Quyết định số 25/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 25/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp ngành điều dưỡng cộng đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2003/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 25/2003/QĐ-BYT Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO D C TRUNG H C CHUYÊN NGHI P NGÀNH ĐI U DƯ NG C NG Đ NG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c. Căn c Quy t đ nh s 21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/6/2001 c a B trư ng B Giáo d c và đào t o ban hành Chương trình khung giáo d c Trung h c chuyên nghi p. Căn c vào văn b n tho thu n s 8899/THCN&DN ngày 7 tháng 10 năm 2002 c a B Giáo d c và Đào t o. Theo đ ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c đào t o - B Y t . QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Chương trình khung giáo d c chuyên nghi p Ngành Đi u dư ng c ng đ ng, thu c nhóm ngành S c kho . Đi u 2. Chương trình khung Ngành Đi u dư ng c ng đ ng đư c áp d ng trong các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p y t t năm h c 2003. Đi u 3. V trư ng V Khoa h c đào t o ti p t c ch đ o và hư ng d n các trư ng xây d ng chuơng trình chi ti t, biên so n và phê duy t các giáo trình, tài li u gi ng d y, h c t p. Đi u 4. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, C c trư ng, V trư ng các V c a B Y t , Hi u trư ng các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng GI I THI U T NG QUÁT NGÀNH ĐÀO T O 1. B c h c: Trung h c chuyên nghi p 2. Nhóm ngành đào t o: S c kho 3. Ngành đào t o: Ngành Đi u dư ng c ng đ ng 4. Mã s đào t o: 367230 5. Ch c danh khi t t nghi p: Y tá/ Đi u dư ng trung h c c ng đ ng 6. Th i gian đào t o: 2 năm 7. Đ i tư ng tuy n sinh: T t nghi p ph thông trung h c 9. Cơ s đào t o: Các trư ng Trung h c chuyên nghi p y t , cao đ ng y t 10. Cơ s làm vi c:
 2. Ngư i có b ng t t nghi p Ngành Đi u dư ng c ng đ ng đư c tuy n d ng vào làm vi c t i các cơ s Y t Nhà nư c ho c các cơ s Y t ngoài công l p theo các quy ch tuy n d ng công ch c và ngư i lao đ ng c a Nhà nư c. 11. B c h c sau trung h c: Ngư i Ngành Đi u dư ng trung h c n u có nguy n v ng và đ tiêu chu n có th đư c đào t o thành Ngành Đi u dư ng trư ng, Đi u dư ng chuyên khoa, Cao đ ng ho c Đ i h c Đi u dư ng. MÔ T NHI M V C A NGƯ I NGÀNH ĐI U DƯ NG C NG Đ NG 1. Ti p đón ngư i b nh, làm các th t c hành chính, hư ng d n ngư i b nh và thân nhân ngư i b nh th c hi n các n i quy c a cơ s y t . 2. Theo dõi các d u hi u sinh t n, ch t th i, tình tr ng ăn - u ng, tr ng thái tâm - sinh lý c a ngư i b nh... Theo dõi và báo cáo nh ng di n bi n b t thư ng cho Th y thu c. 3. Nh n đ nh tình tr ng c a ngư i b nh đ l p và th c hi n k ho ch chăm sóc. 4. Th c hi n các k ho ch chăm sóc ngư i b nh. 5. Ph giúp Th y thu c khi khám b nh, th c hi n các th thu t ch n đoán và đi u tr . 6. S lý ban đ u các b nh c p c u và các v t thương thông thư ng. 7. Tham gia sơ c u các tai n n và th m h a x y ra t i đ a phương. 8. Chăm sóc và hư ng d n ph c h i ch c năng cho ngư i tàn t t, thương t t t i c ng đ ng. 9. áp d ng y h c c truy n trong công tác chăm sóc s c kho nhân dân; v n đ ng nhân dân tr ng, nuôi và s d ng các cây, con làm thu c. 10. Hư ng d n nhân dân s d ng thu c an toàn h p lý. 11. Hư ng d n nhân dan v v sinh an toàn th c ph m và dinh dư ng h p lý (Nuôi con b ng s a m , đ phòng nguy cơ do "thi u ch t", tham gia giám sát v sinh th c ph m và v sinh ăn u ng t i c ng đ ng,...). 12. V n đ ng và hư ng d n nhân dân s d ng nư c s ch, v sinh môi trư ng, tiêm ch ng m r ng, đ phòng các tai n n trong lao đ ng s n xu t. 13. Tham gia phát hi n sơm các nguy cơ gây b nh, gây d ch t i c ng đ ng; đ xu t và tham gia các bi n pháp gi i quy t; báo cáo k p th i khi có d ch. 14. Qu n lý, theo dõi, chăm sóc các b nh nhân m c b nh xã h i, b nh m n tính t i cơ s y t , t i nhà. 15. Tham gia l p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch b o v , chăm sóc s c kho cho c ng đ ng, gia đình và cá nhân t i đ a phương. 16. Tham gia công tác truy n thông, giáo d c s c kho , tư v n cho cá nhân, gia đình và c ng đ ng v các v n đ s c kho . 17. Th c hi n các chương trình y t t i đ a phương. 18. Tham gia hư ng dân, hu n luy n nhân viên, h c sinh y t th c t p t i đơn v . 19. Tham gia công tác hành chính, b o qu n d ng c , thu c và trang thi t b c a cơ s y t . 20.Th c hi n Lu t B o v s c kho nhân dân và các quy đ nh chuyên môn c a B Y t . M C TIÊU ĐÀO T O T NG QUÁT Đào t o ngư i Y tá /Đi u dư ng có ki n th c và k năng th c hành đi u dư ng c ng đ ng b c trung h c; có đ o đ c lương tâm ngh nghi p, ý th c t ch c k lu t; có tinh th n trách nhi m trư c s c kho c ng đ ng và sinh m ng ngư i b nh; có đ s c kho ; không ng ng h c t p vươn lên.
 3. PHÂN PH I QU TH I GIAN KHOÁ H C (Tính theo Tu n) Lý thuy t và Lao D T ng Năm Thi Ngh H c kỳ th c hành Th c t p đ ng tr s h c môn h c H c kỳ T t nghi p Hè L t t Năm I 20 1 3 1 1 26 th nh t II 16 2 tu n th c t p t i c ng đ ng 1 6 26 Năm I 18 2 tu n th c t p t i c ng đ ng 1 3 1 2 26 th hai II 13 8 tu n th c t p t t nghi p 1 4 26 T ng c ng 67 12 4 4 6 6 2 3 104
 4. T NG QUAN CÁC MÔN H C Th i gian TT TT TÊN MÔN H C MÔN TS LT TT H C Các môn h c chung 420 253 167 1 Giáo d c qu c phòng 75 22 53 2 Chính tr 90 82 8 3 Th d c th thao 60 4 56 4 Ngo i ng 120 100 20 5 Tin h c 45 20 25 6 Giáo d c pháp lu t 30 25 5 Các môn h c cơ s 324 219 105 7 Gi i ph u- sinh lý 80 50 30 8 Vi sinh- ký sinh trùng 24 16 8 9 Dư c lý 40 36 4 10 Dinh dư ng 20 17 3 11 V sinh phòng b nh 30 20 10 12 K năng giao ti p & GDSK 30 20 10 13 Qu n lý và t ch c y t 30 30 0 Các môn h c chuyên môn 568 408 160 1320 14 S c kho c ng đ ng 30 22 8 15 Đi u dư ng c ng đ ng 40 30 10 16 K thu t đi u dư ng 70 30 40 100 17 Đi u dư ng N i khoa 70 60 10 140 18 Đi u dư ng Ngo i khoa 50 40 10 100 19 Đi u dư ng Nhi khoa 50 40 10 120 20 Đi u dư ng S n - Ph khoa 50 40 10 140 21 Dân s - KHHGĐ 20 15 5 22 Đi u dư ng b nh truy n nhi m 45 35 10 60 23 Đi u dư ng b nh chuyên khoa 50 40 10 80 24 Y h c c truy n 30 22 8 60 25 CSSK ngư i cao tu i 15 10 5 26 C p c u ban đ u 24 12 12 27 Ph c h i ch c năng 24 12 12 40 * Th c t p c ng đ ng 160 * Th c t p t t nghi p 320 T ng c ng 1242 850 392 1320 C ng toàn khoá 2562
 5. PHÂN B CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O TOÀN KHOÁ QUY Đ NH MÔN THI HO C KI M TRA, S TI T VÀ H S MÔN H C TƯƠNG NG, TH C T P VÀ TH C T P T T NGHI P Năm th nh t Năm th hai B trí trong khoá h c TT H c kỳ I H c kỳ II H c kỳ I H c kỳ II Mã Môn thi Môn Ktra Môn thi Môn Ktra Môn thi Môn Ktra Môn thi Môn Ktra s Tên môn h c S ti t S H S H S H S H S H S H S H S H ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s CÁC MÔN H C CHUNG 1 Chính tr 90 ..... ..... 45 2 ..... ..... ..... ..... 45 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 2 Giáo d c qu c phòng 75 ..... ..... 75 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 3 Th d c th thao 60 ..... ..... 30 1 ..... ..... 30 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4 Ngo i ng 120 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 60 3 60 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 5 Tin h c 45 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 45 3 6 Giáo d c Pháp lu t 30 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 2 2 CÁC MÔN CƠ S 7 Gi i ph u-Sinh lý 80 80 4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 8 Vi sinh - Ký sinh trùng 24 ..... ..... 24 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 9 Dư c lý 40 ..... ..... 40 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 10 Dinh dư ng 20 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... …. ..... ..... 20 1 ..... ..... ..... ..... 11 V sinh phòng b nh 30 ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... 30 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 12 K năng giao ti p & GDSK 30 ..... .... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... 30 2 ..... ..... ..... ..... 13 Qu n lý và t ch c y t 30 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 30 2 MÔN CHUYÊN MÔN 14 S c kho c ng đ ng 30 30 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 15 Đi u dư ng c ng đ ng 40 ..... ..... ..... ..... 40 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 16 K thu t đi u dư ng 70 70 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 17 Đi u dư ng N i khoa 70 70 4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
 6. 18 Đi u dư ng Ngo i khoa 50 50 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 19 Đi u dư ng Nhi khoa 50 ..... ..... ..... ..... 50 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... 20 Đi u dư ng S n-Ph khoa 50 ..... ..... ..... ..... 50 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 21 Dân s - KHHGĐ 20 ..... …. ..... ..... ..... ..... 20 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 22 ĐD b nh truy n nhi m 45 ..... ..... ..... .... 45 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 23 ĐD các b nh chuyên khoa 50 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..… …. ..... ..... 50 3 ..... ..... …. ..... 24 Chăm sóc SK ngư i cao tu i 15 ..... ..... ..... .... ..... ..... …. .... .... …. ..... ..... …. …. 15 1 25 Y h c c truy n 30 ..... ..... ..... ..... ..... ..… ..... ..... ..... .... 30 2 .... ... .... ..... 26 C p c u ban đ u 24 ..... ..... ..... ...... …. …. ..... ..... 24 1 24 1 ..... ..... ..... ..... 27 Ph c h i ch c năng 24 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 24 1 TH C T P Th c t p lâm sàng - K thu t đi u dư ng 100 ..... ..... 100 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... - Khoa N i 140 ..... ..... ..... ..... 100 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 40 1 - Khoa Ngo i 100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 40 1 ..... ..... ..... ..... 60 2 ..... ..... - Khoa Nhi 120 … ..... ..... ..... ..... ..... 60 2 …. …. …. 1 60 2 ..... ..... - Khoa Ph -s n 140 … ..... ..... ..... ..... ..... …. …. 80 2 .... …. 60 2 ..... ..... - Khoa Truy n nhi m 60 …. … ..... ..... ..... ..... .... ..... 60 2 …. .... …. …. ..... ..... - Khoa Y h c c truy n 60 ..... …. ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... …. 60 2 .... ..... ..... ..... - Các chuyên khoa 80 ..... .. ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... 80 2 ..... ..... ..... ..... - Ph c h i ch c năng 40 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 40 1 Th c t p c ng đ ng 160 ..... ..... ..... ..... … … 80 2 ..... ..... 80 2 ..... ..... ..... ..... Th c t p t t nghi p 320 ..... ..... ..... ..... …. …. …. ..... ..... ..... ..... ..... 320 4 ..... .....
 7. C U TRÚC TH I GIAN KHOÁ H C 1. Th i gian toàn khoá: 2565 * S ti t h c các môn chung 420 * S ti t h c các môn cơ s 254 * S ti t h c các môn chuyên môn 1888 2. Th i gian th c t p, th c hành: 1712 * Th i gian th c hành t i trư ng (labo) 392 * Th i gian th c hành b nh vi n 840 * Th i gian th c t p c ng đ ng 160 * Th i gian th c t p t t nghi p 320 3. T l th c hành / lý thuy t: *Th i gian th c hành 1712 *Th i gian h c lý thuy t 850 1712 *T l TH/LT = 2, 01 850 K HO CH ĐÀO T O THEO T NG H C KỲ H C KỲ I - NĂM TH NH T Qu th i gian: 20 tu n T ng s ti t: 651/ti t/gi h c - Tu n Giáo d c qu c phòng: 2 Tu n = 75 gi - Tu n h c t i trư ng: 13T x 32 ti t = 416 ti t - H c t i trư ng và B nh vi n: 5 tu n + Th c t p t i b nh vi n (bu i sáng): 5T x 20 gi =100 gi + H c t i trư ng (bu i chi u): 5T x 12 ti t = 60 ti t X p lo i/h S ti t s môn h c TT MÔN H C T ng LT TT Thi KTra 1 Giáo d c qu c phòng 75 22 53 2 2 Chính tr (I) 45 40 5 2 3 Th d c th thao (I) 30 4 26 1 4 Gi i ph u- sinh lý 80 50 30 4 5 Vi sinh- Ký sinh trùng 24 16 8 1 6 K thu t đi u dư ng 70 30 40 3 7 Dư c lý 40 36 4 2 8 S c kho c ng đ ng 30 22 8 2 9 Đi u dư ng N i khoa 70 60 10 4 10 Đi u dư ng Ngo i khoa 50 40 10 3 C ng 514 320 194 * Th c t p t i b nh vi n (K thu t đi u 100 100 2 dư ng) T ng c ng 614 320 294
 8. H C KỲ II - NĂM TH NH T Qu th i gian: 18 Tu n và 2 tu n th c t p c ng đ ng 656 ti t / gi h c - H c t i trư ng: 4T x 32 ti t = 128 ti t - H c t i trư ng và b nh vi n: 14 tu n + Th c t p t i b nh vi n (bu i sáng): 14T x 20 ti t = 280 ti t + H c t i trư ng (bu i chi u): 14T x 12 ti t = 168 ti t - Th c t p c ng đ ng: 2T x 40 gi = 80 gi X p lo i/h S ti t TT Môn h c s môn h c T ng LT TT Thi KTra 1 Ngo i ng (II) 60 50 10 3 2 Đi u dư ng b nh chuyên khoa 50 40 10 3 3 C p c u ban đ u 24 12 12 1 4 V sinh phòng b nh 30 20 10 2 5 Chính tr (II) 45 42 3 3 6 K năng giáo ti p -GDSK 30 20 10 2 7 Y h c c truy n 30 22 8 2 8 Dinh dư ng 230 17 3 1 C ng 289 223 66 * Th c t p t i khoa S n-Ph 80 80 2 * Th c t p t i khoa Tr.nhi m 60 60 2 * Th c t p t i các chuyên khoa 80 80 2 * Th c t p t i Khoa YHCT 60 60 2 * Th c t p c ng đ ng 80 80 2 T ng c ng 649 223 426 H C KỲ II - NĂM TH HAI Qu th i gian: 13 Tu n và 8 Tu n th c t p t i c ng đ ng 736 ti t/ gi h c - Th c t p t i trư ng và b nh vi n: 13 Tu n + Th c t p t i b nh vi n (bu i sáng): 13T x 20 gi = 260 ti t + Th c t p t i trư ng (bu i chi u): 13T x 20 gi = 260 ti t X p lo i/h S ti t TT Môn h c s môn h c T ng LT TT Thi KTra 1 Tin h c 45 20 25 3 2 Chăm sóc ngư i cao tu i 15 10 5 1 3 Ph c h i ch c năng 24 12 12 1 4 Giáo d c pháp lu t 30 25 5 2 5 qu n lý và t ch c y t 30 30 0 2 C ng 144 97 47
 9. * Th c t p t i Khoa N i 40 40 1 * Th c t p t i khoa Ngo i 60 60 2 Th c t p t i khoa S n 60 60 2 * Th c t p t i khoa PHCN 60 60 2 1 * Th c t p t t nghi p 320 320 4 T ng c ng 724 97 627 H C KỲ II - NĂM TH HAI Qu th i gian: 13 tu n và 8 tu n th c t p t t nghi p 736 ti t / gi h c - H c t i trư ng và B nh vi n: 13 tu n + Th c t p t i b nh vi n (bu i sáng): 13T x 20 ti t = 260 ti t + H c t i trư ng (bu i chi u): 13T x 12 ti t = 156 ti t - Th c t p t t nghi p: 8T x 40 gi = 320 gi X p lo i/h s S ti t TT Môn h c môn h c T ng LT TT Thi KTra 1 Tin h c 45 20 25 3 2 Chăm sóc ngư i cao tu i 15 10 5 1 3 Ph c h i ch c năng 24 12 12 1 4 Giáo d c Pháp lu t 30 25 5 2 5 Qu n lý và t ch c y t 30 30 0 2 C ng 144 97 47 * Th c t p t i khoa N i 40 40 1 * Th c t p t i khoa Ngo i 60 60 2 * Th c t p t i khoa Nhi 60 60 2 Th c t p t i khoa S n 60 60 2 Th c t p t i khoa PHCN 40 40 1 T ng c ng 724 97 627 HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH Chương trình khung ngành đào t o Đi u dư ng c ng đ ng là văn b n quy ph m pháp lu t c th hoá cơ c u n i dung, s môn h c, th i lư ng c a các môn h c, t l th i gian gi a lý thuy t và th c hành, th c t p c a khoá h c 2 năm, đư c c u trúc thành m t h th ng hoàn ch nh và phân b h p lý v th i gian theo quy đ nh c a Chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p nh m đáp ng m c tiêu và yêu c u ch t lư ng đào t o. Chương trình khung này ch áp d ng cho hình th c đào t o chính quy theo niên ch , các hình th c đào t o không chính quy đư c th c hi n theo chương trình khung riêng. Chương trình khung đào t o Đi u dư ng c ng đ ng đư c áp d ng t năm h c 2003. Căn c vào Chương trình khung đã đư c quy đ nh, Hi u trư ng các trư ng đư c phép đào t o đ i tư ng này t ch c xây d ng và ban hành Chương trình chi ti t c a trư ng mình sau khi đã đư c th m đ nh theo Quy đ nh c a Đi u 8 Ngh đ nh c a Chính ph s 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 v quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c. Đ th c hi n Chương trình khung đã ban hành, Hi u trư ng các trư ng c n nghiên c u k nh ng quy đ nh c a Chương trình khung đ th c hi n trong trư ng mình. 1- C u trúc c a chương trình khung:
 10. N i dung các ho t đ ng trong khoá đào t o Đi u dư ng c ng đ ng g m: Các môn h c chung; các môn h c cơ s ; các môn h c chuyên môn; th c t p và th c t p t t nghi p; thi- ki m tra k t thúc môn h c và thi t t nghi p; ngh hè, l , t t; lao đ ng công ích và m i năm h c d tr 1 Tu n. Ph n này đã đư c quy đ nh t i B ng phân ph i qu th i gian khoá h c. M i năm h c đư c chia làm 2 H c kỳ. Th i gian c a các ho t đ ng trong khoá h c đư c tính theo Tu n. Th i gian gi ng d y lý thuy t và th c hành các môn h c đư c tính theo ti t, m i ti t là 45 phút. M i ngày có th b trí h c 1 ho c 2 bu i, m i bu i không quá 6 ti t. M i Tu n không b trí quá 32 ti t lý thuy t. Th i gian th c t p, th c t p t t nghi p và lao đ ng s n xu t đư c tính theo gi , m i ngày không b trí quá 8 gi . Ph n này đã đư c quy đ nh t i các b n K ho ch đào t o c a t ng H c kỳ. Chương trình đào t o Đi u dư ng c ng đ ng g m 27 môn h c. M i môn h c đã đư c xác đ nh s ti t h c (bao g m s ti t lý thuy t và th c hành môn h c), h s môn h c, x p lo i môn h c (môn thi hay môn ki m tra) và xác đ nh th i gian th c hi n môn h c theo H c kỳ c a t ng năm. Ph n này đã đư c quy đ nh t i B ng phân b chương trình đào t o toàn khoá. Hi u trư ng các trư ng căn c vào chương trình khung đ l p k ho ch đào t o toàn khoá và k ho ch đào t o hàng năm. 2- Đánh giá h c sinh: Vi c đánh gía k t qu h c t p c a h c sinh trong đào t o và khi k t thúc khoá h c đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c ban hành Quy ch ki m tra, thi, xét lên l p và công nh n t t nghi p Trung h c chuyên nghi p h chính quy. 3- Th c hi n môn h c: Các môn h c trong chương trình đào t o Đi u dư ng c ng đ ng g m 2 ho c 3 ph n sau đây: + Gi ng d y lý thuy t + Th c t p t i các phòng th c hành c a nhà trư ng + Th c t p t i các b nh vi n, cơ s khám ch a b nh và t i c ng đ ng 3.1- Gi ng d y lý thuy t: Th c hi n t i các l p h c c a nhà trư ng. Đ nâng cao ch t lư ng gi ng d y, các trư ng c n cung c p đ y đ giáo trình môn h c cho h c sinh, các phương ti n, đ dùng d y h c cho Thày và Trò, các giáo viên gi ng d y môn h c c n áp d ng phương pháp gi ng d y tích c c, th c hi n lư ng giá, đánh giá theo các quy đ nh cho t ng môn h c. 3.2- Th c t p t i các phòng th c hành c a nhà trư ng: V i các môn h c có ph n th c t p t i phòng th c hành c a nhà trư ng, các trư ng t ch c đ h c sinh đư c th c t p đúng kh i lư ng th i gian và n i dung đã quy đ nh. Có th phân chia l p h c thành các nhóm nh đ h c sinh đư c tr c ti p th c hi n các n i dung th c hành. Đ đ m b o ch t lư ng th c t p c a h c sinh, các trư ng c n xây d ng và hoàn thi n các phòng th c hành. Trong trư ng h p nhà trư ng chưa đ các phòng th c hành theo các môn h c, nhà trư ng có th liên h v i các cơ s trong và ngoài ngành Y t đ t o ra các cơ s th c t p cho h c sinh. H c sinh đư c đánh giá k t qu th c t p b ng đi m h s 1 ho c h s 2 và đư c tính vào đi m t ng k t môn h c. 3.3- Th c t p t i b nh vi n - Th i gian: T ng s th i gian th c t p lâm sàng t i b nh vi n là 940 gi , đư c b trí vào các bu i sáng c a H c kỳ I năm th Nh t (5 tu n), H c kỳ II năm th Nh t (10 tu n), H c kỳ I năm th Hai (14 tu n) và H c kỳ II năm th Hai (13 tu n). - Đ a đi m: Các Khoa, Phòng c a B nh vi n t nh ho c B nh vi n trung ương. * N i dung: - N i dung ch y u c a th i gian th c t p lâm sàng t i B nh vi n là th c hi n các k thu t chăm sóc ngư i b nh theo n i dung c a các môn h c. - Tuyên truy n giáo d c s c kho cho ngư i b nh và ngư i nhà b nh nhân. - Chu n b d ng c , ph giúp Th y thu c th c hi n các k thu t trong khám, ch a b nh - Tham gia tr c B nh vi n - Ghi chép, s p x p h sơ, s sách, thu c, d ng c t i khoa- phòng th c t p. Ph n th c t p lâm sàng t i các B nh vi n nh m hình thành và rèn luy n k năng chăm sóc ngư i b nh c a ngư i Đi u dư ng c ng đ ng. M i ph n th c t p lâm sàng t i b nh vi n đư c b trí thành m t môn h c riêng th hi n b ng h s môn h c, x p lo i môn h c (môn thi- môn ki m tra)
 11. Th i gian th c t p t i b nh vi n c a m i ph n đư c b trí tương ng v i th i đi m các môn h c chuyên môn đ h c sinh th c hành và ng d ng nh ng ki n th c đã h c vào th c t chăm sóc ngư i b nh. * T ch c th c t p: Căn c vào kh i lư ng th i gian, n i dung th c t p đã phân b theo t ng h c kỳ và tình hình th c t c a các cơ s th c t p c a trư ng và đ a phương, Hi u trư ng nhà trư ng b trí các l p h c sinh thành t ng nhóm (không quá 15 h c sinh), quy đ nh th i gian th c t p t i m i cơ s th c hành đ h c sinh có th luân phiên th c t p các cơ s nh m hoàn thi n năng tay ngh c a h c sinh. T i m i cơ s th c t p ho c m i đ t th c t p, Hi u trư ng quy đ nh ch tiêu th c hành cho h c sinh c n ph i th c hi n. Trong th i gian h c sinh th c t p t i b nh vi n ph i có giáo viên c a nhà trư ng ho c giáo viên kiêm ch c tr c ti p hư ng d n h c sinh. * Đánh giá: + Ki m tra thư ng xuyên: M i tu n th c t p t i B nh vi n, h c sinh đư c đánh giá b ng m t đi m h s 1. + Ki m tra đ nh kỳ: K t thúc m i ph n trong môn h c, h c sinh đư c đánh giá b ng m t đi m h s 2. Ki m tra thư ng xuyên và ki m tra d nh kỳ là m t bài thi th c hành. + Đánh giá k t thúc: Th c hi n theo quy đ nh môn thi/môn ki m tra và h s môn h c đã ghi trong Chương trình khung. Đi m thi ho c ki m tra k t thúc môn h c là đi m bài thi th c hành (th c hi n quy trình k thu t chăm sóc ngư i b nh) k t h p v i đi m hoàn thành các ch tiêu th c hành và đi m ki m tra s th c t p c a h c sinh. 3.4- Th c t p t i c ng đ ng: - Toàn khoá h c có l n h c sinh th c t p t i c ng đ ng: L n th nh t: 2 tu n (80 gi ) vào cu i H c kỳ II năm th nh t L n th hai: 2 tu n(80 gi ) vào cu i H c kỳ I năm th hai - Th c t p t i c ng đ ng đư c xác đ nh là m t môn h c ki m tra có h s 2. - Đ a đi m th c t p c ng đ ng t i các Tr m y t xã và c ng đ ng dân cư trong xã. - N i dung th c t p t i c ng đ ng là v n d ng các ki n th c, k năng đã h c t i nhà trư ng vào th c t chăm sóc s c kho c ng đ ng, chăm sóc s c kho ngư i b nh đ n khám, ch a b nh t i Tr m y t xã và các ho t đ ng v chăm sóc s c kho t i gia đình. Khi xay d ng n i dung th c t p t i c ng đ ng, c n đ c bi t quan tâm đ n nhi m v c a ngư i Đi u dư ng c ng đ ng và m c tiêu đào t o, không ch là chăm sóc ngư i b nh mà nhi m v chính là tham gia vào chăm sóc s c kho cho c c ng đ ng dân cư. Ngay t đ u khoá h c nhà trư ng c n xác đ nh các đ a đi m h c sinh s đ n th c t p. Đ đào t o Đi u dư ng c ng đ ng, m i trư ng ph i l a ch n và xây d ng 3 - 5 xã đi m, trong đó có nh ng c m dân cư và h gia đình phù h p đ làm cơ s th c t p cho h c sinh. Căn c vào m c tiêu h c t p toàn khoá, Hi u trư ng các trư ng xác đ nh m c tiêu, n i dung h c t p, ch tiêu th c hành t i c ng đ ng, phân công giáo viên c a trư ng, b i dư ng giáo viên kiêm ch c, chu n b cơ s v t ch t, h u c n... và l p k ho ch c th cho m i đ t th c t p t i c ng đ ng cho các khoá đào t o. H c sinh th c t p t i c ng đ ng nh t thi t ph i có giáo viên nhà trư ng ho c k t h p v i giáo viên kiêm ch c đ hư ng d n, qu n lý, đánh giá h c sinh. Không đư c "khoán tr ng" công vi c hư ng d n h c sinh cho Cán b y t xã. Trong th i gian th c t p t i c ng đ ng, m i tu n h c sinh làm m t bài ki m tra th c hành (ki m tra đ nh kỳ - h s 2). Cu i đ t th c t p, m i h c sinh làm m t b n báo cáo k t qu th c hi n các n i dung th c t p, k t qu hoàn thành các ch tiêu th c t p và trình s th c t p. Giáo viên nhà trư ng k t h p v i giáo viên kiêm ch c ch m đi m ki m tra môn h c trên cơ s k t qu h c t p c a h c sinh (đi m h s 3). 4- Th c t p t t nghi p: - Th i gian: 8 Tu n vào cu i h c kỳ II c a năm th Hai H c sinh th c t p c ngày t i cơ s th c t p - Đ a đi m: + Tr m y t xã/ phư ng: 3 tu n
 12. + Trung tâm y t huy n, b nh vi n huy n: 2 tu n + B nh vi n trung ương, b nh vi n t nh: 3 tu n - T ch c th c t p: Hi u trư ng nhà trư ng quy t đ nh đ a đi m, th i gian th c t p t i m i đ a đi m, n i dung và ch tiêu th c hành c a h c sinh trong th i gian th c t p t t nghi p. * N i dung: H c sinh th c hi n ch c năng, nhi m v c a ngư i Đi u dư ng c ng đ ng dư i s hư ng d n cu giáo viên nhà trư ng và giáo viên kiêm ch c. * Đánh giá: + Ki m tra đ nh kỳ: K t thúc th i gian th c t p t i tuy n xã, tuy n huy n và tuy n t nh (ho c trung ương) h c sinh th c hi n m t bài ki m tra th c hành (đi m h s 2). + Thi k t thúc môn h c: Cu i đ t th c t p t t nghi p m i h c sinh th c hi n m t bài thi th c hành ho c trình bày m t ti u lu n. N i dung ki m tra đ nh kỳ và thi k t thúc môn h c do Hi u trư ng quy đ nh. Đi m th c t p t t nghi p đư c tính như m t môn thi (h s môn h c là 4) và là m t trong nh ng đi u ki n xét d thi thi t t nghi p. 5- Thi t t nghi p: - Th i gian ôn thi và thi t t nghi p: 4 tu n - Môn thi t t nghi p: + Lý thuy t t ng h p: Thi vi t, th i gian làm bài 150 - 180 phút S d ng câu h i thi truy n th ng k t h p v i câu h i thi tr c nghi m N i dung đ thi: t ng h p các môn chuyên môn. + Th c hành ngh nghi p: Thí sinh th c hi n m t hay m t s quy trình k thu t Đi u dư ng c ng đ ng, do Hi u trư ng trư ng quy t đ nh. - H i đ ng thi t t nghi p: Th c hi n theo Quy t đ nh s 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 c a B trư ng B Giáo D c và đào t o v vi c ban hành Quy ch ki m tra, thi xét lên l p và công nh n t t nghi p trung h c chuyên nghi p h chính quy. Trên đây là m t s hư ng d n th c hi n chương trình đào t o Đi u dư ng c ng đ ng. Trong quá trình th c hi n khoá h c, Hi u trư ng các trư ng c n căn c vào các quy ch đào t o trung h c chuyên nghi p c a B Giáo d c & Đào t o và B Y t đ v n d ng cho phù h p, nh m đ m b o m c tiêu và ch t lư ng đào t o. Nh ng ý ki n góp ý và đ ngh c a các trư ng xin g i v V Khoa h c đào t o - B Y t , V Trung h c chuyên nghi p và d y ngh - B Giáo d c & Đào t o đ nghiên c u, hư ng d n và gi i quy t. V KHOA H C ĐÀO T O B YT
Đồng bộ tài khoản