Quyết định số 24/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 24/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 24/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 09 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ S D NG Ư NG B QU C L 2 O N N I BÀI - VĨNH YÊN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí s d ng ư ng b Qu c l 2 o n N i Bài - Vĩnh Yên. i u 2. i tư ng áp d ng thu phí s d ng ư ng b Qu c l 2 o n N i Bài - Vĩnh Yên th c hi n theo quy nh t i m c III, ph n I c a Thông tư s 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí s d ng ư ng b (sau ây g i t t là Thông tư 90/2004/TT-BTC). i u 3. Phí s d ng ư ng b Qu c l 2 o n N i Bài - Vĩnh Yên ư c thu, n p, qu n lý và s d ng theo quy nh i v i ư ng b u tư kinh doanh hư ng d n t i m c IV, ph n II c a Thông tư 90/2004/TT-BTC. i u 4: ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí s d ng ư ng b Qu c l 2 o n N i Bài - Vĩnh Yên có trách nhi m: t ch c các i m bán vé t i tr m thu phí thu n ti n cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông và tránh ùn t c giao thông; bán k p th i, y các lo i vé theo yêu c u c a ngư i mua, không h n ch i tư ng và s lư ng vé bán ra; th c hi n ăng ký, kê khai, thu, n p, s d ng ch ng t thu phí theo úng quy nh t i ph n III Thông tư 90/2004/TT-BTC. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí s d ng ư ng b Qu c l 2 o n N i Bài - Vĩnh Yên và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i;
  2. - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website chính ph ; - S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c thành ph Hà N i, t nh Vĩnh Phúc; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - C c ư ng b Vi t Nam; - Công ty C ph n BOT Qu c l 2; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST3). BI U M C THU PHÍ S D NG Ư NG B QU C L 2 O N N I BÀI - VĨNH YÊN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2008/Q -BTC ngày 09/5/2008 c a B trư ng B Tài chính) M nh giá TT Phương ti n ch u phí ư ng b Vé lư t Vé tháng Vé quý ( /vé/lư t) ( /vé/tháng) ( /vé/quý) Xe dư i 12 gh ng i, xe t i có t i tr ng dư i 2 t n 1 15.000 450.000 1.200.000 và các lo i buýt v n t i khách công c ng Xe t 12 gh ng i n 30 gh ng i; Xe t i có t i 2 23.000 690.000 1.800.000 tr ng t 2 t n n dư i 4 t n Xe t 31 gh ng i tr lên; Xe t i có t i tr ng t 4 t n 3 33.000 990.000 2.700.000 n dư i 10 t n Xe t i có t i tr ng t 10 t n n dư i 18 t n và xe 4 60.000 1.800.000 4.800.000 ch hàng b ng Container 20 fit Xe t i có t i tr ng t 18 t n tr lên và xe ch hàng 5 120.000 3.600.000 9.750.000 b ng Container 40 fit Ghi chú: - T i tr ng c a t ng lo i phương ti n áp d ng m nh giá trên là t i tr ng theo thi t k . - i v i vi c áp d ng m c thu phí i v i xe ch hàng b ng Container (bao g m c u kéo moóc chuyên dùng): Áp d ng m c thu theo t i tr ng thi t k c a xe, không phân bi t có ch hàng hay không ch hàng, k c trư ng h p ch hàng b ng Container có t i tr ng ít hơn t i tr ng thi t k v n áp d ng m c thu theo t i tr ng thi t k ./.
Đồng bộ tài khoản