Quyết định số 24/2002/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
7
download

Quyết định số 24/2002/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2002/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế) do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2002/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2002/Q -BBCVT Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG S 24/2002/Q -BBCVT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH CƯ C DNCH V I N THO I QU C T S D NG GIAO TH C IP ( I N THO I IP QU C T ) B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Căn c Quy t nh s 99/1998/Q -TTg ngày 26/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c Bưu chính Vi n thông; Căn c Thông tư s 03/1999/TT-TCB ngày 11/5/1999 c a T ng c c Bưu i n Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 109/1997/N -CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v Bưu chính và Vi n thông và Quy t nh s 99/1998/Q -TTg ngày 26/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c Bưu chính Vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành cư c i n tho i IP qu c t g i t m ng c nh PSTN ư c quy nh như sau: 1. Cư c liên l c i n tho i IP qu c t t i t t c các nư c: 0,12 USD/6 giây. 2. Cư c liên l c i n tho i IP qu c t t i nhà thuê bao t 23 gi ngày hôm trư c n 7 gi sáng ngày hôm sau các ngày trong tu n, ngày l , ngày Ch nh t: 0,095 USD/6 giây. 3. Ph n l th i gian cu i cùng c a m t cu c liên l c chưa n 6 giây ư c làm tròn là 6 giây, cu c liên l c chưa t i m t phút ư c làm tròn là m t phút. 4. Liên l c i n tho i IP qu c t t i các i m công c ng có ngư i ph c v : Ngoài m c cư c liên l c quy nh t i kho n 1; 2 i u này, ư c thu thêm 454 ng/cu c. 5. M c cư c quy nh t i kho n 1; 2; 4 i u này chưa bao g m thu giá tr gia tăng. i u 2. Cư c liên l c qu c t c a các thuê bao Fax và thuê bao truy n s li u trong băng tho i tiêu chuNn (truy n s li u qua ư ng dây thuê bao i n tho i) s d ng giao
  2. th c IP ư c áp d ng như i v i cư c liên l c i n tho i IP qu c t theo các quy nh t i i u 1. i u 3. Các doanh nghi p cung c p d ch v i n tho i IP qu c t ư c phép gi m không quá 15% m c cư c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này cho các khách hàng l n, khách hàng c bi t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2003, các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 5. Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch - Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B Bưu chính, Vi n thông; T ng giám c, Giám c các doanh nghi p cung c p d ch v Vi n thông và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng ình Lâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản