Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND về việc thành lập phòng y tế huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N C CHI c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 24/2007/Q -UBND C Chi, ngày 18 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P PHÒNG Y T HUY N C CHI Y BAN NHÂN DÂN HUY N C CHI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 120/2006/Q -UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 c a UBND thành ph v thành l p Phòng Y t qu n, huy n và Công văn s 6330/SYT-TCCB ngày 25 tháng 10 năm 2006 c a S Y t v quy ch m u Phòng Y t , Trung tâm Y t D phòng, Phòng khám a khoa và B nh vi n qu n, huy n; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v huy n, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Phòng Y t huy n tr c thu c UBND huy n C Chi. i u 2. Phòng Y t huy n là cơ quan chuyên môn thu c UBND huy n th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n qu n lý Nhà nư c v y t trên a bàn huy n theo quy nh t i Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph . Phòng Y t huy n ư c s d ng con d u c a UBND huy n theo cơ ch “1 c a, 1 d u”, theo t ng lĩnh v c (có y quy n). i u 3. Giao Trư ng Phòng N i v hư ng d n tri n khai th c hi n Quy t nh này và hư ng d n quy ch (m u) v t ch c và ho t ng c a các cơ quan chuyên môn thu c UBND huy n phù h p v i Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh và Công văn s 6330/SYT-TCCB ngày 25 tháng 10 năm 2006 c a S Y t v quy ch m u Phòng Y t , Trung tâm Y t d phòng, Phòng khám a khoa và B nh vi n qu n, huy n. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v huy n, Trư ng Phòng Y t huy n và các phòng, ban có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày k t ngày ký./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Lê Minh T n
Đồng bộ tài khoản