Quyết định số 25/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 25/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2002/QĐ-UB về việc đảm bảo bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 25/2002/Q -UB Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2002 QUY T NNH BAN HÀNH QUI NNH V M B O B O TR T T , AN TOÀN VÀ V SINH MÔI TRƯ NG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH T I THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Lu t B o v v môi trư ng Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính; Căn c Ngh nh c a Chính ph : s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; s 172/1999/N -CP ngày 7/12/1999 qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v công trình giao thông i v i công trình giao thông ư ng b ; s 39/CP ngày 05/7/1996 v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng s t; s 36/2001/N -CP ngày 10/7/2001 v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; s 48/CP ngày 05/5/1997 v x ph t vi ph m hành chính trong qu n lý xây d ng qu n lý nhà và công trình k thu t h t ng ô th ; s 49/CP ngày 15/8/1996 qui nh x ph t hành chính v vi ph m tr t t an toàn giao thông u ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 876/TTr-SXD ngày 10 tháng 8 năm 2001. QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v m b o tr t t , an toàn và v sinh môi trư ng trong quá trình xây d ng các công trình t i Thành ph Hà N i. i u 2 : Quy t nh này thay th Quy t nh 1430/Q -UB ngày 25/4/1996 c a UBND Thành ph và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Th trư ng các S , Ban Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, th tr n; các ch u tư, t ch c tư v n u tư và xây d ng; các doanh nghi p xây d ng, v n chuy n v t li u xây d ng; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Hoàng Văn Nghiên QUY NNH V M B O TR T T , AN TOÀN VÀ V SINH MÔI TRƯ NG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY D NG CÁC CÔNGTRÌNH T I THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 25/2002/Q -UB ngày 27 tháng 02 năm 2002 c a UBND Thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1 : UBND Thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v u tư xây d ng các công trình trên a bàn thành ph m b o tr t t an toàn và v sinh môi trư ng (TTAT-VSMT) Các S Ban, Ngành, UBND các c p khi th c hi n ch c năng qu n lý u tư xây d ng, qu n lý ô th , qu n lý a bàn theo phân c p; Các ch u tư, các t ch c, cá nhân, th c hi n công tác kh o sát, tư v n, xây l p, chuyên ch nguyên v t li u xây d ng ph i ch p hành nghiêm ch nh qui nh này. i u2: i tư ng, ph m vi áp d ng : Các công trình c a các t ch c, cá nhân không phân bi t qui mô, ngu n v n u tư khi xây d ng, phá d , s a ch a, c i t o trong n i thành, n i th , các khu ô th m i, khu dân cư t p trung trên a bàn Thành ph u ph i tuân th qui nh này. i u 3 : Gi i thích t ng Trong b n qui nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau : - Công trình xây d ng là t t c các công trình xây d ng m i, phá d , s a ch a, c i t o, duy tu nâng c p. - Ch u tư là t t c các t ch c, cá nhân s h u v n, vay v n ho c ư c giao trách nhi m tr c ti p qu n lý, s d ng v n u tư xây d ng công trình. - T ch c xây l p là t t c các t ch c thu c m i thành ph n kinh t ư c thành l p theo qui nh c a pháp lu t, có ăng ký kinh doanh ho t ng v thi công xây d ng. - T ch c tư v n là t t c các t ch c ư c cơ quan có thNm quy n c p ăng ký ho t ng tư v n u tư và xây d ng.
 3. - N i thành : a bàn các qu n trong Thành ph . - N i th : a bàn các th tr n, huy n l . - Khu ô th m i là khu xây d ng m i t p trung theo d án u tư phát tri n cơ s h t ng ô th ng b ư c xác nh phù h p v i qui ho ch xây d ng ô th , ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Chương 2: QUI NNH C TH A. GIAI O N CHU N BN U TƯ i u 4 : Các d án thu c di n ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo Lu t B o v môi trư ng thì ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng thNm nh theo qui nh c a pháp lu t. i u 5 : Ch u tư, t ch c tư v n, thi t k , khi l p d án ph i kh o sát k hi n tr ng các công trình h t ng k thu t (HTKT) ng m, công trình trên m t b ng thi công và các công trình lân c n có bi n pháp b o m an toàn các công trình ã có. N u ph i di chuy n công trình HTKT ch u tư ph i liên h v i cơ quan qu n lý chuyên ngành ư c hư ng d n và th ng nh t bi n pháp di chuy n. i u 6 : Khi ti n hành khoan kh o sát các dung d ch khoan, bùn t ph i ư c thu gom, l ng ng n o vét, thu h i. i u 7 : Các gi i pháp thi t k ph i tuân th Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các qui ph m thi t k hi n hành, m b o tr t t , an toàn và v sinh môi trư ng, an toàn phòng ch ng cháy, n , h n ch s d ng các c u ki n ch t o s n có kích thư c và tr ng lư ng quá l n, h n ch v n chuy n v t li u r i, l ng vào n i thành n i th . B ph t ph i ư c thi t k d ng t ho i ho c bán t ho i. H th ng cung c p nư c sinh ho t và h th ng thoát nư c bNn t các thi t b v sinh, nư c th i sinh ho t ph i ư c tách riêng. B. GIAI O N TH C HI N U TƯ i u 8: Thông báo kh i công. 1. T t c các công trình trư c khi kh i công xây d ng, ch u tư ph i thông báo cho UBND phư ng, th tr n bi t th c hi n vi c qu n lý ki m tra trong quá trình thi công. 2. N i dung thông báo g m : - Văn b n c a ch u tư thông báo kh i công công trình (theo m u ph l c s 1) - B n sao gi y phép xây d ng ( i v i nh ng công trình ph i xin gi y phép xây d ng)
 4. - B n sao Quy t nh u tư, Quy t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán c a c p có thNm quy n ( i v i nh ng công trình ư c GPXD theo qui nh t i kho n 1 i u 39 Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ) - Báo cáo gi i pháp thu gom nư c th i, ph th i xây d ng c a công trình. 3. UBND phư ng, th tr n ph i b trí cán b ti p nh n thông báo c a ch u tư, xác nh n " ã thông báo" cho ch u tư, ch m nh t sau 3 ngày k t khi ti p nh n thông báo. Quá th i h n trên ch u tư ư c phép kh i công công trình xây d ng công trình. i u 9 : i v i các công trình xây xen, trư c khi kh i công xây d ng, ch u tư ph i l p h sơ hi n tr ng các công trình lân c n làm cơ s gi i quy t khi u ki n khi vi c thi công làm hư h ng công trình lân c n. H sơ hi n tr ng c n có xác nh n c a ch s h u, ch s d ng công trình lân c n. - Trư ng h p ch công trình li n k không ng ý cho kh o sát, ch u tư m i UBND phư ng, th tr n xác nh n. - H sơ kh o sát có th th c hi n b ng cách ch p nh, o v , l p sơ ... i u 10 : Thi t k t ch c thi công. Trư c khi kh i công xây d ng ch u tư và t ch c xây l p ph i l p và trình duy t thi t k t ch c thi công theo qui nh hi n hành. Bi n pháp thi công (g m c vi c tháo d công trình cũ n u có) ph i m b o an toàn lao ng cho ngư i, máy móc thi t b và nh ng công trình xây d ng lân c n, công trình h t ng k thu t, m b o v sinh môi trư ng. i u 11 : Gi y phép s d ng t m th i hè ư ng. 1. Các công trình có nhu c u s d ng lòng ư ng, hè ph ph c v thi công, ch u tư ph i xin gi y phép s d ng t m th i hè, ư ng theo hư ng d n c a S Giao thông công chính. 2. Th i gian xem xét c p gi y phép s d ng t m hè ư ng là 05 ngày k t khi ch u tư n p h sơ h p l . N u t ch i không c p gi y phép, S Giao thông công chính ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do. Quá th i h n trên n u không có văn b n tr l i, S Giao thông công chính ph i ch u trách nhi m v vi c s d ng hè ư ng không có gi y phép c a Ch u tư. 3. Khi c p gi y phép s d ng t m hè ph nh t thi t ph i dành l i cho ngư i i l i, r ng t i thi u 01 m. i u 12 : i v i nh ng công trình có gi y phép ào ư ng, hè do S Giao thông công chính c p thì không c n ph i có gi y phép s d ng t m hè ph nhưng ch u tư ph i có bi n pháp m b o giao thông thông su t trong quá trình thi công, có bi n pháp che ch n, t bi n báo, èn báo hi u (n u thi công v êm) ... m b o an toàn tuy t i cho ngư i qua l i.
 5. i u 13 : Các công trình thi công theo tuy n ư ng ch u tư và t ch c xây l p ph i có bi n pháp phân lu ng giao thông ư c S Giao thông công chính duy t và có bi n pháp m b o an toàn cho ngư i và phương ti n qua l i. i u 14 : Hàng rào thi công 1. Xung quanh khu t xây d ng (tr nh ng m t ti p giáp v i công tình khác và c ng vào công trình) t ch c xây l p ph i làm hàng rào ngăn cách khu v c àng thi công v i bên ngoài. Hàng rào thi công ph i m b o các yêu c u sau : - Chi u cao hàng rào t i thi u là 2m - Có k t c u ch n ch n, hàng rào trong n i thành n i th ph i kín khít, m b o m quan ô th , m b o t n t i trong su t quá trình thi công, n u hư h ng ph i s a ch a, ph c h i k p th i. - Hàng rào ch ư c xây d ng trên ph m vi t thu c quy n s d ng c a ch u tư. 2. Trư ng h p công trình có ch gi i xây d ng trùng v i ch gi i ư ng , ph i làm sàn che trên cao. K t c u sàn che ph i ch c ch n, không cho v t li u xây d ng rơi vãi xu ng hè, ư ng, m b o an toàn cho ngư i, phương ti n ho t ng trên hè ư ng, m b o chi u cao thông thu t i thi u là 4,25m cho xe c u ho qua l i trên ư ng khi có s c . i u 15 : Bi n báo công trư ng T t c các công trình xây d ng (tr nhà riêng l thu c s h u tư nhân, công trình c i t o, s a ch a qui mô nh ) ph i có ph i c nh công trình và bi n báo (theo m u ph l c s 2) t i c ng ra vào công trình. i u 16 : Màn che công trình Các công trình công nghi p, dân d ng, nhà (tr các công trình hè ư ng, ư ng giao thông, h th ng c p thoát nư c) u ph i có màn che kín trong su t th i gian thi công. Màn che ph i v ng ch c, m b o an toàn v sinh môi trư ng, m quan ô th và cao hơn i m cao nh t c a ph n công trình ang thi công t i thi u 2m. i u 17 : Ngu n i n thi công Ch u tư t ch c xây l p s d ng ngu n i n c a Thành ph ho c i n máy phát thi công u ph i thi t k h th ng i n thi công và tuân th các qui nh v an toàn s d ng i n. H th ng i n èn b o v , èn báo ph i tách riêng v i m ng i n thi công. i u 18 : Thoát nư c thi công. Trên công trư ng ph i b trí h th ng thoát nư c thi công m b o tiêu nư c tri t không gây ng p úng trong su t quá trình thi công. Nư c th i thi công trư c khi x vào h th ng thoát nư c chung c a Thành ph ph i qua h thu, l ng ng bùn t, ph th i ơn v thi công n o vét thu gom chuy n n nơi qui nh c a Thành ph .
 6. Không v t li u, ph th i xây d ng trôi vào h ao, kênh mương, h th ng thoát nư c chung c a Thành ph . i u 19 : C p nư c thi công Ch u tư, t ch c xây l p có nhu c u s d ng ngu n nư c s ch c a Thành ph thi công ph i thi t k , thi công h th ng c p nư c thi công m b o tiêu chuNn k thu t c p nư c và ti t ki m nư c, liên h v i Công ty kinh doanh nư c s ch ký h p ng s d ng nư c. Ch u tư, t ch c xây l p khi khoan gi ng, khai thác nư c ng m thi công ph i ư c c p có thNm quy n cho phép và tuân th theo qui nh c a Nhà nư c và UBND Thành ph v qu n lý và khai thác nư c ng m. i u 20 : Nhà t m ph c v thi công 1. Ch u tư, t ch c xây l p ph i b trí nhà v sinh t m th i t ho i ho c bán t ho i trên công trư ng ho c h p ng thuê nhà v sinh lưu ng c a Công ty môi trư ng ô th Hà N i ph c v trong su t th i gian thi công. 2. Lán tr i ph c v thi công làm ơn gi n, d tháo l p, m b o an toàn, ho c dùng Container chuyên d ng. 3. Lán tr i, nhà v sinh công c ng ph i ư c xây d ng trong ph m vi t thu c quy n s d ng c a ch âu tư, v trí thu n ti n, m b o m quan ô th và v sinh môi trư ng. Sau khi thi công xong công trình t t c các lán tr i, nhà t m u ph i ư c tháo d , thu d n tr l i m t b ng thông thoáng c a công trình. i u 21 : Phá d công trình - chu n b m t b ng thi công 1. Trư c khi phá d công trình, ch u tư, t ch c xây l p ph i l p bi n pháp thi công phá d và trình c p có thNm quy n thNm tra phê duy t cùng v i thi t k k thu t. Ch u tư, t ch c, cá nhân th c hi n phá d công trình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v an toàn và v sinh môi trư ng. 2. Ch u tư, t ch c xây l p có trách nhi m b o v cây xanh trong và xung quanh công trư ng. Trư ng h p ph i ch t, h cây xanh ph i ư c phép c a S Giao thông công chính. 3. N u nghi ng m t b ng thi công có bom, mìn, v t li u n , ch u tư ph i thuê ơn v chuyên môn có tư cách pháp nhân th c hi n vi c rà phá bom mìn, v t li u n trư c khi kh i công xây d ng. 4. Trư ng h p trong quá trình thi công m i phát hi n ư c các công trình ng m, c v t ... ch u tư và t ch c xây l p có trách nhi m d ng ngay thi công và b o v hi n trư ng, k p th i báo cho chính quy n s t i, các ngành liên quan bi t gi i quy t. i u 22 : V n chuy n v t li u, c u ki n xây d ng, thi t b thi công, ph th i xây d ng.
 7. 1. Ch các phương ti n v n t i có trách nhi m th c hi n úng các qui nh c a pháp lu t v m b o an toàn, tr t t giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . 2. Xe v n chuy n v t tư, v t li u xây d ng r i, ph th i xây d ng, bùn, t, ch t th i sinh ho t, ph i ư c ng, y kín m b o không rơi vãi khi v n chuy n, ho c ph i s d ng xe chuyên dùng v n chuy n. Không v n chuy n quá t i tr ng qui nh. Các phương ti n cơ gi i khi ra kh i công trư ng ph i ư c r a s ch m b o không gây bNn ra ư ng ph . 3. Sau m i l n trung chuy n v t li u xây d ng, t ch c xây l p ph i d n d p ngay v t li u xây d ng rơi vãi, tr l i hè, ư ng ph , l i i s ch s trong khu v c. 4. Ph th i xây d ng ư c thu gom và úng nơi qui nh c a Thành ph , không ư c thu gom ph th i xây d ng l n v i các lo i ph th i khác. 5. Ph th i xây d ng khi v n chuy n t trên cao xu ng ph i ư c óng vào bao ng trong thùng ho c v n chuy n trong ư ng ng b c kín. C m ph th i xây d ng rơi t do t trên cao xu ng. i u 23 : Thi t b , công ngh thi công. 1. Thi công óng c c (tr c c tre) Trong ph m vi khu ph c , khu ph cũ, c m thi công c c óng (và th c c) b ng các lo i máy búa có tr ng lư ng ³ 600kg (ho c b ng các thi t b tương t , thi t b dùng năng lư ng n ) gây rung ng và ti ng n l n. T i các khu v c khác, mu n s d ng bi n pháp óng c c, ph i ư c Giám cS Xây d ng ch p thu n. 2. C m s d ng các thi t b gây n vư t quá gi i h n t i a cho phép, ti ng n t i các khu v c công c ng và dân cư theo TCVN 5949 - 1995 (ph l c s 3). Trư ng h p c bi t ph i ư c Giám c S khoa h c Công ngh và Môi trư ng ch p thu n. 3. Trư ng h p m t b ng thi công ch t h p, thi t b thi công (c n cNu, g u xúc ...) b t bu c ph i vươn ra ngoài ph m vi hàng rào thi công trong khi ho t ng và c khi không ho t ng thì t ch c xây l p có trách nhi m l p k ho ch t ch c th c hi n và ch u trách nhi m v bi n pháp thi công kèm theo bi n pháp an toàn lao ng, m b o an toàn tuy t i cho ngư i và phương ti n i l i bên dư i t m ho t ng c a thi t b theo qui nh c a pháp lu t. i u 24 : Tôi vôi 1. Không tôi vôi trong các khu v c dân cư n i thành, n i th . 2. Nh ng khu v c khác : ph i b trí nơi tôi vôi xa ư ng i, có bi n pháp b o v an toàn, xung quanh ch tôi vôi ph i có hàng rào ch c ch n chi u cao t i thi u 1m, có bi n báo, èn báo hi u v ban êm m b o an toàn cho ngư i, xe qua l i, m b o v sinh môi trư ng khu v c.
 8. i u 25 : Gi i quy t hư h ng công trình lân c n 1. Ch u tư, t ch c xây l p công trình m i ph i ch u trách nhi m i v i vi c hư h ng, các công trình lân c n n u nguyên nhân ư c xác nh do thi công công trình m i gây ra. 2. Trình t gi i quy t khi u n i, t cáo: a. Khi phát hi n có hư h ng công trình lân c n, ch u tư công trình m i (bên gây h i) và ch s h u s d ng công trình b hư h ng (bên b h i) ch ng t tho thu n th ng nh t phương án b i thư ng, s a ch a kh c ph c h u qu . b. N u 2 bên không tho thu n ư c, bên b h i làm ơn g i UBND phư ng, th tr n s t i báo cáo rõ ràng, c th vi c v vi c. UBND phư ng, th tr n có thNm quy n, trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo trong vòng 15 ngày k t khi nh n ơn, công b công khai quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo, trong ó ph i kh ng nh rõ n i dung : Vi c ch p hành trình t , th t c xây d ng c a bên gây h i, nguyên nhân hư h ng công trình, trách nhi m c a các bên trong vi c kh c ph c h u qu n, m c b i thư ng thi t h i ho c phương án s a ch a. UBND phư ng, th tr n có th m i Phòng a chính - Nhà t và ô th qu n huy n tham gia giúp v m t chuyên môn trong quá trình gi i quy t. - Quá th i gian qui nh mà khi u n i, t cáo chưa ư c gi i quy t ho c m t trong các bên (b h i ho c gây h i) không nh t trí v i k t lu n c a UBND phư ng, th tr n có quy n kh i ki n t i toà án ho c yêu c u UBND qu n, huy n gi i quy t. - Bên nào không nh t trí v i k t lu n c a UBND phư ng, th tr n thì có quy n thuê t ch c tư v n có tư cách pháp nhân th c hi n vi c kh o sát, xác nh nguyên nhân hư h ng, l p phương án s a ch a kèm theo d toán, ng th i g i ơn, b n sao k t lu n c a UBND phư ng, th tr n và các h sơ liên quan n UBND qu n, huy n nhanh chóng ti p t c xem xét gi i quy t. Trư ng h p hư h ng nghiêm tr ng có nguy cơ gây s p công trình lân c n ngay t l n ki m tra u tên, UBND phư ng, th tr n ph i yêu c u ch u tư công trình ang xây d ng d ng ngay vi c thi công, có k ho ch di chuy n ngư i, tài s n ra kh i công trình b hư h ng. Ch u tư và t ch c xây l p ch ư c phép ti p t c thi công sau khi công trình lân c n có nguy cơ s p ã ư c x lý m b o an toàn. c. UBND qu n, huy n có thNm quy n và trách nhi m ti p nh n ơn, h sơ khi u n i, t cáo gi i quy t ti p, theo qui nh t i Lu t Khi u n i, T cáo và công b quy t nh xư lý c a mình trong th i h n 10 ngày k t khi nh n h sơ. - Phòng a chính - Nhà t và ô th qu n, huy n là cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n, huy n, thNm nh h sơ do t ch c tư v n l p, xu t hư ng gi i quy t. - Trư ng h p c bi t, c n có x lý ph c t p v chuyên môn, UBND qu n, huy n có công văn ngh S Xây d ng thNm nh v nguyên nhân hư h ng phương án s a ch a, gia c công trình khi ã có h sơ do t ch c tư v n xây d ng l p.
 9. d. Bên nào (b h i ho c gây h i) không ng ý v i quy t nh x lý c a UBND qu n, huy n thì có quy n kh i ki n t i toà án theo qui nh c a pháp lu t. e. S Xây d ng có trách nhi m t ch c thNm nh và k t lu n nh ng n i dung m c c, kho n 2 i u này khi có văn b n ngh c a UBND qu n, huy n ho c Toà án các c p. 3. Thanh tra chuyên ngành xây d ng, Công an phư ng, th tr n có trách nhi m ph i h p gi i quy t, x lý khi u n i, t cáo theo ch c năng, nhi m v và yêu c u c a cơ quan ch trì gi i quy t. i u 26 : m b o tr t t , tr an 1. Ch u tư và t ch c xây l p n u có nhu c u cho ngư i c a mình l i công trư ng xây d ng, ph i ăng ký t m trú ngay v i cơ quan công an phư ng, th tr n s t i. 2. Ch u tư và t ch c xây l p có trách nhi m qu n lý các ho t ng c a nh ng ngư i do mình thuê trong su t th i gian thi công, ph i h p v i công an phư ng, th tr n s t i m b o tr t t an ninh khu v c. 3. Ch u tư và t ch c xây l p ph i xây d ng phương án qu n lý cơ s v t ch t, thi t b xe máy, th c hi n úng các qui nh v phòng ch ng cháy n ; ph i h p v i chính quy n s t i m b o an toàn và v sinh môi trư ng trong th i gian thi công. C. GIAI O N K T THÚC XÂY D NG, BÀN GIAO CÔNG TRÌNH. i u 27 : Thu d n, bàn giao m t b ng công trư ng. 1. Ch m nh t 10 ngày sau khi k t thúc xây d ng, ch u tư và t ch c xây l p ph i phá d xong toàn b nhà t m, chuy n h t v t li u th a, s a ch a nh ng ch hư h ng c a ư ng, v a hè, c ng, rãnh do quá trình thi công gây nên, d n d p m t b ng công trư ng bàn giao cho ch u tư ho c ch qu n lý s d ng, cơ quan qu n lý chuyên ngành. Nghiêm c m ch u tư và t ch c xây l p s d ng nhà t m vào m c ích khác sau khi k t thúc thi công. 2. i v i các công trình HTKT ng m (cáp i n, nư c, thoát nư c ...) công trình xây d ng, duy tu c i t o nâng c p hè, ư ng, ngay sau khi xây d ng xong toàn b ho c t ng ph n ( i v i công trình xây d ng theo tuy n) ch u tư, t ch c xây l p ph i san, l p, d n d p tr l i m t b ng nguyên tr ng m b o an toàn giao thông trong khu v c. 3. Trư ng h p t ch c xây l p không ch p hành vi c tháo d công trình t m, chính quy n a phương (UBND phư ng, th tr n, qu n, huy n) t ch c tháo d thu h i v t tư. Ch u tư và t ch c xây l p ph i ch u toàn b chi phí tháo d và b x ph t hành chính theo qui nh c a pháp lu t. Chương 3: THANH TRA, KI M TRA X LÝ VI PH M
 10. i u 28 : T t c các ho t ng làm trái ho c không th c hi n úng, th c hi n không y qui nh này u coi là vi ph m. i u 29 : T t c các ho t ng thi công xây d ng công trình, v n chuy n v t li u xây d ng trên a bàn Thành ph u ph i ch u s thanh tra, ki m tra c a chính quy n các c p và các cơ quan qu n lý nhà nư c c a Thành ph theo t ng lĩnh v c qu n lý chuyên ngành và theo qui nh này. i u 30 : Trư ng h p công trình có nhi u t ch c xây l p tham gia, ch u tư ho c t ch c xây l p chính ph i ch u trách nhi m v các vi ph m do các t ch c này gây ra. i u 31 : M c x ph t và thNm quy n x ph t th c hi n theo Ngh nh 48/CP ngày 05/5/1997 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong qu n lý xây d ng, qu n lý nhà và công trình h t ng k thu t ô th ; Ngh nh 49/CP qui nh x ph t hành chính v vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . Chương 4: PHÂN CÔNG PHÂN C P QU N LÝ i u 32 : Trách nhi m c a chính quy n a phương 1. UBND qu n, huy n - Ch u trách nhi m qu n lý tr t t xây d ng ô th , qu n lý u tư xây d ng, m b o tr t t v sinh môi trư ng trên a bàn; ch o các l c lư ng thu c UBND qu n, huy n, UBND phư ng, th tr n th c hi n ch c năng qu n lý theo thNm quy n. - Ch o i Thanh tra xây d ng ô th th c hi n qu n lý theo ch c năng nhi m v ư c giao. - Ban hành quy t nh x ph t và th c hi n x ph t theo thNm quy n, l p h sơ vi ph m xu t ý ki n x lý i v i nh ng trư ng h p vư t quá thNm quy n báo cáo UBND thành ph xem xét, quy t nh. - T ch c th c hi n các quy t nh x ph t c a UBND thành ph , th c hi n các nhi m v t i m c c kho n 2 i u 25; kho n 3 i u 27 qui nh này. - Thông báo niêm y t qui nh t i tr s UBND qu n, huy n nhân dân bi t và thi hành. 2. UBND phư ng, th tr n. - Ch u trách nhi m chính v qu n lý u tư xây d ng, m b o tr t t an toàn v sinh môi trư ng trên a bàn. - Ch o các l c lư ng thu c UBND phư ng, th tr n thư ng xuyên ki m tra, phát hi n k p th i nh ng vi ph m, l p biên b n ình ch thi công, l p h sơ vi ph m, trình Ch t ch UBND phư ng, th tr n ra quy t nh x ph t theo thNm quy n.
 11. - L p h vi ph m xu t ý ki n x lý i v i nh ng trư ng h p vư t quá thNm quy n trình UBND qu n, huy n xem xét, quy t nh. - T ch c th c hi n quy t nh x ph t, cư ng ch c a UBND qu n, huy n. - Th c hi n các nhi m v ư c qui nh t i i u 8, i u 9, m c b, kho n 2 i u 25; kho n 3 i u 27 qui nh này. - Thông báo, niêm y t quy nh này t i UBND phư ng, th tr n nhân dân bi t và th c hi n i u 33 : Trách nhiêm c a các S , Ngành, thu c Thành ph . 1. S Xây d ng. - Theo dõi t ng h p tình hình qu n lý th c hi n qui nh này, xu t hư ng gi i quy t v i UBND Thành ph nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n. - Hư ng d n nghi p v cho Phòng a chính - Nhà t và ô th , i Thanh tra xây d ng ô th qu n, huy n trong quá trình th c hi n qui nh này. - Th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i kho n 1 i u 23, m c e kho n 2 i u 25, qui nh này. - Ch o Ban Thanh tra chuyên ngành xây d ng t ch c thanh tra ki m tra và x lý các v vi ph m tr t t xây d ng ô th theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và qui nh c a UBND Thành ph . 2. S Giao thông công chính. - Qu n lý h th ng công trình h t ng k thu t trên a bàn Thành ph . T ch c l c lư ng k p th i qu n lý, thu d n các i m ph th i, rác th i phát sinh trên ư ng ph , không t n ng. - Ch o thanh tra giao thông công chính th c hi n tranh tra, x ph t theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. - Tham gia v i các ngành, chính quy n a phương ki m tra vi c th c hi n qui nh này, ch trì ki m tra i v i các công trình chuyên ngành theo qui nh và thNm quy n. - Th c hi n các nhi m v khác qui nh t i i u 11, kho n 2 i u 21 qui nh này. 3. Các S có xây d ng chuyên ngành ch trì ki m tra các công trình chuyên ngành theo qui nh c a pháp lu t. 4. S khoa h c công ngh và môi trư ng. - Ki m tra vi c th c hi n Lu t B o v môi trư ng và các văn b n qui ph m pháp lu t v b o v môi trư ng.
 12. - Th c hi n vi c thNm nh ánh giá tác ng môi trư ng. - Th c hi n nhi m v qui nh t i Kho n 2 i u 23 qui nh này. 5. Văn phòng Ki n trúc sư trư ng thành ph . - Th c hi n qu n lý Nhà nư c v qui ho ch, ki n trúc. Có ý ki n tr l i v nh ng v n thu c n i dung qui ho ch và qu n lý qui ho ch theo ngh c a các cơ quan. 6. Công an thành ph - Ki m tra x lý các vi ph m v an ninh tr t t . - C p gi y phép ho t ng cho các phương ti n giao thông ph c v thi công công trình. - ThNm tra, xét duy t phương án phòng cháy ch a cháy, ki m tra vi c th c hi n trong quá trình thi công. - C p gi y phép xe t m th i lên xu ng hàng hoá, v t tư ph c v thi công. - Ch o Công an Qu n, huy n, phư ng, th tr n qu n lý nhân khNu t m trú trong quá trình thi công. - Tham gia th c hi n quy t nh cư ng ch phá d công trình c a các c p có thNm quy n. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 34 : Qui nh này thay th cho "Qui nh t m th i v m b o tr t t an toàn và v sinh môi trư ng trong quá trình xây d ng các công trình t i Thành ph Hà N i" ban hành kèm theo quy t nh 1430/Q -UB ngày 25/4/1996 c a UBND Thành ph . i u 35 : UBND các c p, các S , Ban, Ngành liên quan c a Thành ph có trách nhi m b trí b máy, cán b c a mình th c hi n các nhi m v t i qui nh này. i u 36 : Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ho c Chính ph ban hành nh ng văn b n qui ph m pháp lu t m i liên quan n n i dung c a qui nh này, S Xây d ng có trách nhi m ph i h p v i các Ngành, các C p, ê xu t nh ng n i dung s a i, b sung, thay th trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 13. Hoàng Văn Nghiên PH L C S 1 C NG HOà Xã H I CH NGHĩA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ---------- Hà N i, ngày tháng năm 2001 THÔNG BÁO KH I CÔNG CÔNG TRÌNH Kính g i : UBND Phư ng, (Th tr n) - Ch u tư : - a ch : - Thông báo kh i công công trình : T i: - Gi y phép xây d ng s ngày tháng năm Do C p - Quy t nh u tư s ngày tháng năm Do c p ( i v i công trình ư c mi n gi y phép xây d ng) - Gi y phép s d ng hè, ư ng (n u có) S : ngày tháng năm do c p - T ch c thi công (tên, a ch ). - Ngày kh i công : - Ngày hoàn thành :
 14. Ch u tư cam k t th c hi n úng các qui nh c a Thành ph v m b o TTAT - VSMT trong quá trình thi công công trình. UBND Phư ng (th tr n) Ch u tư ........................................ (Ký ghi rõ ho tên) Xác nh n ch u tư là ........... ã thông báo kh i công công trình TM. UBND phư ng (th tr n) (Ch t ch ho c PCT ký tên óng d u) PH L C S 2 BI N BÁO CÔNG TRÌNH - Tên công trình : - Gi y phép xây d ng s .......... ngày ....... tháng ....... năm ...... c a ....... - Quy t nh u tư s .... ngày .. tháng .. năm ......c a ....; Quy t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán s ....... ngày .......... tháng .......... năm ............ c a ............ ( i v i nh ng công trình ư c mi n gi y phép xây d ng) - Qui mô công trình - Ch u tư : - T ch c thi t k (tên, a ch ) : - T ch c thi công (tên, a ch ) - Th i gian kh i công và th i gian hoàn thành : PH L C S 3 TCVN 5949 - 1995 GI I H N CHO PHÉP TI NG N KHU V C CÔNG C NG VÀ DÂN CƯ (THEO M C ÂM TƯƠNG ƯƠNG DBA) Th i gian TT Khu v c T 6h n T 18h n T 22h n 18h 22h 6h 1 Khu v c c n c bi t yên tĩnh
 15. B nh vi n, thư vi n, Nhà i u 50DBA 45DBBA 40DBA dư ng, Nhà tr , Trư ng h c 2 Khu dân cư : Khách s n, Nhà , 60 55 45 Cơ quan hành chính 3 Khu thương m i d ch v 70 70 50 4 Khu s n xu t n m xen k trong 75 70 50 khu dân cư
Đồng bộ tài khoản