Quyết định số 243/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 243/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 243/QĐ-TTg về kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 243/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 243/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH KI M TRA VI C TH C HI N CHÍNH SÁCH, CHI N LƯ C, QUY HO CH, K HO CH C A CHÍNH PH NĂM 2008 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 99/2006/N -CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v công tác ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch c a Chính ph năm 2008. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CCHC (5b).
  2. K HO CH KI M TRA VI C TH C HI N CHÍNH SÁCH, CHI N LƯ C, QUY HO CH, K HO CH C A CHÍNH PH NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 243 /Q -TTg ngày 28/02/2008 c a Th tư ng Chính ph ) Lĩnh Th i Cơ v c Cơ quan gian TT quan N i dung ki m tra ki m ph i h p ki m ch trì tra tra 1 1. Th c hi n Ngh nh s Quý II, Qu c B Giáo 116/2007/N -CP ngày 10 tháng 7 III/2008 phòng - d c và năm 2007 v giáo d c qu c phòng - an ninh ào t o an ninh. 2. Th c hi n nhi m v c a B Qu c phòng theo quy nh t i Quy t nh B Tài s 67/2004/Q -TTg ngày 27 tháng 4 nguyên Quý III, năm 2004 v k ho ch hành ng giai và Môi IV/2008 o n 2004 - 2010 kh c ph c h u qu trư ng ch t c hoá h c do M s d ng B trong chi n tranh Vi t Nam. Qu c Các B : phòng 3. Th c hi n Quy t nh s Công an, 187/2005/Q -TTg ngày 22 tháng 7 Lao ng Quý năm 2005 phê duy t " án t ng th - Thương II/2008 ki m soát ma tuý qua biên gi i n binh và năm 2010". Xã h i 4. Th c hi n Quy t nh s Các cơ Quý 166/2006/Q -TTg ngày 14 tháng 7 quan liên III/2008 năm 2006 phê duy t Quy ho ch xây quan d ng phát tri n công nghi p qu c phòng n năm 2010, t m nhìn n năm 2020. 5. Th c hi n Quy t nh s Các B : 312/2005/Q -TTg ngày 30 tháng 11 Công an, B năm 2005 phê duy t các án thu c Lao ng, Quý Công Chương trình hành ng phòng, - Thương II/2008 an ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr binh và em t năm 2005 n năm 2010. Xã h i 6. Thi hành bi n pháp ưa ngư i vào Văn Quý trư ng giáo dư ng theo Pháp l nh X phòng I/2008 lý vi ph m hành chính. Chính ph , B Lao ng
  3. - Thương binh và Xã h i Văn 7. Ch o c a Th tư ng Chính ph phòng t i công văn s 76/TTg-NC ngày 12 Chính tháng 12 năm 2006 v vi c xây d ng ph , Các Quý các án, d án u tư trang thi t b , B :K III/2008 phương ti n k thu t, cơ s v t ch t ho ch và h u c n cho công tác chi n u c a u tư, l c lư ng công an nhân dân. Tài chính 8. Th c hi n Ngh quy t s 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 ban hành Chương trình C i hành ng c a Chính ph th c hi n Các cơ cách B N i Năm 2 Ngh quy t H i ngh l n th năm Ban quan liên hành v 2008 Ch p hành Trung ương ng khoá X quan chính v Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c. 9. Th c hi n Ch th s 11/2005/CT- TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 v Các cơ Quý ti p t c Ny m nh phát tri n công tác quan liên II/2008 cơ y u ph c v s nghi p công quan nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Các cơ Quý 10. Vi c th c hi n Pháp l nh Cơ y u. quan liên II/2008 quan B N i 3 N iv 11. Th c hi n Ngh nh s v 110/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 v công tác văn thư và Ngh nh s 111/2004/N -CP ngày Các cơ 08 tháng 4 năm 2004 quy nh chi Quý II, quan liên ti t m t s i u c a Pháp l nh Lưu III/2008 quan tr qu c gia, Ch th s 05/2007/CT- TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 v vi c tăng cư ng b o v và phát huy giá tr tài li u lưu tr . Văn phòng Pháp Chính B Tư 12. Công tác ki m tra văn b n quy Quý I, 4 lu t và ph , B pháp ph m pháp lu t. II/2008 tư pháp Tài chính, B N i v
  4. B Thông tin và Truy n 13. Công tác ph bi n, giáo d c pháp Quý II, thông, lu t. IV/2008 Thanh tra Chính ph Các B : Quý I, 14. Công tác thi hành án dân s . Công an, III/2008 Tài chính Văn phòng Chính 15. Th c hi n pháp lu t v tr giúp Quý I, ph , Các pháp lý. IV/2008 B : Tài chính, N iv Các B : 16. Th c hi n Ngh nh s Công an, 103/1998/N -CP ngày 26 tháng 12 Quý Tài chính, năm 1998 v qu n lý h p tác v i II/2008 K ho ch nư c ngoài v pháp lu t. và u tư Các cơ Xây 17. Tri n khai thi hành pháp lu t v Quý I, 5 quan liên d ng xây d ng. II/2008 quan Các B : Tài chính, Tài nguyên 18. Th c hi n chính sách, chi n lư c, và Môi quy ho ch, k ho ch v lĩnh v c công trư ng, Quý s cơ quan hành chính nhà nư c các UBND III/2008 c p và tr s làm vi c các cơ quan các t nh, hành chính s nghi p. TP tr c thu c Trung ương 19. Tri n khai th c hi n giai o n II Các B : Chương trình xây d ng c m, tuy n Tài chính, Quý dân cư và nhà vùng ng p lũ ng K ho ch I/2008 b ng sông C u Long. và u tư 20. Th c hi n Ngh quy t s Văn Quý 06/2004/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm phòng II/2008 2004 v m t s gi i pháp phát tri n Chính lành m nh th trư ng b t ng s n và ph , các
  5. Ch th s 11/2007/CT-TTg ngày 08 B :K tháng 5 năm 2007 v tri n khai thi ho ch và hành Lu t Kinh doanh b t ng s n. u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, N iv Các B : Giao thông v n t i, Tài 21. Công tác l p và qu n lý quy Quý II, nguyên ho ch xây d ng t i các a phương. III/2008 và Môi trư ng, K ho ch và u tư Các B : Tài 22. Th c hi n Ngh nh s nguyên 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 Quý I, và Môi năm 2007 v qu n lý v t li u xây II/2008 trư ng, d ng. Công thương Các B : Tài nguyên và Môi 23. Bán nhà thu c s h u nhà nư c trư ng, cho ngư i ang thuê theo quy nh t i Tài chính, Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 Lao ng năm 1994; công tác qu n lý s d ng - Thương Quý nhà thu c s h u nhà nư c; vi c binh và III/2008 c p Gi y ch ng nh n quy n s h u Xã h i, nhà ; vi c h tr , c i thi n nhà i UBND v i ngư i có công v i cách m ng. các t nh, TP tr c thu c Trung ương B Giao Giao 6 thông thông 24. Th c hi n Ngh quy t s y ban Quý I, v nt i v nt i 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm An toàn II/2008 2007 v m t s gi i pháp c p bách giao nh m ki m ch tai n n giao thông và thông ùn t c giao thông. qu c gia, các B :
  6. Công an, Giáo d c và ào t o, Tài chính 25. Th c hi n Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05 tháng 11 Các cơ Quý II, năm 2004 quy nh v qu n lý và b o quan liên III/2008 v k t c u h t ng giao thông ư ng quan b . B K ho ch và u tư, 26. Quy ho ch h th ng kho xăng UBND Quý d u trên ph m vi c nư c n năm các t nh, IV/2008 2015 và nh hư ng n năm 2020. TP tr c thu c Trung ương Văn phòng Thương Chính B m i, ph , Các 7 Công công 27. Quy ho ch phát tri n công nghi p B :K thương Quý nghi p s a Vi t Nam n năm 2010 và nh ho ch và II/2008 hư ng n năm 2020. u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Văn phòng 28. Quy ho ch phát tri n ngành bia, Chính Quý rư u, nư c gi i khát Vi t Nam. ph , B III/2008 K ho ch và u tư 29. Vi c th c hi n cơ ch t ch tài chính theo Ngh nh s Văn Tài B Tài 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 phòng Quý 8 chính chính năm 2005; Ngh nh s Chính II/2008 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm ph 2006. 30. T ch c tri n khai u giá quy n B Tài Quý s d ng t t i a phương theo nguyên III/2008 Quy t nh s 216/2005/Q -TTg và Môi ngày 31 tháng 8 năm 2005 ban hành trư ng
  7. Quy ch u giá quy n s d ng t giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t. 31. Th c hi n Ngh nh s Các cơ 196/2004/N -CP ngày 02 tháng 12 Quý quan liên năm 2004 quy nh chi ti t thi hành III/2008 quan Pháp l nh D tr qu c gia. 32. Th c hi n ch khoán kinh phí c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Các cơ theo Ngh nh s 07/2006/N -CP Quý quan liên ngày 10 tháng 1 năm 2006 v ch I/2008 quan tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Văn phòng 33. Chi n lư c phát tri n ngành Du Chính Quý l ch Vi t Nam 2001 - 2010. ph , các II/2008 cơ quan liên quan Văn B phòng 34. Quy ho ch cơ s v t ch t k thu t Văn Chính Quý Văn th d c th thao n năm 2015 và hoá, ph , các II/2008 hoá, th nh hư ng năm 2020. 9 Th cơ quan thao, thao và liên quan du l ch Du l ch Các cơ quan liên 35. Quy t nh s 125/2007/Q -TTg quan và ngày 31 tháng 7 năm 2007 v vi c UBND Quý phê duy t Chương trình m c tiêu các t nh, III/2008 qu c gia v văn hoá giai o n 2006 - TP tr c 2010. thu c Trung ương Nông B Các B : nghi p Nông K ho ch 36. Chương trình tr ng m i 5 tri u ha Quý 10 và nghi p và u r ng. II/2008 nông và tư, Tài thôn Phát chính tri n nông 37. Chương trình phát tri n lâm UBND Quý thôn nghi p. các t nh II/2008 38. Chương trình gi ng cây tr ng lâm UBND Quý I, nghi p. các t nh, II/2008 TP tr c thu c
  8. Trung ương Các cơ 39. Vi c th c hi n k ho ch ngăn Năm quan liên ng a tái phát d ch cúm gia c m. 2008 quan Các cơ 40. Th c hi n d án c a Chương Quý II, quan liên trình gi ng cây tr ng 2006 - 2010. III/2008 quan 41. Th c hi n các qui nh v qui Các cơ Quý II, trình s n xu t, kinh doanh RAT, phân quan liên III/2008 bón, gi ng cây tr ng. quan 42. Quy ch qu n lý r ng theo Quy t Các cơ Quý II, nh 186/2006/Q -TTg ngày 14 quan liên III/2008 tháng 8 năm 2006. quan 43. Chương trình m c tiêu qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng Các cơ Năm nông thôn giai o n 2006 - 2010 theo quan liên 2008 Quy t nh s 277/2006/Q -TTg quan ngày 11 tháng 12 năm 2006. 44. Th c hi n Quy t nh s 288/2005/Q -TTg ngày 08 tháng 11 Các cơ năm 2005 v vi c phê duy t i u Năm quan liên ch nh Quy ho ch khu neo u tránh 2008 quan trú bão cho tàu cá n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020. Các cơ 45. Th c hi n Lu t t ai và các Năm quan liên văn b n hư ng d n thi hành Lu t. 2008 quan Các cơ 46. Th c hi n Chi n lư c qu c gia tài Quý quan liên nguyên nư c n năm 2020. III/2008 quan Các cơ Tài B Tài 47. Công tác qu n lý ho t ng quan liên Quý II, nguyên nguyên khoáng s n. quan III/2008 11 và môi và Môi trư ng trư ng 48. Th c hi n Chi n lư c b o v môi Các cơ Năm trư ng qu c gia n năm 2010 và quan liên 2008 nh hư ng n năm 2020. quan Các cơ 49. Th c hi n Quy ch báo áp th p Quý II, quan liên nhi t i, bão, lũ. III/2008 quan 50. Th c hi n Quy ch báo tin ng Các cơ Quý I, t, c nh báo sóng th n. quan liên II/2008
  9. quan 51. Th c hi n Quy t nh s Các B : 171/2006/Q -TTg ngày 24 tháng 7 Tài chính, Quý II, năm 2006 v vi c phát hành và s Giao III/2008 d ng trái phi u Chính ph giai o n thông v n 2003 - 2010. t i B Nông nghi p và 52. Chương trình u tư trái phi u Phát tri n B K Quý K ho ch Chính ph các công trình thu l i nông II/2008 12 ho ch, năm 2003 - 2010. thôn, và u u tư UBND tư các t nh B Nông nghi p và Phát tri n 53. Chương trình u tư h tr ngành Quý nông Nông nghi p (vay ADB) II/2008 thôn, UBND các t nh
Đồng bộ tài khoản