Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 240/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH TH C HI N CH B O HI M Y T T NGUY N I V I CÁN B DÂN S GIA ÌNH VÀ TR EM XÃ, PHƯ NG, THN TR N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 94/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân s , Gia ình và Tr em; Căn c Ngh đ nh s 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph ban hành Đi u l B o hi m y t ; Xét đ ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân s , Gia đình và Tr em, QUY T NNH: i u 1. Th c hi n ch b o hi m y t t nguy n có s h tr kinh phí c a Nhà nư c i v i cán b dân s , gia ình và tr em xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã) trong th i gian ương nhi m có nhu c u tham gia b o hi m y t . i u 2. M c h tr kinh phí, th i gian th c hi n, ngu n kinh phí và m c phí b o hi m y t t nguy n 1. M c h tr kinh phí: - Ngân sách nhà nư c h tr 70.000 ng/ngư i/năm mua th b o hi m y t t nguy n cho cán b dân s , gia ình và tr em c p xã hư ng m c ph c p hàng tháng cao hơn m c lương t i thi u. Ngân sách nhà nư c h tr 100.000 nh/ngư i/năm mua th b o hi m y t t nguy n cho cán b dân s , gia ình và tr em c p xã hư ng m c ph c p hàng tháng th p hơn m c lương t i thi u. 2. Th i gian th c hi n ch b o hi m y t t nguy n có s h tr kinh phí c a Nhà nư c i v i cán b dân s , gia ình và tr em c p xã t ngày 01 tháng 01 năm 2007. 3. Ngu n kinh phí h tr mua th b o hi m y t t nguy n cho cán b dân s , gia ình và tr em c p xã t ngu n kinh phí c a Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình.
  2. 4. M c phí b o hi m y t t nguy n cho cán b dân s , gia ình và tr em c p xã là 100.000 ng/ngư i/năm. i u 3. Trách nhi m c a các cơ quan 1. y ban Dân s , Gia ình và Tr em thu c y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh có trách nhi m th c hi n vi c mua và c p th b o hi m y t t nguy n cho cán b dân s , gia ình và tr em c p xã. 2. y ban Dân s , Gia ình và Tr em ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n và ki m tra vi c mua và c p th b o hi m y t t nguy n cho cán b dân s , gia ình và tr em c p xã. 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và y ban Dân s , Gia ình và Tr em cân i và b trí k ho ch hàng năm h tr mua th b o hi m y t t nguy n cho cán b dân s , gia ình và tr em c p xã thông qua Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình. 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư b trí kinh phí t ngân sách nhà nư c th c hi n nhi m v nêu t i Quy t nh này; hư ng d n, ki m tra vi c s d ng kinh phí theo quy nh hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản