Quyết định số 25/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: lawttyt4

Quyết định số 25/2006/QĐ-BYT về việc ban hành bổ sung biểu mẫu về tai nạn thương tích vào hệ thống biểu mẫu của Ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung Text: Quyết định số 25/2006/QĐ-BYT

B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
--------- Đ c l p – T do – H nh phúc
------------------------------
S : 25/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 2006


QUY T Đ NH
V VI C BAN HÀNH B SUNG BI U M U V TAI N N THƯƠNG TÍCH VÀO H TH NG
BI U M U C A NGÀNH Y T
B TRƯ NG B YT
Căn c ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph , quy đ nh ch c năng, nhi m
v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ;
Căn c Quy t đ nh s 379/2002/QĐ-BYT ngày 08/2/2002 c a B trư ng B Y t ban hành Quy
ch v th ng kê Y t ;
Theo đ ngh c a các Ông: C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, V trư ng V K ho ch Tài
chính - B Y t ,
QUY T Đ NH:
Đi u 1. Ban hành b sung bi u m u v tai n n thương tích vào h th ng bi u m u c a Ngành Y
t ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2554/2002/QĐ-BYT ngày 04/7/2002c a B trư ng B Y t
v vi c ban hành m u s sách và m u báo cáo th ng kê y t đ áp d ng cho các cơ s y t
trong toàn qu c, bao g m:
1. Phi u tai n n thương tích - (Ph l c 1)
2. S khám b nh A1/YTCS - (Ph l c 2)
3. S theo dõi nguyên nhân t vong - A6/YTCS - (Ph l c 3)
4. Báo cáo th ng kê tai n n thương tích t i xã, phư ng, th tr n (g i chung là xã), huy n, qu n,
th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là huy n) và t nh, thành ph tr c thu c trung ương(g i
chung là t nh) - (Ph l c 4).
Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Các quy đ nh trư c
đây trái v i qui đ nh trong Quy t đ nh này đ u bãi b .
Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , C c trư ng các
C c thu c B Y t , Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương, Th trư ng Y t Ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.


KT. B TRƯ NG
TH TRƯ NG
Tr n Chí Liêm
FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B NPhu luc 1 Phu luc 2,3,4 Tai lieu tap huan
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản