Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 248/1998/qđ-ttg', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 248/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 248/1998/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1998 V M T S CH TRƯƠNG, BI N PHÁP I U HÀNH K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 1999 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c các Ngh quy t kỳ h p th 4 Qu c h i khoá X s 18/1998/QH 10 v d toán ngân sách nhà nư c năm 1999 và s 20/1998/QH 10 v nhi m v năm 1999; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. V phát tri n s n xu t nông nghi p và nông thôn 1- T p trung ch o s n xu t nông nghi p, nh t là s n xu t lương th c, cây công nghi p, cây ăn qu xu t khNu. Rà soát l i vùng nguyên li u t p trung ph c v cho công nghi p ch bi n, nơi nào ã có cơ s ch bi n nhưng vùng nguyên li u chưa áp ng ư c thì có k ho ch phát tri n b sung, nơi nào có vùng nguyên li u nhưng thi u cơ s ch bi n thì có phương án tiêu th h t nguyên li u cho nông dân. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i y ban nhân dân t nh, thành ph hoàn thành vi c này trong quý I năm 1999. 2- Ny nhanh ti n giao t b o m 85% s h ư c giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p. Khuy n khích m i thành ph n kinh t khai thác, s d ng t tr ng, i núi tr c, bãi cát và t r ng vào m c ích phát tri n nông, lâm nghi p. Rà soát l i ph n t do các nông, lâm trư ng qu n lý; quy nh m i nông, lâm trư ng ư c gi l i di n tích phù h p v i ch c năng, nhi m v và kh năng th c t s n xu t kinh doanh, ph n còn l i chuy n cho chính quy n a phương giao cho dân s d ng. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i T ng c c a chính và các B , ngành liên quan hoàn thành trong quý I năm 1999. 3- T ng k t, xây d ng và ph bi n r ng rãi các mô hình liên k t kinh t gi a h nông dân, kinh t trang tr i, mô hình liên k t các khâu s n xu t, ch bi n, tiêu th nông s n b sung chính sách và t ch c th c hi n i v i m t s nông s n ch y u (lúa g o, cà phê, chè, h t i u, mía ư ng, rau qu , th t, s a, th y h i s n...). B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i y ban nhân dân t nh, thành ph hoàn thành t ng k t trong quý I năm 1999.
  2. 4- B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i y ban Dân t c và Mi n núi và y ban nhân dân các t nh ch o x lý nh ng t n ng c a chương trình 327 và tri n khai th c hi n d án tr ng 5 tri u ha r ng. 5- B Th y s n ti p t c ch o t t chương trình ánh b t cá xa b , chú tr ng vi c u tư ng b , t ch c l i s n xu t, ánh b t, h u c n, d ch v ...ch bi n th y, h i s n; ph i h p cùng các a phương có bi n pháp khôi ph c ngh ánh b t và nuôi tr ng th y h i s n nh ng nơi b bão l t. i u 2. V s n xu t công nghi p và i m i doanh nghi p nhà nư c 1-Trong quý I năm 1999, B K ho ch và u tư ch trì cùng các B , ngành liên quan rà soát l i các s n phNm và d ch v có l i th , có s c c nh tranh, có th trư ng tiêu th trong và ngoài nư c, các s n phNm hư ng v xu t khNu, thay th nh p khNu t p trung phát tri n. 2- Ti p t c hoàn thi n các cơ ch t o i u ki n thu n l i cho vi c c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c như : thí i m vi c cho phép ngư i nư c ngoài mua c ph n c a các công ty trong nư c, k c doanh nghi p nhà nư c c ph n hóa, ban hành nh ng quy nh v vi c thành l p và s d ng qu h tr c ph n hoá...; gi i quy t và tháo g k p th i các khó khăn vư ng m c n y sinh trong quá trình c ph n hoá trong năm 1999 c ph n hoá ít nh t 400 doanh nghi p nhà nư c. 3- Ban hành quy ch v bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sáp nh p, h p nh t, gi i th doanh nghi p nhà nư c lo i nh . 4- S a i, b sung Ngh nh s 59/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph , v ''Quy ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i doanh nghi p nhà nư c'' theo hư ng tăng cư ng quy n ch ng cho các doanh nghi p trong vi c x lý các v n tài chính, gi m b t và ti n t i xóa b s can thi p tr c ti p c a các cơ quan qu n lý nhà nư c gây tr ng i cho ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p, ng th i quy nh rõ trách nhi m i v i các doanh nghi p. 5- Cu i năm 1999, cơ b n hoàn thành vi c x lý công n giai o n II góp ph n lành m nh hóa tài chính doanh nghi p. i u 3. V phát tri n th trư ng 1- Ban hành y các văn b n pháp quy c th hoá Lu t thương m i, xây d ng quy ch v c nh tranh và ki m soát c quy n trong kinh doanh. 2- Xây d ng án phát tri n th trư ng trong nư c. C ng c và m r ng m ng lư i thương nghi p và d ch v nông thôn. Xây d ng các trung tâm thương m i, d ch v huy n, th tr n và c m xã ( mi n núi ), trong ó thương nghi p qu c doanh ph i là l c lư ng nòng c t trong vi c b o m ngu n hàng. M r ng các lo i hình h p tác xã tiêu th , khuy n khích và t o i u ki n m i thành ph n kinh t tham gia vào vi c Ny m nh lưu thông v t tư, hàng hoá nông thôn. Trong quý I năm 1999, B Thương m i trình Th tư ng Chính ph án này.
  3. Có chính sách h tr và khuy n khích nhân dân mua tư li u s n xu t và hàng tiêu dùng theo hình th c mua tr góp, mua tr ch m ho c cung c p tín d ng mua hàng. 3- Th c hi n các bi n pháp ng b Ny m nh xu t khNu; thành l p qu h tr xu t khNu, qu tín d ng h tr xu t khNu; có chính sách u tư h tr i v i các m t hàng xu t khNu có ti m năng nhưng kém s c c nh tranh thâm nh p th trư ng do b t l i v t giá. Nâng cao trách nhi m c a các cơ quan i di n ngo i giao, thương m i c a ta nư c ngoài trong vi c xúc ti n xu t khNu. Xúc ti n thành l p t i nư c ngoài các Công ty thương m i liên doanh v i nư c ngoài. B Thương m i hư ng d n, giúp các doanh nghi p àm phán, ký k t các h p ng l n; tho thu n v i cơ quan thương m i các nư c th ng nh t kim ng ch buôn bán hai chi u. Duy trì và phát tri n các th trư ng xu t khNu truy n th ng, m thêm th trư ng xu t khNu m i. Nâng cao ch t lư ng hàng hoá xu t khNu gi th trư ng. M r ng hình th c xu t i hàng v i th trư ng Nga, các nư c SNG, ASEAN và các nư c có chung biên gi i. B Thương m i ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u xây d ng quy ch i hàng, báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 01 năm 1999, trư c khi ban hành th c hi n. i u 4. V huy ng v n, i u ch nh cơ c u u tư 1- B K ho ch và u tư ch trì cùng các B , ngành liên quan ti p t c nghiên c u, xu t các gi i pháp, các cơ ch chính sách c th khuy n khích m nh m vi c huy ng các ngu n v n, nh t là ngu n v n t trong nư c, c bi t là huy ng ngu n v n theo kênh tr c ti p trong khu v c dân cư u tư phát tri n s n xu t kinh doanh và xây d ng cơ s h t ng trên a bàn (bao g m c huy ng lao ng công ích) và trình Chính ph ban hành chính sách ưu ãi c bi t i v i các d án u tư không s d ng ngu n v n nhà nư c, khuy n khích u tư theo hình th c BOT. 2- Các B , ngành, các T ng Công ty nhà nư c và các a phương ti p t c i u ch nh cơ c u u tư theo hư ng : - Ưu tiên b trí v n cho các công trình c p bách, công trình th c s có hi u qu , các công trình s p hoàn thành ho c kh i lư ng ã th c hi n ư c trên 80% thu c nh ng ngành, s n phNm then ch t có óng góp l n cho ngân sách, b o m các cân i l n c a n n kinh t . - Nghiêm c m vi c tri n khai xây d ng các công trình không b trí trong k ho ch, ho c vư t d toán ư c duy t. - Các d án ưa vào k ho ch ph i b o m có ngu n v n ch c ch n, b trí t p trung b o m ti n (k c ngu n v n nư c ngoài). - Trong năm 1999, h n ch t i a vi c kh i công m i các d án nhóm B và C c a các B và a phương, không kh i công xây d ng m i tr s làm vi c và h i trư ng... (tr các a phương m i chia tách và các trư ng h p ã ư c b trí trong k ho ch u năm). - Vi c b trí v n cho các d án nhóm C ph i b o m theo nguyên t c : b trí v n u tư b o m có 70% d án hoàn thành trong năm; d án nào chưa th t c
  4. xây d ng cơ b n thì không b trí v n, n u b trí v n thì cơ quan Tài chính không c p phát, ình hoãn các công trình chưa th t c p bách, không hi u qu . Ch m nh t 31 tháng 3 năm 1999, B K ho ch và u tư ch trì cùng B Tài chính và các cơ quan liên quan có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c này. 3- B o m b trí v n i ng trong nư c cho các d án có v n u tư nư c ngoài (ODA) ã ư c ghi k ho ch. Gi i quy t nhanh chóng, d t i m các vư ng m c liên quan t i vi c th c hi n các d án có ngu n v n ODA (v n thu , gi i phóng m t b ng,...). 4- Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s d ng ngu n u tư tương ng 100% s thu s d ng t nông nghi p u tư vào các công trình th y l i, h t ng nông nghi p, nông thôn. Ti p t c th c hi n như năm 1998 cơ ch s d ng các ngu n thu l i cho ngân sách a phương như: thu giao quy n s d ng t, ti n bán nhà thu c quy n s h u nhà nư c, thu t ho t ng x s ki n thi t, thu tài nguyên r ng, thu t qu ng cáo truy n hình... u tư xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i a phương, tái t o qu r ng, phát tri n nhà , phát tri n truy n hình... i v i các a phương ư c u tư tr l i m t ph n s thu trên a bàn m t s c a khNu, s thu ư c u tư l i không bao g m s thu thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu. i u 5. V tài chính - ti n t 1- T p trung ch o th c hi n t t Lu t thu giá tr gia tăng, k p th i tháo g nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n không nh hư ng n s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p và cân i ngân sách c a các a phương. B Tài chính căn c vào Ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 1999, t ch c th c hi n ngay t u năm 1999 nh ng quy nh b sung, s a i Lu t thu giá tr gia tăng. Trong quá trình th c hi n, n u có bi n ng ngu n thu thu giá tr gia tăng làm nh hư ng n ngân sách a phương thì B Tài chính i u ch nh s b sung t ngân sách trung ương cho a phương và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu i u ch nh. 2- Th c hi n chính sách tri t ti t ki m trong chi tiêu ngân sách, s d ng tài s n, công qu , g n v i vi c th c hi n công khai ngân sách, công khai các kho n óng góp c a nhân dân theo Quy t nh s 225/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và tăng cư ng ki m tra, thanh tra vi c chi tiêu ngân sách. Trong năm 1999, th c hi n gi m chi so v i năm 1998 : 30% i v i chi công tác phí trong nư c, 40% i v i kinh phí oàn ra, oàn vào, 60 - 70% i v i chi mua s m trang thi t b , s a ch a, chi h i ngh , khánh ti t, ti p khách, ti n thư ng các lo i c a các cơ quan hành chính, s nghi p; nghiêm c m s d ng xe ô tô công vào vi c riêng c a cá nhân và dùng xe ô tô công ưa ón cán b không úng tiêu chuNn quy nh, dùng ti n công qu làm quà bi u, t ng, l i d ng h i, h p t ch c i ngh ...T ch c thí i m vi c khoán qu lương, khoán chi hành chính i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c, cơ quan ng và oàn th , trên cơ s xác nh rõ kh i lư ng nhi m v ư c giao hàng năm.
  5. Căn c vào tiêu chuNn, nh m c s d ng xe ô tô, sau khi s p x p, i u hòa xe ô tô t nơi th a sang nơi thi u, B Tài chính t ng h p s lư ng xe ô tô c n mua trong năm 1999 trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3- Giao d toán chi thư ng xuyên năm 1999 cho các B , cơ quan trung ương b ng m c 90% d toán theo phương án phân b ngân sách trung ương ã ư c y ban Thư ng v Qu c h i thông qua (tr các kho n chi ti n lương và có tính ch t lương, chi b ng ngu n vi n tr , b ng ngu n v n vay ngoài nư c). U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n m c giao d toán chi thư ng xuyên năm 1999 cho các ơn v tr c thu c b ng m c 90% (tr các kho n chi ti n lương và có tính ch t lương, chi t ngu n v n vay và vi n tr ngoài nư c) và giao d toán ngân sách cho chính quy n c p dư i b ng m c 100% theo phương án phân b d toán chi ngân sách ã ư c H i ng nhân dân t nh quy t nh. Căn c nguyên t c trên, y ban nhân dân huy n giao d toán chi thư ng xuyên cho các ơn v tr c thu c b ng 90% và giao d toán ngân sách cho chính quy n c p xã b ng m c 100% theo phương án phân b d toán chi ngân sách ã ư c H i ng nhân dân huy n quy t nh. 4- Thư ng vư t d toán thu v thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu tiêu th c bi t (tr các kho n thu tiêu th c bi t ngân sách a phương ư c hư ng 100%) cho các a phương theo m c do Th tư ng Chính ph quy t nh. S vư t thu làm căn c xét thư ng i v i thu tiêu th c bi t hàng nh p khNu và thu xu t khNu, thu nh p khNu ư c xác nh trên cơ s chênh l ch gi a d toán thu ư c Th tư ng Chính ph giao và s th c thu i v i hàng hóa th c t có xu t khNu, nh p khNu thu c a bàn c a a phương. S thư ng do vư t thu nêu trên ch ư c s d ng cho m c ích u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i. 5- Ki m soát ch t ch lư ng ti n cung ng, ch tiêu tăng dư n tín d ng và m c vay thương m i nư c ngoài. Trong tháng 1 năm 1999, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph quy t nh các ch tiêu này. 6- Ban hành y các văn b n pháp quy c th hoá Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t các t ch c tín d ng. Ti p t c ch n ch nh và c ng c h th ng Ngân hàng thương m i, s p x p và x lý các t ch c tín d ng y u kém, nâng cao năng l c và hi u qu ho t ng c a Thanh tra ngân hàng. Tăng cư ng năng l c thNm nh c a t ch c tín d ng, b o m hi u qu c a các kho n cho vay. Có bi n pháp x lý và gi m t i a các kho n n quá h n, làm lành m nh hoá tình hình tài chính c a h th ng ngân hàng. 7- Có chính sách, bi n pháp khuy n khích mang ngo i t vào Vi t Nam, ng th i ki m soát ch t ch lư ng ngo i t mang ra kh i Vi t Nam. 8- T ch c ho t ng c a th trư ng ch ng khoán quy mô và hình th c thích h p. Trư c m t, cho phép m t s doanh nghi p có i u ki n ư c phát hành c phi u ra công chúng, t ng bư c th c hi n vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u kho
  6. b c, trái phi u công trình qua Trung tâm Giao d ch ch ng khoán. Trong quý I năm 1999, U ban Ch ng khoán Nhà nư c trình Th tư ng Chính ph phương án t ch c ho t ng c a th trư ng ch ng khoán Vi t Nam. 9- Trong tháng 5 năm 1999 ban hành cơ ch tín d ng u tư nhà nư c theo hư ng h tr v n u tư t p trung cho các d án c p thi t, có hi u qu ; i m i phương th c xét duy t và thNm nh d án cho vay; có chính sách ưu ãi sau u tư cho các d án c a t t c các thành ph n kinh t ... i u 6. Các chương trình m c tiêu qu c gia và các m c tiêu, nhi m v c a các chương trình qu c gia cũ 1- Cơ ch qu n lý các chương trình m c tiêu qu c gia và các m c tiêu, nhi m v c a các chương trình qu c gia cũ th c hi n theo các Quy t nh s 05/1998/Q -TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998, s 19/1998/Q -TTg ngày 24 tháng 01 năm 1998 và các Quy t nh có liên quan c a Th tư ng Chính ph . Các cơ quan qu n lý chương trình qu c gia ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n các a phương phân b , s d ng v n úng m c ích, k p th i tháo g khó khăn, vư ng m c t ư c m c tiêu ra. B K ho ch và u tư có trách nhi m theo dõi, hư ng d n các a phương t ch c vi c l ng ghép các m c tiêu qu c gia v i các m c tiêu, nhi m v c a các chương trình khác trên a bàn tránh ch ng chéo, nh m t p trung ngu n l c cho các i tư ng c n ưu tiên và các vùng tr ng i m. 2- Cơ ch qu n lý i v i chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã nghèo c bi t khó khăn: - Căn c vào d toán chi ngân sách u c giao và danh sách các xã nghèo trên a bàn ã ư c duy t, y ban nhân dân t nh thông báo công khai n t ng xã m c chi cho các chương trình m c tiêu năm 1999, trong ó m c chi xây d ng cơ b n ph i b o m m i xã xây d ng xong m t công trình thi t y u như th y l i, nư c sinh ho t, giao thông, trư ng h c, tr m xá, i n, ch ; y ban nhân dân xã căn c tình hình th c t c a xã, xác nh lo i công trình c n xây d ng trình H i ng nhân dân xã duy t và báo cáo c p trên; y ban nhân dân t nh t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính trư c ngày 31 tháng 3 năm 1999. - B Tài chính ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c c p phát kinh phí n t ng xã theo úng danh m c, úng m c ích ã ư c y ban nhân dân các t nh phê duy t. - u quý III năm 1999, B K ho ch và u tư ch trì cùng B Tài chính, Văn phòng Chính ph t ch c ki m tra tình hình tri n khai th c hi n các a phương và báo cáo Th tư ng Chính ph . - K t thúc năm, y ban nhân dân các t nh báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n kh i lư ng công vi c, v n và kinh phí dành cho các xã nghèo c bi t khó khăn. i u 7. V m t s v n xã h i
  7. 1- Xúc ti n nhanh chương trình gi i quy t vi c làm, khuy n khích phát tri n ngành ngh , thu hút thêm lao ng dôi dư t các doanh nghi p g p khó khăn, k c các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Xây d ng phương án toàn di n, gi i quy t s lao ng dôi dư trong quá trình s p x p l i lao ng và c ph n hóa các doanh nghi p nhà nư c. - M r ng m ng lư i, quy mô i ôi v i nâng cao ch t lư ng d y ngh , ào t o công nhân k thu t. Các ngành, các c p, các doanh nghi p tìm ki m các gi i pháp h tr v v n, tay ngh cho s lao ng m i n tu i, nh t là s h c sinh m i ra trư ng chưa có vi c làm. - ơn gi n hóa và công khai hóa các th t c i lao ng có th i h n ngoài nư c, có bi n pháp duy trì và phát tri n các th trư ng xu t khNu lao ng truy n th ng, Ny m nh vi c tìm ki m m r ng th trư ng lao ng m i. 2- Trong qúy I năm 1999, các B : Giáo d c và ào t o, Y t , Văn hóa - Thông tin và y ban th d c th thao cùng các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph ban hành nh ng ch , chính sách c th tri n khai các án xã h i hóa theo Ngh quy t s 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph nh m phát huy và khai thác các ngu n l c trong xã h i t o i u ki n cho các lĩnh v c này phát tri n nhanh, có ch t lư ng cao hơn. 3- Ban hành các văn b n pháp quy tri n khai th c hi n Lu t Giáo d c. Ti n hành quy ho ch, c ng c h th ng các trư ng ào t o, chuy n m t s trư ng công l p sang bán công. i v i các trư ng i h c ngoài công l p, Nhà nư c s tăng cư ng qu n lý v ch t lư ng, ch thu chi b o m công b ng xã h i. i u 8. Ch o, i u hành th c hi n k ho ch 1- Trên cơ s nh ng ch trương, bi n pháp i u hành k ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph thông qua, các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i xây d ng chương trình k ho ch c th c a mình i u hành th c hi n. Ngay t tháng 12 năm 1998 và trong quý I năm 1999, các B , các ngành l p chương trình nghiên c u xây d ng và ban hành các cơ ch chính sách thu c ph m vi mình ph trách theo chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t Trung ương 6 (l n 1) c a Chính ph tri n khai th c hi n trong năm 1999; ng th i c th hóa và hư ng d n nh ng v n thu c B , ngành và a phương ph trách th c hi n th ng nh t trong c nư c. 2- Th c hi n t t s ph i h p công tác gi a các B , ngành trong t ng v n ư c phân công c th dư i s ch o th ng nh t c a Th tư ng Chính ph . Các c p, các ngành c n c bi t coi tr ng vi c nâng cao ch t lư ng, hi u l c ch o i u hành và t ch c th c hi n; tăng cư ng k lu t, k cương trong vi c thi hành công v ; cao tinh th n t ch u trách nhi m i v i công vi c ư c giao, i sâu, i sát tháo g nh ng vư ng m c cho doanh nghi p và nhân dân, không ùn Ny trách nhi m lên c p trên và cơ quan khác. 3- Thư ng xuyên theo dõi, phân tích các di n bi n kinh t vĩ mô nh m có gi i pháp ng b , k p th i ki m soát l m phát, n nh giá tr ng ti n, duy trì tăng trư ng
  8. kinh t . Các B , ngành, a phương ph i th c hi n ch báo cáo hàng tháng v tình hình th c hi n k ho ch trên m t s lĩnh v c ch y u : s n xu t, xây d ng cơ b n, thu - chi ngân sách, ti n t , xu t nh p khNu, lưu thông v t tư hàng hóa, l m phát... theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . - i v i các T ng công ty 91, ngoài vi c g i báo cáo theo quy nh c a Th tư ng Chính ph còn ph i g i báo cáo cho B qu n lý ngành. i v i báo cáo quý, c n ph i ánh giá các m t làm ư c và chưa làm ư c, phân tích sâu hơn v nguyên nhân, ki n ngh các bi n pháp i u hành. - Các B : Tài chính, Thương m i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ban V t giá Chính ph , T ng c c Th ng kê và các B , ngành liên quan t ch c l i vi c cung c p thông tin k p th i trư c ngày 22 hàng tháng B K ho ch và u tư k p t ng h p báo cáo Chính ph trong các phiên h p thư ng kỳ (theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 11/1998/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 1998). Giao B K ho ch và u tư hư ng d n các B , ngành v n i dung báo cáo tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i hàng tháng và các gi i pháp tháo g khó khăn áp ng yêu c u i u hành c a Chính ph . i u 9. H th ng ch tiêu giao k ho ch năm 1999 1- Th tư ng Chính ph giao cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ng công ty 91 các ch tiêu sau : a) Xu t nh p khNu: T ng kim ng ch xu t khNu, nh p khNu (giao cho B Thương m i). b) Hàng hóa, v t tư, thi t b ch y u tăng d tr qu c gia : thóc, g o, thi t b , v t tư, nhà b t c u sinh, hàng chuyên dùng cho qu c phòng, an ninh và m t s ngành. c) u tư xây d ng cơ b n : - T ng m c v n u tư xây d ng cơ b n t p trung(v n trong nư c và v n nư c ngoài), trong ó: v n th c hi n d án, cơ c u theo m t s ngành, lĩnh v c quan tr ng. - Danh m c và v n u tư các d án nhóm A, trong ó : v n trong nư c và v n nư c ngoài. d) Tài chính: - T ng m c chi ngân sách và các kho n chi theo lĩnh v c, trong ó chi cho các chương trình qu c gia, các chương trình m c tiêu. - T ng m c thu ngân sách nhà nư c : giao cho B Tài chính. - T ng m c thu thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t i v i hàng nh p khNu, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu, ph thu i v i m t s hàng hóa nh p khNu: giao cho T ng c c H i quan.
  9. 2- Th tư ng Chính ph giao cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương các ch tiêu sau: a) u tư xây d ng cơ b n : - T ng m c v n u tư xây d ng cơ b n t p trung, trong ó: v n trong nư c và v n ngoài nư c. - Danh m c và v n u tư các d án thu c nhóm A, trong ó: v n trong nư c và v n nư c ngoài. b) Tài chính : - T ng s thu ngân sách nhà nư c trên a bàn và chi ti t các kho n thu : thu tiêu th c bi t hàng s n xu t trong nư c, thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t i v i hàng nh p khNu, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu. - T ng s chi ngân sách a phương. - Chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia và các m c tiêu chương trình, trong ó : chi cho các xã nghèo c bi t khó khăn. - B sung t ngân sách trung ương (n u có). 3- Th tư ng Chính ph y quy n cho B trư ng B K ho ch và u tư : - Hư ng d n các B , cơ quan Trung ương, a phương, các T ng công ty 91 các ch tiêu k ho ch v s n xu t, xu t nh p khNu, lưu thông v t tư hàng hóa, giáo d c, ào t o, khoa h c công ngh , nhi m v i u tra cơ b n, văn hóa và xã h i nh m b o m nh ng cân i l n c a n n kinh t qu c dân th c hi n theo úng nh hư ng k ho ch ã ra. - Hư ng d n v m c tiêu, nhi m v và v n c a các chương trình m c tiêu qu c gia và các m c tiêu, nhi m v c a các chương trình qu c gia cũ cho các B , ngành và a phương. - Giao cho các B , các T ng công ty 91 danh m c và v n u tư các công trình, d án nhóm B, trong ó: v n trong nư c, v n nư c ngoài, v n cho công tác thi t k quy ho ch, v n chuNn b u tư và v n chuNn b th c hi n d án. - Giao cho các a phương v n cho công tác thi t k quy ho ch, v n chuNn b u tư, v n chuNn b th c hi n d án, cơ c u v n u tư th c hi n d án theo m t s ngành, lĩnh v c quan tr ng, danh m c d án và v n u tư nhóm B, trong ó: v n trong nư c, v n nư c ngoài; thông báo danh m c nh ng d án nhóm A, B c a Trung ương trên a bàn. - i v i v n tín d ng u tư theo k ho ch nhà nư c, B K ho ch và u tư thông báo danh m c và m c v n cho t ng d án thu c nhóm A (sau khi ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh t ng m c v n, i tư ng, lãi xu t và cơ ch cho vay) và giao t ng s v n c a các d án nhóm B, C cho các B , ngành a phương.
  10. 4- Th tư ng Chính ph y quy n B trư ng B Tài chính : - Giao d toán thu, chi ngân sách nhà nư c cho các cơ quan trung ương ngoài các B , cơ quan do Th tư ng Chính ph ã tr c ti p giao. - Hư ng d n các B , ngành, a phương, T ng công ty 91 các ch tiêu thu, chi ngân sách nhà nư c bao g m c d toán chi các chương trình qu c gia, chương trình m c tiêu nh m b o m th c hi n d toán ngân sách nhà nư c ã ư c Qu c h i thông qua và Th tư ng Chính ph giao. i u 10. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr và T ng Giám c các T ng công ty 91 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản