Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH 24 /2005/Q -BTC NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH 03 TIÊU CHU N TH M NNH GIÁ VI T NAM B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý giá, QUY T NNH i u 1. Ban hành ba (03) tiêu chuNn thNm nh giá Vi t Nam có s hi u và tên g i sau ây: Tiêu chuNn s 01: T GVN 01 Giá tr th trư ng làm cơ s cho thNm nh giá tài s n. Tiêu chuNn s 03: T GVN 03 Nh ng quy t c o c hành ngh thNm nh giá tài s n. Tiêu chuNn s 04: T GVN 04 Báo cáo k t qu , h sơ và ch ng thư thNm nh giá tài s n. i u 2. Tiêu chuNn thNm nh giá Vi t Nam ư c ban hành theo quy t nh này áp d ng i v i ho t ng thNm nh giá trên lãnh th Vi t Nam. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý giá, Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính, Giám c doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên v giá ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. Tr n Văn Tá ( ã ký) H TH NG TIÊU CHU N TH M NNH GIÁ VI T NAM TIÊU CHU N S 01 GIÁ TRN THN TRƯ NG LÀM CƠ S CHO TH M NNH GIÁ TÀI S N (KÝ HI U: T GVN 01) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 24/ 2005/Q -BTC ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) QUY NNH CHUNG 01. M c ích c a tiêu chuNn này là quy nh n i dung v giá tr th trư ng c a tài s n và v n d ng giá tr th trư ng khi ti n hành thNm nh giá tài s n. 02. Ph m vi áp d ng: Doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên v giá (sau ây g i là thNm nh viên) ph i tuân th nh ng quy nh t i tiêu chuNn này trong quá trình s d ng giá tr th trư ng làm cơ s thNm nh giá. Tiêu chuNn này yêu c u khi thNm nh giá tài s n, thNm nh viên ph i căn c vào nh ng d li u giao d ch trên th trư ng trong i u ki n thương m i bình thư ng. N I DUNG TIÊU CHU N 03. N i dung giá tr th trư ng c a tài s n như sau: "Giá tr th trư ng c a m t tài s n là m c giá ư c tính s ư c mua bán trên th trư ng vào th i i m thNm nh giá, gi a m t bên là ngư i mua s n sàng mua và m t bên là ngư i bán s n sàng bán, trong m t giao d ch mua bán khách quan và c l p, trong i u ki n thương m i bình thư ng". 04. N i dung trên ây ư c hi u như sau: (a) "Giá tr th trư ng c a m t tài s n là m c giá ư c tính s ư c mua bán trên th trư ng... " là s ti n ư c tính tài s n có th ư c mua, bán trên th trư ng trong i u ki n thương m i bình thư ng mà s mua bán ó tho mãn nh ng i u ki n c a th trư ng t i th i i m thNm nh giá. (b) "vào th i i m thNm nh giá..." là ngày, tháng, năm c th khi ti n hành thNm nh giá, ư c g n v i nh ng y u t v cung, c u, th hi u và s c mua trên th trư ng khi th c hi n thNm nh giá tr tài s n. (c) "gi a m t bên là ngư i mua s n sàng mua..." là ngư i ang có kh năng thanh toán và có nhu c u mua tài s n ư c xác nh giá tr th trư ng.
 3. (d) "và m t bên là ngư i bán s n sàng bán..." là ngư i bán ang có quy n s h u tài s n (tr t), có quy n s d ng t có nhu c u mu n bán tài s n v i m c giá t t nh t có th ư c trên th trư ng. (e) " i u ki n thương m i bình thư ng" là vi c mua bán ư c ti n hành khi các y u t cung, c u, giá c , s c mua không x y ra nh ng t bi n do ch u tác ng c a thiên tai, ch h a; n n kinh t không b suy thoái ho c phát tri n quá nóng ; thông tin v cung, c u, giá c tài s n ư c th hi n công khai trên th trư ng. 05. Giá tr th trư ng th hi n m c giá hình thành trên th trư ng công khai và c nh tranh. Th trư ng này có th là th trư ng trong nư c ho c th trư ng qu c t , có th bao g m nhi u ngư i mua, ngư i bán ho c bao g m m t s lư ng h n ch ngư i mua, ngư i bán. 06. Giá tr th trư ng th hi n m c giá ư c tính mà trên cơ s ó, bên bán và bên mua tho thu n t i m t th i i m sau khi c hai bên ã kh o sát, cân nh c y các cơ h i và l a ch n t t nh t cho mình t các thông tin trên th trư ng trư c khi ưa ra quy t nh mua ho c quy t nh bán m t cách hòan tòan t nguy n, không nhi t tình mua ho c nhi t tình bán quá m c. 07. Giá tr th trư ng ư c xác nh thông qua các căn c sau: 7.1 Nh ng thông tin, d li u v m t k thu t và v m t pháp lý c a tài s n; giá chuy n như ng v tài s n th c t có th so sánh ư c trên th trư ng. 7.2 M c s d ng t t nh t có kh năng mang l i giá tr cao nh t, có hi u qu nh t cho tài s n. Vi c ánh giá m c s d ng t t nh t ph i căn c vào nh ng d li u liên quan n tài s n trên th trư ng. 7.3 K t qu kh o sát th c t . 08. Trư ng h p có s h n ch thông tin, d li u trên th trư ng (ví d thNm nh giá m t s lo i máy móc, thi t b , v t tư chuyên dùng nào ó), thNm nh viên ph i nêu rõ th c tr ng này và ph i báo cáo m c nh hư ng hay không nh hư ng n k t qu thNm nh giá tr do s h n ch các s li u ó. 09. ThNm nh viên ph i th n tr ng trong phân tích và ph n ánh tr ng thái c a th trư ng, thông báo y k t qu các cu c i u tra, kh o sát và nh ng phát hi n c a mình trong báo cáo k t qu thNm nh giá khi giá c th trư ng tăng ho c gi m b t thư ng/ t bi n, t o nên r i ro trong thNm nh giá do ánh giá giá tr tài s n quá cao ho c quá th p. 10. ThNm nh viên ph i nêu rõ nh ng thông tin, d li u (quy nh t i i m 07 c a Tiêu chuNn này) ã s d ng làm căn c tìm ra giá tr th trư ng, m c ích c a vi c thNm nh giá, tính h p lý c a các thông s phân tích, l p lu n và b o v cho các ý ki n, k t lu n và k t qu thNm nh mà thNm nh viên nêu ra trong báo cáo k t qu khi thNm nh giá tr th trư ng c a tài s n. H TH NG TIÊU CHU N TH M NNH GIÁ VI T NAM TIÊU CHU N S 03 NH NG QUY T C O C HÀNH NGH TH M NNH GIÁ TÀI S N (KÝ
 4. HI U: T GVN 03) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 24 / 2005/Q -BTC ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) QUY NNH CHUNG 01. M c ích: tiêu chuNn này quy nh nh ng quy t c o c chi ph i thNm nh viên v giá (sau ây g i là thNm nh viên), doanh nghi p, t ch c thNm nh giá trong quá trình hành ngh thNm nh giá tài s n. 02. Ph m vi áp d ng: doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên ph i tuân th nh ng quy nh c a tiêu chuNn này trong quá trình thNm nh giá. Khách hàng có yêu c u thNm nh giá và bên th ba s d ng k t qu thNm nh giá ph i có nh ng hi u bi t c n thi t v các quy t c quy nh trong tiêu chuNn này. N I DUNG C A TIÊU CHU N 03. Doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên ph i luôn tôn tr ng và ch p hành úng pháp lu t c a nhà nư c trong quá trình hành ngh . ThNm nh viên ph i là ngư i có o c t t, có năng l c chuyên môn và kinh nghi m c n thi t ti n hành thNm nh giá tài s n. 04. Doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên ph i tuân th các tiêu chuNn o c và trình chuyên môn ngh nghi p thNm nh giá như sau: 4.1 Tiêu chuNn o c: a. c l p; b. Chính tr c; c. Khách quan; d. Bí m t; e. Công khai, minh b ch. 4.2 Trình chuyên môn: a. Năng l c chuyên môn và tính th n tr ng; b. Tư cách ngh nghi p; c. Tuân th tiêu chuNn chuyên môn. 05. c l p: c l p là nguyên t c hành ngh cơ b n c a doanh nghi p thNm nh giá và thNm nh viên: - Trong quá trình thNm nh giá tài s n, doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên ph i th c s không b chi ph i ho c b tác ng b i b t kỳ l i ích v t ch t
 5. ho c tinh th n nào làm nh hư ng n s trung th c, khách quan c a vi c thNm nh giá. - ThNm nh viên không ư c nh n thNm nh giá tài s n cho các t ch c, cá nhân mà mình có quan h kinh t ho c quy n l i kinh t (như góp v n c ph n, cho vay ho c vay v n t khách hàng, là c ông chi ph i c a khách hàng ho c có ký k t h p ng gia công d ch v , i lý tiêu th hàng hoá). - ThNm nh viên không ư c nh n thNm nh giá tài s n cho các ơn v mà có cha, m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t ang gi v trí trong H i ng qu n tr , ban t ng giám c, ban giám c, trư ng ban tài chính, k toán trư ng doanh nghi p có tài s n c n thNm nh giá. - Trong quá trình thNm nh giá, n u có s h n ch khác v tính c l p thì doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên ph i tìm cách lo i b s h n ch này. N u không lo i b ư c thì doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên ph i nêu rõ i u này trong báo cáo k t qu thNm nh nh ng m i quan h mang tính t p th hay cá nhân, tr c ti p ho c gián ti p i v i tài s n hay v i doanh nghi p là i tư ng c a nhi m v thNm nh mà m i quan h ó có th d n n mâu thu n l i ích ti m tàng. i v i báo cáo k t qu thNm nh giá c a m t thNm nh viên khác, thNm nh viên ph i xem xét m t cách c l p, khách quan và k t lu n th ng nh t hay không th ng nh t v i m t ph n hay tòan b n i dung c a báo cáo ó. 06. Chính tr c: thNm nh viên ph i th ng th n, trung th c và có chính ki n rõ ràng trong phân tích các y u t tác ng khi thNm nh giá. ThNm nh viên ph i t ch i thNm nh giá khi khi xét th y không có i u ki n ho c khi b chi ph i b i nh ng ràng bu c có th làm sai l ch k t qu thNm nh giá. 07. Khách quan: thNm nh viên ph i công b ng, tôn tr ng s th t và không ư c thành ki n, thiên v trong vi c thu th p tài li u và s d ng tài li u phân tích các y u t tác ng khi thNm nh giá. - Doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên không ư c ti n hành công vi c thNm nh giá khi nh ng ý ki n và k t lu n thNm nh ã ư c ra có ch ý t trư c. - Ti n thu d ch v thNm nh giá tài s n ph i ư c xác nh m t cách c l p, theo quy nh, không ph thu c vào k t qu thNm nh giá ã ư c th a thu n t trư c. - Doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên ph i thNm tra nh ng thông tin, d li u do khách hàng hay m t bên nào cung c p kh ng nh tính phù h p hay không phù h p c a thông tin, d li u ó. Trư ng h p vi c thNm tra nh ng thông tin, d li u b h n ch thì thNm nh viên ph i nêu rõ s h n ch ó trong báo cáo thNm nh. - Doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên không ư c ti n hành m t d ch v thNm nh d a trên nh ng i u ki n có tính gi thi t không có tính hi n th c.
 6. 08. Bí m t: doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên không ư c ti t l nh ng thông tin, d li u th c t c a khách hàng hay k t qu thNm nh giá v i b t kỳ ngư i ngoài nào, tr trư ng h p ư c khách hàng ho c pháp lu t cho phép. 09. Công khai, minh b ch: - Doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên ph i công khai nh ng i u ki n h n ch và nh ng i u ki n lo i tr theo th a thu n v i khách hàng trong báo cáo k t qu thNm nh giá. Báo cáo k t qu thNm nh giá cũng ph i nêu rõ các i u ki n ràng bu c v công vi c, ph m vi công vi c, i u ki n h n ch , gi thi t t ra c a thNm nh viên. - M i tài li u th hi n tính pháp lý và c i m k thu t c a tài s n và k t qu thNm nh giá ph i ư c th hi n y , rõ ràng trong báo cáo k t qu thNm nh giá. 10. Năng l c chuyên môn và tính th n tr ng: - ThNm nh viên ph i th c hi n công vi c thNm nh giá v i y năng l c chuyên môn c n thi t, tinh th n làm vi c chuyên c n, cân nh c y các d li u thu th p ư c trư c khi xu t ý ki n chính th c v i giám c doanh nghi p, ngư i ng u t ch c thNm nh giá. - Doanh nghi p, t ch c thNm nh giá có trách nhi m không ng ng nâng cao ki n th c chuyên môn và kinh nghi m trong ho t ng th c ti n, trong môi trư ng pháp lý và ng d ng các ti n b k thu t cho thNm nh viên áp ng yêu c u công vi c thNm nh giá. - Doanh nghi p, t ch c thNm nh giá có trách nhi m mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p i v i ho t ng thNm nh giá ho c trích l p qu d phòng r i ro ngh nghi p thNm nh giá. 11. Tư cách ngh nghi p: doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên ph i b o v uy tín ngh nghi p, không ư c có nh ng hành vi làm gi m uy tín ngh nghi p thNm nh giá. Doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên có quy n tham gia Hi p h i doanh nghi p thNm nh giá ho c Hi p h i thNm nh viên v giá. 12. Tuân th tiêu chuNn chuyên môn: doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và thNm nh viên ph i th c hi n công vi c thNm nh giá theo nh ng k thu t và tiêu chuNn chuyên môn ã quy nh trong h th ng tiêu chuNn thNm nh giá Vi t Nam và các quy nh pháp lu t hi n hành. 13. ThNm nh viên ch u trách nhi m v tính úng n c a n i dung báo cáo k t qu thNm nh giá. Giám c doanh nghi p, ngư i ng u t ch c thNm nh giá ch u trách nhi m cu i cùng v tính úng n c a n i dung báo cáo k t qu thNm nh giá và ch ng thư thNm nh giá trư c pháp lu t, khách hàng ho c bên th ba. H TH NG TIÊU CHU N TH M NNH GIÁ VI T NAM TIÊU CHU N S 04 BÁO CÁO K T QU , H SƠ VÀ CH NG THƯ TH M NNH GIÁ TRN TÀI S N (KÝ HI U: T GVN 04)
 7. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2005/Q -BTC ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) QUY NNH CHUNG 01. M c ích: m c ích c a tiêu chuN n này là quy nh hình th c, n i dung c a báo cáo k t qu , h sơ và ch ng thư thN m nh giá tr tài s n do doanh nghi p, t ch c thN m nh giá và thN m nh viên v giá (sau ây g i là thN m nh viên) th c hi n, công b khi hòan thành công vi c thN m nh giá tài s n. 02. Ph m vi áp d ng: doanh nghi p, t ch c thN m nh giá và thN m nh viên ph i tuân th nh ng quy nh c a tiêu chuN n này trong vi c l p báo cáo k t qu , h sơ và ch ng thư thN m nh giá. Khách hàng tr c ti p và các bên th ba s d ng k t qu thN m nh giá th hi n trong báo cáo k t qu ho c ch ng thư thN m nh giá ph i có nh ng hi u bi t c n thi t v n i dung quy nh c a tiêu chuN n này trong quá trình ph i h p công vi c v i doanh nghi p thN m nh giá và thN m nh viên cũng như khi x lý các quan h liên quan n k t qu thN m nh giá. 03. Các thu t ng trong tiêu chuN n này ư c hi u như sau: Báo cáo k t qu thN m nh giá: là văn b n do thN m nh viên l p nêu rõ ý ki n chính th c c a mình v quá trình thN m nh giá, m c giá thN m nh (th hi n b ng ti n ho c v t ngang giá khác) c a tài s n mà khách hàng yêu c u thN m nh giá. H sơ thN m nh giá: là các tài li u có liên quan n công vi c thN m nh giá tr tài s n do thN m nh viên l p, thu th p, phân lo i, s d ng và lưu tr trong quá trình th c hi n thN m nh giá. Tài li u trong h sơ thN m nh giá ư c th hi n trên gi y, phim nh hay nh ng v t mang tin khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Ch ng thư thN m nh giá: là văn b n do doanh nghi p, t ch c thN m nh giá l p nh m công b cho khách hàng ho c bên th ba v nh ng n i dung cơ b n liên quan n k t qu thN m nh giá tài s n. N I DUNG C A TIÊU CHU N 04. Báo cáo k t qu thN m nh giá ph i th hi n nh ng thông tin úng theo th c t , mang tính mô t và d a trên b ng ch ng c th thuy t minh v m c giá c a tài s n qua thN m nh giá. Nh ng thông tin này ph i ư c trình bày theo m t trình t lô-gíc, h p lý, t mô t v tài s n n nh ng y u t tác ng t i giá tr th trư ng c a tài s n, phân tích nh ng d li u thu th p trên th trư ng có ư c k t qu thN m nh giá. Báo cáo k t qu ph i th hi n ư c nh ng l p lu n, cách th c, phương pháp ư c áp d ng trong quá trình thN m nh và gi i thích m t cách rõ ràng t t c nh ng v n có tác ng n giá tr tài s n. 05. N i dung chi ti t c a báo cáo k t qu thN m nh giá có th thay i theo i tư ng thN m nh giá, m c ích, yêu c u ti n hành thN m nh và theo yêu c u c a khách hàng, tuy nhiên m t báo cáo thN m nh giá ph i g m các n i dung cơ b n sau:
 8. 1. Nh ng thông tin cơ b n v : - Tên, lo i tài s n. - Ngu n g c c a tài s n (máy móc thi t b , dây chuy n công ngh ) - V trí c a b t ng s n ( t ai, nhà c a và công trình ki n trúc khác). - Tên, a ch , s i n tho i, s Fax c a khách hàng yêu c u thNm nh giá. - Ngày tháng năm thNm nh giá . - Tên, a ch , s i n tho i, s fax c a doanh nghi p, t ch c thNm nh giá ho c chi nhánh. - H và tên thNm nh viên l p báo cáo thNm nh giá. - H và tên, ch ký c a giám c doanh nghi p, ngư i ng u t ch c thNm nh giá ho c ph trách chi nhánh. 2. Nh ng căn c pháp lý thNm nh giá. Nh ng văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn có liên quan do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n Trung ương ho c a phương ban hành. 3. Mô t c i m tài s n v m t k thu t. a. i v i máy móc thi t b , dây chuy n công ngh , phương ti n v n t i, v t tư, hàng hoá: - Công su t máy móc thi t b . - c i m dây chuy n công ngh . - Ch tiêu k thu t, ch t lư ng v t tư hàng hoá. - Năm s n xu t, tên nhà máy, tên qu c gia s n xu t. - Năm ưa vào s d ng. - T l hao mòn (h u hình, vô hình) t i th i i m thNm nh. b. iv ib t ng s n: + V trí c a b t ng s n. + V trí a lý và hành chính c a b t ng s n. + iv i t : s lô t, s a chính, di n tích t, phân lo i ư ng ph , nhóm t.
 9. + i v i t nông nghi p, lâm nghi p: s lô t, s a chính, di n tích t, phân lo i nhóm t, i u ki n th i ti t, c i m a hình, h th ng giao thông, h th ng tư i và tiêu nư c. i v i công trình ki n trúc trên t (nhà c a, ư ng xá, c u c ng): lo i nhà, c p nhà, h ng nhà, di n tích xây d ng và di n tích s d ng (m2), ch t lư ng nhà (% còn l i, tu i i), m c ích s d ng, c u trúc nhà, s phòng, di n tích s d ng t ng phòng, h th ng i n, h th ng c p và thoát nư c; lo i, h ng ư ng xá, c u c ng + V trí c a b t ng s n trong m i tương quan v i nh ng trung tâm khu v c g n nh t, i u ki n t nhiên và môi trư ng xung quanh, hình d ng c a th a t, kho ng cách t ó n nh ng a i m giao thông công c ng, c a hàng, trư ng h c, công viên, b nh vi n, nh ng tr c ư ng chính. - Tác ng c a quy ho ch, phân vùng n giá tr c a t ai, nhà c a và công trình ki n trúc trên t. - M c ích s d ng hi n t i c a b t ng s n có theo úng m c ích ư c phép s d ng theo qui ho ch phân vùng và mang l i giá tr t i ưu cho b t ng s n hay không. 4. Mô t c i m tài s n v m t pháp lý. a. i v i máy móc thi t b , dây chuy n công ngh , phương ti n v n t i, v t tư, hàng hoá. - Xu t x (model, nhãn hi u, nh p khNu, s n xu t trong nư c, hãng s n xu t, năm s n xu t). - Hóa ơn mua, bán tài s n. - Nh ng tài li u khác th hi n tính pháp lý c a tài s n. b. iv ib t ng s n. - B t ng s n ã ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà: nh ng n i dung Gi y ch ng nh n (bao g m s lô t, tên a phương và tên nư c, ngày c p và s ăng ký c a Gi y ch ng nh n quy n s h u, s d ng tài s n). - B t ng s n chưa ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà: ngu n g c tài s n (nhà, t), t ch c, cá nhân giao tài s n, ngày làm gi y t chuy n d ch tài s n, các gi y t kèm theo. - Có tranh ch p hay không v i các ch b t ng s n li n k . - Nh ng l i ích kinh t thu ư c t b t ng s n (trư ng h p b t ng s n ang cho thuê: giá thuê, th i h n thuê, h p ng thuê, thu nh p hàng tháng t ngư i thuê b t ng s n m c a hàng, c a hi u, văn phòng i di n). - Nh ng tài li u khác th hi n tính pháp lý c a b t ng s n.
 10. 5. Nh ng gi thi t và h n ch trong thNm nh giá tr tài s n. - Tính h p lý c a vi c ưa ra nh ng gi thi t và h n ch liên quan n c i m th trư ng, các nhân t tác ng n giá tr th trư ng c a tài s n. - N u không ưa ra nh ng h n ch như v y thì k t qu s ra sao, nh hư ng nk t qu thNm nh giá như th nào. 6. K t qu kh o sát th c a. - M c ích, th i gian, ngư i ti n hành kh o sát th c a. - K t qu thu ư c t kh o sát th c a. - S chênh l ch (n u có) gi a k t qu kh o sát th c a v i h sơ a chính. Nêu rõ lý do s chênh l ch ó. - Trư ng h p trưng c u ý ki n tư v n c a các chuyên gia v công su t thi t k , tính năng tác d ng c a máy móc thi t b , dây chuy n công ngh thì báo cáo k t qu thNm nh ph i nêu rõ m c ích, th i gian ti n hành và k t lu n c a chuyên gia tư v n. 7. Nh ng l p lu n v m c giá cu i cùng, bao g m: - Phân tích v v trí, nh ng nhân t tác ng, xu hư ng v n ng c a th trư ng tài s n trong khu v c, hành vi c a nh ng ngư i mua, bán trên th trư ng này, nh ng ưu th ho c b t l i c a tài s n c n thNm nh giá trên th trư ng. - M c ích s d ng tài s n t t nh t và t i ưu, mang l i giá tr cao nh t. Trư ng h p m c ích s d ng t t nh t và t i ưu khác v i m c ích s d ng hi n t i c a tài s n thì trình bày v ti m năng c a nó, nh ng i u ki n pháp lý, t nhiên cho phép ho c không cho phép nh hư ng n giá tr s d ng t t nh t và có hi u qu nh t c a tài s n. 8. Phương pháp thNm nh giá: + Phương pháp so sánh tr c ti p: k t qu : + Phương pháp chi phí: k t qu : + Phương pháp chi t kh u dòng thu nh p: k t qu : + Phương pháp khác: k t qu : + Nh ng so sánh, phân tích và i u ch nh, i u ki n gi thi t, b ng tính tóan các m c giá thu ư c t các phương pháp nêu trên i n m c giá cu i cùng th hi n giá tr th trư ng c a tài s n. Trư ng h p ch áp d ng ư c 01 ho c 02 trong các phương pháp thNm nh giá nêu trên thì nêu rõ lý do vì sao có s h n ch ó. + M c phù h p/chênh l ch gi a giá tr trong báo cáo k t qu thNm nh v i giá tài s n do Nhà nư c ã công b t i khu v c.
 11. 9. X lý nh ng v n ph c t p, không rõ ràng trong quá trình thNm nh giá - Không rõ ràng v tình tr ng pháp lý c a tài s n. - H n ch v thông tin, d li u liên quan c n thu th p i v i tài s n. - Phân lo i, h ng tài s n. - Lư ng hoá nh ng nhân t tác ng n giá tài s n. Nh ng v n ph c t p, không rõ ràng trên ã ư c x lý như th nào, cách th c x lý trong quá trình thNm nh giá, m c tác ng c a nh ng h n ch nêu trên n m c giá c a tài s n c n thNm nh. 10. Nh ng quy n và l i ích cá nhân (n u có) c a thNm d nh viên liên quan n tài s n c n th m nh giá, có th làm n y sinh nh ng xung t l i ích trong quá trình th c thi nhi m v . 11. Tên, ch ký c a thNm nh vien tién hành thNm nh giá tài s n. 12. Ph l c ính kèm báo cáo k t qu thNm nh giá. Ph l c là nh ng thông tin b sung, thuy t minh cho báo cáo k t qu thNm nh giá. Ph l c bao g m: a- iv ib t ng s n: - H khNu thư ng trú c a ch b t ng s n (b n sao) - i v i tài s n cá nhân. - Gi y phép ăng ký kinh doanh (b n sao) - i v i tài s n doanh nghi p. -B n quy ho ch t ng th khu v c (trích l c). -B n quy ho ch chi ti t khu v c (trích l c). - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u tài s n - M t trong các lo i gi y ch ng nh n ngu n g c b t ng s n (trư ng h p chưa ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u tài s n) bao g m: + Quy t nh giao, c p t c a U ban Nhân dân c p t nh, thành ph ho c UBND qu n, huy n. + Quy t nh phân nhà, phân t c a th trư ng cơ quan ơn v . + H p ng mua nhà c a các ơn v có tư cách pháp nhân ư c UBND t nh, thành ph giao t làm nhà bán. + Các gi y t v t do cơ quan có thNm quy n c a ch cũ c p.
 12. Trư ng h p ch nhà có các gi y t k trên nhưng không úng tên ch ang s d ng thì ph i có các gíây t kèm theo như: gi y t mua bán nhà, gi y t th a k , chia, t ng... nhà , t . - Gi y phép xây d ng nhà, b n v thi t k xây d ng, sơ v trí b t ng s n và các b n v khác (b n sao). - Chi ti t v qui ho ch t cơ quan có ch c năng a phương ho c c a văn phòng qui ho ch ô th (b n sao). - Các h p ng mua, bán và cho thuê b t ng s n (b n sao). - A nh ch p toàn c nh b t ng s n. - Nh ng tài li u khác tr c ti p b tr cho báo cáo k t qu thNm nh giá. b- i v i v t tư, máy móc, thi t b , hàng hoá khác: - Các h p ng mua, bán v t tư, máy móc, thi t b , hàng hoá. - Catalô, các thông s kinh t k thu t ch y u c a v t tư, máy móc, thi t b , hàng hoá. 06. H sơ thNm nh giá. 1. ThNm nh viên có trách nhi m thu th p và lưu trong h sơ thNm nh giá nh ng tài li u, thông tin c n thi t liên quan n quá trình thNm nh giá tài s n : a. Làm cơ s cho vi c hình thành ý ki n c a mình v m c giá th hi n giá c a tài s n c n thNm nh. b. Ch ng minh r ng quá trình thNm nh giá ã ư c th c hi n theo úng h th ng Tiêu chuNn thNm nh giá Vi t Nam (ho c Tiêu chuNn thNm nh giá qu c t , khu v c ư c ch p nh n). 2. H sơ thNm nh giá ph i ư c l p y sao cho thNm nh viên ho c ngư i có trách nhi m ki m tra c s hi u ư c toàn b n i dung quá trình thNm nh giá tài s n. 3. H sơ thNm nh giá dùng : - Lưu tr nh ng b ng ch ng thu th p ư c trong quá trình th c hi n thNm nh giá và làm cơ s cho vi c ưa ra ý ki n c a thNm nh viên v m c giá tài s n c n thNm nh. - Tr giúp cho các bư c th c hi n công vi c thNm nh giá. - Tr giúp cho ki m tra, soát xét và ánh giá ch t lư ng công vi c thNm nh giá.
 13. - Tr giúp cho vi c x lý nh ng tranh ch p, khi u ki n có th phát sinh trong ho c sau quá trình thNm nh giá gi a khách hàng (ho c bên th ba) v i doanh nghi p, t ch c thNm nh giá. 4. N i dung h sơ thNm nh giá: N i dung h sơ thNm nh giá ph thu c vào m c ích thNm nh giá và lo i hình tài s n c n thNm nh giá. N i dung cơ b n h sơ thNm nh giá bao g m: - Tên và s hi u h sơ, ngày tháng l p và ngày tháng lưu tr . - Nh ng thông tin v khách hàng yêu c u thNm nh. - Thư m i thNm nh. -H p ng thNm nh ký k t gi a doanh nghi p thNm nh giá và khách hàng. - Nh ng phân tích, ánh giá c a thNm nh viên v nh ng v n thNm nh giá liên quan. - Nh ng ý ki n trưng c u tư v n v các khía c nh k thu t, pháp lý liên quan n tài s n c n thNm nh giá (n u có). - Báo cáo k t qu thNm nh giá tài s n và ph l c kèm theo báo cáo. - Ch ng thư thNm nh giá. - Biên b n thanh lý h p ng thNm nh gi a doanh nghi p, t ch c thNm nh giá và khách hàng. 5. H sơ thNm nh giá ư c lưu gi t i nơi lưu gi h sơ c a doanh nghi p, t ch c thNm nh giá. Trư ng h p doanh nghi p, t ch c thNm nh giá có các chi nhánh, h sơ thNm nh giá ư c lưu t i nơi ban hành ch ng thư thNm nh giá. 6. H sơ thNm nh giá ư c lưu gi trong th i h n 10 năm. 07. Ch ng thư thNm nh giá. 1. Ch ng thư thNm nh giá là văn b n do doanh nghi p, t ch c thNm nh giá l p nh m thông báo cho khách hàng ho c bên th ba v nh ng n i dung cơ b n liên quan n k t qu thNm nh giá tài s n. 2. Hình th c và n i dung Ch ng thư thNm nh giá tr v t tư, máy móc, thi t b , phương ti n v n t i theo quy nh t i Ph l c s 01 c a Tiêu chuNn này. 3. Hình th c và n i dung Ch ng thư thNm nh giá tr quy n s d ng t và công trình ki n trúc trên t theo quy nh t i Ph l c s 02 c a Tiêu chuNn này.
 14. 4. Ch ng thư thNm nh giá ư c l p thành 03 b n, có giá tr pháp lý như nhau. 02 b n giao khách hàng, 01 b n lưu t i h sơ thNm nh giá c a doanh nghi p, t ch c thNm nh giá. Ph L c S 01 M U CH NG THƯ TH M NNH GIÁ T GVN S 04 (áp d ng i v i v t tư, máy móc thi t b , dây truy n công ngh , phương ti n v n t i, hàng hoá khác) S /T G - CT (kí C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM hi u DN, t ch c c l p-T do-H nh phúc thNm nh giá) ...., ngày ... tháng... năm CH NG THƯ TH M NNH GIÁ Kính g i:........ Theo ngh c a ông/bà/ doanh nghi p t i văn b n s .... ngày.... v vi c thNm nh giá..... 1. M c ích th m nh giá: Xác nh giá tài s n ph c v m c ích.... 2. Th i i m th m nh giá: T i th i i m (ngày tháng .... năm....) 3. Cơ s th m nh giá (nêu rõ nh ng căn c ch y u th m nh giá) - Căn c hóa ơn, ch ng t , h sơ, gi y t pháp lý do ông/bà/ doanh nghi p... cung c p (kèm theo công văn ngh s ....). - Căn c vào k t qu kh o sát thông tin ngoài nư c, trong nư c liên quan n giá tr tài s n cùng lo i. - Căn c pháp lý khác. 4. Tài s n: a. c i m tài s n v m t k thu t. - Tên lo i tài s n, nhãn hi u, model. - Công su t máy móc thi t b . - c i m dây chuy n công ngh .
 15. - Ch tiêu k thu t, ch t lư ng v t tư hàng hoá. - Năm s n xu t, năm ưa vào s d ng. - Hãng, qu c gia s n xu t. - T l hao mòn (h u hình, vô hình) i v i máy móc thi t b , dây chuy n công ngh t i th i i m thNm nh giá. - Các thông s k thu t khác. b. c i m tài s n v m t pháp lý. - Xu t x (nư c xu t khNu, tên hãng s n xu t, tên và a ch hãng s n xu t trong nư c). - Tính pháp lý c a tài s n. Phương pháp th m nh giá: S d ng phương pháp...... 6. K t qu th m nh giá: Trên cơ s các tài li u do ông/bà/ doanh nghi p.... cung c p, qua kh o sát th c t t i hi n trư ng (n u có); v i phương pháp thNm nh giá..... ư c áp d ng trong tính toán, doanh nghi p thNm nh giá (ghi rõ tên doanh nghi p) thông báo k t qu thNm nh giá tài s n..... t i th i i m ..... như sau: Giá t ng b ph n c a tài s n: Giá toàn b c a tài s n: Làm tròn: (vi t b ng ch : ...... ng) Doanh nghi p, t ch c thNm nh giá tr l i ông/ bà/ doanh nghi p có cơ s ..... theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Th m nh viên v giá Giám c (ký tên) (ký tên, óng d u) Ph L c S 02 T GVN S 04 M U CH NG THƯ TH M NNH GIÁ (áp d ng i v i t ai, công trình ki n trúc trên t)
 16. S /T G CT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (kí hi u DN, t ch c thNm nh c l p - T do - H nh phúc giá) ...., ngày ... tháng... năm CH NG THƯ TH M NNH GIÁ Kính g i: ........ Theo ngh c a ông/bà/ doanh nghi p t i văn b n s .... ngày.... v vi c thNm nh giá ..... 1. M c ích th m nh giá: Xác nh giá tài s n ph c v m c ích.... 2. Th i i m th m nh giá: T i th i i m thNm nh giá (ngày tháng .... năm....) 3. Cơ s th m nh giá (nêu rõ nh ng căn c ch y u thNm nh giá) - Căn c h sơ, gi y t pháp lý do ông/bà/ doanh nghi p... cung c p (kèm theo công văn ngh s ....). - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t s ngày... tháng... năm ... c a U ban Nhân dân t nh ..... c p cho....... - Gi y phép xây d ng s ... ngày .... (n u có) - B n v hoàn công.... (n u có) - H sơ quy t toán công trình......(n u có) - Nh ng căn c pháp lý khác 4. Th c tr ng t, nhà, ... 4.1 t: - V trí: mô t c th v trí a gi i hành chính, v trí a lý, hư ng... - Di n tích: t ng di n tích, di n tích t ng ph n, kích thư c các chi u. - Tình tr ng pháp lý. 4.2 Nhà:
 17. - Mô t chung: lo i nhà, c p nhà, di n tích xây d ng, di n tích s d ng, s t ng, s phòng. - K t c u: k t c u t ng th toàn b nhà và t ng b ph n (móng, tư ng, mái...) - Th c tr ng: mô t chi ti t t ng b ph n c u thành ngôi nhà (n n, tư ng, mái, c a, công trình ph , ban công...): lo i v t li u, thi t b ư c s d ng, tình tr ng th c t t ng b ph n. 4.3 Tài s n: - Các th ng s k thu t, th c tr ng c a tài s n. - Tính pháp lý c a tài s n. 5. Phương pháp th m nh giá: S d ng phương pháp...... 6. K t qu th m nh giá: Trên cơ s các tài li u do ông/bà/ công ty.... cung c p, qua kh o sát th c t t i hi n trư ng; v i phương pháp thNm nh giá..... ư c áp d ng trong tính toán, doanh nghi p thNm nh giá (ghi rõ tên doanh nghi p) thông báo k t qu thNm nh giá tài s n..... t i th i i m ..... như sau: Giá t: Giá nhà: T ng giá tr t và nhà: Làm tròn (vi t b ng ch : ...... ng) Doanh nghi p, t ch c thNm nh giá tr l i ông/ bà/ quý ơn v có cơ s ..... theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Th m nh viên v giá Giám c (ký tên) (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản