Quyết định số 243-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 243-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 243-CT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Đức Liễu tỉnh Sông Bé do Chủ tịch bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 243-CT

  1. CH T CH H I Đ NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 243-CT Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 1991 QUY T Đ NH PHÊ DUY T D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG VÙNG KINH T M I Đ C LI U T NH SÔNG BÉ CH T CH H I Đ NG B TRƯ NG Xét d án u tư phát tri n kinh t - xã h i vùng kinh t m i c Li u, t nh Sông Bé (t trình s 6-UB/TT ngày 27 tháng 4 năm 1991 c a U ban nhân dân t nh Sông Bé); Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i (t trình s 27- L TBXH ngày 23-7-1991), QUY T Đ NH i u 1. Phê duy t d án u tư xây d ng vùng kinh t m i c Li u theo các n i dung và m c tiêu ch y u sau: 1. Tên d án: Vùng kinh t m i c Li u (huy n Bù ăng) t nh Sông Bé. 2. Ch qu n u tư: B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Ch u tư: Do B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch nh, theo ngh c a U ban nhân dân t nh Sông Bé. 3. Ph m vi vùng d án: Bao g m a dư c a 3 xã: Nghĩa Trung, Ninh Hưng, oàn K t và m t ph n c a xã Th ng nh t huy n Bù ăng, t nh Sông Bé (kèm theo b n t l 1/25.000). T ng di n tích t nhiên c a vùng: 35.040 hécta. Trong th i kỳ 1991-1995 t p trung th c hi n ti u vùng ngã ba c Li u v i di n tích t nhiên: 8.750 hécta. 4. M c tiêu, nhi m v : a) Toàn vùng (35.040 hécta) th c hi n n năm 2000:
  2. - Khai hoang ưa vào s n xu t nông nghi p 9.433 hécta tr ng m i 7.983 hécta i u, 480 hécta cao su, 270 hécta lúa, 700 hécta màu và cây công nghi p ng n ngày và có th tr ng dâu, tr ng bông tuỳ ch u tư l a ch n. - B o v , khoanh nuôi, tái sinh r ng u ngu n và nguyên li u gi y: 10.145 hécta. - Phân b l i lao ng, dân cư: 3.800 h , 8.000 lao ng, 20.000 nhân khNu, trong ó ón dân ngoài t nh 3.500 h , 7.200 lao ng, 18.000 nhân khNu (g m 500 h t thành ph H Chí Minh, 3.000 h t các t nh phía B c). - Gi i quy t vi c làm cho 1.150 lao ng. b) Ti u vùng ngã ba c Li u (8.750 hécta), th c hi n th i kỳ 1991- 1995: - Khai hoang ưa vào s n xu t nông nghi p 3.090 hécta tr ng m i 2.294 hécta i u, 480 hécta cao su, 116 hécta lúa, 200 hécta màu ho c lo i cây khác có hi u qu . - B o v , khoanh nuôi, tái sinh r ng u ngu n và nguyên li u gi y: 2.610 hécta. - Phân b l i lao ng, dân cư: 1.450 h , 3.594 lao ng, 9.000 nhân khNu, trong ó ón dân ngoài t nh 1.150 h , 2.300 lao ng, 5.000 nhân khNu (g m 500 h t thành ph H Chí Minh, 650 h các t nh phía B c). - Gi i quy t vi c làm cho 4.306 lao ng. 5. u tư cơ b n: Ngoài các ngu n v n liên doanh, liên k t, v n tín d ng u tư, v n vi n tr qu c t , v n c a dân..., t ng s v n u tư h tr t ngân sách Nhà nư c th i kỳ 1991 - 1995: 3.000 tri u ng, bao g m: - u tư h tr ban u cho khai hoang xây d ng ng ru ng: 200 tri u ng. - Làm m i ư ng tr c n i vùng (có 1 c u và 4 c ng qua ư ng): 500 tri u ng. - Xây d ng m t h ch a nư c tư i 50 hécta: 208 tri u ng. - Xây d ng m t s chương trình phúc l i công c ng g m: 150 m2 tr m xá, 800 m2 trư ng h c: 332 tri u ng. - Gi ng nư c sinh ho t: 120 tri u ng. - Xây d ng h th ng i n ph c v s n xu t và sinh ho t g m: 16 km ư ng dây 35 KW t ông Xoài n Bù ăng và 1 tr m h th 35/10 KV: 960 tri u ng. - B o v , khoanh nuôi, tái sinh r ng u ngu n và nguyên li u gi y 2.610 héc ta: 30 tri u ng. - Kinh phí s nghi p chuy n dân: 580 tri u ng.
  3. - Ki n thi t cơ b n khác: 70 tri u ng. 6. Ti n d u tư: D án u tư xây d ng trong 5 năm, b t u t quý IV/1991. Riêng năm 1991, B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh s v n u tư h tr d án này l y trong t ng s v n kinh t m i năm 1991 ư c duy t. i u 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi n ch o ch u tư th c hi n: 1. T ch c thi t k , thi công các công trình theo d án ư c duy t phù h p v i yêu c u k thu t và t hi u qu kinh t cao. 2. T ch c s d ng có hi u qu v n u tư h tr t ngân sách Nhà nư c theo k ho ch hàng năm, ng th i cùng U ban nhân dân t nh Sông Bé, các ngành có liên quan t ch c s d ng có hi u qu các ngu n v n khác u tư cho d án này (v n liên doanh liên k t, v n vi n tr qu c t , v n tín d ng u tư, v n c a dân...). 3. Ph i h p v i các ngành có liên quan: Thu L i, Giao Thông, Năng Lư ng, Y T , Giáo D c và ào t o th c hi n các h ng m c công trình chuyên ngành thu c vùng kinh t m i c M b o m ch t lư ng, úng th i h n; c bi t coi tr ng vi c phòng, ch ng b nh s t rét. - B Lao ng - Thương binh và Xã h i quan h v i các t ch c qu c t tranh th v n vi n tr , các ngu n v n khác b sung v n u tư d án này. - U ban nhân dân t nh Sông Bé có trách nhi m cùng B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các ngành có liên quan th c hi n t t vi c xây d ng vùng kinh t m i c Li u; ưa lao ng n khai thác phù h p ti n nh m t o cơ s ban u, sau ó m i chuy n h n gia ình n; xây d ng vùng kinh t m i c Li u thành mô hình m u, rút kinh nghi m ch o chung. i u 3. B trư ng các B : Lao ng - Thương binh và Xã h i, Nông nghi p và Công nghi p th c phNm, Lâm nghi p, Thu s n, Thu l i, Giao thông v n t i và Bưu i n, Năng lư ng, Tài chính, Giáo d c và ào t o, Y t , Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân t nh Sông Bé và Th trư ng các ngành, a phương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng Sĩ Nguyên ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản