Quyết định số 242/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
24
lượt xem
3
download

Quyết định số 242/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 242/2008/QĐ-UBND về việc quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 242/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 242/2008/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH GIÁ NHÀ , CÔNG TRÌNH XÂY D NG VÀ V T KI N TRÚC TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Thông tư s 05 BXD/ T ngày 09 tháng 02 năm 1993 c a B Xây d ng hư ng d n phương pháp xác nh di n tích s d ng và phân c p nhà ; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 857/TTr-SXD ngày 07 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: 1. B ng giá nhà , công trình xây d ng và v t ki n trúc. 2. B ng phân c p nhà . 3. B ng phân c p công trình xây d ng. i u 2. B ng giá nhà , công trình xây d ng và v t ki n trúc kèm theo Quy t nh này là căn c : 1. Xác nh giá tr tài s n khi: giao v n, thanh lý tài s n; bán u giá nhà , công trình xây d ng; bán nhà thu c s h u Nhà nư c. 2. B i thư ng thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và các công trình phát tri n kinh t c a a phương; 3. Tính thu trư c b và các nghĩa v tài chính khác.
 2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký ban hành; thay th Quy t nh s 145/2007/Q -UBND ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh v vi c quy nh giá nhà , công trình xây d ng và v t ki n trúc trên a bàn t nh Ninh Thu n và các quy nh trư c ây c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n có n i dung trái v i Quy t nh này u bãi b . Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, C c trư ng C c Thu , Giám c Trung tâm Phát tri n qu t; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan, căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan B NG GIÁ NHÀ , CÔNG TRÌNH XÂY D NG VÀ V T KI N TRÚC TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 242/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) A. B NG GIÁ NHÀ Giá nhà ư c phân c p theo Thông tư s STT LO I NHÀ 05BXD/ T ( ơn v ng/m2) I Nhà c p II cao > 3 t ng 1 Lo i A 2.700.000 2 Lo i B 2.500.000 3 Lo i C 2.300.000 II Nhà c p II cao 3 t ng 1 Lo i A 2.600.000 2 Lo i B 2.350.000 3 Lo i C 2.150.000 III Nhà c p II cao 2 t ng 1 Lo i A 2.500.000
 3. 2 Lo i B 2.300.000 3 Lo i C 2.000.000 IV Nhà c p III, 1 t ng (mái bêtông c t thép) 1 Lo i A 1.600.000 2 Lo i B 1.500.000 3 Lo i C 1.400.000 V Nhà c p IV 1 t ng (mái tôn, ngói) 1 Lo i A 1.200.000 2 Lo i B 1.100.000 3 Lo i C 1.000.000 VI Nhà t m n n ximăng 200.000 VII Nhà t m n n t 160.000 B. B NG GIÁ CÔNG TRÌNH XÂY D NG Giá công trình xây d ng ư c phân c p theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 26 tháng 6 STT LO I NHÀ năm 2007 c a Chính ph ( ơn v : ng/m2) I Công trình c p III cao >=4 t ng 1 Lo i A 2.700.000 2 Lo i B 2.500.000 3 Lo i C 2.300.000 II Công trình c p IV cao 3 t ng 1 Lo i A 2.600.000 2 Lo i B 2.350.000 3 Lo i C 2.150.000 III Công trình c p IV cao 2 t ng 1 Lo i A 2.500.000 2 Lo i B 2.300.000 3 Lo i C 2.000.000 IV Công trình c p IV, 1 t ng (mái bêtông c t thép) 1 Lo i A 1.600.000
 4. 2 Lo i B 1.500.000 3 Lo i C 1.400.000 V Công trình c p IV, 1 t ng (mái tôn ho c ngói) 1 Lo i A 1.200.000 2 Lo i B 1.100.000 3 Lo i C 1.000.000 C. B NG GIÁ V T KI N TRÚC STT LO I HÌNH V T KI N TRÚC ơn v tính ơn giá 1 Kh i xây á ch v a ximăng ng/m3 600.000 2 Kh i xây g ch th v a ximăng ng/m3 805.000 3 Kh i xây g ch bêtông ximăng ng/m3 570.000 Tư ng rào xây g ch - Cao < 1m ng/md 160.000 4 - Cao 1 ÷1,5m ng/md 250.000 - Cao > 1,5m ng/md 320.000 Tư ng rào xây g ch, tr g ch có song s t và hoa s t k t h p: 5 - Cao < 1,5m ng /md 250.000 - Cao ≥ 1,5m ng /md 340.000 Tư ng rào khung thép k m gai ho c lư i B40, tr g ch ho c c c s t ho c tr bêtông: 6 ng/md 83.000 - Cao < 1,5m ng/md 130.000 - Cao ≥ 1,5m 7 Mương xây g ch (0,2×0,2×0,1)m ng/md 72.000 8 Mương xây g ch (0,4×0,4×0,1)m ng/md 145.000 2 9 Trát á r a ng/m 83.000 10 Tr xây g ch ng/m3 805.000 11 C u ki n úc bê tông có c t thép ng/m3 3.400.000 12 an úc bê tông dày 0.07m (có c t thép) ng/m2 240.000
 5. 13 Kh i úc bê tông không c t thép (lo i kiên c ) ng/m3 1.105.000 14 H nư c xây g ch (tính cho 1m3 th tích) ng/m3 575.000 15 H nư c xây á ch (tính cho 1m3 th tích) ng/m3 500.000 H chuyên dùng có ch ng th m xây g ch (tính 16 ng/m3 600.000 cho 1m3 th tích) H chuyên dùng có ch ng th m xây á ch (tính 17 ng/m3 550.000 cho 1m3 th tích) 18 Gi ng bơm UNICEP có tay bơm, ng Φ49 /gi ng 1.000.000 19 Gi ng bơm UNICEP không có tay bơm, ngΦ49 /gi ng 700.000 20 Gi ng bi úc Φ1m ng/md 200.000 21 Gi ng xây g ch dày 100 Φ2m ng/md 884.000 22 Gi ng xây g ch dày 100 Φ3m ng/md 1.338.000 24 Sân g ch lá nem (Bát Tràng) ng/m2 100.000 25 Sân g ch hoa ng/m2 130.000 26 Sân g ch men g m ng/m2 135.000 27 Sân láng ximăng ng/m2 60.000 2 28 Sân bãi bê tông ng/m 100.000 29 Sân lót á 4×6 trên r i á mi ng/m2 70.000 Sân á dăm láng nh a 3.0 kg/m2 (chưa tính 30 ng/m2 40.000 móng) 31 Mái che c t kèo g t n d ng, mái v i d u ng /m2 100.000 Mái che c t kèo g , mái tôn k m ho c tôn pibrô 32 ng/m2 160.000 ciment ho c mái ngói 33 Mái che c t kèo s t, mái tôn ng/m2 275.000 34 Mái che c t xây g ch, à g , mái tôn ho c ngói ng/m2 300.000 Chu ng heo xây tư ng, láng n n, mái che tôn 35 ng/m2 280.000 ho c ngói Chu ng heo không xây tư ng, láng n n, mái che 36 ng /m2 140.000 tôn ho c ngói 37 Chu ng dê sàn g mái tôn ng/m2 160.000 38 Tháo d mái ngói ho c mái tôn (c h ) 7.000 39 Tháo d rào lư i thép, thép gai, rào g ng/md 5.000 40 Tháo d khung hoa s t ng /m2 4.000 41 Tháp d giàn nho ng /m2 4.000 42 ào ao, ào mương t c p 3: ng/m3
 6. - B ng th công 26.000 - B ng máy 6.500 43 B i thư ng (di d i) m t ng/m 700.000 B i thư ng (di d i) m xây g ch, á ch , di n 44 ng/m 1.400.000 tích ≤4m2 B i thư ng (di d i) m xây g ch, á ch , di n 45 ng/m 1.600.000 tích >4m2 Di d i ng h nư c, trong ó: 670.000 - Di d i c m ng h nư c 390.000 46 ng/cái - L p c m u ngu n vào ng nư c chính (k c 280.000 di d i tuy n ng nư c chính) 48 B i thư ng i n tho i t i các huy n ng/cái 200.000 B i thư ng l p t m i h th ng c p nư c và 49 ng/cái 770.000 ng h B i thư ng di d i ng h i n: 50 - ng h i n chính. ng/cái 550.000 - ng h i n ph 350.000 PH L C: 1. Vi c xác nh công tác ào ao, ào mương b ng th công hay b ng máy: do H i ng b i thư ng các huy n, thành ph ph i h p v i a phương ki m tra th c t ho c theo hoá ơn, ch ng t xác nh. 2. Các lo i v t ki n trúc không có trong b ng giá này thì H i ng b i thư ng các huy n, thành ph l p d toán trình S Xây d ng thNm nh./.
 7. B NG PHÂN C P NHÀ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 242/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) C p K t c u nhà Trang thi t b và hoàn thi n Ti nhà - Tr n trang trí m thu t b ng v t li u cao c p, g (nhóm 1), th ch cao cao c p, simili các lo i; t m ng âm, nhôm Dura, nh a t ng h p cao c p; - Tư ng bên ngoài sơn matic c bi t; p á granite, g ch - Ti n granite, g ch ceramic cao c p; b o sin t ng, th C p II - Tư ng bên trong sơn matic c bi t, p g ch trang trí c ngo i; A bi t; Móng, khung - i n, - C a kính khung nhôm ngo i; c a kính khung s t sơn gi g ch u l c bêtông d ng v ho c sơn tĩnh i n; c a g nhóm 1 sơn P.U, c a 2 l p; c t thép, tư ng xây g ch bao - N n lát g ch ceramic cao c p, á granite cao c p; che, sàn, mái bêtông c t thép - M i phòng có khu ph riêng. Cao ≥ 3 t ng - Tr n trang trí ơn gi n hơn c p IIA, b ng v t li u g (nhóm 2), th ch cao lo i trung bình, nh a t ng h p trung bình; - Ti n - Tư ng bên ngoài sơn matic, p á, p g ch lo i trung bình; b o sin thi t b C p II B - Tư ng bên trong sơn matic; doanh; - C a kính khung nhôm lo i thư ng, c a kính khung s t, c a - i n, g nhóm 2 ho c c a kéo ài Loan; d ng. - N n lát g ch ceramic cao c p, á granite lo i trung bình. - Tr n trang trí ơn gi n hơn c p II B, b ng v t li u g (nhóm 3), ván ép có sơn, ván ép foocmica; - Ti n - Tư ng bên ngoài quét vôi, ho c tô á r a; b o sin C p II t ng, th C - Tư ng bên trong quét vôi; - i n, - C a kính khung s t, c a g (nhóm 3) sơn; d ng. - N n lát g ch ceramic thư ng ho c g ch hoa, láng ximăng.
 8. - Tr n trang trí m thu t b ng v t li u cao c p, g (nhóm 1, 2), th ch cao cao c p, nh a t ng h p cao c p, simili các lo i; - Tư ng bên ngoài sơn matic c bi t ho c p á granite, g ch - Ti n granite, g ch ceramic; b o sin t ng, th C p II - Tư ng bên trong sơn matic, p g ch men; ngo i h A - Móng, khung - C a kính khung nhôm ngo i, c a kính khung s t ho c c a g ch u l c bêtông - i n, (nhóm 1, 2), c a 2 l p; c t thép, tư ng d ng. xây g ch bao - N n lát g ch ceramic, á granite, á mài; che, mái bêtông c t thép ho c - M i phòng có khu ph riêng. l p ngói, tôn. - Tr n trang trí ơn gi n hơn c p II A, b ng v t li u g (nhóm Cao 2 t ng 3), th ch cao thư ng, nh a ghép, ván ép có sơn, ván ép - Ti n foocmica; b o sin thi t b - Tư ng bên trong, bên ngoài sơn matic; C p II B doanh; - C a kính khung nhôm lo i thư ng, c a kính khung s t, c a - i n, g nhóm 3; d ng. - N n lát g ch ceramic, lát g ch hoa. - Tr n trang trí ơn gi n hơn c p II B, b ng v t li u g (nhóm 3), nh a ghép, ván ép có sơn; - Ti n - Tư ng bên ngoài quét vôi, ho c tô á r a; b o sin C p II t ng, th C - Tư ng bên trong quét vôi; - i n, - C a kính khung s t, c a g (nhóm 3) sơn; d ng. - N n lát g ch hoa, láng ximăng. - Tư ng xây - Tr n trang trí ơn gi n b ng v t li u g (nhóm 2), th ch cao g ch ch u l c, lo i trung bình, nh a t ng h p lo i trung bình, tr n sơn matic; sàn mái bêtông c t thép; - Tư ng bên ngoài sơn matic, p á, p g ch lo i trung bình; Ti n ng C p III - Tư ng xây - Tư ng bên trong sơn matic; nư c A g ch ch u l c chung ho c tư ng xây - C a kính khung nhôm thư ng, c a kính khung s t ho c c a g ch k t h p c t g (nhóm 3), c a s t kéo; móng bê tông, sàn mái bêtông - N n lát g ch granite, g ch ceramic lo i trung bình.
 9. c t thép. - Tr n th ch cao thư ng, tr n ván ép sơn matic, ván ép foocmica; Cao 1 t ng - Tư ng bên ngoài sơn matic thư ng, trát á r a; Ti n ng C p III B - Tư ng bên trong sơn matic thư ng; nư c chung - C a kính khung nhôm thư ng, c a kính khung s t, c a g nhóm 3; - N n lát g ch ceramic lo i thư ng, lát g ch hoa. - Tr n quét vôi; - Tư ng bên ngoài, bên trong quét vôi; Ti n ng C p III C nư c - C a kính khung s t, c a g nhóm 3 sơn; chung - N n lát g ch hoa, g ch ceramic lo i thư ng láng ximăng; - Tr n ván ép sơn, nh a ghép, cót ép sơn, g t n d ng; - Tư ng xây g ch; tr g ch - Tư ng bên ngoài, bên trong quét vôi; C p IV Ti n ng A ho c tr thép; cho toà - C a panô g , c a g kính; - Mái l p tôn k m, tôn fibrô - N n lát g ch hoa, g ch g m, láng v a ximăng. ximăng, ngói - Không óng tr n; - Móng xây á - Tư ng bên ngoài, bên trong quét vôi; Ti n ng C p IV B ch . cho toà -C ag ; Cao 1 t ng - N n lát g ch hoa xi măng, láng v a xi măng, lát g ch th . - Tư ng xây - Không óng tr n; g ch; tr g ch ho c tr thép; s - Tư ng có th không trát; C p IV d ng thanh kèo Ti n ng C g , thép; - C a g ván ép; có ho c - Móng xây - N n láng v a ximăng, lát g ch t m. g ch block B NG PHÂN C P CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 242/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n)
 10. C p công trình xây K t c u nhà Trang thi t b và hoàn thi n T d ng - Tr n trang trí m thu t b ng v t li u cao c p, g (nhóm 1), th ch cao cao c p, simili các lo i; t m ng âm, nhôm dura, nh a t ng h p cao c p; - Tư ng bên ngoài sơn matic c bi t ho c p á granite, g ch granite, g ch ceramic cao c p; Móng, khung ch u l c - Ti bêtông c t thép, tư ng - Tư ng bên trong sơn matic c bi t, p g ch b os xây g ch bao che, sàn, trang trí c bi t; t ng; C p III A mái bêtông c t thép. - C a kính khung nhôm ngo i; c a kính khung - i Cao ≥ 4 t ng s t sơn gi g ho c sơn tĩnh i n; c a g nhóm 1 d ng sơn P.U, c a 2 l p; - N n lát g ch ceramic cao c p, á granite lo i cao c p; - M i phòng có khu ph riêng. - Tr n trang trí ơn gi n hơn c p III A, b ng v t li u g (nhóm 3), th ch cao thư ng, nh a ghép, ván ép foocmica; - Ti - Tư ng bên ngoài sơn matic ho c p g ch b os ceramic; t ng; C p III B - Tư ng bên trong sơn nư c; - i d ng - C a kính khung nhôm thư ng, c a kính khung s t, khung g ho c c a kéo ài Loan; - N n lát g ch ceramic cao c p, g ch granite. - Tr n trang trí ơn gi n hơn c p IIIB, b ng v t li u g (nhóm 3), ván ép thư ng, ván ép foocmica; - Ti - Tư ng bên ngoài quét vôi, ho c tô á r a; b os t ng; C p III C - Tư ng bên trong quét vôi; - i - C a kính khung s t ho c panô g nhóm 3, c a d ng s t kéo; - N n lát g ch ceramic thư ng, g ch hoa, láng ximăng.
 11. - Tr n trang trí v t li u b ng g nhóm 3, th ch cao thư ng, nh a t ng h p ván ép foocmica; - Tư ng bên ngoài sơn nư c, p g ch và á trang - Ti trí; ghép C p IV A - Tư ng bên trong sơn matic; - i d ng - C a kính khung nhôm thư ng, kính khung s t ho c g ho c c a s t kéo; - N n lát g ch ceramic, g ch granite, á mài. - Tr n th ch cao thư ng, nh a ghép, ván ép sơn, ván ép foocmica; Móng, khung ch u l c - Ti bêtông c t thép, tư ng - Tư ng bên trong, bên ngoài sơn matic; ghép xây g ch bao che. C p IV B - C a kính khung nhôm thư ng, c a kính khung - i Cao 3 t ng s t ho c g ho c c a s t kéo; d ng - N n lát g ch ceramic, lát g ch hoa. - Tr n th ch cao thư ng, nh a ghép, ván ép sơn, ván ép foocmica; - Tư ng bên ngoài quét vôi; - Ti ghép C p IV C - Tư ng bên trong quét vôi; - i - C a kính khung s t,ho c g ho c c a s t kéo; d ng - N n lát g ch hoa xi măng, g ch ceramic, láng ximăng. - Tr n trang trí v t li u b ng g nhóm 3, th ch cao thư ng, nh a t ng h p, ván ép sơn, ván ép foocmica; Móng, khung ch u l c - Tư ng bên ngoài sơn matic, p g ch, á trang bêtông c t thép, tư ng trí, trát á r a; Ti n C p IV A xây g ch bao che. nư c - Tư ng bên trong sơn matic; Cao 2 t ng - C a kính khung nhôm thư ng, c a kính khung s t ho c c a g ho c c a s t kéo; - N n lát g ch granite, g ch ceramic.
 12. - Tr n th ch cao thư ng, nh a ghép, ván ép sơn, ván ép foocmica; - Tư ng bên ngoài, bên trong sơn matic; Ti n C p IV B nư c - C a kính khung nhôm thư ng, c a kính khung s t ho c c a g ho c c a s t kéo; - N n lát g ch ceramic, lát g ch hoa; - Tr n th ch cao thư ng, nh a ghép, ván ép sơn, ván ép foocmica; - Tư ng bên ngoài, bên trong quét vôi; Ti n C p IV C nư c - C a kính khung s t ho c g ho c c a s t kéo; - N n lát g ch hoa xi măng, g ch ceramic lo i thư ng, láng ximăng; - Tr n trang trí v t li u b ng g nhóm 3, th ch cao thư ng, nh a t ng h p, nh a ghép, ván ép - Móng xây á ch . foocmica; - Tư ng xây g ch ch u - Tư ng bên ngoài sơn matic, p g ch ceramic, l c ho c khung ch u trát á r a; Ti n l c, tư ng xây g ch C p IV A nư c bao che; - Tư ng bên trong sơn matic; chun - Mái bêtông c t thép; - C a kính khung nhôm thư ng, c a kính khung s t ho c c a g ho c c a s t kéo; Cao 1 t ng - N n lát g ch ceramic. - Tr n th ch cao thư ng, nh a ghép, ván ép sơn, ván ép foocmica; - Tư ng bên ngoài, bên trong quét vôi; Ti n C p IV B nư c - C a kính khung s t ho c g ho c c a s t kéo; chun - N n lát g ch ceramic lo i thư ng, g ch hoa, láng xi măng;
 13. - Tr n th ch cao thư ng, nh a ghép, ván ép sơn, ván ép foocmica; - Tư ng bên ngoài, bên trong quét vôi; Ti n C p IV C nư c - C a kính khung s t ho c g ho c c a s t kéo; chun - N n lát g ch hoa xi măng, g ch ceramic ho c v t li u khác có giá tr th p hơn, láng ximăng;
Đồng bộ tài khoản