Quyết định số 25/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 25/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2005/QĐ-TTg về việc quy định Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 25/2005/Q -TTG NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2005 V VI C QUY NNH DANH M C GIÁO D C, ÀO T O C A H TH NG GIÁO D C QU C DÂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Lu t Th ng kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê, QUY T NNH: i u 1. Quy nh Danh m c giáo d c, ào t o c a h th ng giáo d c qu c dân g m 4 c p. - C p I: Trình giáo d c, ào t o. - C p II: Lĩnh v c giáo d c, ào t o. - C p III: Nhóm chương trình (nhóm ngành, nhóm ngh ) giáo d c, ào t o. - C p IV: Chương trình, ngành, ngh giáo d c, ào t o. i u 2. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c giáo d c, ào t o Vi t Nam c p I (trình giáo d c ào t o) và c p II (lĩnh v c giáo d c, ào t o). i u 3. Giao B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao và quy nh t i i u 1 Quy t nh này, ph i h p v i T ng c c Th ng kê xây d ng và ban hành Danh m c giáo d c, ào t o c p III và c p IV. i u 4. Giao B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i T ng c c Th ng kê hư ng d n th c hi n Quy t nh này. T ng c c Th ng kê có trách nhi m theo dõi, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n các quy nh này.
 2. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH M C GIÁO D C, ÀO T O VI T NAM (C P I VÀ C P II) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25/2005/Q -TTg ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) Ph n 1: DANH M C 1. Danh m c giáo d c, ào t o Vi t Nam C P I - TRÌNH GIÁO D C, ÀO T O STT Tên g i Mã s 1 Giáo d c m m non 00 2 Giáo d c ti u h c 10 3 Giáo d c trung h c cơ s 20 4 D y ngh ng n h n 22 5 Giáo d c trung h c ph thông 30 6 D y ngh dài h n sau trung h c cơ s 32 7 Trung h c chuyên nghi p sau trung h c cơ s 36 8 D y ngh dài h n sau trung h c ph thông 40 9 Trung h c chuyên nghi p sau trung h c ph thông 42 10 Cao ng 50 11 ih c 52 12 Th c sĩ 60
 3. 13 Ti n sĩ 62 2. Danh m c giáo d c, ào t o Vi t Nam C P II - LĨNH V C GIÁO D C, ÀO T O Mã C p Mã c p Tên g i I II 00 Giáo d c m m non 0001 Các chương trình cơ b n 10 Giáo d c ti u h c 1001 Các chương trình cơ b n 1008 Các chương trình xoá mù 1009 Các chương trình giáo d c chuyên bi t 20 Giáo d c trung h c cơ s 2001 Các chương trình cơ b n 2009 Các chương trình giáo d c chuyên bi t 22 D y ngh ng n h n 2221 Ngh thu t 2222* Nhân văn 2231* Khoa h c xã h i và hành vi 2232 Báo chí và thông tin 2234 Kinh doanh và qu n lý 2238* Pháp lu t 2244* Khoa h c t nhiên 2246* Toán và th ng kê 2248* Máy tính 2251 Công ngh k thu t 2252 K thu t 2253 K thu t m 2254 Ch bi n 2258 Xây d ng và ki n trúc
 4. 2262 Nông, lâm nghi p và thu s n 2264 Thú y 2272 S c kh e 2276 D ch v xã h i 2281 Khách s n, du l ch, th thao và d ch v cá nhân 2284 V nt i 2285 Môi trư ng và b o v môi trư ng 2286 An ninh, qu c phòng 2290* Khác 30 Giáo d c trung h c ph thông 3001 Các chương trình cơ b n 3009 Các chương trình giáo d c chuyên bi t 32 D y ngh dài h n sau trung h c cơ s 3214* Khoa h c giáo d c và ào t o giáo viên 3221 Ngh thu t 3222* Nhân văn 3231* Khoa h c xã h i và hành vi 3232 Báo chí và thông tin 3234 Kinh doanh và qu n lý 3238* Pháp lu t 3244* Khoa h c t nhiên 3246* Toán và th ng kê 3248* Máy tính 3251 Công ngh k thu t 3252 K thu t 3253 K thu t m 3254 Ch bi n 3258 Xây d ng và ki n trúc 3262 Nông, lâm nghi p và thu s n 3264 Thú y
 5. 3272 S c kho 3276 D ch v xã h i 3281 Khách s n, du l ch, th thao và d ch v cá nhân 3284 V nt i 3285 Môi trư ng và b o v môi trư ng 3286 An ninh, qu c phòng 3290* Khác 36 Trung h c chuyên nghi p sau trung h c cơ s 3614 Khoa h c giáo d c và ào t o giáo viên 3621 Ngh thu t 3622 Nhân văn 3631 Khoa h c xã h i và hành vi 3632 Báo chí và thông tin 3634 Kinh doanh và qu n lý 3638 Pháp lu t 3644 Khoa h c t nhiên 3646 Toán và th ng kê 3648 Máy tính 3651 Công ngh k thu t 3652 K thu t 3653 K thu t m 3654 Ch bi n 3658 Xây d ng và ki n trúc 3662 Nông, lâm nghi p và thu s n 3664 Thú y 3672 S c kho 3676 D ch v xã h i 3681 Khách s n, du l ch, th thao và d ch v cá nhân 3684 V nt i 3685 Môi trư ng và b o v môi trư ng
 6. 3686 An ninh, qu c phòng 3690* Khác 40 D y ngh dài h n sau trung h c ph thông 4014* Khoa h c giáo d c và ào t o giáo viên 4021 Ngh thu t 4022* Nhân văn 4031* Khoa h c xã h i và hành vi 4032 Báo chí và thông tin 4034 Kinh doanh và qu n lý 4038* Pháp lu t 4044* Khoa h c t nhiên 4046* Toán và th ng kê 4048 Máy tính 4051 Công ngh k thu t 4052 K thu t 4053 K thu t m 4054 Ch bi n 4058 Xây d ng và ki n trúc 4062 Nông, lâm nghi p và thu s n 4064 Thú y 4072 S c kho 4076 D ch v xã h i 4081 Khách s n, du l ch, th thao và d ch v cá nhân 4084 V nt i 4085 Môi trư ng và b o v môi trư ng 4086 An ninh, qu c phòng 4090* Khác 42 Trung h c chuyên nghi p sau trung h c ph thông 4214 Khoa h c giáo d c và ào t o giáo viên 4221 Ngh thu t
 7. 4222 Nhân văn 4231 Khoa h c xã h i và hành vi 4232 Báo chí và thông tin 4234 Kinh doanh và qu n lý 4238 Pháp lu t 4244 Khoa h c t nhiên 4246 Toán và th ng kê 4248 Máy tính 4251 Công ngh k thu t 4252 K thu t 4253 K thu t m 4254 Ch bi n 4258 Xây d ng và ki n trúc 4262 Nông, lâm nghi p và thu s n 4264 Thú y 4272 S c kho 4276 D ch v xã h i 4281 Khách s n, du l ch, th thao và d ch v cá nhân 4284 V nt i 4285 Môi trư ng và b o v môi trư ng 4286 An ninh, qu c phòng 4290* Khác 50 Cao ng 5014 Khoa h c giáo d c và ào t o giáo viên 5021 Ngh thu t 5022 Nhân văn 5031 Khoa h c xã h i và hành vi 5032 Báo chí và thông tin 5034 Kinh doanh và qu n lý 5038 Pháp lu t
 8. 5042 Khoa h c s s ng 5044 Khoa h c t nhiên 5046 Toán và th ng kê 5048 Máy tính 5051 Công ngh k thu t 5052 K thu t 5053 K thu t m 5054 Ch bi n 5058 Xây d ng và ki n trúc 5062 Nông, lâm nghi p và thu s n 5064 Thú y 5072 S c kho 5076 D ch v xã h i 5081 Khách s n, du l ch, th thao và d ch v cá nhân 5084 V nt i 5085 Môi trư ng và b o v môi trư ng 5086 An ninh, qu c phòng 5090* Khác 52 ih c 5214 Khoa h c giáo d c và ào t o giáo viên 5221 Ngh thu t 5222 Nhân văn 5231 Khoa h c xã h i và hành vi 5232 Báo chí và thông tin 5234 Kinh doanh và qu n lý 5238 Pháp lu t 5242 Khoa h c s s ng 5244 Khoa h c t nhiên 5246 Toán và th ng kê 5248 Máy tính
 9. 5251 Công ngh k thu t 5252 K thu t 5253 K thu t m 5254 Ch bi n 5258 Xây d ng và ki n trúc 5262 Nông, lâm nghi p và thu s n 5264 Thú y 5272 S c kho 5276 D ch v xã h i 5281 Khách s n, du l ch, th thao và d ch v cá nhân 5284 V nt i 5285 Môi trư ng và b o v môi trư ng 5286 An ninh, qu c phòng 5290* Khác 60 Th c sĩ 6014 Khoa h c giáo d c và ào t o giáo viên 6021 Ngh thu t 6022 Nhân văn 6031 Khoa h c xã h i và hành vi 6032 Báo chí và thông tin 6034 Kinh doanh và qu n lý 6038 Pháp lu t 6042 Khoa h c s s ng 6044 Khoa h c t nhiên 6046 Toán và th ng kê 6048 Máy tính 6051 Công ngh k thu t 6052 K thu t 6053 K thu t m 6054 Ch bi n
 10. 6058 Xây d ng và ki n trúc 6062 Nông, lâm nghi p và thu s n 6064 Thú y 6072 S c kho 6081 Khách s n, du l ch, th thao và d ch v cá nhân 6084 V nt i 6085 Môi trư ng và b o v môi trư ng 6086 An ninh, qu c phòng 6090* Khác 62 Ti n sĩ 6214 Khoa h c giáo d c và ào t o giáo viên 6221 Ngh thu t 6222 Nhân văn 6231 Khoa h c xã h i và hành vi 6232 Báo chí và thông tin 6234 Kinh doanh và qu n lý 6238 Pháp lu t 6242 Khoa h c s s ng 6244 Khoa h c t nhiên 6246 Toán và th ng kê 6248 Máy tính 6251 Công ngh k thu t 6252 K thu t 6253 K thu t m 6254 Ch bi n 6258 Xây d ng và ki n trúc 6262 Nông, lâm nghi p và thu s n 6264 Thú y 6272 S c kho 6281 Khách s n, du l ch th thao và d ch v cá nhân
 11. 6284 V nt i 6285 Môi trư ng và b o v môi trư ng 6286 An ninh, qu c phòng 6290* Khác Ghi chú: Mã s có d u (*) ch áp d ng cho công tác th ng kê Ph n 2: N I DUNG CH Y U C P II - LĨNH V C GIÁO D C, ÀO T O 1. Các chương trình cơ b n: g m các chương trình chung cho tr trư c khi n trư ng, chương trình ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông. 2. Các chương trình xóa mù: g m các chương trình rèn luy n k năng c, vi t và tính toán ơn gi n. 3. Các chương trình giáo d c chuyên bi t: g m các chương trình nâng cao k năng cá nhân như năng l c i x , năng l c trí tu , kh năng t ch c cá nhân, các chương trình nh hư ng cu c s ng. 4. Khoa h c giáo d c và ào t o giáo viên: g m n i dung ch y u sau: * ào t o giáo viên cho tr trư c khi n trư ng, ti u h c, ngh , th c hành, các môn không ph i ngh nghi p, giáo d c ngư i l n, nh ng ngư i ào t o giáo viên và giáo viên cho tr khuy t t t. Các chương trình ào t o giáo viên chung và chuyên môn; * Khoa h c giáo d c: phát tri n n i dung các môn ngh và không ph i ngh , ki m tra và ánh giá chương trình, nghiên c u giáo d c, khoa h c giáo d c khác. 5. Ngh thu t: g m n i dung ch y u sau: * M thu t: v , ho , iêu kh c; * Ngh thu t trình di n: âm nh c, k ch, múa, xi c; * Ngh thu t nghe nhìn: ch p nh, phim, s n xu t âm nh c, s n xu t các chương trình phát thanh và truy n hình, in n và xu t b n; * Thi t k , k năng th công. 6. Nhân văn: g m n i dung ch y u sau: * Tôn giáo và th n h c, văn hoá và ngôn ng nư c ngoài, nghiên c u văn hoá vùng;
 12. * Các ngôn ng b n x : ngôn ng chính th ng và các ngôn ng c a các dân t c và văn hoá c a chúng; * Nhân văn khác: di n gi i và d ch thu t, ngôn ng h c, văn hoá so sánh, l ch s , kh o c , tri t h c, o c h c. 7. Khoa h c xã h i và hành vi: g m n i dung ch y u sau: * Kinh t h c, l ch s kinh t , khoa h c chính tr , xã h i h c, nhân khNu h c, nhân ch ng h c, dân t c h c, tương lai h c, tâm lý h c, a lý h c (lo i tr a lý t nhiên), nghiên c u hòa bình và u tranh, nhân quy n. 8. Báo chí và thông tin: g m n i dung ch y u sau: * Báo chí; khoa h c và k thu t viên thư vi n; k thu t viên trong b o tàng và các nơi b o qu n tương t ; * K thu t tư li u; * Khoa h c văn thư. 9. Kinh doanh và qu n lý: g m n i dung ch y u sau: * Bán buôn, bán l , ti p th , các quan h công c ng, b t ng s n; * Tài chính, ngân hàng, b o hi m, phân tích u tư; * K toán, ki m toán; * Qu n lý, qu n tr hành chính, qu n tr cơ s , qu n tr nhân s ; * Thư ký và công vi c văn phòng. 10. Pháp lu t: g m n i dung ch y u sau: * Lu t a phương, công ch ng, lu t (lu t chung, lu t qu c t , lu t lao ng, lu t hàng h i, v.v...), xét x , l ch s lu t. 11. Khoa h c s s ng: g m n i dung ch y u sau: * Sinh v t h c, th c v t h c, vi khuNn h c, ch t c h c, vi sinh, ng v t h c, vi trùng h c, i u lo i h c, di truy n h c, hoá sinh, lý sinh, khoa h c có liên quan khác, không bao g m khoa h c v sinh và y t . 12. Khoa h c t nhiên: g m n i dung ch y u sau: * Thiên văn h c và khoa h c không gian, v t lý h c, các môn có liên quan khác, hoá h c, các môn có liên quan khác, a ch t h c, a v t lý, khoáng v t h c, nhân ch ng h c hình thái, a lý t nhiên và khoa h c a lý khác, khí tư ng h c và khoa h c khí quy n bao g m nghiên c u v khí h u, khoa h c v bi n, núi l a, c sinh thái.
 13. 13. Toán và th ng kê: g m n i dung ch y u sau: * Toán h c, nghiên c u i u hành, phân tích s , khoa h c tính toán b o hi m, th ng kê và các lĩnh v c có liên quan khác. 14. Máy tính: g m n i dung ch y u sau: * Khoa h c máy tính: thi t k h th ng, l p trình máy tính, x lý s li u, m ng, phát tri n ph n m m - h th ng i u hành (phát tri n ph n c ng phân vào mã k thu t). 15. Công ngh k thu t: g m n i dung ch y u sau: * Công ngh k thu t ki n trúc; công ngh k thu t xây d ng, công ngh i n, i n t và vi n thông; công ngh cơ i n và b o trì; công ngh môi trư ng; công ngh s n xu t công nghi p; công ngh qu n lý ch t lư ng; công ngh có liên quan n k thu t cơ khí; công ngh d u khí và khai thác; công ngh k thu t máy tính, công ngh k thu t v thi t k , công ngh k thu t h t nhân, công ngh có liên quan n k thu t khác. 16. K thu t: g m n i dung ch y u sau: * V k thu t, cơ khí, luy n kim, i n, i n t , vi n thông, k thu t năng lư ng và k thu t hoá, tr c a. 17. K thu t m : g m n i dung ch y u sau: * K thu t khai thác m và k thu t tuy n khoáng. 18. Ch bi n: g m n i dung ch y u sau: * Ch bi n th c phNm và u ng, d t, may, gi y dép, da, các v t li u (g , gi y, nh a, thu tinh...). 19. Xây d ng và ki n trúc: g m n i dung ch y u sau: * Ki n trúc và quy ho ch ô th : ki n trúc k t c u, ki n trúc phong c nh, quy ho ch c ng ng, b n. * Xây d ng nhà c a, công trình (như công trình giao thông, th y l i...). 20. Nông nghi p, lâm nghi p, thu s n: g m n i dung ch y u sau: * Nông h c, tr ng tr t, chăn nuôi, làm vư n, lâm nghi p và k thu t s n phNm r ng, vư n qu c gia, sinh v t hoang dã, nuôi tr ng và khai thác th y s n. 21. Thú y: g m n i dung ch y u sau: * Y h c thú y và tr giúp thú y. 22. S c kho : g m n i dung ch y u sau:
 14. * Y h c: gi i ph u, truy n nhi m h c, t bào h c, sinh lý h c, mi n d ch h c, b nh lý h c, gây mê, nhi khoa, s n khoa, n i khoa, th n kinh h c, tâm th n h c, phóng x h c, nhãn khoa; * Y t c truy n; * D ch v y t : y t công c ng, v sinh, v t lý tr li u, h i s c, hình nh xét nghi m, thay th và ghép m i cơ quan n i t ng; * Bào ch , b o qu n và dư c h c; * i u dư ng, h sinh; * Răng - Hàm - M t: nha khoa, v sinh, k thu t viên thí nghi m. 23. D ch v xã h i: g m n i dung ch y u sau: * Chăm sóc ngư i khuy t t t, chăm sóc tr em, d ch v thanh niên, chăm sóc ngư i già; * Công tác xã h i: tư v n, phúc l i v.v... 24. Khách s n, du l ch, th thao và d ch v cá nhân: g m n i dung ch y u sau: * Khách s n và d ch v , tham quan và du l ch, th thao và thư giãn, làm u, chăm sóc s c p và các d ch v cá nhân khác, các d ch v thNm m , khoa h c n i tr . 25. V n t i: g m n i dung ch y u sau: * Thu th và sĩ quan tàu, khoa h c hàng h i, các nhân viên hàng không, ki m soát không lưu, i u hành ư ng s t, i u khi n ô tô, xe, máy, d ch v bưu chính. 26. Môi trư ng và b o v môi trư ng: g m n i dung ch y u sau: * Ki m soát và b o v môi trư ng, b o v và an toàn lao ng. 27. An ninh, qu c phòng: g m n i dung ch y u sau: * An ninh và tr t t xã h i: g m vi c c a c nh sát và các l c lư ng pháp lu t có liên quan, t i ph m h c, phòng cháy và ch a cháy, an toàn công dân. * Quân s .
Đồng bộ tài khoản