Quyết định số 245/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 245/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 245/2008/QĐ-UBND về việc quy định về chất lượng nước sạch, quy trình tham gia ý kiến và giám sát của cộng đồng, quy hoạch cấp nước, lựa chọn đơn vị cấp nước, xác định vùng phục vụ cấp nước và ký kết thoả thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, đấu nối, hợp đồng dịch vụ cấp nước, kiểm định thiết bị đo đếm nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 245/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 245/2008/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 17 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V CH T LƯ NG NƯ C S CH, QUY TRÌNH THAM GIA Ý KI N VÀ GIÁM SÁT C A C NG NG, QUY HO CH C P NƯ C, L A CH N ƠN VN C P NƯ C, XÁC NNH VÙNG PH C V C P NƯ C VÀ KÝ K T THO THU N TH C HI N DNCH V C P NƯ C, U N I, H P NG DNCH V C P NƯ C, KI M NNH THI T BN O M NƯ C TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 117/2007/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch; Căn c Thông tư s 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n m t s n i dung c a Ngh nh s 117/2007/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 1175/TTr-SXD ngày 01 tháng 9 năm 2008 và Báo cáo k t qu th m nh văn b n s 762/BC-STP ngày 27 tháng 8 năm 2008 c a S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n quy nh v ch t lư ng nư c s ch, quy trình tham gia ý ki n và giám sát c a c ng ng, quy ho ch c p nư c, l a ch n ơn v c p nư c, xác nh vùng ph c v c p nư c và ký k t tho thu n th c hi n d ch v c p nư c, u n i, h p ng d ch v c p nư c, ki m nh thi t b o m nư c trên a bàn t nh Ninh Thu n. Quy nh g m có 2 chương, 12 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; th trư ng các S , ban, ngành thu c t nh; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n; Giám c Công ty C p nư c Ninh Thu n; Giám c Xí nghi p C p nư c ông M H i và th trư ng các ơn v có liên quan, căn c Quy t nh thi hành./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan QUY NNH V CH T LƯ NG NƯ C S CH, QUY TRÌNH THAM GIA Ý KI N VÀ GIÁM SÁT C A C NG NG, QUY HO CH C P NƯ C, L A CH N ƠN VN C P NƯ C, XÁC NNH VÙNG PH C V C P NƯ C VÀ KÝ K T THO THU N TH C HI N DNCH V C P NƯ C, U N I, H P NG DNCH V C P NƯ C, KI M NNH THI T BN O M NƯ C TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 245/2008/Q -UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng. 1. Quy nh v ch t lư ng nư c s ch, quy trình tham gia ý ki n và giám sát c a c ng ng, quy ho ch c p nư c, l a ch n ơn v c p nư c, xác nh vùng ph c v c p nư c và ký k t tho thu n th c hi n d ch v c p nư c, u n i, h p ng d ch v c p nư c, ki m nh thi t b o m nư c và các v n liên quan khác c a Ngh nh s 117/2007/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph t i khu v c ô th , khu v c nông thôn và các khu công nghi p, c m công nghi p trên a bàn t nh. 2. Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân và h gia ình trong nư c; t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng liên quan n vi c s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch trên a bàn t nh. 3. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh c a Quy nh này thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 2. Gi i thích t ng . Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 3. 1. Ho t ng c p nư c là các ho t ng có liên quan trong lĩnh v c s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch, bao g m: quy ho ch, tư v n thi t k , u tư xây d ng, qu n lý v n hành, bán buôn nư c s ch, bán l nư c s ch và s d ng nư c. 2. D ch v c p nư c là các ho t ng có liên quan c a t ch c, cá nhân trong lĩnh v c bán buôn nư c s ch, bán l nư c s ch. 3. ơn v c p nư c là t ch c, cá nhân th c hi n m t ph n ho c t t c các ho t ng khai thác, s n xu t, truy n d n, bán buôn nư c s ch và bán l nư c s ch. 4. ơn v c p nư c bán buôn là ơn v c p nư c th c hi n vi c bán nư c s ch cho m t ơn v c p nư c khác phân ph i, bán tr c ti p n khách hàng s d ng nư c. 5. ơn v c p nư c bán l là ơn v c p nư c th c hi n vi c bán nư c s ch tr c ti p n khách hàng s d ng nư c. 6. Khách hàng s d ng nư c là t ch c, cá nhân và h gia ình mua nư c s ch c a ơn v c p nư c. 7. Nư c s ch là nư c ã qua x lý có ch t lư ng b o m, áp ng yêu c u s d ng. 8. H th ng c p nư c t p trung hoàn ch nh là m t h th ng bao g m các công trình khai thác, x lý nư c, m ng lư i ư ng ng cung c p nư c s ch n khách hàng s d ng nư c và các công trình ph tr có liên quan. 9. M ng lư i c p nư c là h th ng ư ng ng truy n d n nư c s ch t nơi s n xu t n nơi tiêu th , bao g m m ng c p I, m ng c p II, m ng c p III và các công trình ph tr có liên quan. 10. M ng c p I là h th ng ư ng ng chính có ch c năng v n chuy n nư c t i các khu v c c a vùng ph c v c p nư c và t i các khách hàng s d ng nư c l n. 11. M ng c p II là h th ng ư ng ng n i có ch c năng i u hoà lưu lư ng cho các tuy n ng chính và b o m s làm vi c an toàn c a h th ng c p nư c. 12. M ng c p III là h th ng các ư ng ng phân ph i l y nư c t các ư ng ng chính và ng n i d n nư c t i các khách hàng s d ng nư c. 13. Công trình ph tr là các công trình h tr cho vi c qu n lý, v n hành, b o dư ng, s a ch a i v i h th ng c p nư c như sân, ư ng, nhà xư ng, tư ng rào, tr m bi n áp, các lo i h van, h p ng h , h ng c u ho , ... 14. Thi t b o m nư c là thi t b o lưu lư ng, áp l c bao g m các lo i ng h o nư c, ng h o áp l c và các thi t b , ph ki n kèm theo. 15. Tr m c p nư c là hành vi l y nư c trái phép không qua ng h o nư c, tác ng nh m làm sai l ch ch s o m c a ng h và các thi t b khác có liên quan n o m nư c, c ý ho c thông ng ghi sai ch s ng h và các hành vi l y nư c gian l n khác.
 4. 16. Vùng ph c v c p nư c là khu v c có ranh gi i xác nh mà ơn v c p nư c có nghĩa v cung c p nư c s ch cho các i tư ng s d ng nư c trong khu v c ó. i u 3. Các hành vi b c m trong ho t ng c p nư c. Các hành vi b c m trong ho t ng c p nư c theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh s 117/2007/N -CP ngày 11 tháng 07 năm 2007 c a Chính ph v s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch. Chương II QUY NNH C TH i u 4. Ch t lư ng nư c s ch. 1. Ch t lư ng nư c s ch s d ng cho m c ích sinh ho t ph i b o m theo quy chuNn v sinh nư c ăn u ng áp d ng Tiêu chuNn v sinh nư c ăn u ng ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 1329/2002/BYT/Q ngày 18 tháng 4 tháng 2002 c a B trư ng B Y t . 2. Nư c s ch ph i b o m ch t lư ng theo quy nh trên toàn h th ng t sau công trình x lý n ngư i tr c ti p s d ng. ơn v c p nư c có trách nhi m ki m tra và b o m ch t lư ng nư c s ch trên h th ng c p nư c do mình qu n lý. Khi có s c ho c khi u n i c a khách hàng s d ng nư c v ch t lư ng nư c s ch ư c cung c p, ơn v c p nư c có trách nhi m ki m tra h th ng c p nư c do mình qu n lý ho c h th ng ư ng ng, thi t b sau i m u n i c a khách hàng s d ng nư c xác nh nguyên nhân và có phương án kh c ph c s c . Vi c t ch c kh c ph c s c sau i m u n i do khách hàng s d ng nư c th c hi n. 3. i v i nh ng h th ng c p nư c hi n có mà ch t lư ng nư c s ch trên h th ng chưa b o m theo quy nh do B Y t ban hành thì ơn v c p nư c và cơ quan ký tho thu n th c hi n d ch v c p nư c ph i ánh giá, xác nh nguyên nhân, có các gi i pháp kh c ph c và xây d ng l trình c i thi n ch t lư ng nư c s ch theo quy nh t i i m kho n 2, i u 31 c a Ngh nh 117/2007/N -CP, trong ó ph i xác nh c th m c th i gian t ư c các quy nh v ch t lư ng nư c s ch. i u 5. Quy trình tham gia ý ki n và giám sát c a c ng ng. S tham gia c a c ng ng trong ho t ng c p nư c ngoài vi c nâng cao nh n th c v s d ng ti t ki m nư c, nghĩa v chi tr , b o v công trình c p nư c, ... còn b o m quy n làm ch c a ngư i dân trong vi c ki m tra, giám sát ho t ng c p nư c, góp ph n nâng cao tính kh thi c a các chương trình, d án phát tri n c p nư c, phát huy hi u qu u tư và phát tri n b n v ng. 1. Quy trình tham gia ý ki n c a c ng ng: Khi l p d án u tư xây d ng m i công trình c p nư c nh ng nơi chưa có h th ng c p nư c t p trung, ch u tư và t ch c tư v n l p d án ph i ph i h p v i chính quy n a phương t ch c i u tra xã h i h c, tham v n, l y ý ki n c ng ng trong ph m vi ph c v c a d án v cam k t u n i và s s n sàng chi tr . Khi l y ý ki n
 5. ph i thông tin cho c ng ng bi t nh ng n i dung cơ b n c a d án v quy mô u tư, ch t lư ng d ch v sau khi hoàn thành, phương án giá nư c, nhu c u s d ng t, ti n th c hi n. i v i các d án u tư xây d ng công trình c p nư c có quy mô xã, th tr n ph i t ch c l y ý ki n n h gia ình. i v i các d án có quy mô l n hơn, ch u tư quy t nh hình th c l y ý ki n r ng rãi n h gia ình ho c l y ý ki n t p trung thông qua t dân ph , các t ch c oàn th và l y ý ki n r ng rãi t i m t s khu v c i n hình. Trong h p ng d ch v c p nư c ph i có thông tin c th v a ch liên l c c a b ph n, ngư i có trách nhi m ti p nh n các ý ki n ph n ánh, khi u n i, t cáo c a khách hàng s d ng nư c v các s c , ch t lư ng d ch v , hành vi phá ho i, tiêu c c có liên quan n ho t ng c p nư c trên a bàn. Trong báo cáo hàng năm c a ơn v c p nư c g i cơ quan có thNm quy n ã ký tho thu n th c hi n d ch v c p nư c ph i có n i dung báo cáo v vi c ti p nh n, x lý ý ki n ph n ánh c a khách hàng s d ng nư c. Các hình th c tham gia c a c ng ng: - Thông qua phi u i u tra; - H p t dân ph ; - Thông qua các t ch c oàn th chính tr - xã h i, ngh nghi p như H i Ph n , h i ngư i tiêu dùng, H i C u chi n binh, M t tr n t qu c, ... - Thông qua các hình th c khác như ơn thư, góp ý tr c ti p, ... 2. Giám sát c a c ng ng: Quy ho ch c p nư c sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t ph i ư c công b công khai theo quy nh c a pháp lu t v quy ho ch xây d ng. Sau khi ký k t tho thu n th c hi n d ch v c p nư c, y ban nhân dân ph i thông báo cho H i ng nhân dân cùng c p, các t ch c chính tr - xã h i bi t, thông tin, tuyên truy n c ng ng cùng tham gia th c hi n và ki m tra, giám sát. N i dung giám sát c a c ng ng: - Giám sát vi c th c hi n theo quy ho ch ã ư c phê duy t, tho thu n th c hi n d ch v c p nư c ã ư c ký k t; - Giám sát quá trình tri n khai th c hi n các d án c p nư c; - Giám sát v ch t lư ng d ch v cung c p nư c s ch bao g m: ch t lư ng nư c s ch, áp l c nư c, lưu lư ng c p nư c, tính liên t c c p nư c, thái ph c v khách hàng, ... i u 6. Quy ho ch c p nư c.
 6. 1. Các án quy ho ch c p nư c ư c t ch c l p như m t án quy ho ch riêng theo quy nh t i kho n 2, i u 12 c a Ngh nh 117/2007/ N -CP, ngoài vi c tuân th Ngh nh 117/2007/N -CP thì các công vi c khác có liên quan như l y ý ki n quy ho ch, công b quy ho ch, t ch c qu n lý quy ho ch ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v quy ho ch xây d ng. 2. Các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch xây d ng, quy ho ch khai thác, s d ng và phát tri n tài nguyên nư c, quy ho ch phát tri n ngành có n i dung liên quan n c p nư c, khi nghiên c u l p, i u ch nh c n xem xét, ph i h p v i án quy ho ch c p nư c (n u có) b o m s th ng nh t, phù h p v i nhau. 3. Vi c thNm nh, phê duy t án quy ho ch ph i tuân theo quy nh c a Ngh nh 117/2007/N -CP. i u 7. L a ch n ơn v c p nư c, xác nh vùng ph c v c p nư c và ký k t tho thu n th c hi n d ch v c p nư c. 1. Vi c l a ch n ơn v c p nư c ti n hành thương th o, ký k t tho thu n th c hi n d ch v c p nư c gi a y ban nhân dân và ơn v c p nư c th c hi n theo quy nh t i i u 29 c a Ngh nh 117/2007/N -CP. 2. Vùng ph c v c p nư c là khu v c có ranh gi i xác nh mà ơn v c p nư c có nghĩa v cung c p nư c s ch cho các i tư ng s d ng nư c trong khu v c ó; vi c xác nh vùng ph c v c p nư c c a m t ơn v c p nư c ư c xác nh theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh 117/2007/N -CP. 3. Tho thu n th c hi n d ch v c p nư c là văn b n pháp lý ư c ký gi a y ban nhân dân thành ph , th xã, th tr n (g i t t là y ban nhân dân) v i ơn v c p nư c ràng bu c quy n h n và nghĩa v c a hai bên trong vi c b o m d ch v c p nư c theo quy nh; ng th i b o m hài hoà quy n l i h p pháp c a ơn v c p nư c và c ng ng, hư ng t i m c tiêu nâng cao ch t lư ng d ch v c p nư c v i giá c h p lý có s ki m soát c a Nhà nư c. N i dung cơ b n c a tho thu n th c hi n d ch v c p nư c ư c quy nh t i i u 31 c a Ngh nh 117/2007/N -CP; trên cơ s m u tho thu n th c hi n d ch v c p nư c t i Ph l c 1 c a Quy nh này, căn c i u ki n th c t , ơn v c p nư c và y ban nhân dân t ch c l p, thương th o và ký k t tho thu n th c hi n d ch v c p nư c. Trư ng h p m t ơn v c p nư c có nhi u vùng ph c v c p nư c thu c các ơn v hành chính c l p khác nhau thì ti n hành ký k t tho thu n th c hi n d ch v c p nư c v i t ng ơn v hành chính c l p ó. Trong m t vùng ph c v c p nư c c a ơn v c p nư c có nhi u ơn v thành viên tr c thu c thì y ban nhân dân ch ký k t m t tho thu n th c hi n d ch v c p nư c v i ơn v c p nư c ó, vi c phân chia qu n lý các phân vùng nh ho c các công o n khác nhau c a ho t ng c p nư c cho các ơn v thành viên tr c thu c do ơn v c p nư c quy t nh, b o m s phù h p v i n i dung tho thu n th c hi n d ch v c p nư c ã ký.
 7. i u 8. u n i. Vi c u n i công trình c a khách hàng s d ng nư c vào m ng lư i c p nư c c a ơn v c p nư c ư c th c hi n theo các quy nh t i u 39 n i u 43 c a Ngh nh 117/2007/N -CP. ơn v c p nư c có trách nhi m u tư ng b n i m u n i t i các h tiêu th bao g m c ng h o nư c trong vùng ph c v ã ư c xác nh, chi phí u n i ư c tính vào chi phí u tư m ng lư i và ư c phân b vào giá nư c s ch do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. Th i h n i u ch nh, phê duy t giá nư c s ch áp d ng các quy nh m i không mu n hơn th i i m quy nh t i kho n 3, i u 64 c a Ngh nh 117/2007/N -CP. Kh i lư ng nư c t i thi u theo quy nh t i kho n 2, i u 42 c a Ngh nh 117/2007/N -CP ư c áp d ng i v i khách hàng s d ng nư c là h gia ình. Trư ng h p nhi u h gia ình dùng chung m t ng h thì ơn v c p nư c ư c phép xác nh kh i lư ng nư c t i thi u trên cơ s quy i m t h gia ình bình quân có 4 ngư i (4m3/h gia ình/tháng). i u 9. H p ng d ch v c p nư c. H p ng d ch v c p nư c là văn b n pháp lý ư c ký k t gi a ơn v c p nư c v i khách hàng s d ng nư c và tuân th các quy nh t i u 44 n i u 50 c a Ngh nh s 117/2007/N -CP. H p ng d ch v c p nư c ư c chia làm 2 lo i: -H p ng d ch v c p nư c bán l . -H p ng d ch v c p nư c bán buôn. 1. N i dung h p ng d ch v c p nư c bán l ph i th hi n ư c nh ng thông tin cơ b n v khách hàng v u n i xây d ng cơ s d li u khách hàng, thu n l i cho vi c qu n lý; quy nh c th quy n và nghĩa v c a hai bên tham gia h p ng; các i u ki n ch t lư ng d ch v , giá nư c s ch, phương th c thanh toán; nh ng quy nh c a pháp lu t v c p nư c có liên quan n ơn v c p nư c và khách hàng s d ng nư c. Trên cơ s m u h p ng d ch v c p nư c bán l t i Ph l c 2 c a Quy nh này, căn c i u ki n th c t , ơn v c p nư c xây d ng m u h p ng d ch v phù h p áp d ng trên a bàn. 2. H p ng d ch v c p nư c bán buôn ư c ký k t gi a ơn v c p nư c bán buôn và ơn v c p nư c bán l . N i dung h p ng d ch v c p nư c bán buôn ph i th hi n ư c quy n và nghĩa v các bên tham gia ký k t h p ng; các i u ki n ch t lư ng d ch v , giá nư c s ch bán buôn, phương th c thanh toán; các quy nh b o m s n nh, an toàn c p nư c và ch t lư ng nư c s ch cung c p. Trên cơ s m u h p ng d ch v c p nư c bán buôn t i Ph l c 3 c a Quy nh này, căn c i u ki n th c t , ơn v c p nư c bán buôn và ơn v c p nư c bán l thương th o c th áp d ng. i u 10. Ki m nh thi t b o m nư c và hoàn tr ti n nư c thu th a do thi t b o m nư c không chính xác.
 8. 1. Thi t b o m nư c ph i ư c ki m nh theo quy nh t i i u 50 c a Ngh nh 117/2007/N -CP. 2. Trong trư ng h p t ch c ki m nh c l p xác nh sai s th c t c a ng h l n hơn sai s cho phép theo quy nh thì ơn v c p nư c ph i hoàn tr ti n thu th a cho khách hàng s d ng nư c, căn c xác nh kh i lư ng tính giá tr ti n thu th a ph i b i hoàn như sau: -M c sai s cho phép theo quy nh; -M c sai s th c t do t ch c ki m nh c l p xác nh; - Kho ng th i gian t th i i m lư ng nư c s d ng tăng t bi n so v i m c tiêu th bình quân trư c ó n th i i m tháo ng h ki m nh. i u 11. Trách nhi m c a các ngành liên quan. 1. Giao S Xây d ng th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v c p nư c ô th , c m công nghi p và khu công nghi p; ki m tra và rà soát các công trình c p nư c t p trung t i các th tr n, trung tâm hành chính huy n và thành ph ã ư c u tư t ngu n ngân sách Nhà nư c cho doanh nghi p Nhà nư c (Công ty C p nư c Ninh Thu n) qu n lý. 2. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v c p nư c nông thôn trên a bàn t nh theo Quy t nh s 217/2007/Q - UBND ngày 25 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n ban hành quy nh v qu n lý, cung c p, s d ng và b o v công trình c p nư c sinh ho t nông thôn a bàn t nh Ninh Thu n. 3. Giao S Tài chính t ch c th c hi n vi c quy t toán và ánh giá tài s n các công trình c p nư c do các doanh nghi p Nhà nư c thu c quy n qu n lý u tư xây d ng, xác nh giá tr tài s n giao v n cho Công ty C p nư c Ninh Thu n theo hư ng d n c a B Tài chính. 4. y ban nhân dân thành ph , th tr n khu v c ô th , y ban nhân dân xã khu v c nông thôn tri n khai ký tho thu n th c hi n d ch v c p nư c trên a bàn v i ơn v c p nư c theo quy nh t i i u 29 và i u 31 c a Ngh nh 117/2007/N - CP. 5. Quy n và nghĩa v c a ơn v c p nư c theo quy nh t i i u 55 c a Ngh nh 117/2007/N -CP. i u 12. T ch c th c hi n. S Xây d ng ch u trách nhi m tri n khai và hư ng d n th c hi n Quy nh này. Trong quá trình t ch c th c hi n Quy nh này n u g p khó khăn, vư ng m c, t ch c và cá nhân có liên quan ph n ánh k p th i v S Xây d ng t ng h p trình y ban nhân dân t nh xem xét, gi i quy t./.
 9. PH L C 1 M U THO THU N TH C HI N DNCH V C P NƯ C (Ban hành theo Thông tư s 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ---------------- THO THU N TH C HI N DNCH V C P NƯ C - Căn c Ngh nh s 117/2007/N -CP ngày 11/07/2007 c a Chính ph v s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch; - Căn c Thông tư s 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng hư ng d n th c hi n Ngh nh s 117/2007/N -CP ngày 11/7/2007 c a Chính ph v s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch; - Căn c Quy t nh s .....ngày...../...../..... c a UBND.....(c p t nh) ban hành Quy nh (quy ch ) v ho t ng c p nư c trên a bàn t nh, thành ph ; - Căn c ..... Hôm nay, ngày ..... tháng ....... năm 200.......... T i ................................................................. Chúng tôi g m: I. i di n chính quy n a phương (g i t t là Bên A) i di n là Ông .................................................. i n tho i ..................................... Ch c v ..................................................................................................................... Theo gi y y quy n s .............../.........................ngày ..... tháng ..... năm ............... c a ............................................................................................................................ Tr s ....................................................................................................................... II. i di n ơn v c p nư c (g i t t là Bên B) Tên cơ quan ................................................. i n tho i .......................................... i di n là ông .........................................................................................................
 10. Ch c v .................................................................................................................... Theo gi y y quy n s .............../........................ ngày.....tháng.....năm.................... c a ........................................................................................................................... Tr s ....................................................................................................................... Cùng nhau tho thu n th c hi n d ch v c p nư c v i các n i dung sau: i u 1. M c ích c a tho thu n th c hi n d ch v Tho thu n th c hi n d ch v c p nư c là văn b n pháp lý ư c ký gi a y ban nhân dân thành ph , th xã, th tr n khu v c ô th , y ban nhân dân xã khu v c nông thôn (g i t t là y ban nhân dân) v i doanh nghi p ho t ng c p nư c ràng bu c quy n h n và nghĩa v c a hai bên trong vi c b o m d ch v c p nư c an toàn, ng th i b o m hài hoà quy n l i h p pháp c a doanh nghi p và c ng ng, hư ng t i m c tiêu nâng cao ch t lư ng d ch v c p nư c v i giá c h p lý có s ki m soát c a Nhà nư c. i u 2. Các nh nghĩa và gi i thích t ng nh nghĩa, gi i thích các thu t ng có liên quan ư c s d ng trong Tho thu n th c hi n d ch v c p nư c "Ho t ng c p nư c" là các ho t ng có liên quan trong lĩnh v c s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch, bao g m: quy ho ch, tư v n thi t k , u tư xây d ng, qu n lý v n hành, bán buôn nư c s ch, bán l nư c s ch và s d ng nư c. “D ch v c p nư c” là các ho t ng có liên quan c a t ch c, cá nhân trong lĩnh v c bán buôn nư c s ch, bán l nư c s ch. " ơn v c p nư c" là t ch c, cá nhân th c hi n m t ph n ho c t t c các ho t ng khai thác, s n xu t, truy n d n, bán buôn nư c s ch và bán l nư c s ch. .... i u 3. Vùng ph c v c p nư c Quy nh ranh gi i, ph m vi mà ơn v c p nư c có nghĩa v cung c p nư c s ch cho các i tư ng s d ng nư c, trong ó có xác nh ranh gi i hi n tr ng ã có c p nư c và các khu v c ơn v c p nư c có nghĩa v phát tri n u n i vào m ng lư i theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh 117/2007/N -CP. Quy nh v các trư ng h p i u ch nh vùng ph c v c p nư c; n i dung, trình t th t c, thNm quy n i u ch nh vùng ph c v c p nư c. Báo cáo ánh giá hi n tr ng c p nư c trong vùng: mô t chi ti t hi n tr ng các công trình u m i, m ng lư i ư ng ng, ch t lư ng d ch v hi n ang cung c p.
 11. i u 4. Các i u ki n d ch v Quy nh c th tiêu chuNn ch t lư ng d ch v mà ơn v c p nư c có nghĩa v ph i b o m phù h p v i các quy nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành v : - Ch t lư ng nư c; - Áp l c; - Tiêu chuNn s d ng nư c; - Tính liên t c; - Các i u ki n khác (t l th t thoát, th t thu; hi u qu ho t ng c a ơn v c p nư c, ...) Quy nh c th các m c th i gian, l trình c i thi n, nâng cao tiêu chuNn ch t lư ng d ch v n u hi n tr ng chưa áp ng các quy nh trên cho t ng lo i tiêu chuNn ch t lư ng d ch v . i u 5. nh hư ng k ho ch phát tri n c p nư c K ho ch t ng bư c ph kín d ch v c p nư c cho các khu v c c a vùng ph c v c p nư c ã ư c xác nh. K ho ch t ng bư c nâng cao i u ki n ch t lư ng d ch v . D ki n các d án u tư t p trung, các chương trình nâng c p, phát tri n m ng lư i. Quy nh v n i dung, trình t th t c, thNm quy n phê duy t, i u ch nh k ho ch phát tri n c p nư c. i u 6. Ngu n tài chính d ki n th c hi n k ho ch phát tri n c p nư c Xác nh nhu c u tài chính th c hi n k ho ch phát tri n c p nư c. Xác nh các ngu n tài chính kh thi (v n t có, ngân sách h tr , v n vay, v n huy ng khác ...) Các quy nh h tr c a chính quy n a phương (n u có) trong vi c c p v n, h tr thu x p ngu n v n ... i u 7. Giá nư c s ch Quy nh các v n có liên quan t i giá nư c s ch: giá thành, giá bán cho t ng i tư ng, l trình tăng giá, nguyên t c i u ch nh giá; phương án h tr giá t ngân sách c a chính quy n a phương; trình t th t c, thNm quy n i u ch nh giá. i u 8. Quy n và nghĩa v c a ơn v c p nư c
 12. Quy nh quy n và nghĩa v c a ơn v c p nư c trong ho t ng c p nư c theo các quy nh c a Ngh nh 117/2007/N -CP và quy nh c th c a a phương. i u 9. Quy n h n và trách nhi m c a chính quy n a phương Quy nh quy n h n và trách nhi m c a chính quy n a phương trong vi c t ch c, qu n lý và giám sát th c hi n ho t ng c p nư c c a ơn v c p nư c trên a bàn. Quy nh c th phân c p, thNm quy n các ơn v u m i có liên quan trong vi c qu n lý, giám sát ho t ng c a ơn v c p nư c trên a bàn. i u 10. Trách nhi m ph i h p gi a chính quy n a phương và ơn v c p nư c trong vi c qu n lý v n hành h th ng c p nư c Quy nh nh ng ho t ng c n có s ph i h p, th ng nh t gi a chính quy n a phương và ơn v c p nư c trong quá trình t ch c l p quy ho ch, u tư xây d ng, qu n lý v n hành h th ng c p nư c t i a phương. Quy nh c th các phương th c, cách th c ph i h p, các ơn v u m i ch u trách nhi m ph i h p. i u 11. Chuy n như ng quy n kinh doanh d ch v c p nư c Quy nh v vi c s d ng nhà th u ph . Quy nh các tình hu ng, trình t th t c, thNm quy n gi i quy t vi c chuy n như ng m t ph n hay toàn b quy n kinh doanh d ch v c p nư c trên a bàn cho m t ơn v c p nư c khác. i u 12. Gi i quy t tranh ch p và vi ph m tho thu n th c hi n d ch v c p nư c Các quy nh v gi i quy t tranh ch p và vi ph m tho thu n th c hi n d ch v c p nư c theo các quy nh c a Ngh nh và pháp lu t có liên quan. i u 13. S a i tho thu n th c hi n d ch v c p nư c Quy nh các trư ng h p c n s a i, ký k t b sung tho thu n th c hi n d ch v c p nư c (khi có s thay i v quy chuNn, tiêu chuNn ch t lư ng d ch v , cơ ch chính sách c a Nhà nư c, ...) trình t th t c, thNm quy n s a i. i u 14. Ch m d t tho thu n th c hi n d ch v c p nư c Quy nh các trư ng h p ch m d t tho thu n th c hi n d ch v khi m t trong hai bên vi ph m nghiêm tr ng các i u kho n c a tho thu n; trình t th t c, thNm quy n gi i quy t nh ng vư ng m c c a hai bên khi ch m d t tho thu n th c hi n d ch v . i u 15. Các trư ng h p b t kh kháng
 13. Quy nh các s ki n, hoàn c nh ngoài ý mu n không th ngăn ch n ư c khi n cho ơn v c p nư c không có kh năng th c hi n hay ch m tr trong vi c th c hi n toàn b ho c m t ph n các nghĩa v theo tho thu n như chi n tranh, phá ho i, thiên tai, s c môi trư ng, ... Các th t c yêu c u mi n tr trong trư ng h p b t kh kháng. i u 16. Các quy nh khác i u 17. Hi u l c tho thu n th c hi n d ch v c p nư c Quy nh hi u l c c a tho thu n th c hi n d ch v c p nư c. Các ph l c ính kèm. - Mô t vùng ph c v c p nư c - Báo cáo ánh giá hi n tr ng - K ho ch phát tri n c p nư c - Phương án giá nư c s ch - Các văn b n khác (n u có) I DI N ƠN VN C P NƯ C I DI N Y BAN NHÂN DÂN (Ký và óng d u) (Ký và óng d u) PH L C 2 M UH P NG DNCH V C P NƯ C Áp d ng cho mua bán l nư c s ch (Ban hành theo Thông tư s 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng)
 14. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc TRANG BÌA --------------- BI U TƯ NG ƠN VN C P NƯ C (N U CÓ) H P NG DNCH V C P NƯ C S ........../.......... BÊN MUA ....................................................................................................... ........................ ..................................................................................................... ........................................... NA CH ..................................................................................................... ............................. ..................................................................................................... ............................................ MÃ S KHÁCH HÀNG MÃ S I M DÙNG NA CH ƠN VN C P NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ----------------
 15. H P NG DNCH V C P NƯ C - Căn c B lu t Dân s s 33/2005/QH11 c a Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam; - Căn c Ngh nh s 117/2007/N -CP ngày 11/07/2007 c a Chính ph v s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch; - Căn c Thông tư s 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng hư ng d n th c hi n Ngh nh s 117/2007/N -CP ngày 11/7/2007 c a Chính ph v s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch; - Căn c Quy t nh s .....ngày...../...../..... c a UBND..... (c p t nh) ban hành Quy nh (quy ch ) v ho t ng c p nư c trên a bàn t nh, thành ph ; - Căn c ..... Hôm nay, ngày .....tháng.......năm............................................................................. T i:........................................................................................................................... Chúng tôi g m: I. Bên cung c p d ch v (g i t t là Bên A) Tên ơn v c p nư c...................................................... T: .................................... i di n là ông.......................................................................................................... Ch c v ..................................................................................................................... Theo gi y y quy n s .............../...............ngày......tháng......năm............................ c a ............................................................................................................................ Tr s ........................................................................................................................ Tài kho n........................................t i....................................................................... Mã s thu .................................. II. Khách hàng s d ng nư c (g i t t là Bên B) Ch h (ho c tên cơ quan)........................................................................................ Ho c ngư i ư c y quy n...................................................................................... S CMND (theo gi y y quy n s ).........c p ngày......./......../..........t i...................
 16. Nơi thư ng trú (tr s cơ quan)................................................................................ ................................................................................................................................... a ch mua nư c...................................................................................................... ................................................................................................................................... Tài kho n...................................T i.......................................................................... Mã s thu ........................................................... i n tho i................................... Cùng nhau tho thu n ký k t h p ng d ch v c p nư c v i các n i dung sau: i u 1. i tư ng c a h p ng Quy nh i tư ng c a h p ng: mua bán nư c s ch b o m i u ki n ch t lư ng d ch v cam k t. i u 2. i u ki n ch t lư ng d ch v Quy nh ch t lư ng d ch v t i i m u n i bao g m ch t lư ng nư c s ch, áp l c, lưu lư ng, tính liên t c c a d ch v phù h p v i tiêu chuNn do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành và tho thu n th c hi n d ch v c p nư c mà ơn v c p nư c ã ký. i u 3. Giá nư c s ch Quy nh giá nư c s ch cho các i tư ng và m c ích s d ng nư c khác nhau, phù h p v i bi u giá do y ban nhân dân c p t nh ban hành và phương án giá tiêu th nư c s ch ã ư c phê duy t; nguyên t c áp d ng giá nư c m i khi có quy t nh i u ch nh c a y ban nhân dân c p t nh. i u 4. Kh i lư ng nư c s ch thanh toán t i thi u Áp d ng cho khách hàng s d ng nư c là h gia ình; quy nh kh i lư ng nư c s ch t i thi u ph i thanh toán theo quy nh c a Ngh nh và quy t nh c a y ban nhân dân c p t nh. i u 5. Phương th c thanh toán Quy nh kỳ ghi hoá ơn, thông báo thanh toán, a i m thanh toán, hình th c thanh toán. i u 6. Quy n và nghĩa v c a Bên A Quy nh các quy n và nghĩa v c a Bên A ã ư c quy nh t i Ngh nh này và pháp lu t có liên quan. i u 7. Quy n và nghĩa v c a Bên B
 17. Quy nh các quy n và nghĩa v c a Bên B ã ư c quy nh t i Ngh nh này và pháp lu t có liên quan. i u 8. S a ih p ng Quy nh các trư ng h p s a ih p ng theo quy nh c a Ngh nh này và pháp lu t có liên quan. i u 9. Ch m d t h p ng Quy nh các trư ng h p ch m d t h p ng, gi i quy t nh ng vư ng m c c a hai bên khi ch m d t h p ng. i u 10. Gi i quy t tranh ch p và vi ph m h p ng Quy nh gi i quy t tranh ch p và vi ph m h p ng theo các quy nh c a Ngh nh này và pháp lu t có liên quan. i u 11. Các tho thu n khác (n u có) i u 12. i u kho n chung Quy nh hi u l c c a h p ng và các ph l c h p ng. Các cam k t th c hi n h p ng. BÊN CUNG C P DNCH V KHÁCH HÀNG S D NG NƯ C (Ký và óng d u) (Ký và óng d u) PH L C H P NG DNCH V C P NƯ C (Kèm theo và là m t ph n không tách r i c a H p ng d ch v c p nư c) Ph n 1. 1. Thông tin v khách hàng s d ng nư c Ngày M c ích s d ng Ký xác nh n S h / L n S nh K ăng ngư i m c Bên un i SH HCSN KD DV Bên B ký A
 18. 2. Thông tin v un i - V trí i m u n i............................................................................................ - ng h o nư c D................... lo i................................................................. Seri............................................... ư c t t i.................................................... - Sơ m t b ng Ngày......... tháng ........ năm .......... Ngư i th c hi n (Ký ghi rõ h tên) Ph n 2. CÁC QUY NNH C TH KHI TH C HI N H P NG DNCH V C P NƯ C Căn c theo Ngh nh s 117/2007/N -CP c a Chính ph , Quy nh (quy ch ) c a y ban nhân dân c p t nh v s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch, ph n này quy nh c th , chi ti t m t s v n sau: - Các hành vi b c m, x lý vi ph m; - Quy n và nghĩa v c a các bên liên quan; - i m u n i; - i ml p t ng h o nư c; - Tho thu n u n i; - Mi n tr u n i; - Ng ng d ch v c p nư c; - Ch m d t h p ng;
 19. - Sai sót, b i thư ng thi t h i; - Kh i lư ng nư c s ch s d ng t i thi u; - Thanh toán ti n nư c; - o m nư c; - Ki m nh thi t b o m nư c; - B o v h th ng c p nư c; - Tranh ch p, x lý vi ph m h p ng; - Gi i quy t khi u n i t cáo; Ph n 3. a ch , s i n tho i liên h c a các ơn v , b ph n ho c ngư i có trách nhi m khách hàng s d ng nư c liên h cho các m c ích: - Tư v n, gi i áp thông tin; - Thông báo s c m t nư c, nư c b ô nhi m, rò r , hư h ng ư ng ng, ng h , ...; - Thông báo, t cáo, gi i quy t vi ph m; - Thông báo ch s ng h , thu ti n nư c. PH L C 3 M UH P NG DNCH V C P NƯ C Áp d ng cho mua bán buôn nư c s ch (Ban hành theo Thông tư s 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng) H P NG MUA BÁN BUÔN NƯ C S CH H p ng ph i th hi n ư c các n i dung sau: 1. i di n các bên ký h p ng Tên, a ch , s i n tho i liên l c, tài kho n và các n i dung khác c a các bên có liên quan trong h p ng.
 20. 2. Căn c pháp lý Các căn c pháp lý th c hi n h p ng. 3. Các nh nghĩa và gi i thích 4. Quy n và nghĩa v các bên tham gia h p ng 5. Th i h n hi u l c c a h p ng 6. Th i i m c p nư c Th i i m c p nư c do hai bên xác l p. Nghĩa v c a các bên trong vi c b o m úng ti n phát nư c ã ư c quy nh. 7. Kh i lư ng nư c cung c p Quy nh kh i lư ng nư c hai bên cam k t giao nh n t i i m u n i, các quy nh c thù (n u có) v kh i lư ng nư c t i thi u, t i a giao nh n, thanh toán theo ngày, tháng ho c theo mùa. 8. Ch t lư ng nư c s ch Quy nh c th tiêu chuNn ch t lư ng nư c s ch t i i m u n i; nghĩa v c a Bên bán trong vi c b o m ch t lư ng nư c s ch; các quy nh v ki m tra, giám sát ch t lư ng nư c. 9. Áp l c nư c Quy nh c th các tiêu chuNn v áp l c nư c t i i m u n i. Nghĩa v c a Bên bán trong vi c b o m áp l c nư c. 10. Tính liên t c c p nư c Quy nh v tính liên t c c p nư c, b o m an toàn c p nư c; nghĩa v c a Bên bán trong vi c b o m tính liên t c c p nư c. 11. o m nư c Quy nh v vi c l p t ng h o nư c, ng h o áp l c, cân ch nh và th , niêm phong, c ch s trên ng h , xác nh kh i lư ng nư c, … 12. Giá bán buôn nư c s ch Quy nh giá bán buôn nư c s ch, các nguyên t c i u ch nh giá. 13. Hoá ơn và các i u ki n thanh toán Quy nh v báo cáo thanh toán, th i gian thanh toán, hình th c thanh toán.
Đồng bộ tài khoản