Quyết định số 24/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 24/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy định tạm thời về công tác kiểm định cầu đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 24/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2003 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V CÔNG TÁC KI M NNH C U Ư NG B KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Xét ngh c a S Giao thông công chánh (công văn s 207/GT-TTPC ngày 20/12/2002); QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n “Quy nh t m th i v công tác ki m nh c u ư ng b khu v c thành ph H Chí Minh”. i u 2.- Giám c S Giao thông công chánh có trách nhi m t ch c hư ng d n th c hi n b n Quy nh nói t i i u 1. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4.- Chánh văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - TTUB: CT, PCT/ T PH - VPH -UB: PVP/ T KT.CH TNCH - T TH, T, DA - Lưu ( T-Thg) PHÓ CH TNCH Nguy n Văn ua Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  2. THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY NNH T M TH I V KI M NNH C U Ư NG B KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2003/Q -UB ngày 03/3/2003 c a y ban nhân dân thành ph ) i u 1.- T t c các c u ư c khai thác s d ng trên m ng lư i ư ng b khu v c thành ph H Chí Minh u ph i ư c ki m nh nh kỳ xác nh, theo d i qu n lý ch t lư ng k thu t công trình. i u 2.- Chu kỳ ki m nh c u : 1- Chu kỳ ki m nh c u ư c phân theo t ng lo i k t c u k thu t như sau: Lo i k t c u Chu kỳ ki m nh (năm) - C u bê tông c t thép d ng l c 10 - C u bê tông c t thép thư ng 8 - C u d m thép 6 - C u thép-bê tông liên h p 6 - C u d m b n bê tông c t thép 6 - C u vòm 6 - C u dàn thép 4 - C u có các lo i k t c u khác 4 2- i v i các c u ã ư c xây d ng và ưa vào s d ng t 20 năm tr lên thì cho phép áp d ng chu kỳ ki m nh sau: Lo i k t c u Chu kỳ ki m nh (năm) - C u bê tông c t thép d ng l c 7
  3. - C u bê tông c t thép thư ng 5 - C u d m thép 4 - C u thép-bê tông liên h p 4 - C u d m b n bê tông c t thép 4 - C u vòm 4 - C u dàn thép 3 - C u có các lo i k t c u khác 3 3- i v i các c u trên nh ng tuy n ư ng có s gia tăng t bi n v lưu lư ng xe làm nh hư ng x u n k t c u công trình, e d a tình tr ng an toàn giao thông thì có th ư c ưa vào ki m nh t xu t t i th i i m do cơ quan qu n lý c u ngh và ư c S Giao thông công chánh trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 3.- N i dung và quy trình công tác ki m nh c u ư ng b th c hi n theo Quy trình ki m nh c u trên ư ng ôtô s 22 TCN 243-98 ngày 13/02/1998 c a B Giao thông v n t i và Ch th s 1002/GT B ngày 09/7/1997 c a C c ư ng b Vi t Nam. i u 4.- Hàng năm, căn c vào H sơ theo d i chi ti t v nh kỳ ki m nh và hi n tr ng khai thác c a h th ng c u trên a bàn thành ph do các ơn v qu n lý l p, S Giao thông công chánh, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ( i v i các c u ư c phân c p qu n lý) ki m tra, xác l p k ho ch danh m c các c u c n ưa vào ki m nh, g i cho S K ho ch và u tư, S Tài chánh-V t giá t ng h p, cân i, trình y ban nhân dân thành ph xét duy t cùng v i k ho ch u tư xây d ng c a ngành (k c vi c i u ch nh, b sung danh m c i v i các c u nói t i m c 2.3). i u 5.- S Giao thông công chánh có trách nhi m: 1- T ch c thNm nh và phê duy t các d án, n i dung cương-d toán và t ng d toán i v i công tác ki m nh c u ư ng b trên a bàn thành ph . 2- Ph i h p v i S Xây d ng, S Tài chánh-v t giá và các ơn v liên quan xây d ng nh m c và ơn giá công tác ki m nh c u ư ng b , trình B Xây d ng xét duy t theo úng qui nh hi n hành. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản