Quyết định số 25/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
174
lượt xem
31
download

Quyết định số 25/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2006/QĐ-BYT về việc ban hành bổ sung biểu mẫu về tai nạn thương tích vào hệ thống biểu mẫu của Ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------------------ S : 25/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B SUNG BI U M U V TAI N N THƯƠNG TÍCH VÀO H TH NG BI U M U C A NGÀNH Y T B TRƯ NG B YT Căn c ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph , quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 379/2002/QĐ-BYT ngày 08/2/2002 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch v th ng kê Y t ; Theo đ ngh c a các Ông: C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, V trư ng V K ho ch Tài chính - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành b sung bi u m u v tai n n thương tích vào h th ng bi u m u c a Ngành Y t ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2554/2002/QĐ-BYT ngày 04/7/2002c a B trư ng B Y t v vi c ban hành m u s sách và m u báo cáo th ng kê y t đ áp d ng cho các cơ s y t trong toàn qu c, bao g m: 1. Phi u tai n n thương tích - (Ph l c 1) 2. S khám b nh A1/YTCS - (Ph l c 2) 3. S theo dõi nguyên nhân t vong - A6/YTCS - (Ph l c 3) 4. Báo cáo th ng kê tai n n thương tích t i xã, phư ng, th tr n (g i chung là xã), huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là huy n) và t nh, thành ph tr c thu c trung ương(g i chung là t nh) - (Ph l c 4). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Các quy đ nh trư c đây trái v i qui đ nh trong Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B Y t , Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t Ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
  2. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 1 Phu luc 2,3,4 Tai lieu tap huan
Đồng bộ tài khoản