Quyết định số 249/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 249/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 249/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban Quản lý Đầu tư-Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 249/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 249/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 C A BAN QU N LÝ U TƯ-XÂY D NG KHU Ô THN M I TH THIÊM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu, chi ngân sách ; Xét ngh c a Ban Qu n lý u tư - Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm t i Công văn s 359/HC-BQL ngày 16 tháng 10 năm 2003 và ý ki n c a S Tài chánh - V t giá ngày 28 tháng 10 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay i u ch nh d toán chi ngân sách năm 2003 c a Ban Qu n lý u tư - Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm v i s ti n 1.619 tri u ng (m t t sáu trăm mư i chín tri u ng) ; trong ó : - Chi thư ng xuyên theo nh m c : 1.250 tri u ng (25 tri u/ngư i/năm x 50 ngư i) ; - Mua 01 (m t) xe ô tô : 369 tri u ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu v i u ch nh d toán chi ngân sách năm 2003, Ban Qu n lý u tư - Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm th c hi n theo úng ch tiêu ư c giao kèm theo Quy t nh này và g i cơ quan Tài chánh ng c p, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c c p phát, thanh toán. Trư ng Ban Qu n lý u tư - Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph trong vi c m b o th c hi n ch tiêu ư c giao úng quy nh hi n hành.
  2. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Trư ng Ban Qu n lý u tư - Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - Ban Kinh t -Ngân sách H ND.TP - VP H -UB : PVP/KT, T - T TM, T - Lưu (TM/P) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản