Quyết định số 25/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 25/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động văn hóa - thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 2 năm 2004 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 25/2004/Q -TTG NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2004 V VI C PHÊ DUY T ÁN "PHÁT TRI N HO T NG VĂN HÓA - THÔNG TIN VÙNG TÂY NGUYÊN N NĂM 2010" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Di s n văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Quy t nh s 19/2003/Q -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hóa n năm 2005; Căn c Quy t nh s 168/2001/Q -TTg ngày 30 tháng 10 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c nh hư ng lâu dài, k ho ch 5 năm 2001 - 2005 và nh ng gi i pháp cơ b n phát tri n kinh t - xã h i vùng Tây Nguyên; Xét ngh c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin, QUY T NH: i u 1. Phê duy t án "Phát tri n ho t ng văn hóa - thông tin vùng Tây Nguyên n năm 2010", v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tên án: "Phát tri n ho t ng văn hóa - thông tin vùng Tây Nguyên n năm 2010". 2. Ch án: B Văn hóa - Thông tin và U BAN nhân dân các t nh vùng Tây Nguyên 3. M c tiêu c a án: a. B o t n, k th a có ch n l c, gi gìn và phát huy nh ng giá tr văn hóa truy n th ng và các giá tr văn hóa tiêu bi u, lo i b d n nh ng cái l i th i l c h u; xây d ng và phát tri n nh ng giá tr m i v văn hoá, ngh thu t; hình thành n p s ng văn minh, gia ình văn hoá m i vùng Tây Nguyên; b. oàn k t, phát huy s c m nh t ng h p c a toàn dân t c, nâng cao i s ng văn hóa trong m i ho t ng kinh t , chính tr , xã h i; góp ph n y lùi âm mưu di n bi n hoà bình c a các th l c thù ch, ngăn ch n và bài tr các lu n i u l a b p, xuyên t c, góp ph n n nh và phát tri n kinh t - xã h i;
  2. c. Phát hi n, b i dư ng i ngũ nh ng ngư i sáng tác văn h c - ngh thu t là ngư i các dân t c; d) T ch c i u tra, sưu t m, nghiên c u, ph bi n các giá tr văn hóa - ngh thu t; b o t n, phát huy các ngh th công truy n th ng c a các dân t c Tây Nguyên. 4. N i dung phát tri n ho t ng văn hóa - thông tin vùng Tây Nguyên: a. Tăng cư ng công tác tuyên truy n v nh ng nhi m v chính tr , kinh t , văn hoá - xã h i và v n ng nhân dân th c hi n phong trào b o v an ninh T qu c: - Tri n khai th c hi n Ngh quy t Trung ương 5 (Khoá VIII) v xây d ng và phát tri n n n văn hóa Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c văn hóa dân t c; - Phát huy hi u qu ho t ng c a các i thông tin lưu ng, huy ng l c lư ng văn hoá ngh thu t, thông tin c ng, t p trung tuyên truy n các vùng có nhi u thành ph n tôn giáo ph c t p, vùng ng bào di dân t do và các tr ng i m v an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i c a các t nh vùng Tây Nguyên; - Biên so n và phát hành các chương trình, tài li u t p hu n chuyên môn v văn hoá thông tin và các n i dung chương trình phù h p theo t ng a bàn cơ s , t ng vùng dân t c thi u s có c thù riêng. b) T ch c ho t ng văn hoá - thông tin các t nh vùng Tây Nguyên: - T ch c các h i di n, h i thi, l h i dân gian, ngày h i văn hoá th thao các dân t c; y m nh th c hi n phong trào "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá"; - Xây d ng h th ng b o tàng; t bia cho các di tích ã x p h ng; xây d ng các gi i pháp b o t n, phát huy giá tr văn hoá v t th và phi v t th ; - Xây d ng và hoàn thi n các c m panô c ng, các i m sáng văn hoá t i các vùng biên gi i. c) Xây d ng h th ng thi t ch văn hoá - thông tin ng b t c p t nh n huy n, xã, phư ng, th tr n, làng, b n, buôn, khu ph . - L p quy ho ch v t xây d ng các thi t ch văn hoá - thông tin t t nh n cơ s ; chú tr ng xây d ng các t i m sinh ho t văn hoá c ng ng, các khu vui chơi gi i trí cho tr em; - Khôi ph c nhà Rông, nhà Gươl, nhà Dài truy n th ng và xây d ng, u tư trang thi t b cho các nhà Rông văn hoá, nhà Văn hoá c ng ng; - Nâng c p h th ng thư vi n; m r ng và xây d ng các Trung tâm sách, các c a hàng sách; - Xây d ng nhà hát, các tr i sáng tác. d) Xây d ng k ho ch u tư cơ s v t ch t cho phát tri n ho t ng văn hóa - thông tin.
  3. - Xây d ng k ho ch u tư v h th ng thi t ch văn hóa t t nh n cơ s ; u tư trang thi t b cho các i thông tin lưu ng; xây d ng tr m phát thanh, truy n thanh; bưu i n văn hóa xã; sân bãi ho t ng th thao, văn hóa; c p m t s s n ph m văn hóa cho các xã; - Tăng cư ng các phương ti n ho t ng văn hóa - thông tin cho các n biên phòng khu v c biên gi i; - Ph n u n năm 2005 có 90% xã ư c ph sóng truy n hình, xây d ng ăng-ten ch o các vùng lõm ho c u tư phương ti n, thi t b khác nhân dân vùng sâu, vùng xa ư c nghe ài Ti ng nói Vi t Nam và xem ư c ài Truy n hình Trung ương và a phương. ) Phát tri n ngu n nhân l c cho ho t ng văn hóa - thông tin. Ki n toàn b máy cán b qu n lý v văn hóa - thông tin t t nh n cơ s ; b i dư ng v trình chính tr và nghi p v cho cán b ; ưu tiên ào t o cán b là ngư i dân t c thi u s ; u tư, biên so n giáo trình gi ng d y v i n i dung thi t th c i v i cơ s và các vùng ng bào dân t c thi u s . e) Xây d ng mô hình ho t ng văn hóa - thông tin. - Ti p t c u tư xây d ng mô hình ho t ng văn hóa - thông tin ã có m i t nh; nâng cao ch t lư ng, n i dung ho t ng, l a ch n mô hình t t nhân r ng trong toàn t nh; s d ng có hi u qu mô hình i chi u bóng và xe văn hóa - thông tin lưu ng t ng h p; xây d ng mô hình ho t ng văn hóa th thao t i nhà văn hóa và khu vui chơi gi i trí; - Duy trì mô hình ho t ng văn hóa - thông tin c p cơ s như làng, b n, buôn văn hóa, nhà Rông văn hóa, nhà Gươl, nhà Văn hóa c ng ng. - Xây d ng mô hình l h i văn hóa, ngh thu t truy n th ng ho t ng có hi u qu . g) y m nh công tác thanh tra, ki m tra trong ho t ng văn hóa - thông tin. C ng c i thanh tra chuyên ngành, xây d ng k ho ch thanh tra hàng năm; phát hi n và x lý k p th i các trư ng h p sai ph m; ch n l a và b i dư ng cán b thanh tra có o c, năng l c chuyên môn. h) Xây d ng ch ngân sách chi ho t ng văn hóa - thông tin. Xây d ng k ho ch ph i phù h p v i ngu n thu c a a phương và s phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; xây d ng k ho ch tài chính phù h p v i k ho ch hành ng; tranh th các ngu n c a các qu h tr phát tri n văn hóa; huy ng s h tr c a các c p, các ngành. 5. Gi i pháp th c hi n. Căn c i u ki n th c t c a a phương trong t ng th i gian, tri n khai th c hi n ng b , hi u qu các gi i pháp sau:
  4. a) Th ng nh t và nâng cao nh n th c, trách nhi m c a ngành Văn hóa - Thông tin và c a các c p, các ngành có liên quan trong vi c th c hi n án; b) Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c t i các c p, ngành và các a phương; c) y m nh công tác t ch c và cán b ; d) Tăng cư ng cơ s v t ch t và trang b cho ho t ng văn hóa - thông tin; ) Huy ng các ngu n l c xã h i phát tri n ho t ng văn hóa - thông tin; e) y m nh các hình th c xã h i hóa thích h p trong các ho t ng văn hóa - thông tin vùng Tây Nguyên nh m huy ng ti m l c s n có cơ s c a các a phương, các ngành và c a ngư i dân nâng cao m c hư ng th v i s ng tinh th n c a nhân dân; g) y m nh công tác thông tin tuyên truy n nh m nâng cao nh n th c c a các c p, các ngành, c a nhân dân vùng Tây Nguyên. 6. Th i gian th c hi n án: t năm 2004 n năm 2010. a) Giai o n 1: t năm 2004 n năm 2005; b) Giai o n 2: t năm 2006 n năm 2010. 7. Kinh phí và ngu n v n: a) Kinh phí: T ng kinh phí ư c tính kho ng 1.400 t ng. b) Ngu n v n: - Ngu n ngân sách nhà nư c c p cho ngành Văn hóa - Thông tin (xây d ng cơ b n, ho t ng s nghi p và v n dành cho chương trình m c tiêu qu c gia v văn hóa); - Ngu n ngân sách nhà nư c c p cho các a phương (5 t nh vùng Tây Nguyên), trong ó có kho n ngân sách dành cho ho t ng văn hóa - thông tin; - Ngu n ngân sách a phương; - Ngu n ngân sách c a các B , ngành dành cho ho t ng văn hóa - thông tin; - óng góp c a nhân dân; - óng góp c a các t ch c chính tr - xã h i;
  5. - Tài tr c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài. i u 2. T ch c th c hi n. 1. B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng k ho ch c th và ch o tri n khai án này; cùng U ban nhân dân các t nh vùng Tây Nguyên t ch c th c hi n c th án theo các m c tiêu, ch tiêu, nhi m v và gi i pháp ã ra; hư ng d n, l ng ghép th c hi n án này v i các án v văn hóa - xã h i, kinh t Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hóa n năm 2010. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan liên quan, trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình, ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin t ch c th c hi n án này. 3. U ban nhân dân các t nh vùng Tây Nguyên căn c vào n i dung án và theo hư ng d n c a B Văn hóa - Thông tin xây d ng k ho ch tri n khai hàng năm, b trí kinh phí th c hi n. i u 3. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh Gia Lai, Kon Tum, k L k, k Nông, Lâm ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản