Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm phòng, chống HIV/ADIS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 05 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 25/2005/Q -BYT NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH “QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM PHÒNG, CH NG HIV/AIDS T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29/9/2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c TW; Căn c Thông tư Liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 c a B Y t và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c v y t a phương; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh, thành ph tr c thu c Trung ương”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , C c trư ng C c phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam - B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Th Trung Chi n (Đã ký) QUY NNH
  2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM PHÒNG, CH NG HIV/AIDS T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 25/2005/Q -BYT ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) là ơn v s nghi p tr c thu c S Y t , ch u s qu n lý toàn di n c a Giám c S Y t , s ch o v chuyên môn, k thu t c a B Y t . i u 2. Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS có tư cách pháp nhân, có tr s , có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh có ch c năng: 1. Tham mưu cho Giám c S Y t v các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS trên a bàn t nh. 2. Là cơ quan thư ng tr c v phòng, ch ng HIV/AIDS c a Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý m i dâm t nh. i u 4. Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS có nhi m v và quy n h n sau: 1. Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS c a t nh trên cơ s chi n lư c qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS và tình hình th c t a phương trình Giám c S Y t phê duy t ho c S Y t trình U ban nhân dân t nh phê duy t theo thNm quy n. 2. Ch o và t ch c th c hi n các ho t ng sau: a) Ph i h p v i các cơ quan liên quan trên a bàn t nh ch o và t ch c th c hi n công tác thông tin, giáo d c, truy n thông thay i hành vi d phòng lây nhi m HIV; b) Hư ng d n t ch c th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV; huy ng gia ình, cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia phòng ch ng HIV/AIDS; c) Giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghi m HIV; tư v n cho ngư i nhi m HIV; công tác chăm sóc, i u tr HIV/AIDS, phòng, ch ng các nhi m khuNn lây truy n qua ư ng tình d c; d phòng lây truy n HIV t m sang con, an toàn truy n máu và các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS khác theo quy nh;
  3. d) Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, áp d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS; ) Tham gia ào t o và ào t o l i chuyên môn, k thu t v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS theo k ho ch c a a phương và Trung ương cho cán b chuyên khoa và các cán b khác; e) Làm u m i qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n d án phòng ch ng HIV/AIDS qu c gia, các d án liên quan và các d án qu c t v phòng, ch ng HIV/AIDS ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; g) Th c hi n qu n lý cán b , ch chính sách, khen thư ng, k lu t i v i công ch c, viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t; h) Ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các quy nh v phòng, ch ng HIV/AIDS trên a bàn t nh; i) Th c hi n các ch th ng kê, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t; k) Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Giám c S Y t giao. Chương 3: CƠ C U T CH C i u 5.T ch c b máy 1. Lãnh o Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS có Giám c và các Phó Giám c. 2. Các phòng ch c năng g m: a) Phòng K ho ch tài chính; b) Phòng T ch c hành chính. 3. Các khoa chuyên môn g m: a) Khoa Truy n thông, can thi p và huy ng c ng ng; b) Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI; c) Khoa Tư v n, chăm sóc và i u tr HIV/AIDS; d) Khoa Xét nghi m. i u 6. Biên ch và nh m c lao ng Biên ch , nh m c lao ng c a Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.
  4. i u 7. Kinh phí ho t ng 1. Ngân sách s nghi p y t ; 2. Ngân sách chương trình m c tiêu y t qu c gia; 3. Thu phí theo quy nh c a pháp lu t; 4. Vi n tr và các ngu n kinh phí h p pháp khác. i u 8. Nhi m v c a các Khoa, Phòng 1. Phòng K ho ch tài chính: a) Xây d ng k ho ch tháng, quý, năm c a Trung tâm; t ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n k ho ch; b) T ng h p, d trù thu c, v t tư, hoá ch t và các trang thi t b c n thi t ph c v cho ho t ng c a Trung tâm; c) Qu n lý và c p phát kinh phí, v t tư theo k ho ch ã ư c phê duy t, ch u trách nhi m thanh, quy t toán theo quy nh c a pháp lu t; d) Ph i h p v i các khoa, phòng trong công tác ào t o, nghiên c u khoa h c, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b c a Trung tâm và cho tuy n dư i; ) T ng h p các ho t ng c a Trung tâm, thu th p thông tin và phân tích s li u do các ơn v báo cáo; th c hi n ch th ng kê, báo cáo theo quy nh; e) Làm u m i t ng h p các d án trong và ngoài nư c c a Trung tâm. 2. Phòng T ch c hành chính: a) Qu n lý công tác t ch c, cán b ; th c hi n các ch chính sách, khen thư ng, k lu t theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch c th c hi n các nhi m v hành chính, qu n tr ph c v cho ho t ng c a Trung tâm; c) Qu n lý tài s n c a Trung tâm. 3. Khoa Truy n thông, can thi p và huy ng c ng ng: a) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS và huy ng gia ình, cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia phòng, ch ng HIV/AIDS; b) Ch trì và ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV;
  5. c) Ph i h p v i Trung tâm Truy n thông Giáo d c s c kho và các cơ quan liên quan tri n khai th c hi n các ho t ng thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS trên a bàn t nh; d) u m i cung c p các n i dung v thông tin, giáo d c, truy n thông; th c hi n các ho t ng ph i h p liên ngành trong phòng, ch ng HIV/AIDS. 4. Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI: a) T ch c tri n khai th c hi n công tác giám sát và ánh giá các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS/STI trên a bàn t nh; b) Ch o và ph i h p v i các ơn v liên quan hư ng d n chuyên môn, k thu t v sàng l c HIV m b o an toàn truy n máu, phòng, ch ng các nhi m khuNn lây truy n qua ư ng tình d c, d phòng lây truy n HIV t m sang con qua các d ch v y t , xã h i và xét nghi m t nguy n; c) Ph i h p v i các khoa, phòng và các ơn v liên quan hư ng d n chuyên môn, nghi p v nâng cao năng l c cho cán b làm công tác giám sát, ánh giá các ho t ng tuy n dư i. 5. Khoa Tư v n, chăm sóc và i u tr HIV/AIDS: a) Ch o và t ch c th c hi n công tác tư v n, h tr , chăm sóc ngư i nhi m HIV t i Trung tâm, c ng ng và gia ình; b) Làm u m i qu n lý công tác i u tr HIV/AIDS; c) Ch o, hư ng d n k thu t i v i i ngũ c ng tác viên tham gia th c hi n công tác qu n lý, chăm sóc ngư i nhi m HIV. 6. Khoa Xét nghi m: a) Xét nghi m phát hi n nhi m HIV; b) Ch o và t ch c tri n khai th c hi n công tác tư v n trư c và sau xét nghi m; c) u m i qu n lý công tác xét nghi m HIV, chNn oán AIDS trên a bàn t nh./.
Đồng bộ tài khoản