Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
6
download

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành để sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 06/2005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C LIÊU c l p - T do - H nh phúc ----- ----------- S : 24/2008/Q -UBND B c Liêu, ngày 07 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T PH N QUY T NNH S 06/2005/Q - UBND NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2005 C A Y BAN NHÂN DÂN T NH Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và L phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 67/2003/N -CP ngày 16 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph v Phí B o v môi trư ng i v i nư c th i; Căn c Ngh nh s 04/2007/N -CP ngày 08 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 67/2003/N -CP ngày 16 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph v Phí B o v môi trư ng i v i nư c th i; Căn c Thông tư liên t ch s 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT ngày 06 tháng 9 năm 2007 c a B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c s a i, b sung Thông tư liên t ch s 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 c a B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n Ngh nh s 67/2003/N - CP ngày 16 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph v Phí B o v môi trư ng i v i nư c th i; Căn c Ngh quy t s 05/2008/NQ-H ND ngày 09 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh v vi c bãi b m t ph n Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ND c a H i ng nhân dân t nh khóa VII, kỳ h p th ba v vi c quy nh m c thu, trích n p và qu n lý s d ng phí b o v môi trư ng i v i nư c th i trên a bàn t nh B c Liêu; Căn c Quy t nh s 06/2005/Q -UBND ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v vi c ban hành nh m c thu, trích, n p và qu n lý s d ng phí b o v môi trư ng i v i nư c th i trên a bàn t nh B c Liêu; Xét T trình s 44/TTr-STNMT ngày 31 tháng 7 năm 2008 c a S Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t ph n Quy t nh s 06/2005/Q -UBND ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành quy nh m c thu, trích, n p và qu n lý s d ng phí b o v môi trư ng i v i nư c th i trên a bàn t nh B c Liêu như sau: 1. S a i, b sung kho n 2 m c II Quy t nh s 06/2005/Q -UBND ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu:
  2. a) M c thu phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p ư c tính theo t ng ch t ô nhi m có trong nư c th i công nghi p như sau: M c thu Ch t ô nhi m có trong nư c th i TT ( ng/kg ch t ô nhi m có trong nư c th i) Ký Môi trư ng Môi trư ng Môi trư ng Môi trư ng Tên hi u ti p nh n A ti p nh n B ti p nh n C ti p nh n D Nhu c u Oxy 1 ACOD 300 250 200 100 hóa hóa h c Ch t r n lơ 2 ATSS 400 350 300 200 l ng Vi c xác nh môi trư ng ti p nh n ch t th i ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 Thông tư liên t ch s 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT ngày 06 tháng 9 năm 2007 c a B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng. b) Các cơ s ương tôm gi ng, m c thu phí ư c tính b ng v i giá tr gi i h n cho phép c a các ch t ô nhi m ngu n lo i B TCVN: 5945 - 2005 ư c ban hành theo Quy t nh s 22/2006/Q -BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c b t bu c áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam v môi trư ng, c th là COD = 80mg/l, TSS = 100mg/l. TT i tư ng thu phí ơn v tính M c thu Cơ s ương tôm gi ng (chưa tính nư c 1 ng/m3 55 x Kq x Kf th i sinh ho t) Trong ó, h s lưu lư ng (ho c dung tích) ngu n ti p nh n (Kq), h s lưu lư ng ngu n th i (Kf) ư c xác nh theo ph l c II Quy t nh s 22/2007/Q -BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006. 2. Bãi b i m 2 kho n 1 m c III Quy t nh s 06/2005/Q -UBND ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu: Trích l i 20% trên t ng s phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p thu ư c cho S Tài nguyên và Môi trư ng trang tr i chi phí cho vi c thu phí theo quy nh t i m c 5 Thông tư liên t ch s 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT ngày 06 tháng 9 năm 2007. 3. S a i, b sung kho n 2 m c III Quy t nh s 06/2005/Q -UBND ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu: Vi c qu n lý, s d ng phí b o v môi trư ng i v i nư c th i ư c th c hi n theo quy nh t i m c 8 Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí và l phí.
  3. i u 2. Các n i dung v thu phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p không nêu trong Quy t nh này, các n i dung v thu phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t ư c th c hi n theo Quy t nh s 06/2005/Q -UBND ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân t nh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s , ban, ngành c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th và các i tư ng có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và s a i, b sung cho Quy t nh s 06/2005/Q -UBND ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu./. TM. UBND T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Thanh B
Đồng bộ tài khoản