Quyết định số 25/2002/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 25/2002/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2002/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ứng dụng và phát triển công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2002/QĐ-BKHCNMT

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH c l p - T do - H nh phúc VÀ MÔI TRƯ NG ******** ****** S : 25/2002/Q -BKHCNMT Hà N i, ngày 06 tháng 05 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY NG D NG VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s 68/1998/Q -TTg ngày 27/3/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho phép thí i m thành l p doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u; Căn c Quy t nh s 617/Q -BKHCNMT ngày 22/3/2002 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c thành l p Công ty ng d ng và phát tri n công ngh tr c thu c Vi n Năng lư ng nguyên t Vi t Nam; Theo ngh c a các Ông Vi n trư ng Vi n Năng lư ng nguyên t Vi t Nam và V trư ng V T ch c và Cán b khoa h c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n i u l t ch c và ho t ng c a Công ty ng d ng và phát tri n công ngh . B n i u l g m 8 chương và 24 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các Ông Chánh Văn phòng B , Vi n trư ng Vi n Năng lư ng nguyên t Vi t Nam, Giám c Công ty ng d ng và phát tri n công ngh , V trư ng V T ch c và Cán b khoa h c và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG Nơi nh n: NGH VÀ MÔI TRƯ NG Như i u 2 Lưu VP ,V TCCBKH TH TRƯ NG
  2. Ph m Khôi Nguyên I UL T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY NG D NG VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 25/2002/ Q -BKHCNMT ngày 6 tháng 5 năm 2002 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng) Chương 1: I U KHO N CHUNG i u 1. Công ty ng d ng và phát tri n công ngh (dư i ây g i t t là Công ty) ư c thành l p theo Quy t nh s 617/Q -BKHCNMT ngày 22 tháng 3 năm 2002 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c Vi n Năng lư ng Nguyên t Vi t Nam thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Công ty có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, h ch toán kinh t c l p, có tài kho n ti n Vi t Nam và ngo i t t i ngân hàng. Công ty có : - Tên giao d ch i ngo i là: NEAD TECHNOLOGY APPLICATION AND DEVELOPMENT COMPANY - Tên vi t t t: N E A D - Tr s chính t t i: 59 Lý Thư ng Ki t-qu n Hoàn Ki m, Hà N i. - Ph m vi ho t ng: Công ty ư c phép ho t ng trên ph m vi toàn b lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Công ty ư c t Chi nhánh, Văn phòng i di n trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, c a nư c s t i và thông l qu c t . i u 2. Công ty ho t ng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p Nhà nư c và các quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 3. B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng y quy n cho Vi n trư ng Vi n Năng lư ng Nguyên t Vi t Nam tr c ti p qu n lý Công ty. i u 4. Trong ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v khoa h c k thu t, Công ty ch u trách nhi m v nh ng cam k t c a mình.
  3. i u 5. Công ty ti n hành ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v khoa h c k thu t trên cơ s tuân th các chính sách, pháp lu t Vi t Nam và các qui nh có liên quan c a pháp lu t ` qu c t và theo b n i u l này. Chương 2: M C ÍCH - LĨNH V C HO T NG i u 6. M c ích ho t ng c a Công ty là thông qua ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v xu t nh p khNu và ho t ng h p tác - u tư - liên doanh v i nư c ngoài Ny m nh và h tr các ho t ông nghiên c u khoa h c, công ngh , ưa các ti n b khoa h c và công ngh vào s n xu t và i s ng, góp ph n phát tri n kinh t và khoa h c, công ngh c a t nư c. i u 7. Lĩnh v c ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v c a Công ty: 1. Th c hi n các d ch v : - Tư v n chuy n giao công ngh và u tư trong lĩnh v c năng lư ng h t nhân, công ngh b c x . - Th c hi n các d ch v khoa h c, công ngh trong lĩnh v c năng lư ng h t nhân; công ngh b c x ; an toàn và ki m soát b c x ; công ngh môi trư ng; tin h c; i n công nghi p; i n dân d ng. - Thi công xây l p các công trình khoa h c, k thu t, dân d ng, i u hòa không khí, k thu t l nh, b c x . 2. Kinh doanh xu t nh p khNu, g m: - Kinh doanh xu t nh p khNu v t tư, máy móc, thi t b khoa h c k thu t trong các lĩnh v c: năng lư ng h t nhân; an toàn b c x ; công ngh sinh h c; y t ; thi t b tin h c; vi n thông; thi t b i n dân d ng và công nghi p; phương ti n v n t i; thi t b thi công công trình; thi t b l nh và i u hòa không khí; hóa ch t và các thi t b hoá ph c v thí nghi m và s n xu t; v t tư, thi t b văn phòng, hàng hoá và tư li u tiêu dùng, tư li u s n xu t. - Xu t nh p khNu chuyên gia, cán b k thu t. - Kinh doanh sách, t p chí khoa h c k thu t trên gi y và ĩa CD -ROM. - Các ho t ng kinh doanh và d ch v khoa h c, công ngh khác phù h p v i ch c năng c a Công ty và pháp lu t hi n hành. 3. i lý mua và bán, ký g i, kinh doanh v t tư, hàng hoá công nghi p và dân d ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Căn c vào th c ti n trong quá trình s n xu t kinh doanh, Công ty ư c i u ch nh n i dung ho t ng sau khi ã ư c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng phê duy t.
  4. Chương 3: TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A VI N NĂNG LƯ NG NGUYÊN T VI T NAM I V I CÔNG TY i u 8. Tr c ti p qu n lý Công ty theo y quy n c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. i u 9. Ch o Công ty ho t ng theo úng ch c năng, nhi m v ư c giao và ch u trách nhi m trư c B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c ch p hành pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c và hi u qu s n xu t kinh doanh c a Công ty. i u 10. Trình B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng phê duy t, s a i i u l T ch c và Ho t ng; b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t ch c danh Giám c Công ty. Th o lu n th ng nh t Giám c Công ty trình B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các ch c danh phó Giám c và K toán trư ng Công ty. i u 11. Th c hi n chuy n giao cơ s v t ch t như nhà làm vi c, nhà xư ng, thi t b , v n cho Công ty theo quy nh c a pháp lu t; giám sát Công ty trong vi c qu n lý, s d ng cơ s v t ch t và v n ư c giao. i u 12. Chuy n giao các k t qu khoa h c và công ngh trong nghiên c u, ch th , các d án u tư, t o i u ki n thu n l i Công ty ho t ng s n xu t, kinh doanh có hi u qu . i u 13. Làm th t c xin c p l i thu thu nh p doanh nghi p ã n p năm trư c c a Công ty khi có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t và có trách nhi m qu n lý ph n ti n này theo úng quy nh qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c. Chương 4: TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÔNG TY i u 14. Công ty có nh ng trách nhi m chính: 1. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký. Ch u trách nhi m trư c Vi n Năng lư ng Nguyên t Vi t Nam, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và Nhà nư c v k t qu ho t ng c a Công ty và ch u trách nhi m trư c khách hàng, trư c pháp lu t v s n phNm và d ch v do Công ty th c hi n. 2. Xây d ng và th c hi n k ho ch s n xu t, kinh doanh, d ch v . 3. Qu n lý khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n v n ư c giao và t huy ng; m b o u tư, m r ng ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v . B o toàn và phát tri n v n, tài s n, nhà, t do Nhà nư c giao cho Công ty. 4. Th c hi n úng m i chính sách, ch và các qui nh v lao ng, ti n lương, v qu n lý tài s n, tài chính và ch u trách nhi m v các ho t ng tài chính c a Công ty.
  5. 5. Th c hi n y các nghĩa v n p thu và các kho n n p ngân sách Nhà nư c theo qui nh c a pháp lu t. 6. Ph i h p v i các ơn v c a Vi n Năng lư ng Nguyên t Vi t Nam, c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các ơn v có liên quan nh m th c hi n t t các ch trương, k ho ch công tác c a Vi n, c a B , ng th i m b o cho ho t ng c a Công ty úng hư ng và có hi u qu . 7. Ch u s ch o c a Vi n Năng lư ng Nguyên t Vi t Nam; tuân th các qui nh v thanh tra c a cơ quan tài chính và c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo qui nh c a pháp lu t. i u 15. Công ty có nh ng quy n h n: 1. T ch v tài chính, ư c vay v n ti n Vi t Nam và ngo i t t i các ngân hàng Vi t Nam. Huy ng v n u tư và u tư v n ra ngoài Công ty sau khi ư c Vi n trư ng Vi n Năng lư ng nguyên t Vi t Nam ngh , B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng phê duy t. 2. Ký k t và th c hi n các h p ng kinh t v i các ơn v s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c các thành ph n kinh t . 3. àm phán, ký k t và th c hi n các h p ng thương m i v i nư c ngoài theo các qui nh hi n hành c a Nhà nư c và lu t pháp qu c t trong ho t ng s n xu t kinh doanh c a mình. 4. Thu th p và cung c p thông tin v kinh t và th trư ng th gi i; tuyên truy n, qu ng cáo nh m phát tri n nh hư ng và uy tín c a Công ty trong và ngoài nư c theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5. M Chi nhánh, Văn phòng i di n t i các a phương trong nư c và nư c ngoài theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương 5: T CH C VÀ B MÁY i u 16. ng u Công ty là Giám c Công ty. Giám c là i di n pháp nhân c a Công ty, t ch c i u hành m i ho t ng c a Công ty b ng i u l , theo ch th trư ng và ch u trách nhi m trư c Vi n trư ng Vi n Năng lư ng nguyên t Vi t Nam, B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và pháp lu t v toàn b ho t ng c a Công ty. th c hi n ch c trách trên, Giám c có nhi m v và quy n h n theo qui nh c a Lu t doanh nghi p Nhà nư c. i u 17. Giúp vi c cho Giám c có m t s Phó Giám c và m t K toán trư ng. Các Phó Giám c có trách nhi m giúp Giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Công ty theo phân công c a Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c và pháp lu t v nhi m v ư c Giám c phân công.
  6. K toán trư ng Công ty giúp Giám c Công ty ch o, t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê c a Công ty; có các quy n, nhi m v và trách nhi m theo qui nh c a pháp lu t. i u 18. T ch c b máy Công ty do Giám c Công ty quy t nh. Giám c Công ty có trách nhi m quy nh nhi m v c th c a các ơn v tr c thu c Công ty; quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t cán b các ơn v tr c thu c Công ty. i u 19. Vi c tuy n d ng, ký h p ng lao ng, qu n lý cán b , công nhân viên và lao ng trong Công ty theo quy nh c a pháp lu t và s phân c p c a Vi n Năng lư ng Nguyên t Vi t Nam và c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Các ch lao ng ti n lương, b o hi m xã h i xã h i c a Công ty ư c th c hi n theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c áp d ng cho các doanh nghi p Nhà nư c. Chương 6: V N VÀ CÁC V N TÀI CHÍNH i u 20. 1. V n c a Công ty bao g m các ngu n v n theo qui nh c a Nhà nư c, các ngu n v n c a Công ty ư c ph n nh trong b ng cân i tài s n c a Công ty. 2. Các quĩ c a Công ty ư c thành l p và s d ng theo úng nguyên t c ch Nhà nư c quy nh. 3. Công ty th c hi n ch tài chính, k toán, th ng kê, quy t toán ngân sách và báo cáo theo úng các qui nh hi n hành. 4. L i nhu n thu c quy n s d ng c a Công ty là ph n l i c a t ng doanh thu tr i t ng chi phí và các kho n n p thu , n p ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 5. Vi c phân tích ho t ng kinh t tài chính c a Công ty ư c ti n hành m i năm m t l n. 6. Năm tài chính c a Công ty b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc ngày 31 tháng 12 c a năm dương l ch. i u 21. Công ty ư c quy n quy t nh giá ho c tho thu n giá liên quan n s n xu t, kinh doanh, d ch v v i các khách hàng trong và ngoài nư c theo quy nh hi n hành. Chương 7: CH M D T HO T NG C A CÔNG TY
  7. i u 22. Vi c ch m d t ho t ng c a Công ty ư c th c hi n theo úng các quy nh c a pháp lu t. Công ty s ch m d t ho t ng trong các trư ng h p sau ây: 1. Ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v khoa h c, chuy n giao công ngh c a Công ty b thua l m t 3/4 v n. 2. Khi ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v c a Công ty vi ph m nghiêm tr ng n ư ng l i chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c. 3. Công ty không th c hi n ư c các nhi m v ư c giao sau khi ã áp d ng các bi n pháp c n thi t. 4. Vi c ti p t c duy trì Công ty là không c n thi t. 5. Công ty rơi vào tình tr ng ph i ch m d t ho t ng theo quy nh c a Lu t Phá s n doanh nghi p. chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 23. i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký quy t nh ban hành. i u 24. Vi c s a i, b sung i u l này do Vi n trư ng Vi n Năng lư ng Nguyên t Vi t Nam ph i h p v i V trư ng V T ch c và Cán b khoa h c trình, B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xem xét, quy t nh. KT. B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m Khôi Nguyên
Đồng bộ tài khoản