Quyết định số 247/1999/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 247/1999/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 247/1999/QĐ-UB về việc ban hành quy định về chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước) do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 247/1999/QĐ-UB

  1. T NH BÌNH PHƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 247/1999/Q -UB Bình Phư c, ngày 11 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH V/V BAN HÀNH QUY NNH V CHÍNH SÁCH THU HÚT U TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯ C TRÊN NA BÀN T NH BÌNH PHƯ C Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t t ch c H ND và UBND (s a i) ngày 21/6/1994 Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 20/5/1998. Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12/11/1996 Căn c N s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10. Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph quy nh thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Căn c N s 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và m b o ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam. Căn c Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31/3/1998 v phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c. Căn c Q s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài. QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n quy nh v chính sách thu hút u tư trong và ngoài nư c trên a bàn t nh Bình Phư c. i u 2: Quy t nh này thay th Quy t nh s 163/1998/Q -UB ngày 17/12/1998 c a UBND t nh Bình Phư c v vi c ban hành b n quy ch v chính sách thu hút v n u tư trong và ngoài nư c trên a bàn t nh Bình Phư c. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND t nh, th trư ng các s , ban, ngành, Ch t ch UBND các huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH
  2. Trương T n Thi u
Đồng bộ tài khoản