Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình y tế quốc gia và chăm sóc sức khỏe ban đầu của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH GIA LAI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 25/2006/Q -UBND Pleiku, ngày 03 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH THÀNH L P BAN CH O TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH Y T QU C GIA VÀ CHĂM SÓC S C KH E BAN U C A T NH U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân năm 2003; Căn c tình hình th c t hi n nay c a t nh; Xét ngh c a Giám c S Y t t i văn b n s 178/TT-SYT ngày 05/03/2006 và Giám c S N i v , QUY T NNH: i u l. Thành l p Ban ch o th c hi n Chương trình y t qu c gia và chăm sóc s c kh e ban u c a t nh g m có các ông (bà) sau: 1. Phó ch t ch UBND t nh (ph trách văn hoá - xã h i), làm Trư ng ban. 2. Giám c S Y t , làm Phó Trư ng ban thư ng tr c. 3. M t i di n lãnh o các cơ quan sau: S K ho ch - u tư, S Tài chính, S Văn hoá thông tin, S Giáo d c và ào t o, Liên oàn Lao ng t nh, y ban dân s gia ình & tr em t nh, ài Phát thanh - Truy n hình t nh, Báo Gia Lai, H i Ch th p t nh, H i Nông dân t nh, làm u viên. 4. M i i di n lãnh o các cơ quan sau tham gia làm u viên: Ban Tuyên giáo T nh u , U ban M t tr n t qu c t nh, H i Liên hi p ph n t nh, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh t nh. i u 2. Ban ch o th c hi n Chương trình qu c gia y t qu c gia và chăm sóc s c kh e ban u c a t nh có nhi m v : - Giúp y ban nhân dân t nh t ch c tri n khai th c hi n các chương trình y t qu c gia và các ho t ng chăm sóc s c kh e ban u c a Nhà nư c trên a bàn t nh. - Xây d ng chương trình, ph i h p v i các ngành t ch c th c hi n các chương trình y t qu c gia và các ho t ng chăm sóc s c kh e ban u c a t nh, xây d ng chương trình th c hi n chuNn qu c gia v y t xã, xây d ng làng văn hoá - s c kh e...t ch c ki m tra vi c th c hi n sau khi ã ư c c p thNm quy n phê duy t.
  2. - Ti n hành sơ k t, t ng k t, báo cáo U ban nhân dân t nh, B Y t theo úng quy nh. Nhi m v c th c a Ban ch o th c hi n Chương trình y t qu c gia và chăm sóc s c kh e ban u c a t nh th c hi n theo hư ng d n c a các cơ quan ch c năng c p trên. i u 3. Cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o là S Y t , có trách nhi m m b o các i u ki n Ban ch o hoàn thành t t nhi m v . Trư ng Ban s d ng con d u c a UBND t nh, Phó trư ng ban thư ng tr c s d ng con d u c a S Y t . i u 4. Quy t nh này thay th quy t nh s 1284/1998/Q -UB ngày 08/10/1998 c a U ban nhân dân t nh v vi c ki n toàn Ban ch o chương trình qu c gia v y t và chăm sóc s c kh e ban u c a t nh và có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S N i v ; Giám c S Y t , Giám c các S , Ban ngành, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan; Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph và các ông (bà) t i i u l ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng
Đồng bộ tài khoản