Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: pdf | 2 trang

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lưu

Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg
Nội dung Text

  1. 249/2005/QD-TTg,Quy t nh 249,Th tư ng Chính ph ,Phương ti n giao thông,Tiêu chuNn khí th i,Phương ti n giao thông ư ng b ,L trình áp d ng,Giao thông - V n t i,Tài nguyên- Môi trư ng,Quyet dinh 249,Thu tuong Chinh phu,Phuong tien giao thong,Tieu chuan khi thai,Phuong tien giao thong duong bo,Lo trinh ap dung,Giao thong - Van tai,Tai nguyen- Moi truong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,... <- ăng Nh p Thành Viên t i Ô bên trái. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 249/2005/Q -TTg Tiêu : Quy t nh s 249/2005/Q -TTg v vi c quy nh l trình áp d ng tiêu chu n khí th i i v i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b do Th tư ng Chính ph ban hành Lo i văn b n: Quy t nh Nơi ban hành: Th tư ng Chính ph Ngư i ký: Ph m Gia Khiêm Ngày ban hành: 10/10/2005 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản