Quyết định số 24/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 24/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2004/QĐ-BTC về việc sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2004/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2004/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 24/2004/QĐ-BTC NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NỘI DUNG TỜ KHAI XUẤT KHẨU BIÊN GIỚI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Luật Hải quan; Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hải quan; Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ; Thông tư số 122/2000/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Huỷ bỏ dòng chữ "Ghi chú: Tờ khai này không có giá trị để hoàn thuế" ghi trên Tờ khai hàng hoá xuất khẩu biên giới HQ/2002-XKBG ban hành kèm theo Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Điều 2: Những Tờ khai hàng hoá xuất khẩu biên giới HQ/2002-XKBG đã lưu hành từ trước ngày có hiệu lực của quyết định này thì đối với những hồ sơ đã có đủ thủ tục, điều kiện vẫn được hoàn thuế theo quy định hiện hành. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Vụ trưởng Vụ chính sách Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, các đơn vị có liên quan và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Trương Chí Trung
  2. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản