Quyết định số 25/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 25/2006/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2006/QĐ-BNN về việc đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2006/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA TRI N VI T NAM NÔNG THÔN c L p - T Do - H nh Phúc S : 25/2006/Q -BNN Hà N i, ngày 10 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH V VI C ĂNG KÝ C CÁCH M T S LO I THU C B O V TH C V T VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 8 năm 2001; Theo ngh c a C c trư ng C c B o v Th c v t, QUY T NNH: i u 1: ăng ký c cách 53 lo i thu c (g m 34 lo i thu c tr sâu, 07 lo i thu c tr b nh, 09 lo i thu c kích thích sinh trư ng, 01 ch t d n d côn trùng, 02 lo i thu c tr c) vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). i u 2: Vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t nh này ư c th c hi n theo Qui nh v xu t khNu, nh p khNu hàng hoá ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 c a Chính ph . i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 4: C c trư ng C c B o v th c v t, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. CÁC LO I THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25 /2006/Q -BNN ngày 10 tháng 4 năm 2006c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN HO T TÊN THƯƠNG CH T – T CH C XIN I TƯ NG PHÒNG TT PH M (TRADE NGUYÊN LI U ĂNG KÝ TR (CROP/PEST) NAME) (COMMON (APPLICANT) NAME) Thu c tr sâu: Abafax Abamectin sâu c thân, sâu Công ty TNHH 1 1.8EC, 3.6EC cu n lá h i lúa SX - TM Tô Ba Abakill 1.8 Abamectin 1.8 EC: r y nâu, b Công ty DV EC, 3.6 EC, trĩ, sâu cu n lá, b PTNN ng 10WP xít hôi h i lúa; b Tháp trĩ h i xoài 3.6 EC: r y nâu, b 2 trĩ, sâu cu n lá h i lúa; b trĩ h i xoài; sâu v bùa h i cam 10WP: sâu cu n lá, r y nâu h i lúa; b trĩ h i dưa h u; sâu v bùa h i cam Abamine 1.8 Abamectin 1.8 EC: sâu xanh Công ty TNHH - EC, 3.6EC h i b p c i, dòi c TM Thanh i n lá h i cà chua, sâu v bùa cam 3 3.6 EC: sâu tơ h i b p c i, nh n h i cam, sâu xanh h i u tương, b trĩ h i dưa h u Abasuper Abamectin sâu c thân, r y Công ty TNHH - 4 1.8EC, 3.6EC nâu h i lúa TM Tân Thành Abatox Abamectin b xít, b trĩ, r y Công ty TNHH
 3. 5 1.8EC, 3.6EC nâu, sâu cu n lá, Hoá Nông Á sâu c thân, nh n Châu gié h i lúa; sâu tơ b p c i; dòi c lá h i cà chua; r p mu i h i u tương; r y ch ng cánh, sâu v bùa, nh n h i cam; r y bông, sâu ăn bông xoài Abecyny 2.2 Matrine 2% + r y nâu h i lúa; Công ty TNHH 6 EC Abamectin nh n h i cam TM & SX Ng c 0.2% Y n Aceny 1.8 Abamectin 1.8EC: b trĩ, sâu Công ty TNHH EC, 3.6EC cu n lá, nh n gié TM & SX Ng c h i lúa; nh n h i Y n cam; b trĩ h i dưa 7 h u 3.6EC: sâu cu n lá, nh n gié, r y nâu h i lúa; nh n h i cam. Azimex 20 Abamectin sâu cu n lá nh , Asiatic EC nh n gié, b trĩ, sâu Agricultural phao c b h i Industries Pte lúa; sâu tơ h i rau Ltd. c i, b p c i; ru i h i lá c i bó xôi; sâu xanh da láng 8 h i cà chua; b trĩ h i dưa h u; sâu v bùa h i cam; nh n , b trĩ h i nho; nh n h i nhãn; b xít mu i h i i u, chè; r p sáp, nh n h i cà phê Bimectin 0.5 Azadirachtin sâu cu n lá nh h i Công ty TNHH EC lúa; sâu tơ h i b p TM – SX Phư c c i, c i th o; sâu Hưng 9 xanh bư m tr ng h i súp lơ; b nh y h i rau c i xanh Biomax 1EC Azadirachtin sâu xanh bư m Công ty CP Phát 10 0.6% + Matrine tr ng, r p mu i h i tri n NN Vi t 0.4% b p c i; sâu tơ, sâu Ti n L ng Sơn xanh bư m tr ng,
 4. r p mu i h i c i xanh; b nh y h i c i làn; nh n , r p mu i h i chè; r y nâu, sâu cu n lá h i lúa; sâu xanh da láng h i u tương, cà chua; nh n , sâu v bùa, r p mu i h i cam; sâu v bùa, r p mu i h i quýt BioRepel 10 Garlic juice r y xanh, b cánh Công ty TNHH DD tơ, b xít mu i h i Lani chè; ru i h i lá c i bó xôi; r p mu i 11 h i hoa cúc, c i th o; b ph n h i cà chua; r p sáp h i cà phê Bralic – T i Garlic juice b ph n h i cà chua Doanh nghi p 12 T i 1.25DD Tư nhân TM Tân Quy Brightin 1.0 Abamectin sâu cu n lá h i lúa Công ty TNHH 13 EC Hoá nông H p Trí Catex 1.8 EC, Abamectin sâu tơ, sâu xanh Công ty CP 3.6 EC bư m tr ng h i c i Nicotex xanh; sâu xanh da láng h i hành; b cánh tơ, nh n h i chè; nh n 14 h i cam, quýt; nh n lông nhung h i v i; sâu xanh h i u xanh; sâu cu n lá nh , nh n gié, sâu c b h i lúa Dylan 2EC Emamectin sâu c b , nh n Công ty CP 15 benzoate gié h i lúa Nicotex Emaben 0.2 Emamectin sâu cu n lá nh , b Công ty TNHH - 16 EC benzoate trĩ h i lúa; r p h i TM XNK H u rau c i; r y xanh, Ngh
 5. b trĩ h i chè; dòi c lá, sâu c qu h i cà chua; sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang h i b p c i; sâu v bùa, r y ch ng cánh h i cam, quýt Ematox Emamectin b xít hôi, b trĩ, Công ty TNHH 1.9EC, 5WG benzoate r y nâu, sâu cu n Hóa Nông Á lá, sâu c thân, Châu nh n gié h i lúa; sâu tơ, sâu xanh h i b p c i; dòi c lá 17 h i cà chua; r p mu i h i u tương; r y ch ng cánh, sâu v bùa, nh n h i cam; r y bông, sâu ăn bông xoài Faini 0.3 SL Matrine sâu tơ, sâu xanh h i Công ty CP b p c i; b cánh tơ, Nicotex nh n h i chè; 18 sâu cu n lá, sâu c b , nh n gié h i lúa Fanty 2 EC Abamectin sâu cu n lá, b trĩ, Công ty TNHH - nh n gié h i lúa; TM Thôn Trang sâu tơ, sâu xanh h i 19 b p c i; r y ch ng cánh, nh n h i cam Hoatox Emamectin sâu tơ, sâu xanh Công ty TNHH 0.5ME benzoate bư m tr ng h i b p Trư ng Th nh c i, su hào; sâu xanh da láng h i cà chua, thu c lá; sâu khoang h i l c, u 20 côve; sâu cu n lá lúa; b trĩ h i bí xanh, dưa chu t; nh n , b cánh tơ h i chè; nh n h i cam, quýt July 1.0 EC, Emamectin sâu tơ, sâu xanh h i Công ty TNHH 21 c i xanh; r p sáp TM & SX Gia
 6. 1.9 EC benzoate h i cà phê; r p sáp, Phúc r y ch ng cánh, nh n h i v i, nhãn, cam, xoài; b trĩ, nh n h i chè; b trĩ, sâu cu n lá, sâu c b , nh n gié h i lúa; b trĩ h i dưa h u Kozomi 0.3 Azadirachtin sâu cu n lá h i lúa; Công ty CP EC b nh y h i b p Thu c BVTV c i; nh n h i Vi t Trung chè; sâu xanh da láng, sâu c qu 22 h i u tương; r p sáp h i cà phê; r p ào h i thu c lá; sâu v bùa h i bư i; r y xanh h i xoài Kuraba 1.8 Abamectin sâu tơ, sâu xanh Công ty TNHH EC 1.7% + Bacillus bư m tr ng h i b p S n phNm Công thuringiensis c i; b trĩ h i dưa Ngh Cao (var.kurstaki) h u; nh n , sâu 0.1% v bùa h i cam; nh n lông nhung h i v i; b cánh tơ, 23 nh n , r y xanh h i chè; sâu khoang, sâu xanh, sâu c qu h i u tương, l c; nh n gié, sâu cu n lá nh lúa
 7. Kuraba 3.6 Abamectin sâu tơ, sâu xanh Công ty TNHH EC 3.5% + Bacillus bư m tr ng h i b p S n phNm Công thuringiensis c i; b trĩ h i dưa Ngh Cao (var.kurstaki) h u; nh n , sâu 0.1% v bùa h i cam; nh n lông nhung h i v i; b cánh tơ, nh n , r y xanh h i chè; sâu khoang, sâu xanh, sâu c qu h i u tương, l c; nh n gié, sâu cu n lá nh lúa Newmectin Emamectin b nh y h i b p Công ty CP 0.2 ME benzoate c i; sâu xanh da Thu c BVTV láng, sâu c qu Vi t Trung h i u tương; r p sáp h i cà phê; r y nâu, sâu cu n lá h i 24 lúa; r p ào h i thu c lá; r y xanh, nh n , b cánh tơ h i chè; sâu v bùa h i bư i; r y xanh h i xoài Nimbus 1.8 Abamectin sâu khoang h i l c; Công ty TNHH EC sâu tơ, sâu xanh h i V t tư BVTV b p c i; dòi c lá Phương Mai h i cà chua; b trĩ, sâu cu n lá nh h i lúa; sâu c qu h i 25 u tương; r y xanh, nh n , b cánh tơ h i chè; sâu v bùa, ru i c qu h i cam; sâu c qu v i Queson 0.9 Abamectin sâu tơ, sâu xanh h i Công ty TNHH EC, 1.8 EC, c i xanh; r p sáp TM & SX Gia 3.6 EC, h i cà phê; r p sáp, Phúc 5.0EC r y ch ng cánh, 26 nh n h i v i, nhãn, cam, xoài; b trĩ, nh n h i chè; b trĩ, sâu cu n lá, sâu c b , nh n gié h i lúa; b
 8. trĩ h i dưa h u Reasgant 1.8 Abamectin sâu tơ, sâu xanh, Công ty TNHH EC; 3.6 EC sâu khoang h i b p Vi t Th ng c i; sâu v bùa, nh n h i cam; sâu cu n lá, nh n gié, sâu c b h i lúa; b cánh tơ, r y 27 xanh, nh n h i chè; b xít, sâu o, r p mu i h i v i, nhãn, na, h ng; r p mu i, nh n h i i u; nh n , sâu xanh h i hoa h ng; r p sáp h i cà phê Shertin 3.6 Abamectin sâu cu n lá, b trĩ, Công ty CP V t EC, 5.0 EC nh n gié, sâu phao tư BVTV Hà N i c b , r y nâu, r y lưng tr ng h i lúa; sâu tơ, sâu xanh, b nh y, sâu khoang, sâu xám h i b p 28 c i; b trĩ h i nho, dưa h u; r y xanh, b cánh tơ, nh n h i chè; nh n , r p mu i h i cam, v i; nh n lông nhung h i v i Sieusher 1.8 Abamectin b trĩ, sâu cu n lá, Công ty TNHH EC, 3.6 EC nh n gié h i lúa; TM và DV 29 nh n h i cam; Th nh Hưng sâu tơ h i b p c i Soka 25 EC Petroleum oils nh n , sâu v bùa Công ty TNHH 24.5% + h i cam, quýt; nh n Trư ng Th nh Abamectin 0.5 lông nhung h i v i; % nh n h i nhãn; sâu khoang h i l c; sâu xanh da láng 30 h i thu c lá; dòi c lá h i u tương; b trĩ h i bí xanh, dưa chu t, dưa h u; sâu cu n lá, b xít dài, nh n gié h i lúa
 9. Spinki 25SC Spinosad b xít hôi, b trĩ, Công ty TNHH r y nâu, sâu cu n Hoá Nông Á lá, sâu keo lúa; sâu Châu tơ, sâu xanh, r p mu i h i b p c i; sâu xanh, dòi c lá, sâu khoang h i 31 cà chua; sâu xanh, r p mu i h i u tương; r y ch ng cánh, sâu v bùa, nh n h i cam; r y bông, sâu ăn bông, r p v y h i xoài Thianmectin Emamectin sâu tơ h i b p c i; Công ty CP 0.5 ME benzoate sâu xanh bư m Nông nghi p tr ng h i su hào; Thiên An nh n , b cánh tơ h i chè; nh n 32 h i cam; sâu xanh da láng h i cà chua, thu c lá; sâu khoang h i l c, u cô ve; sâu cu n lá h i lúa Tungatin 3.6 Abamectin sâu cu n lá nh , b Công ty TNHH EC xít hôi, b trĩ, nh n SX - TM & DV gié, sâu c b , sâu Ng c Tùng phao, sâu c thân h i lúa; sâu tơ h i b p c i; sâu xanh h i c i xanh; sâu xanh, dòi c lá cà chua; nh n h i dưa chu t; b trĩ h i dưa h u; sâu 33 xanh da láng u xanh; sâu c qu u tương; sâu v bùa h i cây có múi; r y bông xoài; r y xanh, b cánh tơ h i chè; r p sáp, m t c cành h i cà phê; r p sáp h i h tiêu; b trĩ, sâu c thân h i i u
 10. Tungmectin Emamectin 1.0EC: sâu xanh Công ty TNHH 1.0EC; 1.9EC benzoate bư m tr ng h i b p SX - TM & DV c i 1.9EC: sâu tơ Ng c Tùng h i b p c i; sâu xanh h i c i xanh; sâu xanh da láng h i u xanh; sâu c qu h i u tương; sâu xanh, dòi c lá h i cà chua; sâu cu n lá nh , b xít hôi, b trĩ, nh n gié, sâu 34 c b , sâu phao, sâu c thân h i lúa; sâu v bùa h i cây có múi; nh n h i dưa chu t; b trĩ h i dưa h u; r y xanh, b cánh tơ h i chè; r p sáp, m t c cành h i cà phê; r p sáp h i h tiêu; b trĩ, sâu c thân h i i u; r y bông h i xoài Thu c tr b nh: Diboxylin 2 Ningnanmycin o ôn, khô v n, Công ty TNHH 1 SL b c lá, lem lép h t Nông dư c i n h i lúa; m c xám, Bàn m lá h i b p c i, c i xanh; héo rũ, l c r h i cà chua; sương mai h i dưa h u, b u bí; héo rũ h i u tương, l c, cà phê; thán thư h i cam, chanh; th i qu h i xoài, v i, nhãn, nho; vàng lá h i hoa cúc Ellestar Polyoxin B ph n tr ng h i b u Công ty CP 2 10WP bí; b c lá, khô v n Thu c BVTV h i lúa; m lá h i Vi t Trung l c; sương mai h i cà chua Geno 2005 2 Cytokinin tuy n trùng h i dưa Công ty TNHH
 11. 3 SL h u, b u bí, cà phê, nông dư c i n h tiêu, chè, hoa Bàn cúc; tuy n trùng, khô v n h i lúa; tuy n trùng, m c xám h i xà lách, c i xanh; héo rũ, tuy n trùng, m c sương h i cà chua; héo rũ h i l c; m lá h i ngô; th i qu h i v i, nho, nhãn, xoài Map Green Citrus oil m c sương, b trĩ, Map Pacific PTE 4 10AS sâu xanh da láng Ltd h i nho; thán thư h i xoài; th i búp, sâu cu n lá, b xít mu i h i chè Promot Plus Trichoderma WP: th i g c, th i Doanh nghi p 5 WP spp h ch h i b p c i; Tư nhân TM Tân (Trichoderma spp 5.107 bào ch t cây con h i c i Quy t /g); Promot th o DD: m nâu, Plus DD m xám h i chè; (Trichoderma th i h ch, th i g c koningii 3.107 h ib pc i bào t /g + Trichoderma harzianum 2.107 bào t /g) Tramy 2 SL Chitosan tuy n trùng h i c i Công ty TNHH xanh, xà lách, b u nông dư c i n bí, cà phê, h tiêu, Bàn chè, hoa cúc; tuy n trùng, b nh héo rũ, l c r h i cà chua; tuy n trùng, 6 m c sương h i dưa h u; héo rũ h i l c; o ôn, tuy n trùng h i lúa; m lá h i ngô; th i qu h i v i, xoài; m c xám h i xà lách Valinhut 3 Validamycin khô v n h i lúa Công ty TNHH 7 SL, 5 SL TM và DV Th nh Hưng
 12. Thu c i u hoà sinh trư ng : Comcat 150 D ch chi t t kích thích sinh Asiatic 1 WP cây Lychnis trư ng chè, nho, Agricultural viscaria nhãn, cam, dâu tây, Industries Pte v i thi u, thanh Ltd long, dưa h u, c i bó xôi, b p c i, cà chua, dưa chu t, bí ao, hành, h , cà r t, lúa, ngô, u tương, Cozoni 0.1 Brassinolide kích thích sinh Công ty CP 2 SP, 0.0075SL trư ng lúa, chè Nicotex Gibusa 110 Gibberellic acid kích thích sinh Công ty CP 3 SL 20g/l + N 30g/l trư ng lúa Thu c BVTV + P2O5 30g/l + Vi t Trung K2O 30g/l + vi lư ng M.A Maral Oligo - Alginate kích thích sinh Doanh nghi p 4 10WP trư ng b p c i, cà Tư nhân TM Tân r t, cây hoa cúc Quy ProGibb 10 Gibberellic acid kích thích sinh Valent 5 SP; 40%WSG trư ng lúa, b p c i, BioSciences u Hà lan, cà r t, Corporation c i th o, c n tây cà USA chua Rizasa 3DD Oligo – kích thích sinh Công ty TNHH 6 Chitosan trư ng và tr b nh Lani o ôn, lem lép h t lúa; kích thích sinh trư ng và tr b nh th i ng n mía; kích thích sinh trư ng chè; kích thích sinh trư ng và tr b nh m c xám qu dâu tây; kích thích sinh trư ng và tr b nh ph n tr ng, r s t u Hà lan; kích thích sinh trư ng và tr b nh m c sương cà chua
 13. Super GA3 Gibberellic acid kích thích sinh Công ty TNHH 7 50T, 100T trư ng lúa An Nông Super sieu 16 Gibberellic acid kích thích sinh Công ty TNHH 8 SL 1% + 5% N+ trư ng lúa, b p c i, SX - TM & DV 5% P2O5 + 5% c i th o, cà chua, Ng c Tùng K2O + Vi lư ng dưa chu t, dưa h u, nho, u xanh, u tương, chè, cà phê, h tiêu, i u, cây có múi, nhãn, xoài Tungaba 5T Gibberellic acid kích thích sinh Công ty TNHH 9 trư ng lúa, b p c i, SX -TM & DV c i th o, cà chua, Ng c Tùng dưa chu t, dưa h u, nho, u xanh, u tương, chè, cà phê, h tiêu, i u, cây có múi, nho, xoài Ch t d n d côn trùng : Vidumy Methyl eugenol sâu tơ h i b p c i, Công ty TNHH 1 10DD 7% + c i xanh; b hà h i Công ngh cao Hexadecenyl khoai lang; ru i Vi t cM acetate 1.5% + c qu h i xoài, Dodecenol m n, táo; ru i c butenoate 1.5% qu , b trĩ h i dưa chu t, dưa h u Thu c tr c 1 Bourbo 8.3 Steroid c bươu vàng h i Vi n B o v BR saponins c a lúa th c v t h t các cây (s : 2.8%, trNu: 4.8%, b k t 0.7%) + Copper sulfate 4% 2 Tictack 13.2 Steroid c bươu vàng h i Vi n B o v BR saponins c a lúa th c v t h t các cây (s : 3.5%, trNu: 7.2%, thàn mát 2.5%) + Copper sulfate 4%
Đồng bộ tài khoản