Quyết định số 25/2005/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 25/2005/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng do Bộ trưởng Công nghiệp ban hành, để sửa đổi, khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 142/2004/QĐ-BCN ngày 23 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng thành công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2005/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2005/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 1, KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/2004/QĐ-BCN NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY ĐÀ NẴNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY ĐÀ NẴNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (Tờ trình số 129 TTr/CPH ngày 19 tháng 4 năm 2005) và Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng (Công văn số 719/CV-CPH ngày 27 tháng 5 năm 2005); Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 142/2004/QĐ-BCN ngày 23 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng như sau: “1. Cơ cấu vốn điều lệ: Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn). Trong đó: - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 60,00 %; - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 40,00 %. Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.” “3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.
  2. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 1.062 lao động trong Công ty là 40.000 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.200.000.000 đồng.” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Giám đốc Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP - Như Điều 2, THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ, - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN, - Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH, - Ngân hàng Nhà nước VN, - UBND TP Đà Nẵng, - Công báo, Bùi Xuân Khu - Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo), - Các đ/c Thứ trưởng, - Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản