Quyết định số 247/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 247/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 247/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh nội dung dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 247/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 247/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH N I DUNG D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 CHO S LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu, chi ngân sách ; Theo ngh c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i t i Công văn s 1978/L TBXH ngày 10 tháng 7 năm 2003 v b sung kinh phí trang c p ph c v qu n lý i tư ng t ngu n chi s nghi p thư ng xuyên năm 2003 và ý ki n c a S Tài chánh - V t giá t i Công văn s 3850/TCVG-HCSN ngày 03 tháng 10 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1. Nay ch p thu n cho S Lao ng-Thương binh và Xã h i s d ng s ti n 3,667 t ng (ba t sáu trăm sáu mươi b y tri u ng) t ngu n kinh phí d phòng ã ư c b trí trong d toán kinh phí ư c giao năm 2003 t i Quy t nh s 25/2003/Q -UB ngày 03 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph b sung d toán chi ngân sách cho các n i dung như sau : 1. Văn phòng S Lao ng-Thương binh và Xã h i (Lo i 13-02) : 321 tri u ng ; 2. Văn phòng Ban Ch o xóa ói gi m nghèo và vi c làm (Lo i 13-02) : 53 tri u ng ; 3. Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên Gia nh (Lo i 14-05) : 564 tri u ng ; 4. S nghi p chính sách (Lo i 15-08) : 319 tri u ng ; 5. Ho t ng xã h i khác (Lo i 15-09) : 2.410 tri u ng, trong ó : 5.1. Kinh phí ho t ng Làng Thi u niên Th c (t tháng 5 năm 2003 n tháng 12 năm 2003) : 1.530 tri u ng ;
  2. 5.2. B sung kinh phí ho t ng và trang thi t b d y văn hóa cho ngư i tàn t t c a Trung tâm B o tr d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i tàn t t thành ph : 250 tri u ng ; 5.3. Kinh phí tham d i h i th thao ngư i khuy t t t t i Hà N i : 410 tri u ng ; 5.4. Mua s m, s a ch a c a các cơ s tr c thu c : 220 tri u ng. i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu i u ch nh v d toán chi ngân sách năm 2003, S Lao ng-Thương binh và Xã h i th c hi n vi c phân b ch tiêu ngân sách cho các ơn v tr c thu c và g i cơ quan tài chánh ng c p, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c c p phát, thanh toán. Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph trong vi c m b o th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Lao ng- Thương binh và Xã h i và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. - Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Như i u 3 KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - Ban Kinh t - Ngân sách.H ND.TP - VP H -UB : PVP/KT, VX Nguy n Thành Tài - T TM, VX - Lưu (TM/P)
Đồng bộ tài khoản