Quyết định số 247/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 247/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 247/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế hoạt động của các thành viên Uỷ ban Dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 247/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 247/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A CÁC THÀNH VIÊN U BAN DÂN T C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c, Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t d ng c a các thành viên U ban Dân t c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các thành viên U ban Dân t c, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng QUY CH HO T NG C A CÁC THÀNH VIÊN U BAN DÂN T C
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 247/Q -TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh nguyên t c, ph m vi, trách nhi m, m i quan h công tác, phiên h p U ban và ch thông tin, báo cáo c a các thành viên U ban Dân t c. 2. Quy ch này áp d ng i v i các thành viên U ban Dân t c ư c quy nh t i i u 4 Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c và các cơ quan có liên quan. i u 2. Nguyên t c làm vi c 1. Các thành viên U ban Dân t c làm vi c theo nguyên t c t p th , xem xét các v n thu c thNm quy n, ph m vi gi i quy t c a U ban Dân t c. 2. cao quy n h n và trách nhi m cá nhân c a các thành viên theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c. 3. Các thành viên U ban Dân t c gi i quy t công vi c theo thNm quy n và trách nhi m ư c phân công phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. 4. B o m yêu c u ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c c a t ng thành viên ư c B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c phân công và Chính ph quy nh. Chương II PH M VI, TRÁCH NHI M GI I QUY T CÔNG VI C VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC i u 3. Ph m vi gi i quy t công vi c Các thành viên U ban Dân t c (g i t t là Thành viên) tham gia gi i quy t công vi c c a U ban Dân t c trong ph m vi sau ây: 1. Tham gia th o lu n, xem xét cho ý ki n v các v n có liên quan n nhi m v qu n lý nhà nư c c a B có thành viên i v i công vi c do U ban Dân t c ch trì xây d ng: a) Các d án lu t, pháp l nh, ngh nh, ngh quy t, án, chính sách l n v lĩnh v c công tác dân t c trình Chính ph và Th tư ng Chính ph ho c trình Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i theo u quy n c a Chính ph ;
  3. b) Các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và h ng năm, chương trình hành ng nh m th c hi n các ch trương, chính sách, ngh quy t c a ng, Qu c h i, Chính ph , quy t nh c a Th tư ng Chính ph v lĩnh v c công tác dân t c trong ph m vi c nư c. 2. xu t v i B trư ng, B c a mình xây d ng, b sung, s a i cơ ch , chính sách thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ban hành theo thNm quy n và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c trình Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i ban hành th c hi n t t các ch trương, chính sách dân t c c a ng và Nhà nư c, ng th i theo dõi, hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các cơ ch , chính sách sau khi ban hành. 3. T ng k t, ánh giá các cơ ch , chính sách thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B trong th c hi n các ch trương, chính sách dân t c c a ng và Nhà nư c. i u 4. Trách nhi m c a các Thành viên 1. Ch ng tri n khai th c hi n các nhi m v theo phân công c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c. 2. Tr c ti p ch trì ho c tham gia các oàn ki m tra, ánh giá vi c th c hi n pháp lu t, các ch trương, chính sách liên quan n lĩnh v c công tác dân t c thu c ph m vi B , ngành, a phương theo s phân công c a B trư ng, Th trư ng ngành, a phương và c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c. 3. Tham gia xây d ng các chương trình công tác 6 tháng, 1 năm và nhi m kỳ c a U ban Dân t c. 4. Ngoài trách nhi m chung ã nêu t kho n 1 n kho n 3 i u này, i v i t ng thành viên c th còn có trách nhi m sau: a) B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c có trách nhi m: Ch u trách nhi m trư c Chính ph và Th tư ng Chính ph v m i ho t ng c a U ban ư c quy nh t i Quy ch này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan; K t lu n ho c quy t nh cu i cùng các v n mà các thành viên ã th o lu n và ký các văn b n c a U ban Dân t c v i tư cách là B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c; Phân công nhi m v c th cho t ng thành viên, m b o thành viên là ngư i thu c B , ngành nào thì là ngư i ư c giao ch u trách nhi m v các công vi c thu c trách nhi m c a B trư c U ban; Căn c tính ch t, n i dung công vi c c th , B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c có th u quy n ho c giao cho m t thành viên tr c ti p ch trì gi i quy t công vi c liên quan n lĩnh v c công tác dân t c;
  4. H ng năm t ch c ki m i m, ánh giá k t qu th c hi n nhi m v c a t ng thành viên, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph và thông báo B trư ng các B có thành viên bi t. b) Các thành viên có trách nhi m: Th c hi n y các nhi m v ư c B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c phân công. Báo cáo B trư ng B c a mình v k ho ch, chương trình công tác và các nhi m v ư c B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c phân công cho thành viên; xin ý ki n v các n i dung liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B chuNn b ý ki n t i các Phiên h p U ban Dân t c ho c tr l i Phi u l y ý ki n các Thành viên. Trư ng h p Thành viên i công tác v ng, không th d Phiên h p U ban ho c tr l i Phi u l y ý ki n các Thành viên thì báo cáo B trư ng c ngư i d thay và phát bi u ý ki n c a B t i Phiên h p U ban ho c B trư ng tr c ti p tr l i Phi u l y ý ki n các Thành viên. Ch ng gi i quy t các công vi c ã ư c B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c phân công và u quy n gi i quy t, báo cáo ti n và k t qu các công vi c ó trong quá trình tri n khai th c hi n v U ban Dân t c t ng h p chung. Tr c ti p ch o các ơn v ch c năng c a B thành viên tri n khai ho c ph i h p v i các ơn v ch c năng thu c U ban Dân t c nghiên c u xây d ng b sung, s a i, ki m tra, giám sát th c hi n cơ ch , chính sách liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B th c hi n ch trương, chính sách dân t c c a ng và Nhà nư c; xu t các chương trình, n i dung công tác thu c lĩnh v c công tác dân t c c a U ban Dân t c; nh kỳ 6 tháng và năm g i Báo cáo tình hình, k t qu th c hi n chính sách dân t c thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B (b ng văn b n) cho U ban Dân t c t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph theo quy nh. i u 5. M i quan h công tác 1. Quan h gi a các B có thành viên v i U ban Dân t c là m i quan h ph i h p gi i quy t nh ng v n qu n lý nhà nư c do B ph trách có liên quan n ch c năng c a U ban Dân t c ư c quy nh t i i u 25 Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B . 2. M i quan h gi a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c v i các thành viên là m i quan h ch o, phân công nhi m v liên quan n lĩnh v c công tác dân t c phù h p v i ch c năng c a B có thành viên. 3. M i quan h gi a các thành viên là Phó Ch nhi m U ban Dân t c v i các thành viên khác là Th trư ng thu c các B là m i quan h ngang c p, bình ng trong
  5. công tác ph i h p gi i quy t, t ch c th c hi n các nhi m v c a U ban Dân t c theo s phân công c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c. 4. M i quan h gi a thành viên v i các ơn v ch c năng thu c U ban Dân t c và cơ quan công tác dân t c các a phương là m i quan h ch o th c hi n các n i dung nhi m v ư c B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c phân công liên quan tr c ti p n nhi m v c a các ơn v . Chương III PHIÊN H P Y BAN DÂN T C VÀ CH THÔNG TIN BÁO CÁO i u 6. Phiên h p U ban Dân t c (g i t t là phiên h p U ban) 1. Phiên h p U ban ư c t ch c theo ch nh kỳ và không nh kỳ: a) Phiên h p nh kỳ ư c t ch c m t năm 2 l n (gi a năm và cu i năm) ki m i m, ánh giá các m t ho t ng, k t qu th c hi n nhi m v , n i dung chương trình công tác c a t ng thành viên và U ban; bàn nhi m v , chương trình công tác và gi i pháp th c hi n cho th i gian ti p theo. b) Phiên h p không nh kỳ ư c B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c tri u t p m t s ho c t t c các thành viên gi i quy t các nhi m v c a U ban ư c quy nh t i i u 3 Quy ch này ho c các nhi m v khác ư c c p thNm quy n giao. 2. T ch c Phiên h p U ban: a) B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c quy t nh n i dung, thành ph n, th i gian và chương trình phiên h p U ban. Phiên h p toàn th U ban ư c ti n hành khi có ít nh t 2/3 s thành viên ư c tri u t p tham d . Tuỳ theo n i dung phiên h p. B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c có th m i Th trư ng các ơn v tr c thu c U ban Dân t c và các B có thành viên liên quan d h p báo cáo, ti p thu, t ch c tri n khai th c hi n các n i dung, quy t nh c a U ban sau phiên h p; b) Tài li u phiên h p ph i ư c g i n các thành viên th i gian ít nh t là 5 ngày trư c ngày h p, tr trư ng h p c bi t; c) B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c ch trì các phiên h p U ban; trư ng h p B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c v ng m t thì y nhi m cho m t thành viên ch trì; d) Các phiên h p U ban u ư c ghi biên b n, ng th i căn c n i dung, tính ch t và yêu c u c a t ng công vi c có th ra thông báo k t lu n ho c ngh quy t c a U ban. Nh ng n i dung c n thi t ư c trích sao t biên b n g i cho các thành viên và thông báo n các B có thành viên ph i h p th c hi n. Biên b n và các văn b n có liên quan u ư c lưu h sơ do U ban Dân t c qu n lý. i u 7. Ch thông tin báo cáo
  6. 1. Các thành viên có trách nhi m th c hi n ch báo cáo v tình hình th c hi n nhi m v ư c quy nh t i i u 4, i u 5 Quy ch này t i các phiên h p c a U ban. 2. U ban Dân t c có trách nhi m g i báo cáo, chương trình công tác 6 tháng, 1 năm, các tài li u theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 6 c a Quy ch này và các tài li u c n thi t khác cho các thành viên liên quan n các n i dung U ban s bàn và quy t nh. 3. H ng năm các thành viên ph i xây d ng chương trình công tác c a mình g i U ban Dân t c t ng h p xây d ng chương trình công tác chung c a U ban báo cáo Th tư ng Chính ph , ng th i g i các B , ngành có liên quan. Chương IV T CH C TH C HI N i u 8. Trách nhi m c a U ban Dân t c 1. Theo dõi, ôn c các B , cá nhân có liên quan trong quá trình t ch c tri n khai th c hi n Quy ch , nh kỳ t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. T o i u ki n thu n l i các thành viên U ban Dân t c th c hi n y các nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i Quy ch này. 3. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng v n phát sinh, vư ng m c c n thi t ph i s a i, b sung Quy ch , U ban Dân t c t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 9. Trách nhi m c a các B trư ng có thành viên 1. Phân công m t Th trư ng làm thành viên, vi c phân công ph i m b o tính n nh trong c nhi m kỳ và tr c ti p ph trách vi c ch o xây d ng, t ch c th c hi n các cơ ch , chính sách, chương trình m c tiêu qu c gia, d án thu c thNm quy n qu n lý c a B vùng, a bàn dân t c thi u s th c hi n ch trương, chính sách dân t c c a ng và Nhà nư c. 2. Các thành viên là Th trư ng các B ư c hư ng m c ph c p kiêm nhi m là 10% c a ti n lương theo ng ch, b c và các kho n ph c p ch c v , ph c p thâm niên vư t khung (n u có) do B có thành viên ó chi tr . Ph c p này không làm căn c tính B o hi m xã h i, B o hi m y t , phí công oàn. 3. T o i u ki n thu n l i các thành viên U ban Dân t c hoàn thành nhi m v ư c B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c phân công và theo quy nh t i Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản