Quyết định số 25/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 25/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Trung tâm Tư vấn và Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/1999/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/1999/Q -BCN Hà N i, ngày 18 tháng 05 năm 1999 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM TƯ V N VÀ H P TÁC ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy t nh s 874/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v công tác ào t o, b i dư ng cán b và công ch c Nhà nư c; Xét ngh c a Hi u trư ng Trư ng Cao ng Kinh t -K thu t Công nghi p I ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c -Cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trung tâm Tư v n và H p tác ào t o, b i dư ng cán b tr c thu c Trư ng Cao ng Kinh t -K thu t Công nghi p I; Tr s t t i: s 456, ph Minh Khai, qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i. i u 2. Trung tâm có các nhi m v ch y u sau: 1- ư c s u quy n c a Hi u trư ng Trư ng Cao ng kinh t -K thu t Công nghi p I, th c hi n vi c ào t o l i, b i dư ng nâng cao trình cho cán b qu n lý, chuyên môn, nghi p v và công nhân b c cao thu c các ngành công nghi p theo phân công c a Trư ng và k ho ch ào t o gi a Trư ng v i các cơ quan, ơn v có nhu c u; 2- T ch c các ho t ng tư v n v ào t o, b i dư ng cán b ; tư v n ngh và vi c làm cho h c sinh, sinh viên; 3- Th c hi n các ho t ng i u tra, kh o sát ánh giá th c tr ng nhu c u v lao ng cho các ngành ngh thu c lĩnh v c s n xu t công nghi p, làm tư v n cho Trư ng trong vi c xây d ng quy ho ch chi n lư c ào t o phát tri n ngu n nhân l c; 4- ư c s u quy n c a Hi u trư ng th c hi n vi c h p tác liên k t v i các cơ s ào t o, nghiên c u, s n xu t-kinh doanh trong nư c và ngoài nư c xây d ng, tri n khai các chương trình, d án h p tác qu c t trong lĩnh v c ào t o, b i dư ng cán b , công nhân thu c ngành công nghi p.
  2. i u 3. T ch c b máy c a Trung tâm: 1- Lãnh o: - Giám c; - Phó Giám c; Giám c và Phó Giám c do Hi u trư ng b nhi m và mi n nhi m; 2- Cán b giúp vi c: m t s chuyên viên chuyên môn nghi p v ; Trong biên ch c a Trung tâm có t 02 n 03 ngư i n m trong t ng biên ch c a Trư ng. Ngoài ra Trung tâm th c hi n ch kiêm nhi m ho c ký k t h p ng lao ng i v i s lao ng c n thi t cho nhu c u ho t ng c a Trung tâm; B u quy n cho Hi u trư ng Trư ng ban hành Quy ch T ch c-Ho t ng c a Trung tâm Tư v n và H p tác ào t o, b i dư ng cán b theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c; trên cơ s ó Giám c Trung tâm quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và b trí s p x p cán b , nhân viên cho t ng b ph n c a Trung tâm b o m b máy g n nh , ho t ng có hi u qu . i u 4. Trung tâm Tư v n và H p tác ào t o, b i dư ng cán b là ơn v s nghi p có thu, h ch toán theo phương th c l y thu bù chi, có tư cách pháp nhân không y , có tài kho n t i Ngân hàng ( k c tài kho n ngo i t ) và kho b c Nhà nư c, có con d u riêng ho t ng và giao d ch theo quy nh c a Hi u trư ng Trư ng Cao ng Kinh t -K thu t Công nghi p I. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 743/ Q -TCCB ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a B Công nghi p i u 6. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng V ch c năng, Hi u trư ng Trư ng Cao ng Kinh t -K thu t Công nghi p I Giám c Trung tâm Tư v n và H p tác ào t o, b i dư ng cán b ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: - Như i u 6, - Ban T ch c-cán b Chính ph , - B Giáo d c và ào t o, - B K ho ch- u tư, - UBND thành ph Hà N i, - B Tài chính, Đ ng Vũ Chư - Ngân hàng Nhà nư c qu n Hai Bà Trưng, - /c Giã T n Dĩnh, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản