Quyết định số 241/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 241/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 241/QĐ-TTg về việc phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 241/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 241/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH TH C HI N NGHN QUY T S 26/2008/QH12 NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2008 C A QU C H I KHÓA XII V TH C HI N THÍ I M KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Xét ngh c a B trư ng B N i v , QUY T NNH i u 1. Phê duy t kèm theo Quy t nh này K ho ch th c hi n Ngh quy t s 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. i u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
  2. - VPCP: BTCN, các PCN, c ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo. - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). K HO CH TH C HI N NGHN QUY T S 26/2008/QH12 NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2008 C A QU C H I KHÓA XII V TH C HI N THÍ I M KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 241/Q -TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) I. M C TIÊU, YÊU C U 1. M c tiêu K ho ch này phân công trách nhi m rõ ràng, c th cho các cơ quan, t ch c tri n khai th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. 2. Yêu c u Các cơ quan, t ch c ư c giao nhi m v ch trì ho c tham gia ph i h p b o m ti n và ch t lư ng s n phNm theo nhi m v ư c phân công. II. CÁC N I DUNG C TH 1. Xây d ng các văn b n c a ng và Nhà nư c ch o, hư ng d n, t ch c th c hi n và t ch c tuyên truy n vi c th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. a) Xây d ng Ch th c a B Chính tr v t ch c th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. - Th i gian trình: tháng 02 năm 2009 - Cơ quan ch trì: B N i v . - Quy trình trình văn b n: B N i v trình d th o xin ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph , sau ó xu t Văn phòng Trung ương ng, Ban T ch c Trung ương trình B Chính tr . b) Xây d ng Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban ch o Trung ương th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng (sau ây g i chung là Ban ch o Trung ương).
  3. - Th i gian trình: tháng 02 năm 2009 - Cơ quan ch trì: B N i v . - Cơ quan ph i h p: Văn phòng Chính ph . c) T ch c tuyên truy n vi c th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. - Th i gian th c hi n: t tháng 02 năm 2009 n khi Qu c h i có quy t nh ch m d t vi c thí i m. - Cơ quan ch trì: B N i v . - Cơ quan ph i h p: B Thông tin và Truy n thông. d) Xây d ng d th o Ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i v danh sách các huy n, qu n, phư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. - Th i gian trình y ban thư ng v Qu c h i thông qua: tháng 01 năm 2009 - Cơ quan ch trì: B N i v - Cơ quan ph i h p: Văn phòng Chính ph . ) Xây d ng d th o Ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. - Th i gian trình y ban thư ng v Qu c h i thông qua: tháng 01 năm 2009. - Cơ quan ch trì: B N i v - Cơ quan ph i h p: Văn phòng Chính ph . e) Ban hành Thông tư hư ng d n tri n khai th c hi n thí i m: quy trình, th t c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. - Th i gian hoàn thành: tháng 02 năm 2009 - Cơ quan ch trì: B N i v . g) Ban hành Thông tư hư ng d n l p, phân b d toán, th c hi n d toán và quy t toán ngân sách nhà nư c trên a bàn huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. - Th i gian hoàn thành: tháng 02 năm 2009
  4. - Cơ quan ch trì: B Tài chính. 2. T ch c th c hi n thí i m a) Tr c ti p ch o, t ch c th c hi n thí i m t i a phương - Th i gian th c hi n: t tháng 02 năm 2009 n khi Qu c h i quy t nh ch m d t vi c th c hi n thí i m. - Cơ quan ch trì: Ban thư ng v t nh y, thành y ho c Ban ch o t nh, thành ph tr c thu c trung ương (n u có). b) T ch c các h i ngh nh m ph bi n các văn b n c a ng và Nhà nư c; hư ng d n, t p hu n v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. - Th i gian th c hi n: cu i tháng 02 năm 2009. - Cơ quan ch trì: Ban ch o Trung ương. - Cơ quan giúp vi c cho Ban ch o Trung ương: B N i v . c) S p x p, b trí, gi i quy t ch , chính sách cho cán b khi th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. - Th i gian th c hi n: tháng 4 năm 2009. - Cơ quan ch trì: H i ng nhân dân, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n thí i m. - Cơ quan hư ng d n th c hi n: B N i v d) T ch c ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n thí i m - Th i gian th c hi n: t tháng 02 năm 2009 n khi Qu c h i quy t nh ch m d t vi c th c hi n thí i m. - Cơ quan ch trì: B N i v . 3. T ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n thí i m a) T ch c sơ k t, t ng k t vi c thí i m t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - Th i gian t ch c sơ k t: tháng 12 năm 2009. - Th i gian t ch c t ng k t: tháng 12 năm 2010 - Cơ quan ch trì: Ban thư ng v t nh y, thành y ho c Ban ch o các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n thí i m.
  5. b) T ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n thí i m Trung ương - Th i gian t ch c sơ k t: tháng 01 năm 2010 - Th i gian t ch c t ng k t: tháng 01 năm 2011. - Cơ quan ch trì: Ban ch o Trung ương. - Cơ quan giúp vi c cho Ban ch o Trung ương: B N i v . III. T CH C TH C HI N 1. Các cơ quan ư c giao ch trì có trách nhi m hoàn thành s n phNm, n i dung công vi c b o m ti n ra trong K ho ch này. Các cơ quan ph i h p có trách nhi m tham gia ch t ch v i cơ quan ch trì th c hi n t t vi c thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. 2. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, các B , ngành trung ương gi i quy t k p th i các yêu c u, ngh c a các cơ quan ư c giao nhi m v t ch c th c hi n thí i m. Các B , ngành ph i h p ch t ch v i các Ban c a ng, H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i, Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam t o s ng b , th ng nh t khi tri n khai th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. 3. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi th c hi n thí i m ch o, quán tri t ch trương th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n thí i m t i a phương; k p th i báo cáo Ban ch o Trung ương, B N i v nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n và xu t hư ng x lý. 4. Kinh phí b o m cho vi c th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng trong năm 2008 b trí trong ngu n d phòng năm 2008. B Tài chính cân i và b trí kinh phí năm 2009 và các năm ti p theo trong k ho ch ư c Chính ph giao. 5. B N i v theo dõi, nh kỳ báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph tình hình và k t qu th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
  6. PH L C NH NG CÔNG VI C C N TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T S 26/2008/QH12 NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2008 C A QU C H I KHÓA XII V TH C HI N THÍ I M KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 241/Q -TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) N i dung Nhi m v S n ph m Th i gian Cơ quan ch Cơ quan hoàn thành trì ph i h p 1. Xây 1. Xây d ng Ch th c a B Ch th c a Tháng 02 B N iv d ng các Chính tr v t ch c th c B Chính tr năm 2009 văn b n hi n thí i m không t ch c c a ng H i ng nhân dân huy n, và Nhà qu n, phư ng. nư c 2. Xây d ng Quy t nh c a Quy t nh Tháng 02 B N iv Văn ch o, Th tư ng Chính ph v c a Th năm 2009 phòng hư ng Ban ch o Trung ương tư ng Chính Chính d n, t th c hi n thí i m ph ph ch c th c hi n thí 3. T ch c tuyên truy n vi c T tháng 02 B N iv B i m và t th c hi n thí i m năm 2009 Thông tin ch c n khi Qu c và tuyên h i quy t Truy n truy n nh ch m thông d t vi c thí i m 4. Xây d ng d th o Ngh Ngh quy t Th i gian B N iv Văn quy t c a y ban thư ng v c a y ban thông qua phòng Qu c h i v danh sách thư ng v tháng 01 năm Chính huy n, qu n, phư ng c a Qu ch i 2009 ph các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. 5. Xây d ng d th o Ngh Ngh quy t Th i gian B N iv Văn quy t c a y ban thư ng v c a y ban thông qua phòng Qu c h i i u ch nh nhi m thư ng v tháng 01 năm Chính v , quy n h n c a H i ng Qu ch i 2009 ph nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n,
  7. phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. 6. Ban hành Thông tư Thông tư c a Tháng 02 B N iv hư ng d n tri n khai th c B N iv năm 2009 hi n thí i m; quy trình, th t c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. 7. Ban hành Thông tư Thông tư c a Tháng 02 B Tài chính hư ng d n l p, phân b d B Tài chính năm 2009 toán, th c hi n d toán và quy t toán ngân sách nhà nư c trên a bàn huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. 2. T 8. Tr c ti p ch o, t ch c T tháng 02 Ban thư ng ch c th c th c hi n thí i m t i a năm 2009 v t nh y, hi n thí phương n khi Qu c thành y i m h i quy t ho c Ban ch nh ch m o các t nh, d t vi c thí thành ph i m tr c thu c trung ương th c hi n thí i m 9. T ch c các h i ngh Cu i tháng Ban ch o nh m ph bi n các văn b n 02 năm 2009 Trung ương c a ng và Nhà nư c; (cơ quan hư ng d n, t p hu n v th c giúp vi c: B hi n thí i m không t ch c N iv ) H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. 10. S p x p, b trí, gi i Tháng 4 năm H i ng quy t ch , chính sách 2009 nhân dân, y cho cán b khi th c hi n thí ban nhân dân i m không t ch c H i các t nh, ng nhân dân huy n, qu n, thành ph phư ng. tr c thu c trung ương th c hi n thí i m
  8. 11. T ch c ch o, hư ng T tháng 02 B N iv d n, ki m tra vi c th c hi n năm 2009 thí i m n khi Qu c h i quy t nh ch m d t vi c thí i m 3. T 12. T ch c sơ k t vi c thí Báo cáo sơ Tháng 12 Ban thư ng ch c sơ i m t i các t nh, thành ph k t c a các năm 2009 v t nh y, k t, t ng tr c thu c trung ương th c a phương thành y k t vi c hi n thí i m thí i m trình ho c Ban ch th c hi n Chính ph o các t nh, thí i m thành ph tr c thu c trung ương th c hi n thí i m 13. T ch c sơ k t vi c th c Báo cáo sơ Tháng 01 Ban ch o hi n thí i m Trung ương k tc a năm 2010 Trung ương Chính ph (cơ quan trình B giúp vi c: B Chính tr , N iv ) Qu c h i 14. T ch c t ng k t vi c thí Báo cáo t ng Tháng 12 Ban thư ng i m t i các t nh, thành ph k t c a các năm 2010 v t nh y, tr c thu c trung ương th c a phương thành y hi n thí i m thí i m trình ho c Ban ch Chính ph o các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n thí i m 15. T ch c t ng k t vi c Báo cáo t ng Tháng 01 Ban ch o th c hi n thí i m Trung k tc a năm 2011 Trung ương ương Chính ph (cơ quan trình B giúp vi c: B Chính tr , N iv ) Qu c h i
Đồng bộ tài khoản