Quyết định số 2425/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 2425/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2425/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp - phát triển công nghiệp hiệu quả cao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010 do Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2425/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 2425/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2007 QUY T Đ NH V PHÊ DUY T Đ ÁN CHUY N D CH CƠ C U KINH T CÔNG NGHI P - PHÁT TRI N CÔNG NGHI P HI U QU CAO TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH GIAI ĐO N 2006 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 188/2004/Q -TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p thành ph n năm 2010, t m nhìn n năm 2020; Căn c Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t c a i h i ng b thành ph H Chí Minh l n VIII; Căn c Quy t nh s 164/2006/Q -UBND ngày 10 tháng 11 năm 2006, c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t cương Chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p trên a bàn thành ph giai o n 2006 - 2010; Xét T trình s 519/TTr-SCN ngày 18 tháng 5 năm 2007 c a Giám c S Công nghi p v phê duy t án Chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p - phát tri n công nghi p hi u qu cao trên a bàn thành ph giai o n 2006 - 2010, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t án Chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p - phát tri n công nghi p hi u qu cao trên a bàn thành ph giai o n 2006 - 2010, v i các n i dung chính như sau: Ph n 1: CHUY N D CH CƠ C U KINH T CÔNG NGHI P - PHÁT TRI N CÔNG NGHI P HI U QU CAO TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH GIAI ĐO N 2006 - 2010 1. Quan đi m và m c tiêu c a ngành công nghi p: 1.1. Quan i m:
 2. - Phát tri n thành ph H Chí Minh tr thành thành ph công nghi p vào năm 2015 - 2017, là trung tâm công nghi p, gi vai trò u tàu c a Vùng kinh t tr ng i m phía Nam và c a c nư c. - Phát tri n m nh các ngành công nghi p ang là th m nh, có kh năng c nh tranh, th trư ng trong nư c và xu t khNu; ưu tiên phát tri n các ngành có hàm lư ng ch t xám, công ngh cao nâng cao kh năng c nh tranh c a các s n phNm công nghi p trong i u ki n h i nh p kinh t khu v c và qu c t . - Ny m nh vi c chuy n d ch cơ c u công nghi p c a thành ph theo hư ng ưu tiên và t p trung phát tri n các ngành công nghi p có hàm lư ng tri th c và công ngh cao, có l i th c nh tranh, c bi t là các ngành: i n t - công ngh thông tin, cơ khí, hóa ch t - nh a cao su, ch bi n tinh lương th c th c phNm và các ngành công nghi p ph tr . - Tăng cư ng h p tác kinh t v i khu v c và qu c t , thu hút m nh m u tư nư c ngoài, khai thác các ngu n v n trong nhân dân phát tri n công nghi p. - Phát tri n công tác ào t o, nâng cao năng l c qu n lý, chuNn b ngu n nhân l c trình cao cho quá trình phát tri n công nghi p và ch ng tham gia vào quá trình phân công lao ng khu v c và qu c t . - Quy ho ch l i, s p x p, i u ch nh các khu, c m công nghi p t p trung trên a bàn theo hư ng chuyên môn hóa và h p tác hóa, t p trung xây d ng m t s khu công nghi p chuyên ngành. Phân b h p lý công nghi p trong m t không gian kinh t th ng nh t v i toàn Vùng kinh t tr ng i m phía Nam trên cơ s l i th c a t ng a phương, g n v i b o v môi trư ng và an ninh qu c phòng. - Di d i các cơ s công nghi p s d ng nhi u lao ng gi n ơn, gây ô nhi m môi trư ng n vùng quy ho ch ngo i thành và vùng lân c n. 1.2. nh hư ng phát tri n công nghi p thành ph : - Chuy n d ch cơ c u: Công nghi p trên a bàn s ph i chuy n d ch m nh theo hư ng tăng nhanh các ngành công nghi p công ngh k thu t cao, giá tr s n phNm l n, có hàm lư ng tri th c, t l giá tr tăng thêm cao như các ngành: i n t - công ngh thông tin, cơ khí, hóa ch t - nh a cao su - công ngh sinh h c, ch bi n tinh lương th c th c phNm và ngành công nghi p ph tr . Giai o n 2006 - 2010, công nghi p thành ph s b t d n các ngành công nghi p thâm d ng lao ng, trình th p và d a ch y u vào ngu n tài nguyên thiên nhiên c a các vùng xung quanh. Chuy n i cơ b n v ch t các ngành công nghi p c a thành ph , t o d ng nhi u thương hi u s n phNm trên th trư ng khu v c và th gi i, ưa thành ph tr thành thành ph công nghi p vào năm 2015 - 2017.
 3. - Phân b l i các cơ s s n xu t: trong giai o n n 2010 nh hư ng không phát tri n thêm các khu công nghi p t ng h p. T p trung rà soát, s p x p các khu công nghi p hi n có theo hư ng c ng c , l p y, s d ng hi u qu di n tích ã ư c c p và m b o an toàn, v sinh môi trư ng sinh thái. T p trung xây d ng m t vài khu công nghi p chuyên ngành như khu công nghi p cơ khí ch t o máy, khu công ngh cao, khu công nghi p hóa ch t, khu công nghi p d t may, da giày... t o i u ki n thu n l i phát tri n các ngành công ngh cao cũng như di d i các ngành công nghi p ô nhi m, s d ng nhi u lao ng gi n ơn n nh ng khu ô th m i, dãn b t m t công nghi p t i khu v c trung tâm thành ph . - i m i doanh nghi p: i v i các doanh nghi p hi n có, c n tăng cư ng và Ny m nh vi c u tư chi u sâu, ng d ng khoa h c công ngh m i, i m i s n phNm, nâng cao hi u qu kinh t xã h i c a vi c s n xu t kinh doanh. Riêng i v i các doanh nghi p Nhà nư c, c n Ny m nh vi c s p x p t ch c l i theo hư ng c ph n hóa, bán, khoán, cho thuê, nh m nâng cao hi u qu kinh t , t p trung ngu n v n phát tri n các ngành công nghi p tr ng i m. - Liên k t trong Vùng kinh t tr ng i m phía Nam: Công nghi p trên a bàn thành ph H Chí Minh c n có s ph i h p v i các a phương xung quanh trong phát tri n nh m h n ch tình tr ng c c b , u tư ch ng chéo, c nh tranh không lành m nh làm tri t tiêu n i l c phát tri n c a các t nh trong Vùng kinh t tr ng i m phía Nam. Phát tri n công nghi p d a vào th m nh, ti m năng và ngu n l c c thù c a các a phương trong Vùng kinh t tr ng i m phía Nam. - T ng nhu c u t dành cho phát tri n công nghi p trên a bàn: 14.900ha (theo Quy t nh s 188/2004/Q -TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ). * Di n tích t dành cho các khu công nghi p, khu ch xu t t p trung: 7.000ha; * Di n tích t dành cho phát tri n các c m công nghi p - ti u th công nghi p: 1.900ha; * Di n tích t dành cho kho bãi: 4.000ha; * Di n tích t c a các công trình k thu t i n, nư c: 2.000ha. 1.3. M c tiêu c a ngành công nghi p thành ph giai o n 2006 - 2010: a) T c tăng trư ng giá tr s n xu t công nghi p và t c tăng trư ng giá tr gia tăng trong s n xu t công nghi p thành ph n năm 2010 so v i c nư c: M c tiêu ph n u n 2010 Ch tiêu ơn v Thành ph C nư c T c tăng trư ng giá tr s n xu t % 12 - 13 15 - 16 công nghi p T c tăng trư ng giá tr gia tăng % 13 10,2
 4. trong s n xu t công nghi p b) T ng v n, t tr ng u tư, giá tr s n xu t công nghi p trên a bàn - t tr ng giá tr s n xu t công nghi p thành ph so v i c nư c. Giai o n Ch tiêu ơn v 2006 - 2010 T ng v n u tư xã h i trên a bàn t USD 26 - 28 Trong ó u tư cho công nghi p t USD 9,2 - 11,8 T tr ng v n u tư cho công nghi p so v i % 35 - 42 t ng v n u tư xã h i trên a bàn T tr ng giá tr s n xu t công nghi p thành % 28 - 32,6 ph so v i c nư c T tr ng giá tr hàng công nghi p xu t khNu so t ng kim ng ch xu t khNu c a thành ph % 75 - 80 (không k d u thô) c) Cơ c u và t c tăng trư ng c a các ngành công nghi p thành ph n năm 2010 (giá so sánh 1994) T c T tr ng so Ch tiêu ơn v tăng v i toàn trư ng ngành Ngành i n t - công ngh thông tin % 28 - 30 7 Ngành cơ khí % 20 20 Ngành hóa ch t - nh a cao su % 15 20 Ngành ch bi n tinh lương th c - th c phNm % 7 17 Ngành d t may, da giày % 12 12 - 13 2. nh hư ng phát tri n các ngành công nghi p tr ng i m: (1) Ngành i n t - công ngh thông tin: T p trung ưu tiên cao các ngành s n xu t linh ki n ph tùng, các s n phNm i n t gia d ng và công nghi p, i n t vi n thông, máy tính, các ph n m m xu t khNu, các d ch v i n t - tin h c, d ch v tr c tuy n a truy n thông, nghiên c u và phát tri n và ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao. (2) Ngành cơ khí: T p trung ưu tiên cao các ngành - Các s n phNm máy công c như máy c t g t kim lo i, máy rèn d p, máy gia công các lo i, máy công c chuyên dùng trang b cho ngành cơ khí, theo hư ng t ng hóa.
 5. - Các s n phNm cơ khí chính xác như ng h o các lo i, thi t b d ng c y t , kính m t, cân bàn. - Các s n phNm ô tô các lo i, óng tàu các lo i và ng cơ qu t i n, xe máy, b p gas, t l nh, máy i u hòa, máy gi t, b p i n, máy nư c nóng, dùng dân d ng… - S n xu t các lo i k t c u kim lo i, thi t b có thi t k và k t c u khác nhau như c u ki n thép cho xây d ng, t m l p kim lo i, các lo i b n thùng, b ch a b ng kim lo i, các lo i d ng c ph c v xây d ng, ph c v nông nghi p, công nghi p ch bi n. - S n xu t trang thi t b i n, cơ - i n t , robot công nghi p,… (3) Ngành hóa ch t - nh a cao su: T p trung ưu tiên s n xu t các ngành: - Công ngh sinh h c ph c v lĩnh v c hóa dư c, công ngh ch bi n, nông nghi p như s n xu t dư c li u, bào ch thu c, men vi sinh, phân bón vi sinh, thu c tr sâu vi sinh,… - Hóa ch t ph c v công nghi p như s n xu t pin, c quy như chì hoàn nguyên, b t k m dioxyt mangan i n gi i và s n xu t các lo i pin c quy cao c p. Các s n phNm trung gian t hóa d u,… - V t li u m i, ch t d o, nh a, cao su k thu t cao, các lo i s n phNm như săm l p ôtô, xe máy và các s n phNm cao su k thu t cao, bao bì các lo i, v t li u xây d ng, s n phNm gia d ng,… - Hóa ch t ph c v ch bi n hương li u, hóa m phNm, ch t tNy r a,… (4) Ch bi n tinh lương th c - th c ph m: T p trung u tư chi u sâu nh m năng cao ch t lư ng và giá tr s n phNm (tinh ch nông s n d a trên ng d ng công ngh sinh h c) gi m thi u ô nhi m môi trư ng, th c hi n t t chương trình di d i và phát tri n n các vùng quy ho ch. Phát tri n các ngành ang là th m nh như: công nghi p rư u bia nư c gi i khát, ch bi n s a, ch bi n th t, ch bi n d u th c v t, ch bi n bánh k o, ch bi n th y - h i s n, ch bi n th c ăn nhanh. Cùng v i vi c ưu tiên phát tri n 4 ngành công nghi p có hi u qu cao, nh hư ng phát tri n m t s ngành công nghi p như: (5) Ngành công nghi p d t may: T p trung phát tri n khâu thi t k - t o m u, xây d ng thương hi u; gi m t l s n xu t gia công trong ngành này; tăng cư ng u tư chi u sâu s n xu t các s n phNm cao c p có hàm lư ng sáng t o và giá tr gia tăng cao như s i ch i k ch s cao, v i d t thoi kh r ng ch t lư ng cao, v i d t kim kh r ng, công ngh nhu m, x lý hoàn t t hoàn ch nh, in v i k thu t s , qu n áo th i trang, veston, complet, jean và các m t hàng nguyên ph li u. (6) Ngành công nghi p da giày: T p trung vào lĩnh v c nghiên c u phát tri n thi t k - t o m u, xây d ng thương hi u phát tri n th trư ng; gi m t l s n xu t gia công trong ngành này; tăng cư ng u tư chi u sâu s n xu t các s n phNm cao c p có
 6. hàm lư ng sáng t o và giá tr gia tăng cao như: giày th thao, giày da, c p, vali túi xách cao c p các lo i. (7) Ngành s n xu t g , th công - m ngh : T p trung phát tri n khâu thi t k - t o m u, xây d ng thương hi u; phát tri n các s n phNm g xu t khNu ch bi n t g nhân t o, r ng tr ng, ch bi n các s n phNm g tinh ch có giá tr cao và th công - m ngh . (8) Ngành s n xu t v t li u xây d ng: Không m r ng s n xu t mà ch phát huy các cơ s s n xu t hi n có, nghiên c u các m t hàng v t li u m i, v t li u nh , compozit. B trí l i s n xu t (g ch nung, xi măng, g m s v sinh) phù h p v i tiêu chuNn môi trư ng, quy ho ch c a thành ph . (9) Ngành luy n kim: nh hư ng chung là trên a bàn trong tương lai s không xây d ng thêm các nhà máy n u, luy n thép; h n ch phát tri n thêm các cơ s s n xu t ph i x lý b m t s n phNm b ng hóa ch t như xi m kim lo i, tráng và ph sơn, ch t d o, ... có nguy cơ gây ô nhi m cao. Thúc Ny u tư i m i công ngh và thi t b s n xu t. Trong tương lai trên a bàn ch duy trì các cơ s s n xu t c a ngành m b o i u ki n an toàn cho môi trư ng. (10) Ngành i n: T p trung Ny nhanh xây d ng các d án lư i truy n t i 110, 220 kV. Xây d ng các m ch 500 kV, 220 kV và 110 kV t ngo i ô vào thành ph h tr , t o kh năng an toàn cung c p i n cao cho thành ph . Phát tri n ng b lư i phân ph i v i lư i truy n t i. nh hư ng ưa v c p i n áp chuNn 22 kV. S d ng cáp ng m trung áp t i các khu v c trung tâm thành ph , khu ô th m i. Ph n u i n bình quân u ngư i n năm 2010 t 3.225 kWh/ngư i/năm (năm 2005 là 1.970 kWh/ngư i/năm). (11) Ngành c p, thoát nư c và môi trư ng: C i t o và phát tri n m ng lư i phân ph i áp ng nhu c u nư c cho s n xu t và sinh ho t c a thành ph . ph n u n năm 2010 áp ng nhu c u c p nư c là 2,44 tri u m3/ngày (năm 2005 là 1,78 tri u m3/ngày). Xây d ng, hoàn ch nh và v n hành h th ng x lý nư c th i, ch t th i t i các khu công nghi p, khu ch xu t c a thành ph . Các d án u tư ch y u c a ngành công nghi p trên a bàn thành ph ư c nêu trong án và ư c chuNn xác trong quy ho ch chi ti t các chuyên ngành công nghi p. Ph n 2: GI I PHÁP, CHÍNH SÁCH H TR TH C HI N CHUY N D CH CƠ C U NGÀNH CÔNG NGHI P - PHÁT TRI N CÔNG NGHI P HI U QU CAO 1. Các gi i pháp v quy ho ch: - Hoàn thi n và tri n khai quy ho ch chi ti t các ngành công nghi p tr ng i m trên a bàn như: i n t - công ngh thông tin, cơ khí, hóa ch t, ch bi n tinh lương th c - th c phNm, phát tri n công nghi p ph tr và h p tác t nh. - Xây d ng và hoàn ch nh quy ho ch phát tri n i n l c 24 qu n - huy n trên a bàn.
 7. - Rà soát và ban hành quy ho ch i u ch nh các khu, c m công nghi p trên a bàn làm căn c b trí các d án u tư m i. 2. Gi i pháp h tr thông tin u tư: Xây d ng h th ng cung c p thông tin công nghi p nh m h tr các doanh nghi p và nhà u tư trong các lĩnh v c như: ngu n cung c p nguyên li u, máy móc thi t b , lao ng, hi u qu s n xu t kinh doanh c a các ngành công nghi p. 3. H tr trong qu n lý: - Xây d ng và tri n khai Chương trình phát tri n ngu n nhân l c cho các ngành công nghi p tr ng i m. - ào t o nâng cao ki n th c v h i nh p kinh t qu c t cho các doanh nghi p. Ny m nh xã h i hóa công tác ào t o ngh . - ánh giá th c tr ng công ngh c a các ngành công nghi p và xu t các cơ ch chính sách h tr doanh nghi p i m i công ngh ,... 4. Chương trình h tr doanh nghi p v tư v n thi t k m u, i m i công ngh : - u tư chi u sâu, nâng c p các trung tâm tư v n, thi t k , nghiên c u ng d ng công ngh m i, tiên ti n. - Ti p t c tri n khai th c hi n chương trình nâng cao năng su t - ch t lư ng và h i nh p. T p trung và ưu tiên các kho n chi ngân sách Nhà nư c cho các ho t ng nghiên c u, thu hút u tư i v i các d án thu c các ngành công nghi p tr ng i m và công nghi p ph tr . Xây d ng và ưa vào ho t ng Qu phát tri n công nghi p và khuy n công c a thành ph . - Xây d ng Chương trình h tr doanh nghi p v tư v n thi t k m u, i m i công ngh , g n li n th trư ng và xúc ti n thương m i. Thư ng xuyên t ch c h i ngh , h i th o xúc ti n, kêu g i u tư trong và ngoài nư c, k t h p công tác xúc ti n thương m i v i tìm hi u thâm nh p th trư ng, nghiên c u ng d ng công ngh m i. Các gi i pháp khác: - Xây d ng và phát tri n các lo i th trư ng như: th trư ng khoa h c công ngh , th trư ng v n, th trư ng lao ng,... - Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t, trang thi t b th c hành, thí nghi m,.. cho các trư ng, trung tâm ào t o. i m i, nâng cao ch t lư ng ào t o, d y ngh lao ng phù h p v i nhu c u th c t và ti n trình công nghi p hóa, hi n i hóa c a thành ph . - Ti p t c phát huy công tác c i cách hành chính, t o i u ki n thu n l i thu hút các nhà u tư.
 8. - Xây d ng danh m c các d án khuy n khích u tư, chính sách ưu ãi u tư iv i các ngành công nghi p tr ng i m. - Ny m nh xây d ng, hoàn thi n các cơ s h t ng giao thông v n t i, h th ng kho bãi, thông tin liên l c vi n thông. 5. T ch c th c hi n h tr doanh nghi p chuy n d ch cơ c u công nghi p: - Thành l p Ban ch o và T chuyên viên nh m xây d ng và tri n khai th c hi n án. - Xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng. - Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n án. Các chương trình, án ph c v chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p theo hư ng ưu tiên phát tri n công nghi p hi u qu cao trên a bàn thành ph H Chí Minh giai o n 2006 - 2010 như sau: (1) Xây d ng Quy ho ch phát tri n ngành cơ khí n năm 2010, t m nhìn n năm 2020 - Cơ quan ch trì: S Công nghi p. ơn v ph i h p: Vi n NC CLCS CN, các S - ngành, Ban Qu n lý các Khu ch xu t - Khu công nghi p, Hi p h i Doanh nghi p thành ph . - Ngư i ch trì: Ông Tôn Quang Trí, Phó Giám c S Công nghi p. - Th i gian th c hi n: 2006 - 2007. (2) Xây d ng Quy ho ch phát tri n ngành hóa ch t n năm 2010, t m nhìn n năm 2020 - Cơ quan ch trì: S Công nghi p. ơn v ph i h p: Vi n NC CLCS CN, các S - ngành, Ban qu n lý các Khu ch xu t - Khu công nghi p, Hi p h i Doanh nghi p thành ph . - Ngư i ch trì: Bà Quách T Dung, Phó Giám c S Công nghi p. - Th i gian th c hi n: 2006 - 2007. (3) Xây d ng Quy ho ch phát tri n ngành i n t - công ngh thông tin n năm 2010, t m nhìn n năm 2020 - Cơ quan ch trì: S Bưu chính, Vi n thông. - Ngư i ch trì: Ông Hoàng Lê Minh, Phó Giám c S Bưu chính, Vi n thông. - Th i gian th c hi n: 2007.
 9. (4) Xây d ng Quy ho ch phát tri n ngành ch bi n tinh lương th c - th c ph m n năm 2015, t m nhìn n năm 2020 - Cơ quan ch trì: S Công nghi p. ơn v ph i h p: Vi n NC CLCS CN, các S - ngành, Ban Qu n lý các Khu ch xu t - Khu công nghi p, Hi p h i Doanh nghi p thành ph . - Ngư i ch trì: Bà Quách T Dung, Phó Giám c S Công nghi p. - Th i gian th c hi n: 2007 - 6/2008. (5) Xây d ng Quy ho ch phát tri n i n l c 24 qu n - huy n - Cơ quan ch trì: S Công nghi p. ơn v ph i h p: Vi n Năng lư ng (T p oàn i n l c Vi t Nam), các S - ngành, các qu n - huy n, Cty i n l c thành ph . - Ngư i ch trì: Ông Nguy n Văn Lai, Giám c S Công nghi p. - Th i gian th c hi n: 2006 - 6/2008. (6) Th c hi n Chương trình phát tri n công nghi p ph tr và h p tác t nh v công nghi p - Cơ quan ch trì: S Công nghi p. - Ngư i ch trì: Ông Nguy n Văn Lai, Giám c S Công nghi p. - Th i gian th c hi n: 2006 - 6/2008. (7) Chương trình cung c p thông tin v lĩnh v c công nghi p ph c v doanh nghi p và các nhà u tư - Cơ quan ch trì: Trung tâm Tư v n H tr Doanh nghi p Công nghi p (S Công nghi p). ơn v ph i h p: các S - ngành, C c Th ng kê thành ph , Hi p h i Doanh nghi p thành ph , các Trung tâm khác. - Ngư i ch trì: Ông Nguy n Trung Luân, Giám c Trung tâm. - Th i gian th c hi n: 2006 - 6/2008. (8) Chương trình phát tri n ngu n nhân l c cho các ngành tr ng y u trên a bàn (g m các ngành cơ khí, i n t - công ngh thông tin và hóa ch t) - Cơ quan ch trì: Trư ng TH Công nghi p thành ph (S Công nghi p). - Ngư i ch trì: Ông Ngô Văn Hai, Hi u trư ng Trư ng. - Th i gian th c hi n: 2007 - 6/2008.
 10. (9) Chương trình Nâng cao ki n th c v h i nh p kinh t qu c t cho các doanh nghi p và Hi p h i Doanh nghi p thành ph - Cơ quan ch trì: Trung tâm Tư v n H tr Doanh nghi p Công nghi p (thu c S Công nghi p). ơn v ph i h p: Hi p h i Doanh nghi p thành ph , các phòng ban S Công nghi p, các S - ngành, các Vi n, các Trư ng, các Trung tâm khác. - Ngư i ch trì: Ông Nguy n Trung Luân, Giám c Trung tâm. - Th i gian th c hi n: 2007. (10) Chương trình ánh giá th c tr ng công ngh các ngành công nghi p - Cơ quan ch trì: S Khoa h c và Công ngh . - ơn v ph i h p: Ban Qu n lý các Khu ch xu t - Khu công nghi p, các S - ngành. - Ngư i ch trì: Ông Phan Minh Tân, Giám c S Khoa h c và Công ngh . - Th i gian th c hi n: 2007 - 6/2008. (11) Trung tâm thi t k ch t o thi t b m i (NEPTECH) - Cơ quan ch trì: Trung tâm NEPTECH (S Khoa h c và Công ngh ). ơn v ph i h p: các S - ngành, các Vi n, các Trư ng. - Ngư i ch trì: Ông Lê Hoài Qu c, Phó Giám c S Khoa h c và Công ngh . - Th i gian th c hi n: 2006 - 6/2008. (12) Nâng c p Trung tâm k thu t ch t d o và cao su - Cơ quan ch trì: Trung tâm K thu t ch t d o và cao su (S Công nghi p). ơn v ph i h p: các S - ngành thành ph , các Vi n, Trư ng, Trung tâm khác. - Ngư i ch trì: Ông Trương Văn Long, Giám c Trung tâm. - Th i gian th c hi n: 2006 - 6/2008. (13) u tư chi u sâu và m r ng Trung tâm Tư v n và H tr Doanh nghi p Công nghi p thành ph H Chí Minh - Cơ quan ch trì: Trung tâm Tư v n H tr Doanh nghi p Công nghi p (S Công nghi p). ơn v ph i h p: các S - ngành thành ph , các Vi n, Trư ng, Trung tâm khác. - Ngư i ch trì th c hi n: Ông Nguy n Trung Luân, Giám c Trung tâm. - Th i gian th c hi n: 2007 - 6/2008.
 11. (14) Th c hi n án i m i công ngh công nghi p s n xu t ph c v chuy n d ch cơ c u công nghi p trên a bàn thành ph (Chương trình nâng cao Năng su t - Ch t lư ng và H i nh p). - Cơ quan ch trì: S Khoa h c và Công ngh . ơn v ph i h p: các S - ngành, các Vi n, Trư ng, Hi p h i Doanh nghi p thành ph . - Ngư i ch trì: Ông Lê Hoài Qu c, Phó Giám c S Khoa h c và Công ngh . - Th i gian th c hi n: 2006 - 6/2008. (15) Chương trình H tr xúc ti n thương m i, u tư, ti p th và qu ng bá thương hi u, th trư ng trong và ngoài nư c - Cơ quan ch trì: Trung tâm xúc ti n thương m i và u tư. ơn v ph i h p: các S - ngành, Hi p h i Doanh nghi p thành ph . - Ngư i ch trì: Ông Nguy n Anh Ng c, Phó Giám c Trung tâm. - Th i gian th c hi n: 2006 - 6/2008. 6. Các cơ ch chính sách h tr doanh nghi p chuy n d ch cơ c u công nghi p: 6.1. Chính sách v ào t o nhân l c: - Ph i h p v i B - ngành liên quan nghiên c u xây d ng Trư ng i h c Qu c gia thành ph H Chí Minh thành trung tâm ào t o ch t lư ng cao c a c vùng kinh t . - Tăng cư ng công tác ào t o ngh cho ngư i lao ng, k t h p vi c ào t o v i th c ti n s d ng lao ng c a doanh nghi p trong ti n trình chuy n d ch cơ c u công nghi p. - Ny m nh xã h i hóa công tác ào t o ngh , a d ng hóa các hình th c ào t o và t o m i i u ki n thu n l i cho ngư i lao ng có cơ h i h c ngh , g n ào t o v i gi i quy t vi c làm. - ưa vào k ho ch hàng năm, trích t ngân sách thành ph c p h c b ng cho các cán b nghiên c u, qu n lý, nhà doanh nghi p,… có thành tích xu t s c, g i i ào t o các nư c tiên ti n. - Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t cho các trư ng, vi n,… ngang t m v i các nư c trong khu v c và ti n trình h i nh p kinh t qu c t . 6.2. Chính sách v quy ho ch, xây d ng h t ng: - Ti n hành quy ho ch l i, s p x p, i u ch nh các khu công nghi p, khu ch xu t, c m công nghi p trên a bàn theo hư ng chuyên môn hóa, h p tác hóa k t h p v i phân b h p lý và th ng nh t v i toàn Vùng kinh t tr ng i m phía Nam.
 12. - T p trung xây d ng m t s khu công nghi p chuyên ngành, không phát tri n thêm các khu công nghi p t ng h p. - i v i 3.000ha ã xây d ng các khu công nghi p, khu ch xu t hi n h u: c n c ng c , l p y và khuy n khích các doanh nghi p s d ng có hi u qu di n tích t ư c c p, th c hi n nghiêm các bi n pháp b o v môi trư ng, x lý ch t th i, khuy n khích chuy n i các ngành công nghi p l c h u, thâm d ng lao ng, hi u qu th p chuy n sang ngành công nghi p công ngh cao, thâm d ng v n. - i v i 4.000/7.000ha dành cho các khu công nghi p, khu ch xu t t p trung, s m hoàn thành quy ho ch chi ti t, t p trung xây d ng các khu công nghi p chuyên ngành, s n xu t chuyên môn hóa và liên k t d c, trong ó, dành kho ng 300ha xây d ng các c m công nghi p cơ khí ch t o máy, cơ khí chính xác và gia công kim lo i. - i v i 1.900ha t dành phát tri n các c m công nghi p - ti u th công nghi p, rà soát, di d i các cơ s công nghi p - ti u th công nghi p hi n h u ra kh i các khu dân cư. - Quy ho ch khu ô th , khu dân cư, khu d ch v ,… không nh t thi t ph i g n li n v i t ng khu công nghi p, mà có th liên k t ph c v cho nhi u khu công nghi p. - Tăng cư ng huy ng các ngu n v n trong và ngoài nư c áp ng yêu c u xây d ng các khu tái nh cư, cơ s h t ng t i các khu, c m công nghi p. - T o qu t s n sàng thu hút u tư, gi i quy t k p th i nh ng khó khăn, vư ng m cv t ai, giành ngu n v n gi i phóng m t b ng, ơn gi n hóa các th t c giao t, cho thuê t. - Ban hành chính sách cho phép ngư i dân (ch t) góp giá tr quy n s d ng t vào xây d ng phát tri n h t ng các khu, c m công nghi p. Các ch t s là c ông i v i ph n v n ã óng góp b ng giá tr quy n s d ng t vào các Công ty c ph n phát tri n h t ng khu, c m công nghi p. - Ban hành chính sách cho phép các d án u tư vào các ngành công ngh cao, t các tiêu chuNn khoa h c công ngh cao, không n m trong khu công ngh cao ư c hư ng các chính sách ưu ãi u tư như i v i các d án u tư vào các ngành công ngh cao trong khu công ngh cao, s d ng ngu n v n ư c trích t ngu n v n c a thành ph . 6.3. Chính sách v xúc ti n u tư và qu ng bá s n ph m: - Ny m nh các ho t ng xúc ti n u tư và qu ng bá s n phNm gi i thi u các s n phNm c a thành ph ; ng th i, thúc Ny h p tác u tư và thương m i gi a thành ph v i các nư c trên th gi i. - T p trung v n ng, thu hút có ch n l c các d án u tư l n, d án u tư vào các ngành công nghi p có hàm lư ng ch t xám, công ngh cao.
 13. - Khuy n khích các doanh nghi p phát tri n, m r ng ngành ngh , chuy n d ch t các ngành thâm d ng lao ng gi n ơn, giá tr gia tăng th p sang các ngành có hàm lư ng ch t xám, công ngh và giá tr gia tăng cao. - Tăng cư ng công tác h p tác v i các t nh nh m ph i h p cung ng ngu n lao ng, nguyên v t li u, th trư ng tiêu th s n phNm và ph i k t h p trong công tác ti p nh n u tư c a ti n trình chuy n d ch cơ c u công nghi p. - H tr các doanh nghi p v a và nh , các làng ngh , ti u th công nghi p xây d ng thương hi u, ăng ký b o h ki u dáng, m u mã s n phNm. - ưa vào chương trình xây d ng và phát tri n thương hi u hàng năm; Xây d ng các kênh thông tin h tr các doanh nghi p gi i thi u s n phNm, qu ng bá thương hi u. 6.4. Chính sách v khoa h c công ngh : - Tăng chi ngân sách u tư nghiên c u khoa h c công ngh t 3 - 5% t ng chi ngân sách hàng năm, áp ng yêu c u công nghi p hóa hi n i hóa c a thành ph . - H tr các doanh nghi p v a và nh trong vi c l a ch n công ngh , thi t b s n xu t, b o h s h u trí tu , s h u công nghi p. - Khuy n khích các doanh nghi p u tư i m i công ngh , áp d ng các ti n b khoa h c k thu t m i vào s n xu t, trư c h t là các ngành công nghi p tr ng i m c a thành ph như: cho vay v i lãi su t th p i v i các doanh nghi p có nhu c u. i u 2. Giao Ban Ch o án chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p ch trì, ôn c tri n khai các chương trình, d án hoàn thành theo k ho ch. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Công nghi p, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c S Thương m i, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c S Bưu chính, Vi n thông, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư, Vi n trư ng Vi n Kinh t , Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu ch xu t và Khu công nghi p và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Trung Tín
Đồng bộ tài khoản