Quyết định số 2425/2000/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 2425/2000/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2425/2000/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2425/2000/QĐ-BKHCNMT

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2425/2000/Q -BKHCNMT Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 2425/2000/Q -BKHCNMT NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH T M TH I V CÔNG B TIÊU CHU N CH T LƯ NG HÀNG HOÁ" B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 5397/VPCP-KG ngày 11 tháng 12 năm 2000 v vi c ban hành t m th i m t s quy nh hư ng d n thi hành Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh t m th i v công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hoá". i u 2. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng và các cơ quan Nhà nư c có liên quan t ch c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3. T ng c c Trư ng T ng c c tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c t 1 tháng 1 năm 2001. Bùi M nh H i ( ã ký) QUY NNH
  2. T M TH I V CÔNG B TIÊU CHU N CH T LƯ NG HÀNG HOÁ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2425/2000/Q -BKHCNMT ngày 12/12/2000 c a B trư ng B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng) 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng 1.1. Quy nh này hư ng d n t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh (dư i ây g i chung là Doanh nghi p) công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hoá (dư i ây g i t t là công b tiêu chuNn) th c hi n và ch u trách nhi m v tiêu chuNn ch t lư ng hàng hoá do mình công b theo quy nh t i i u 10 và i u 20 c a Pháp l nh Ch t lư ng Hàng hoá. 1.2. Công b tiêu chuNn theo Quy nh này bao g m vi c Doanh nghi p xây d ng tiêu chuNn cơ s ho c ch p nh n tiêu chuNn khác làm căn c cho s n xu t kinh doanh hàng hoá c a mình và thông báo cho cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. 1.3. i tư ng áp d ng Quy nh này là các Doanh nghi p th c hi n vi c s n xu t, ch bi n hàng hoá theo quy mô công nghi p thu c danh m c do B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng quy nh t i Ph l c 1 c a Quy nh này. Danh m c này s ư c b sung, s a i k p th i theo yêu c u qu n lý Nhà nư c. Khuy n khích vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng theo Quy nh này i v i các i tư ng sau ây: - Hàng hoá ư c s n xu t, ch bi n th công (không s d ng thi t b công ngh ). - Nguyên v t li u, bán thành phNm thu c quy trình s n xu t hàng hoá trong n i b Doanh nghi p. 2. Tiêu chu n ch t lư ng hàng hoá ư c công b 2.1. Tiêu chuNn ch t lư ng hàng hoá ư c công b (dư i ây g i t t là tiêu chuNn công b ) bao g m: - Tiêu chuNn cơ s do Doanh nghi p t xây d ng. - Tiêu chuNn khác, bao g m Tiêu chuNn Vi t Nam, Tiêu chuNn ngành, Tiêu chuNn qu c t ho c khu v c, Tiêu chuNn nư c ngoài ư c Doanh nghi p ch p nh n áp d ng i v i hàng hoá c a mình. N i dung c a tiêu chuNn công b không ư c trái v i các quy nh do các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành áp d ng trong c nư c. 2.2. Các yêu c u k thu t i v i hàng hoá nêu trong tiêu chuNn nói i m 2.1 ph i có kh năng xác nh, ánh giá ho c xác minh b ng các phương pháp thích h p. 2.3. N i dung và th t c xây d ng tiêu chuNn cơ s ư c th c hi n theo hư ng d n c a T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng.
  3. 3. Thu t c công b tiêu chu n 3.1. Doanh nghi p công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hoá c a mình b ng "B n công b " theo m u t i Ph l c 2 c a Quy nh này. 3.2. Doanh nghi p g i B n công b kèm theo b n sao tiêu chuNn nêu i m 2.1 c a Quy nh này n các Cơ quan sau: - Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương nơi Doanh nghi p t tr s chính; - i v i hàng hoá c thù thu c ph m vi qu n lý ch t lư ng c a B qu n lý chuyên ngành theo phân công t i Ngh nh 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh vi c phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá, Doanh nghi p g i thêm m t b h sơ n cơ quan u m i qu n lý v ch t lư ng hàng hoá a phương (do các B qu n lý chuyên ngành ch nh). 3.3. Cơ quan nói i m 3.2 có trách nhi m ti p nh n b n công b kèm theo b n sao tiêu chuNn; ki m tra tính phù h p c a tiêu chuNn v i các quy nh c a nhà nư c. Sau 15 ngày k t khi nh n ư c b n công b , n u không có ý ki n c a cơ quan này v n i dung c a các tiêu chuNn ã công b , vi c công b tiêu chuNn c a Doanh nghi p ư c coi là h p l . Cơ quan qu n lý l p h sơ theo dõi vi c công b tiêu chuNn c a Doanh nghi p. 4. Trách nhi m c a Doanh nghi p trong vi c công b tiêu chu n 4.1. m b o tiêu chuNn ã công b áp d ng áp ng các quy nh t i i m 2.1 và thông tin chính xác v tiêu chuNn ã công b . 4.2. m b o các i u ki n c n thi t (cơ s v t ch t, k thu t, nhân l c, t ch c qu n lý... ) ch t lư ng hàng hoá c a mình phù h p v i tiêu chuNn ã công b . 4.3. m b o ch t lư ng hàng hoá t tiêu chuNn ch t lư ng ã công b , ki m tra ch t lư ng và ch u trách nhi m v ch t lư ng hàng hoá c a mình. 5. Ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m 5.1. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n s ti n hành ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m v công b tiêu chuNn theo Quy nh này và các quy nh hi n hành khác có liên quan. 5.2. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v công b tiêu chuNn, thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. PH L C 1 DANH M C HÀNG HOÁ PH I CÔNG B TIÊU CHU N CH T LƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 2425/2000/Q -BKHCNMT ngày 12/12/2000 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng)
  4. 1. Ch d n chung 1.1. Danh m c hàng hoá ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng ư c l p trên cơ s Danh m c hàng hoá xu t nh p khNu Vi t Nam do T ng c c Th ng kê công b , phù h p v i vi c phân lo i và mã hoá hàng hoá theo h th ng i u hoà HS (Harmonized System) c a H p ng H p tác H i quan CCC (Customs Co-operation Coucil). Danh m c này ư c l p thành b ng 4 c t, g m: - C t 1: Mã s Chương (2 ch s ) - C t 2: Mã s nhóm hàng hoá (4 ch s ) - C t 3: Mã s phân nhóm hàng hoá (2 ch s ti p theo) - C t 4: Tên nhóm hàng hoá ho c phân nhóm hàng hoá tương ng. 1.2. Hàng hoá là dư c phNm (chương 30), hàng hoá là thi t b , phương ti n o lư ng (chương 90) không n m trong danh m c này, ư c qu n lý theo cơ ch khác, do B Y t ( i v i dư c phNm) và B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ( i v i thi t b , phương ti n o lư ng) quy nh. 2. Danh m c chi ti t hàng hoá ph i công b tiêu chu n ch t lư ng Mã s Mã s Chương nhóm phân Tên hàng hoá nhóm (1) (2) (3) (4) 4 0401 S a và kem, chưa cô c, chưa pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác. 10.19 - ã ch bi n 20.19 - ã ch bi n 30.19 - ã ch bi n 0402 - S a và kem cô c ho c ã pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác. 0403 - S a nư c tách bơ, s a ông và kem, s a chua, kerphi và s a, kem khác ã lên men ho c axít hoá, ã ho c chưa cô c, pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác, hương li u, hoa qu , h t ho c cacao. 0405 10 - Bơ 9 0901 11á22 - Cà phê, rang ho c chưa rang, ã ho c chưa kh ch t cafein
  5. 0902 10á40 - Chè ã ho c chưa pha hương li u 0904 11,12 - H t tiêu chưa xay, ã xay ho c tán 10 1006 10.10 - Thóc làm gi ng 30.00 - G o ã xát toàn b ho c sơ b , ã ho c chưa chu t h t ho c ánh bóng ho c h 15 - M và d u ng v t ho c th c v t, các s n phNm l y t m ho c d u ng v t ho c th c v t, m ch bi n làm th c phNm, các lo i sáp ng ho c th c v t (Toàn b Chương 15) 16 - Ch quy nh cho các phân nhóm s n phNm là các lo i h p (t th t, cá, ng v t giáp xác hay ng v t thân m m, ho c ng v t không xương s ng s ng dư i nư c khác) 17 - ư ng và các lo i m t, k o có ư ng (Toàn b Chương 17) 18 1806 - Sôcôla và các ch phNm ăn ư c ch a cacao 19 - S n phNm ch bi n t ngũ c c, b t, tinh b t, ho c s a, các lo i bánh (Toàn b Chương 19) 20 - Ch quy nh cho các phân nhóm s n phNm là các lo i h p (t rau, qu , h t và các ph n khác c a cây) 22 - u ng, rư u, gi m (Toàn b Chương 22) 24 2402 - Xì gà và thu c lá 25 2523 - Xi măng poóclăng (các lo i, k c xi măng poóclăng h n h p) xi măng có phèn, xi măng x (x p), xi măng x sun phát và xi măng ông c ng trong nư c tương t , ã ho c chưa nhu m màu ho c ang d ng clanhke 27 2701 - Than á, than bánh, than qu bàng và nhiên li u r n tương t s n xu t t than á 2704 - Than c c và than n a c c, luy n t than á, 2711 than non, hay than bùn ã ho c chưa óng bánh, mu i khí (cacbon bình sinh khí) - Khí t t d u m và các lo i khí hydrocacbon khác 28 - Hoá ch t vô cơ (Tr các nhóm 2801á2805, 2843á2845)
  6. 29 - Hoá ch t h u cơ (Toàn b Chương 29) 31 - Phân bón (Toàn b Chương 31 tr nhóm 3101) 32 3208á3210 - Sơn véc ni (k c sơn bóng) làm t các lo i polyme t nhiên ã bi n i v m t hoá h c, các lo i thu c màu nư c, thu c màu. 3215 - M c in, m c vi t ho c v và các lo i m c khác ã ho c chưa cô c ho c làm thành th r n 33 - Tinh d u, các ch t t a nh a, nư c hoa, m phNm và các ch phNm dùng cho v sinh (Toàn b Chương 33) 34 3401á3403 - Xà phòng, các ch t h u cơ tNy r a b m t và các ch phNm dùng như xà phòng d ng th i, mi ng, bánh ho c các hình d ng khác có ho c không ch a xà phòng, các tác nhân h u cơ tNy 3405 r a b m t và các ch t làm s ch có ho c không ch a xà phòng, các ch phNm bôi trơn, các ch phNm dùng x lý b ng d u m ... - Ch t ánh bóng và các lo i kem, dùng cho gi y dép, dùng b ng g , sàn nhà, thùng xe... 36 - Ch t n , các s n phNm pháo, các ch t h n h p pyrophoric, các ch phNm d cháy khác 38 - Các s n phNm hoá ch t khác (Toàn b Chương 38) 39 - Plastic và các s n phNm plastic (Toàn b Chương 39) 40 - Cao su và s n phNm b ng cao su (Tr các nhóm 4001, 4005, 4006) 44 4406á4412 - G và các m t hàng g 48 - Gi y, bìa gi y và các s n phNm làm b ng b t gi y (Toàn b Chương 48) 52 - Bông (Tr các nhóm 5201, 5202, 5203) 54 - S i filament t ng h p và nhân t o (Toàn b Chương 54) 55 - S i stape t ng h p và nhân t o (Toàn b Chương 55) 60 - V i d t kim an ho c móc (Toàn b Chương 60) 61 - Qu n áo và hàng may m c s n (Toàn b
  7. Chương 61) 62 - Qu n áo và hàng may m c s n không ph i d t kim 64 - Gi y dép và các s n phNm tương t 65 6506 10.10 Mũ b o h b ng cao su ho c plastic 68 6804 - á nghi n á mài, á mài d ng bánh xe và tương t , không có khung, dùng nghi n, mài, 6805 ánh bóng... - á mài ho c á giăm mài t nhiên ho c nhân t o, có n n b ng v t li u d t, gi y, bìa, ho c v t 6810 li u khác ã ho c chưa c t theo hình, m u khuôn ã ư c khâu ho c hoàn thiên b ng cách khác 6811 - Các s n phNm b ng xi măng, bê tông ho c á nhân t o ã ho c chưa gia c 6813 - Các s n phNm b ng xi măng amiăng, b ng xi măng s i cellulo ho c tương t - V t li u mài và các s n phNm t v t li u mài, chưa l p ráp, làm phanh, côn ho c các s n phNm tương t v i thành ph n chính là amiăng, là các ch t khoáng ho c sellulo ã ho c chưa ư c k t h p v i v t li u d t ho c các v t li u khác 69 6901á6910 - G ch, ngói, g m s các lo i 72 - S t, thép (Tr các nhóm 7203, 7204, 7205, 7206, 7207) 73 - Các s n phNm b ng s t ho c thép 74 - ng và các s n phNm b ng ng 82 - D ng c , ngh , dao kéo và các b ăn làm t kim lo i thư ng 83 - Hàng t p hoá làm t kim lo i thư ng 84 - Lò ph n ng h t nhân, n i hơi un sư i; máy công c , trang thi t b , ph tùng c a chúng... 85 - Máy móc, thi t b i n và các b ph n c a chúng; máy ghi âm, sao âm thanh, hình nh truy n hình, ph tùng và các b ph n c a chúng 87 - Xe c tr toa xe l a ho c xe i n, ph tùng và
  8. các b ph n (Tr nhóm 8710) 95 9501 - chơi có bánh xe, oc thi t k cho tr em i u khi n 9502 - Búp bê hình ngư i 9503 - chơi khác, m u thu nh theo t l và các m u chơi gi i trí tương t có ho c không có kh năng v n ng PH L C 2 M U B N CÔNG B TIÊU CHU N CÔNG B TIÊU CHU N CH T LƯ NG HÀNG HOÁ S ........................ Doanh nghi p (tên Doanh nghi p) ................................................. a ch ................................................................................. i n tho i ................................................................................. Fax ................................................................................. E-mail ................................................................................. CÔNG B Tiêu chuNn (s hi u và tên tiêu chuNn) .............................................. ............................................................................................................ áp d ng cho hàng hoá (Tên, ki u, lo i, mã s hàng hoá,) ................. ................................................................................. Doanh nghi p cam k t s n xu t kinh doanh hàng hoá theo úng tiêu chuNn công b nêu trên. ........, ngày....... tháng ....... năm ......... i di n Doanh nghi p (tên, ch c v )
Đồng bộ tài khoản