Quyết định số 24/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 24/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 24/2005/Q -TTG NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2005 V VI C THÀNH L P T NG CÔNG TY C P NƯ C SÀI GÒN HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh nh s 153/2004/N - CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án thành l p T ng công ty C p nư c Sài Gòn ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con, kinh doanh a ngành, trong ó ngành chính là s n xu t, cung ng nư c s ch và các s n phNm, d ch v khác v ngành nư c làm nòng c t trong vi c th c hi n quy ho ch phát tri n ngành c p nư c trên a bàn thành ph và các vùng lân c n. 1. Công ty m - T ng công ty C p nư c Sài Gòn (SAWACO) là doanh nghi p nhà nư c, ư c hình thành trên cơ s t ch c l i Công ty C p nư c thành ph tr c thu c S Giao thông công chính thành ph H Chí Minh. 2. Công ty con là các Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên; Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n nhi u thành viên, Công ty Liên doanh mà Công ty m có v n góp chi ph i, bao g m: a) Các Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên: - Công ty Khai thác và X lý nư c ng m thành ph , - Công ty Công trình giao thông công chính. b) Công ty c ph n, trong ó Công ty m gi c ph n chi ph i trên 50% v n i u l : - Công ty c ph n C p nư c Th c- Biên Hoà, - Công ty c ph n C p nư c Nhà Bè,
  2. - Công ty c ph n C p nư c Gia nh, - Công ty c ph n Cơ khí công trình c p nư c, - Công ty c ph n C p nư c B n Thành, - Công ty c ph n C p nư c Ch L n, - Công ty c ph n C p nư c Phú Hoà Tân, - Công ty c ph n Tư v n xây d ng c p nư c. 3. Các Công ty mà Công ty m có v n u tư: - Công ty Tư v n xây d ng công trình Giao thông công chính. 4. T ng công ty C p nư c Sài Gòn ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con, th c hi n h ch toán kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t, i u l t ch c, ho t ng và Quy ch tài chính ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Cơ c u qu n lý c a T ng công ty có H i ng qu n tr , T ng giám c, các Phó T ng giám c, K toán trư ng và b máy giúp vi c. i u 2. Phân công nhi m v : 1. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh: - Tri n khai th c hi n án này; quy t nh thành l p Công ty m , vi c hình thành các Công ty con, công ty mà Công ty m có v n u tư nói t i i u 1 Quy t nh này theo úng các quy nh hi n hành. - Phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m . 2. B trư ng B Tài chính phê duy t quy ch tài chính c a Công ty m , trên cơ s ngh c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, B trư ng B Tài chính và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản