Quyết định số 241/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
73
lượt xem
1
download

Quyết định số 241/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 241/QĐ-BTP về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực do Bộ Tư Pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 241/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S : 241/QĐ-BTP Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TƯ PHÁP BAN HÀNH VÀ LIÊN T CH BAN HÀNH T NĂM 1981 Đ N NAY H T HI U L C B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh đ nh s 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Sau khi th ng nh t v i các B , ngành có liên quan và theo đ ngh c a C c trư ng C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Tư pháp ban hành t năm 1981 đ n nay h t hi u l c thi hành, Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Tư pháp liên t ch ban hành t năm 1981 đ n nay h t hi u l c thi hành (có các Danh m c kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3. Th trư ng các đơn v thu c B , các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Uông Chu Lưu - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Lưu: VT, C c KTrVB. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Danh muc 1 Danh muc 2
Đồng bộ tài khoản