Quyết định số 24/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 24/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2005/QĐ-UB về việc ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; dự án xây dựng công trình, nhà xưởng trong các cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 24/2005/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/V: BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V TRÌNH T , TH T C TH C HI N D ÁN U TƯ XÂY D NG H T NG K THU T; D ÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH, NHÀ XƯ NG TRONG CÁC C M CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c ban hành qui ch và s a i b sung m t s i u c a qui ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch u th u, Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 và Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12 /6/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a quy ch u th u; Căn c Quy t nh s 100/2002/Q -UB ngày 16/7/2002 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c ban hành quy nh v quy trình và th i h n gi i quy t m t s th t c hành chính trong qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Quy t nh s 116/2002/Q -UB ngày 14/8/2002 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phân c p cho U ban nhân dân các Qu n, Huy n quy t nh u tư, u quy n quy t nh u tư và phân công giám nh u tư cho các S thu c Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư Hà N i t i t trình s 53/TTr- KH& T ngày 24/01/2005, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh t m th i v trình t , th t c th c hi n d án u tư xây d ng h t ng k thu t; d án xây d ng công trình, nhà xư ng trong các c m công nghi p trên a bàn Hà N i”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà N i, Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài nguyên - Môi trư ng - Nhà t, Quy ho ch - Ki n trúc, Tài chính, Xây d ng, Giao thông công
  2. chính, Tư pháp , Công nghi p, Giám c kho b c Nhà nư c Thành ph Hà N i, Ch t ch y ban nhân dân các Qu n, Huy n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM/U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Quang QUY NNH T M TH I V TRÌNH T , TH T C TH C HI N D ÁN U TƯ XÂY D NG H T NG K THU T; D ÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH, NHÀ XƯ NG TRONG CÁC C M CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN HÀ N I ( Ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2005/Q -UB ngày 18 tháng 2 năm 2005 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: M c tiêu Quy nh này nh m th c hi n c i cách th t c hành chính, Ny nhanh ti n th c hi n các d án u tư xây d ng h t ng k thu t; d án xây d ng công trình, nhà xư ng trong các c m công nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2: i tư ng áp d ng và ph m vi i u ch nh 1. i tư ng áp d ng: Là các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan; y ban nhân dân các Qu n, Huy n ; các ch u tư xây d ng công trình; các doanh nghi p xây d ng công trình, nhà xư ng trong c m công nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i. 2. Ph m vi i u ch nh: Quy nh này áp d ng i v i các d án u tư xây d ng h t ng k thu t c m công nghi p có s d ng v n ngân sách Nhà nư c do y ban nhân dân Thành ph quy t nh u tư và các d án do doanh nghi p u tư xây d ng công trình, nhà xư ng trong c m công nghi p. i u 3: Gi i thích t ng
  3. Trong quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Ch u tư xây d ng công trình” là ngư i s h u v n ho c là ngư i ư c giao qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng h t ng k thu t c m công nghi p. 2. “Doanh nghi p” là các lo i hình doanh nghi p, h p tác xã , t s n xu t, t ch c có tư cách pháp nhân thu c m i thành ph n kinh t ư c thuê t, giao t u tư xây d ng công trình, nhà xư ng, t ch c ho t ng s n xu t-kinh doanh trong c m công nghi p. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH V D ÁN U TƯ XÂY D NG H T NG K THU T C M CÔNG NGHI P i u 4 : i u ki n ư c l p d án u tư xây d ng công trình 1.Phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph , quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch xây d ng các c m công nghi p trên a bàn Thành ph . 2. ư c y ban nhân dân Thành ph ch p thu n ch trương u tư. i u 5: L p d án u tư xây d ng công trình Vi c l p d án u tư xây d ng công trình g m các bư c sau: 1. Ch u tư trình h sơ xin phê duy t n i dung, nhi m v l p d án u tư . H sơ ư c l p theo m u quy nh c a S K ho ch & u tư. Th i gian thNm nh và trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t là 7 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ y , h p l . 2. Ch u tư trình h sơ ngh gi i thi u a i m và c p ch ng ch quy ho ch ( ho c tho thu n khác v quy ho ch - ki n trúc ) theo m u quy nh c a S Quy ho ch- Ki n trúc. Trong th i h n 20 ngày làm vi c S Quy ho ch- Ki n trúc ph i có văn b n tr l i. 3. Ch u tư ti n hành các bư c công vi c khác c a qúa trình l p d án : thu th p s li u, khoan, kh o sát, o c, ngh c p các th a thu n; th i gian hoàn thành t 90 n 100 ngày. Ch u tư có th ti n hành ng th i tho thu n v i các cơ quan có liên quan v các n i dung sau: v xác nh ch gi i ư ng và c p s li u h t ng k thu t; v phòng cháy ch a cháy; v c p i n; v c p, thoát nư c; v môi trư ng; v quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành ; tho thu n quy ho ch t ng m t b ng và phương án thi t k ki n trúc . Trình t th t c l p và trình phê duy t d án theo quy nh t i quy t nh s 100/2002/Q -UB ngày 16/7/2002 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c ban hành quy nh v quy trình và th i h n gi i quy t m t s th t c hành chính trong lĩnh v c
  4. qu n lý u tư xây d ng c a Thành ph Hà N i; quy t nh s 164/2004/Q -UB ngày 28/10/2004 c a U ban nhân dân Thành ph quy nh t m th i v l p, thNm nh thi t k cơ s c a d án u tư , thi t k b n v thi công c a báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 6: i u ki n t m giao t 1. i u ki n ư c t m giao t g m: a/ Các văn b n cho phép l p d án u tư c a U ban nhân dân Thành ph ; b/ B n hi n tr ng t l 1/500 do ơn v có tư cách pháp nhân l p; c/ B n v ch gi i ư ng và ranh gi i m t b ng khu t c a d án ư c S Quy ho ch- Ki n trúc ch p thu n; d/ ang hoàn ch nh d án trình Thành ph phê duy t; Ch u tư trình h sơ theo quy nh c a S Tài nguyên-Môi trư ng và Nhà t. Th i gian thNm nh, trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t là 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 2. T m giao t là cơ s ch u tư l p H i ng n bù gi i phóng m t b ng, tri n khai i u tra, lên phương án n bù, phê duy t phương án n bù gi i phóng m t b ng. Ch u tư chưa ư c tri n khai thi công xây d ng khi chưa ư c giao t chính th c. i u 7 : Giao t chính th c i u ki n ư c giao t g m: a/ D án ư c phê duy t ; b/ Quy ho ch m t b ng ư c c p có thNm quy n phê duy t; c/ B n hi n tr ng t l 1/500 do ơn v có tư cách pháp nhân l p; d/ Ý ki n c a U ban nhân dân Qu n, Huy n v phương án b i thư ng, h tr gi i phóng m t b ng và phương án s d ng lao ng t i a phương; e/ Các tho thu n có liên quan n d án; Ch u tư trình h sơ theo quy nh c a S Tài nguyên-Môi trư ng và Nhà t. Th i gian thNm nh, trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t là 12 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . i u 8: T ch c gi i phóng m t b ng Ch u tư th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph .
  5. Th i gian hoàn thành công tác gi i phóng m t b ng ( t khi có quy t nh giao t ho c t m giao t n khi thanh toán xong ti n n bù ) kho ng 90 ngày i u 9: L p thi t k k thu t -T ng d toán Sau khi có quy t nh phê duy t d án, ch u tư tri n khai thi t k k thu t, l p t ng d toán theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph S Giao thông công chính thNm nh, phê duy t thi t k k thu t - d toán các h ng m c công trình theo yêu c u c a U ban nhân dân Thành ph làm căn c tính toán, phê duy t su t u tư. Ch u tư trình h sơ theo quy nh c a S Giao thông công chính, th i gian gi i quy t là 25 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . i u 10 : Th m nh, phê duy t k ho ch u th u Ch u tư trình S K ho ch & u tư k ho ch u th u S K ho ch & u tư thNm nh và trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t. Th i gian thNm nh, trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t là 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l (vi c l p k ho ch u th u có th k t h p ngay trong t trình phê duy t d án u tư ). i u 11: Phê duy t h sơ m i th u, tiêu chu n ánh giá h sơ d th u Ch u tư ti n hành thNm nh, phê duy t h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . S Giao thông công chính thNm nh, phê duy t h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u các h ng m c công trình theo yêu c u c a U ban nhân dân Thành ph . Ch u tư trình h sơ theo quy nh c a S Giao thông công chính, th i gian gi i quy t là 12 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . i u 12: Th m nh, phê duy t k t qu u th u các h ng m c công trình Ch u tư trình S K ho ch & u tư h sơ thNm nh và phê duy t k t qu u th u theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c S K ho ch & u tư thNm nh và trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t. Th i gian thNm nh, trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t là 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . i u 13: i u ki n ghi v n ngân sách : 1. Ghi v n l p d án u tư: ư c s ch p thu n b ng văn b n c a y ban nhân dân Thành ph v ch trương u tư. Ch u tư có công văn g i U ban nhân dân Thành ph ngh ư c ghi v n . 2. Ghi v n chuNn b th c hi n d án và th c hi n d án : D án ư c phê duy t (có ghi rõ ph n kinh phí ngân sách h tr ) và có quy t nh phê duy t thi t k k thu t- t ng d toán .
  6. i u 14: Thanh toán v n ngân sách 1.Ch u tư l p h sơ trình Kho B c Nhà nư c Thành ph ( n u ch u tư là doanh nghi p ) ho c Kho b c Nhà nư c Qu n, Huy n ( n u là Ban qu n lý d án thu c Qu n, Huy n ) ngh thanh toán v n l p d án u tư, chuNn b th c hi n d án và th c hi n d án . 2. H sơ và th i gian gi i quy t theo quy nh quy t nh s 601 KB/Q /TTV T ngày 28/10/2003 c a T ng giám c Kho b c Nhà nư c và các quy nh hi n hành v quy trình ki m soát thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng trong nư c qua h th ng Kho b c nhà nư c. i u 15: Th m tra, phê duy t quy t toán v n u tư Ch u tư ch u trách nhi m l p và quy t toán toàn b v n u tư d án hoàn thành v i S Tài chính ch m nh t 3 tháng sau khi d án hoàn thành ưa vào s d ng. S Tài chính ch u trách nhi m thNm tra và trình U ban nhân dân thành ph phê duy t theo ch quy nh. Th i gian thNm tra và phê duy t th c hi n theo thông tư hư ng d n quy t toán v n u tư c a B tài chính. Chương 3: NH NG QUY NNH V D ÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH, NHÀ XƯ NG TRONG C M CÔNG NGHI P i u 16: L a ch n doanh nghi p u tư xây d ng công trình, nhà xư ng Các doanh nghi p ư c l a ch n u tư xây d ng công trình, nhà xư ng trong c m công nghi p theo quy nh t i Quy ch qu n lý các c m công nghi p trên a bàn Hà N i ư c ban hành kèm theo quy t nh s 25/2005/Q -UB c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i ngày 18 tháng 2 năm 2005 i u 17 : Giao m c gi i cho doanh nghi p 1. Sau khi doanh nghi p ư c U ban nhân dân Thành ph ch p thu n v a i m và di n tích u tư, doanh nghi p trình S Tài nguyên – Môi trư ng và Nhà t ư c giao t, thuê t theo quy nh.Vi c thNm nh và trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t là 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 2. Sau khi có quy t nh giao t, cho thuê t c a U ban nhân dân Thành ph , S Tài nguyên – Môi trư ng và Nhà t thông báo cho doanh nghi p ký h p ng thuê t và n p các kho n l phí theo quy nh hi n hành. Th i gian thông báo không quá 2 ngày làm vi c. 3. Vi c xây d ng công trình, nhà xư ng có th ti n hành cùng v i vi c xây d ng h t ng k thu t c m công nghi p. Trong vòng 7 ngày sau khi ch u tư báo cáo ã san l p xong m t b ng và có ư ng công v thi công, S Tài nguyên – Môi trư ng và Nhà t s ti n hành bàn giao m c trên b n và ngoài th c a cho doanh nghi p.
  7. i u 18 : Xây d ng các công trình, nhà xư ng 1. Trong th i gian 3 tháng k t khi ký biên b n giao m c gi i, doanh nghi p không tri n khai xây d ng s b thu h i t giao cho doanh nghi p khác th c s có nhu c u s d ng t. 2. C p gi y phép xây d ng: Doanh nghi p trình h sơ theo m u quy nh c a S Xây d ng. Th i gian thNm nh và c p phép là 20 ngày làm vi c. Vi c qu n lý xây d ng th c hi n theo i u l t ch c và ho t ng c a c m công nghi p ( quy nh t i Quy ch qu n lý các c m công nghi p trên a bàn Hà N i ư c ban hành kèm theo quy t nh s 25/2005/Q -UB c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i ngày 18 tháng 2 năm 2005 ). Chương 4: T CH C TH C HI N i u 19 : Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác qu n lý u tư và xây d ng trong c m công nghi p ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 20 : X lý vi ph m T ch c, cá nhân liên quan n d án u tư và xây d ng trong c m công nghi p có hành vi vi ph m pháp lu t, vi ph m các n i dung c a quy nh này thì tuỳ m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 21: Phân công trách nhi m Các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n và các ơn v có liên quan c a Thành ph có trách nhi m rà soát các quy nh ã ban hành b sung ch nh lý cho phù h p v i quy nh t i văn b n này. i u 22 : i u kho n thi hành Trong quá trình tri n khai th c hi n quy nh này, n u có vư ng m c, các ơn v ph n ánh k p th i U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản