Quyết định số 2437/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 2437/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2437/2002/QĐ-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2437/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2437/2002/Q -BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 2437/2002/Q -BGTVT NGÀY 7 THÁNG 8 NĂM 2002 V VÙNG NƯ C CÁC C NG BI N THU C NA PH N T NH HÀ TĨNH VÀ KHU V C TRÁCH NHI M C A C NG V HÀ TĨNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c i u 58 B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c ý ki n c a U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh t i Công văn s 570/UB-CN ngày 29 tháng 4 năm 2002; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch - V n t i và C c trư ng C c Hàng H i Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Hà Tĩnh bao g m: - Vùng nư c trư c c u c ng Vũng Áng và c ng Xuân H i; - Vùng nư c c a các tuy n lu ng hàng h i, vùng neo u, chuy n t i, tránh bão thu c khu v c c ng Vũng Áng và c ng Xuân H i. i u 2. Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Hà Tĩnh ư c tính theo m c nư c thu tri u lón nh t, n m trong gi i h n như sau: 1. Khu v c c ng Vũng Áng: a. Phía Tây, phía B c và phía ông: ph m vi vùng nư c ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m có to sau: A1. Trên b : 18006'30''N; 106022'30''E A2. Trên bi n: 18008'30''N; 106022'30''E A3. Trên bi n: 18008'30''N; 106027'30''E
  2. A4. Trên bi n: 18005'00''N; 106027'30''E A5. Trên b : 18005'00''N; 106022'24''E b. Phía b t li n: T i m A1 ch y d c theo ven b khi nư c thu tri u l n nh t n i m A5. 2. Khu v c c ng Xuân H i: a. Vùng nư c chung v i vùng nư c c ng B n Thu : là vùng nư c tuy n lu ng hàng h i trên sông Lam t phao s "0" C a H i vào c ng Xuân H i, c ng B n Thu và vùng neo u, chuy n t i, tránh bão g n o Hòn Ngư. b. Vùng nư c c ng Xuân H i: là vùng nư c trên sông Lam ư c gi i h n b i hai ư ng th ng c t ngang sông t i các i m cách mép c u c ng Xuân H i 1.000 mét v phía thư ng lưu và 2.000 mét v phía h lưu sông Lam. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i và tránh bão cho t u thuy n vào các c ng bi n thu c a ph n t nh Hà Tĩnh ư c quy nh như sau: 1. Vùng ón tr hoa tiêu và ki m d ch: a. i v i c ng Vũng Áng: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 01 h i lý v i tâm có to 18008'00''N; 106023'30''E. b. i v i c ng Xuân H i: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 01 h i lý v i tâm có to 18047'12''N; 105047'00''E. 2. Vùng neo u, chuy n t i, tránh bão: a. i v i c ng Vũng Áng: do c ng v Hà Tĩnh quy t nh trên cơ s th i ti t, sóng gió, thu tri u th c t t i khu v c. b. i v i c ng Xuân H i: t i các v trí g n o Hòn Ngư trong vùng nư c chung v i c ng B n Thu . i u 4. 1. C ng v Hà Tĩnh có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và các văn b n pháp lu t có liên quan i v i m i ho t ng hàng h i trong vùng nư c c ng Xuân H i và c ng Vũng Áng. 2. i v i vùng nư c chung v i c ng B n Thu , c ng v Hà Tĩnh ph i h p v i c ng v Ngh An qu n lý ho t ng hàng h i theo nguyên t c sau: a. C ng v Hà Tĩnh có trách nhi m ph i h p v i c ng vu Ngh An th c hi n qu n lý v b o m tr t t , an toàn hàng h i trong ph m vi vùng nư c chung thu c tuy n lu ng t phao s "0" C a H i n c ng Xuân H i và c ng B n Thu . Nh ng v vi c phát sinh liên quan n tàu thuy n vào, ra, ho t ng c ng nào thì do c ng v ó ch trì gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t.
  3. b. Trư ng h p t u thuy n vào, r i c ng Xuân H i, c ng v Hà Tĩnh có trách nhi m thông báo trư c 02 gi cho c ng v Ngh An bi t i u ng t u thuy n m b o tr t t , an toàn hàng h i trên vùng nư c chung v i c ng B n Thu . c. Trư ng h p t u thuy n n c ng Xuân H i nhưng ph i neo u, làm hàng, chuy n t i ho c tránh bão t i vùng nư c khu v c Hòn Ngư, c ng v Hà Tĩnh ph i thông báo trư c 03 gi cho c ng v Ngh An bi t các thông tin liên quan cùng ph i h p qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. d. Trư ng h p t u thuy n n c ng Xuân H i nhưng sau ó vào c ng B n Thu hay c ng C a Lò ho c ngư c l i, c ng v nơi có t u n u tiên làm th t c lư t vào; C ng v nơi t u r i c ng làm th t c lư t ra theo quy nh hi n hành. . i v i các ho t ng khác liên quan n tr t t , an toàn hàng h i cũng như ho t ng c a t u thuy n trong vùng nư c chung v i c ng B n Thu , tr các ho t ng c a t u thuy n quy nh t i i m a, i m b kho n 2 c a i u này, u do c ng v Ngh An th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng h i theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c c ng Xuân H i và c ng Vũng Áng quy nh t i i u 2, i u 3, i u 4 c a Quy t nh này, c ng v Hà Tĩnh còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c chuyên ngành v tr t t , an toàn hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n t nh Hà Tĩnh theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Hu b các quy nh v c ng Xuân H i t i Quy t nh s 1330/Q -PCVT ngày 3/7/1993 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vùng nư c c ng Ngh Tĩnh khu v c trách nhi m c a C ng v Ngh Tĩnh, và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 7. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng các v thu c B , C c trư ng C c Hàng H i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng Sông Vi t Nam, Giám c S giao thông v n t i Hà Tĩnh, Giám c S giao thông v n t i Ngh An, Giám c c ng v Hà Tĩnh, Giám c c ng v Ngh An, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Th Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản