sơn: là khu x lý rác l n c a thành ph ang ư c xây d ng theo d án phê duy t. 2.4.6.Thông tin bưu i n: a/ Các ch tiêu:
 11. Khu ô th Sóc Sơn: 44 máy/100 dân. Khu công nghi p t p trung: 10 máy/ha. Vùng nông thôn : 22 máy/ 1.000dân (Theo QH c a ngành BCVT) b/ Nhu c u máy i n tho i thuê: Khu ô th Sóc Sơn: 66.000 s máy, vùng nông thôn: 30.000 s máy.T ng s maý toàn huy n: 96.000 s máy. c/ H th ng chuy n m ch: Xây d ng m i 6 t ng ài v tinh: VT1: 5.000 s , VT2: 7.000 s , VT3: 5.000 s , VT4: 5.000 s , VT5: 5.000 s , VT Sóc Sơn: 5.000 s . C i t o nâng c p t ng ài v tinh Ph L thành t ng ài i u khi n: 96.000 s và 5 t ng ài v tinh hi n có: Kim Anh, khu CN N i Bài, C ng hàng không N i Bài, Trung Giã và T ng ài Sóc Sơn có dung lư ng t 5.000¸7.000 s . Xây d ng 9 km cáp quang liên ài và c i t o 6,5 km cáp quang hi n có (t t ng ài i u khi n n các t ng ài v tinh). 3/ Quy ho ch xây d ng t u n năm 2010 3.1 Các m c tiêu a) Ho ch nh các khu v c theo ch c năng s d ng t t i khu ô th Sóc Sơn và các i m trung tâm vùng huy n th i gian 5¸10 năm. b) Ho ch nh các khu v c theo tính ch t qu n lý cùng các ch tiêu quy ho ch chính. c) Xác nh yêu c u c i t o, xây d ng m i b ng các chương trình d án và quy ho ch chi ti t. d) Phân lo i m ng lư i ư ng chính, các u m i và quy ho ch h th ng công trình h t ng k thu t ch y u. e) Xác nh ranh gi i khu ô th Sóc Sơn, f) Khoanh vùng d án phát tri n r ng phòng h , c d ng. 3.2. N i dung xây d ng: B ng t ng h p t ai toàn huy n n năm 2010 *T ng di n tích t ai toàn huy n : 30.651,24 ha (100%) Bao g m: I. T CÁC KHU V C Ô THN : 4.118,10 HA (13%) 1)Khu ô th Sóc Sơn : 3.264,00 ha
 12. - t dân d ng : 1.350,00 ha - t dân d ng khác : 156,00 ha (g m: cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o, y t i u dư ng) - t ngoài dân d ng : 1.758,00 ha 2) Các trung tâm vùng huy n : 655,60 ha 3) Các trung tâm ti u vùng huy n : 198,50 ha II. T NGOÀI Ô THN : 26.533,14 HA (87%) Trong ó: 4) Khu u m i giao thông qu c gia : 815,50 ha (C ng hàng không qu c t N i Bài) 5) t nông, lâm ngh p, r ng phòng h : 16.385,04 ha 6) t (làng xóm và th t làng xã) : 2.453,00 ha 7) t chuyên dùng : 5.000,41 ha ( t xây d ng, giao thông, thu l i, di tích l ch s văn hoá, an ninh, qu c phòng, khai khoáng, s n xu t VLXD, nghĩa a , chuyên dùng khác) 8) t chưa s d ng : 1.879,19 ha 3.2.1. Khu ô th Sóc Sơn: Dân s 150.000 ngư i T ng di n tích t kho ng: 3.264 ha g m: - t dân d ng : 1.350 ha - t dân d ng khác : 156 ha - t ngoài dân d ng : 1,758 ha a/ Khu dân d ng: - Khu nhà : 6 khu nhà quy mô t 100¸200 ha/1 khu, bao g m c khu v c th tr n hi n có - Trung tâm: c i t o phát tri n m r ng khu trung tâm th tr n huy n, xây m i khu trung tâm ô th phía nam t ng di n tích 62 ha.
 13. - Cây xanh, TDTT: Phát tri n 02 khu công viên cây xanh ô th k t h p v i di tích l ch s Núi ôi và qu n th tư ng ài không quân phía ông và phía Tây, ng th i xây d ng các khu cây xanh, TDTT trong các khu nhà k t h p các h và kênh thoát nư c. T ng di n tích khu cây xanh, TDTT kho ng 156 ha. b/ Các khu công nghi p: Khu công nghi p t p trung: quy mô 430 ha (bao g m 50 ha khu ch xu t) theo mô hình khu công nghi p hi n i, ng b . Phát tri n thêm m t s khu công nghi p a phương có quy mô v a và nh : kho ng 15¸20 ha/01 khu t i các trung tâm vùng. c/ Các trung tâm chuyên ngành -Xây d ng m i cơ s y t i u dư ng c a thành ph v i di n tích kho ng 31ha. C i t o và nâng c p b nh vi n huy n. - Xây d ng hai trung tâm ào t o d y ngh : k t h p v i khu công viên Núi ôi phía B c khu công nghi p t p trung t ng di n tích kho ng 110 ha. d/ Các khu b o t n, du l ch ngh dư ng, lâm viên: T ng di n tích kho ng 480 ha. u tư xây d ng khu công viên du l ch n Sóc và khu công viên du l ch ng Quan. e/ t an ninh qu c phòng: T ng di n tích t s d ng vào m c ích qu c phòng trên a bàn huy n Sóc Sơn hi n nay kho ng 178 ha. M t s khu nhà t p th quân i hi n nay c n làm th t c chuy n sang t dân d ng qu n lý chung theo quy ho ch qu n lý ô th . M t s cơ s i u dư ng qu c phòng n m trong quy ho ch khu du l ch ngh dư ng c n ư c nghiên c u và có bi n pháp k t h p ph c v l i ích chung c a thành ph . CÁC CH TIÊU T AI QUY HO CH THÀNH PH KHU Ô THN SÓC SƠN Dân s : 150.000 ngư i năm 2010 TT Các h ng m c DT (ha) Ch tiêu T l Ghi chú (m2/ngư i) (%) I t dân d ng 1.305 90,0 41 Trong ó t làng xóm ô th 1 t khu 900 60,0 hoá và nhà 2 t công c ng 62 4,1 trung tâm huy n hi n có 368 ha 3 t cây xanh TDTT 156 10,4 4 t giao thông 232 15,5 II t dân d ng khác 156 10,0 5 5 t CQ, vi n N/C, trư ng 125 8,0 ào t o
 14. 6 Cơ s y t i u dư ng TP 31 2,0 III t ngoài dân d ng 1.758 118,0 54 7 t CN, kho tàng 450 30,0 Khu CN t p trung 8 t qu c phòng, an ninh 178 QP an ninh hi n có 9 H , sông, mương TN 250 H thoát nư c ngoài khu DD 140 ha 10 Công trình u m i HTKT 22 1,5 11 Cây xanh (du l ch , ngh 480 K c các khu dưõng, lâm viên) d án n Sóc, khu b o t n ng v t hoang dã 12 t d phòng phát tri n 225 15,0 13 t giao thông 153 11,0 T ng t ô th 3.264 100 Các ch tiêu khu t : TT Các h ng m c DT (ha) Ch tiêu T l Ghi chú (m2/ngư i) (%) 1 t 778 52 86,4 Trong ó LX: 368 ha 2 t công c ng khu 31 2 3,5 3 t cây xanh 46 3 5,1 4 t ư ng, qu ng 45 3 5,0 trư ng T ng khu t 900 60 100,0 3.2.2. Các trung tâm vùng và ti u vùng huy n a/ Các trung tâm vùng huy n: Xây d ng 3 trung tâm vùng g m c t khu và các cơ s s n xu t công nghi p, TTCN, du l ch: Minh Trí: 336,1 ha (khu du l ch 250 ha), N – Trung Giã: 231,9 ha (khu LHXL rác: 100 ha), Kim Lũ - ông Xuân: 87,6 ha. b/ Các trung tâm ti u vùng huy n:
 15. Xây d ng 6 trung tâm g m có khu m i và các cơ s d ch v kinh t – xã h i cho khu v c. M i trung tâm có quy mô t 2.000 ¸ 3.000 dân, di n tích 20¸30 ha. 3.3.Các d án u tư ưu tiên - Chương trình phát tri n các cơ s kinh t , k thu t t o ng l c phát tri n khu ô th và các trung tâm vùng huy n. - Chương trình c i t o, nâng c p và xây d ng m i h th ng h t ng k thu t. - Chương trình u tư b o v môi trư ng. - Chương trình phát tri n khu ô th và các trung tâm vùng huy n - Chương trình phát tri n r ng phòng h , c d ng. i u 2: - Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch u trách nhi m ki m tra, ký xác nh n h sơ, b n v thi t k quy ho ch chung xây d ng huy n Sóc Sơn ư c duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch U ban nhân dân huy n Sóc Sơn ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, Khoa h c công ngh và Môi trư ng, a chính – Nhà t, Tài chính – V t giá; Ch t ch U ban nhân dân huy n Sóc Sơn, Ch t ch U ban nhân dân th tr n Sóc Sơn, Ch t ch UBND các xã thu c huy n Sóc Sơn và Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản